Budai Napló, 1933 (30. évfolyam, 1106-1151. szám)

1933-09-28 / 1140. szám

4 Budai Napló Bticlu, 1933. szeptember 28. lók, kissé férfias orr, de főleg az akaraterőt sejtető, kifejlett áll is la- gyabb vonásokba olvad. Hatalmas mellkasa még barokk, de karcsú^ csí­pője és mégin'kább kecsesen ábrázolt keze már rokokósan fiatalos. Bárok erő és rokokós számítás — ez magja Julia asszony. Nagy ívben lendül egészen a mindenható császárig és komoly szeméből már akkor kiol­vasható tragikumának sejtelme..., magyarságának szabad kifejtésében nagy asszony vált volna belőle. .., így — irtózatosan meggyötört, min­den szánalomra méltó, szenvedő nő... Sokan írtak már Korponay Já- nosnéról és Förster Rezső, a Sze­pesi Híradó budapesti szerkesztője oknyomozóan gyűjtötte össze egysé­ges képpé az erre vonatkozó adato­kat. Művészivé teszi monográfiáját az a mélységes szülőföldi szeretete, amellyel történelmi mozaikját! szít nézi. Ott látta gyermekkorában a fehér asszony képét Czanczik Jó­zsef mester művészi alakításában a lőcsei várfal egyik kis ajtaján. Néz­te és elmerengett fölötte. Mosb férfi- korában járul hódolati ajándékával szülővárosa elé saját fájdalmának az enyhítésére is, amelyet __ Lőcse, amaz ősi szabad magyar királyi vá­rosának az elszakítása leikébe hasít. Mi is enyhülünk vele. Dr. Mohr Győző. orvosok. — Huszágli Nándor dr., Wirth I Károly dr„ Karpfer Konrád drs Sza­bó Barna dr. és Persa László dr. ideig­lenes hivatalnokok. — Közélelmezési szak: Újhelyi Jenő közélelmezési ta­nácsos, Laszip László közélelmezési főfelügyelő, Eiler Mihály dr. közélel­mezési liszt. — Számvevőségi szak: Herein Károly számvevőségi számta­nácsos. — Kertészeti szak: Eck Nán­dor ideiglenes hivatalnok. — Ideigle­nes hivatalnokok még: özv. Szeleczky Józsefné, Benosik Mária, Stoidl Her- min, Bartunek Alajosné, Pap Opra János, Stadler Julia és Hammer Ká- rolyné. — Az üzem helyisége: IX, So­roksári út 58. Telefon: 32-0-09. Szarvasmarhaközvágó- hid és vásár Vezetője: Ostián Ferenc közélelme­zési tanácsos. — Közélelmezési szak­ma élén állanak: Hankus Gábor köz- élelmezési főfelügyelő, Woczasek Jenő közélelmezési felügyelő, Kröczer Lász­ló közélelmezési tiszt és Jakab Albert ideiglenes hivatalnok. — Kezelői szak: Szilágyi Géza kezelötiszt. — Gépészek: Morvái János és Friede József. — Ide­iglenes hivatalnokok: Buzáth Barna, Csetényi László, Gulyás Margit, Hrap- ka Józsefné, Kénesei Sándornó, Mérő Sándorné. — Az üzem helyisége szin­tén IX, Soroksári út 58. — Telefon- 31-8-78. Közhasznú üzemek GAZDASÁGI NAPLÓ-------- lli^— A Vásárpénztár ügyével kapcsolato­san most érdekli a közönséget minden közhasznú üzeme a városnak, amely erősebb üzleti viszonyban állott a Vásárpénztárral, de egyáltalán nem részes ennek a szerencsétlen pénztár­nak mai állapotában. Külön kell ezeket választani, mert egyáltalán nem spekulálnak és üzér­kednek, hanem technikailag bonyolít­ják le a magyar metropolis legfonto­sabb üzemét: — a város élelmezését. Ilyen elsősorban a Marhaköz vágóhíd és vásár Pest város tanácsa 1867-ben határoz­ta el, hogy a pesti magánvágóhidakat megszünteti és az összes marhavágá­sokat központosítva városi közvágó- hidakat létesít. Az építkezés 1870 tavaszán indult meg és a marhaközvágóhíd és vásár 2 vágóépületben összesen 30 vágókam­rával 1872 augusztusában nyílt meg. 1898-ban a forgalom emelkedése miatt egy újabb épületben a budai mészáro­sok részére az úgynevezett budai vá­gócsarnok létesült. 1830. évben a régi u. n. juhölőde he­lyén egy újabb vágócsarnok, a vágó­híd déli oldalán lévő 10 régi vágókam­ra helyén új nagybani húsvásár épült. Ugyanezen oldalon lévő istállók hűtő- helyiséggé építtettek át. 1932 év októ­ber 16-án a központi vásárcsarnokból a nagybani vidékihúsvásárt ide kihe­lyezték és erre a célra egy külön va- súti rakodót építtettek, továbbá a II. o. vágóhídon 5 vágókamrát húsvásár helyiségnek alakítottak át. A közvágóhíd megnyitásával kap­csolatban a marhavásárt is központo­sították és erre a célra 1888-ban 4 fais­tálló és egy veszteglőistálló, majd 1893- ban 2260 drb szarvasmarha befogadá­sára még 8 faistálló készült, amelyből kilencet a háború után lebontottak. 1890-ben a marhavásáron felépült a 2400 négyzetméter területű fedett mar­havásárcsarnok és 1930-ban a Máriás- sy utcai faistállótelepen egy külön vá­sárcsarnok az élő borjuk számára. A marhavásárok nagy forgalma követ­keztében a vásártér területi kiterjesz­tése is szükségessé vált és így az észa­ki oldalon a Mester utcán túl fekvő területen 1897. évben 7 kőistálló, 1914. évben 2 faistálló, végül az 1922—23. években még egy kőistálló épült, ösz- szesen 4200 drb szarvasmarha befoga­dására. A Tattersallban tartott lóvásárt is a közvágóhíd igazgatósága alá, a kő- istálló hátamegett* Vágóhíd u, 8 sz< alatti cca. 8 kát. hold területre helyez­ték át. A marhaközvágóhíd régi rendszerű jéghűtőit 1915-ben korszerű léghűtők­re alakították át 1440 ma alapterület­tel. Ezek a hűtők legutóbb 700 ml te­rületű hűtőkkel kibővittettek. Az első hűtőkkel egyidőben készült a közvágó­híd műjéggyára is és a húsipari mun­kások részére öltöző és mosdóhelyiség. Majd 1928. évben mégegy munkásöl­töző és mosdóhelyiség készült és a volt igazgatói lakás modern állatorvosi laboratóriummá és múzeummá alakít­tatott át. A marhaközvágóhíd kiegészítő ré­szei még a kényszervágóhíd, bél- és pacalmosók, bőr- és faggyúiiaktárak, két víztorony és a kétirányú vasúti vágányzat, amely az intézményt egy­részt a ferencvárosi rendezőpályaud­varral, másrészt a dunaparti teherpá­lyaudvarral összeköti. A szarvasmarhaközvágóhíd és vásár épületeinek leltári értéke kb. 12,157.000 pengő. A közvágóhídon a húsvizsgálatot és állategészségügyi szolgálatot a fővá­ros állatorvosai teljesítik. A marhavá­sáron az állategészségügyi szolgálatot a földművelésügyi minisztérium által kirendelt állami állatorvosi személy­zet látja el. A szarvasmarhaközvágóhíd és vásár szolgálatát az intézőség látja el az igazgató vezetése alatt. Közvágóhidak és állat­vásárok igazgatósága élén SÁNTA ANTAL közélelmezési főtanácsos áll, mint igaz­gató, aki felelősségterhes hivatását lelkiismeretesen, a világvároshoz mél­tóan tölti be. Kifogástalanul működik minden osztálya a következő beosztás­sal: Állategészségügyi szak: Gulyás Ká­roly dr, állategészségügyi h. főtaná­csos. — Kazár Gyula dr. állategészség­ügyi \tanácsost, továbbá Bállá Lajos, Hercz János dr., Graf Miksa dr., Ku- csera József dr., Bodnár Róbert dr., Burghoffer Géza dr^ Révész Sándor dr, Drechsler Mátyás és Szűcs István dr. főállatorvosok. — Stillfried Mihály dr, Hubert Árpád dr. Dobó István dr, Bauer József dr, Weisz Ignác dr, Ber- kovits Ignác, Grosz Ármin dr, Doby Ernő, Harazdi Károly dr, Mágics Je­nő dr, Hofhauser Endre dr, Lippay Lajos dr. Szabó Ferenc dr, Lackó Jó­zsef dr. állatorvosok. — Klapács Ist­ván dr, Erhardt Sándor dr. Takács Gyula és László Sámuel dr. segédállat­* 200.000 mázsa búza fekszik Buda­pesten. A főváros készlete erősen meg­növekedett az utóbbi napokban. A leg­utolsó kimutatás szerint közel 200.000 mázsa búzát és 76.000 mázsa rozsot tá­rolnak a budapesti raktárházakban. * Több mint másfél millió pengő nye­reséget hozott a gázgyár raktári kokszának az értékesítése. * A Gyosz a közvélemény pontos tá­jékoztatása érdekében elkészíti a nyári árak új, pontos indexszámait. * Megduplázódott a készbőrexport, A készárupiacon 40 százalékkal drágul­tak az árak. Drágább lesz a cipő. * A bankok meghosszabbítják a fő­város függőkölcsönét, melyek három havonkint esedékesek. * Elénk tevékenységet fejt ki a Ha­zai Bank a gabonakivitel finanszíro­zása terén, miáltal lehetővé teszi több nagy cég exportüzletének zavartalan leb onyolí tását. * Gramofonlemezek gyártására ren­dezkedik be a Standard Villamossági Rt. * A betétállomány örvendetes emel­kedéséről számol be a vidéki intézetek félévi mérlegei. * 3500 katasztrális holdon termeltet a földművelésügyi minisztérium a fino­mabb motorokhoz, főként a repülőgép­hez használt ricinusolajat, melyet ez- ideig külföldről kellett behozni drága pénzért. Helyt Budapest 30 pengős áron vásárolja métermázsánként a leszer-' ződtetett termelőktől. A terméshozam főként az ALföldön katasztrális hol­danként 6—9 mázsa között ingadozott. * Németországban a kikényszerített többtermelés folytán raktárra dolgoz­nak a nagyipari vállalatok, melyeknek helyzete a megcsappant fogyasztás és a kivitel katasztrofális csökkenése kö­vetkeztében rendkívül komoly. * A tatarozási hitelek olcsóbbá tétele érdekében az a fontos intézkedés tör­tént, hogy 5000 pengőn aluli kölcsönök nél az előírt hitelek könyvi kivonat he­lyett a bankok cégszerű aláírással el­látott telekkönyvi számlát is elfogad­nak. * A burgonyaértékesítés tárgyában a földmivelésügyi minisztériumban legutóbb tartott értekezleten a belföldi értékesítés megszervezésének kérdésé­ben újra a szindikátusi megoldás ke­rült előtérbe. * A Trust másfélmilliós kölcsönt he­lyezett kilátásba Kispest városának és azoknak a környéken fekvő községek­nek amelyek az áramszolgáltatást a Trust szentlőrinci Vállalatától kapják. * A Nemzetközi Gyapjúszövetség ok­tóber 4-én és 5-én Budapesten rendezi meg a Nemzetközi Gyapjúkontferenciát, melyen a gyapjútermelés, továbbá a gyapjúfeldolgozóipar és kereskedelem legfontosabb szakkérdései kerülnek megvitatásra • Megélénkült a forgalom az eddig tespedő kötvénypiacon ahol főleg az 1914. évi és 1927-es fővárosi kötvények­re, úgyszintén a Speyer-kötvényekre jelentkezett sok vevő. A kötvények ár­folyama 2—4 százalékkal javult. * Japán ipari cikkek — Jugoszláviá­ban. Ez a verseny főleg a német ipart szorítja ki, mert a japán árucikkek ára csupán egy töredéke a német áraknak. Az új keletázsiai invázió főleg ceruzát, fogkefét, fésűt, szappant igyekszik hi­hetetlenül olcsó áron elhelyezni. Nagy port vert fel a Georgia és a Klein érdekeltség ügye a tőzsdén. Kiéi­nek, mint a részvénytöbbség birtoko­sai, érthető okokból ellene szegültek a Hitelbank nagyszabású elgondolásának és az administarteur delegué kirende­lésének, amely bankszempontból elke­rülhetetlenül szükségesnek mutatkozik. A Georgia izgatott hangulatú igazgató- sági ülésén a többség gáncsot vetett ugyan a jószándéknak, szembeszállott az alimentáló bank intencióival, azt azonban nem tudta megakadályozni, hogy október 10-én rendkívüli közgyű­lés ne tárgyalja azt a differenciát, a mely a Hitelbank és Kleiénk között fel­merült és a melyben száz százalékig a HitelU'inknak van igaza. Valószínű« hogy a rendkívüli közgyűlésig a köz­vélemény hatása alatt sikerül elsimí­tani az ellenteteket és a merev elzár­kózás lovagjai belátják, hogy az élet­képes Georgiának nyújtott segítőkezet a Hitelbank körültekintő gesztusát a vállalat érdekében sem szabad vissza- utasítaniok. Társasvillák Budapest Riviéráján! a Gellérthegy déli lejtőjén 1 A hatholdas Batthyány-ős- parknál a Gellértfürdő köz­vetlen közelében központi, mégis csendes, pormentes fekvésben, a Mészöly ucca 5. és 7. sz, továbbá a Má- nyoki út 7. sz. szépen fásí­tott telkeken íársasvlllákaf építünk 2—3—4— szobás hallos, pá­ratlanul értékes, önálló te- lekkönyvvezésű örökös lakásokkal, versenyen kívüli kivitelezés­sel. 2 szobás lakrészek már 17.000, 4 szobásak 27.000 P- értékálló befektetés; bérbe­adásnál, amit vállalunk, ka­matjövedelmét megkétsze­rezheti. Díjtalan prospektus. „CENIRV M” Házépítő Vállalat I, Horthy Miklós út 15. sz. Telefon: Automata: 69-3-01. Pasaréti úton autóbusz végállomás­nál egy 3 és egy 8 szobás villa eladó. _LAKÁS_ 1 és 2 szobás hallos, erkélyes, Vér­mezőre néző gyönyörű modern lakás központi melegvízfűtéssel novemberre kiadó. Érdeklődés házmesternél I, Lo- godi-utca 60. vagy telefonon 55-0-35. Ménesi úton épülő társasvillában el­különített két szoba hallos, azonkívül egy és háromszobás öröklakások kap­hatók. A lakások ára kerttel, mosó-, szárító- és vasalóhelyiséggel, közmű­vekkel, nagyméretű, levegős szobák­kal a legminimálisabb: 2 szoba, hallos lakás 15.000 pengő. Ugyanitt egy ha­sonló helyiségekkel építendő családi­ház 30.000 pengővel többe kerüli Bő­vebbet: Telefon 52-3-71. a MAI BUDÁT örökíti meg az utókor számára a HOLLÓS MÁTYÁS TÁRSASÁG írók, művészek és tudósok budai egyesülete közreműködésével megjelenő BUDAI ALMANACH. A „Budai Napló“ szerkesztősége mély tisztelettel kéri Buda érdemes polgárságát, hogy a tulajdonában lévő régi budai újságokat, Budával foglalkozó könyveket, a csalódban fenn­maradt adatokat, leveleket, okiratokat bocsássa a szerkesztő­ség rendelkezésére, hogy azokat a Budai Almanach számára feldolgozza. Kérjük azokat, akik Buda érdekeit szolgálják, vagy a múltban szolgálták bármely téren, hogy az erre vonatkozó adatokat velünk közölni szíveskedjenek. 1933 november havában jelenik meg a BUDAI AINANACH! Minden levél és értesítés címzendő: BUDAI NAPLÓ szerkesztősége: I„ Batthyány u. 63. Telefon: 502-96 2—3—4—5 szobás hallos öröklakások {“*“? kl.v'telbeiJ- k°zP?,ati fűtés, me­legvízel tatással az Attila ucca 95 _99 szá mú társasházban olcsón eladók' esetleg bérbeadók. Közelebbit: Stilus opito rt. irodájában, I, Attila ucca 95 telefon: 55-8-36. 3 és 2 szobás hallos, Vérmezőre néző modern lakás augusztusra kiadó. Ili»?* erkelyes garszón-lakás. Ér­deklődés a házfelügyelőnél. I, Logodi ucca 63, vagy telefonon: 55-0-35. Krisztinavárosban zaj és pormentes, napsütéses hegyilevegőjű 2 szobás és SZob • hallos erkélyes összkom- tortos úri lakások azonnal kiadók. Gyönyörű kilásassal a budai hegyol- dalra. öt-es villamos-, 4-es autóbusz­megállóknál közvetlenül. Győri út 24 Telefon: 53-4-20. "■ Épülő modern bérházban luxuskivi- telu, 2 szoba hallos és 1 szoba háló- tulkes lakások november 1-ére kiadók Széli Kálmán tér mellett. Káplár u 7. Érdeklődés a helyszínen. Főlépcsőházi bejárattal 1-2-3-4-5 szo­bás legmodernebb lakás Budapest leg­egészségesebb helyén kiadó. Bővebbet telefonon 52-7-80­Üzlethelyiségek kiadók. Bővebb fel­világosítás I, Naphegy ucca 21. szám. Telefon: Aut. 52-7-80, Rózsadombon, Törökvész út 79. közműves, 263 öles telek olcsón eladó. Cím a kiadóban. 160 négyszögöl telek a Pasaréti út legelején, déli fekvésű 14.000 P-ért sür­gősen eladó. Tulajdonos telefonja: 85-3-54. Olcsó áron eladó a Rózsadombon, Törökvész úton, 263 öles közműves te lek. Cím a kiadóhivatalban. Tel.: 50-2-96. Krisch Fekete János tetőfedőmester Budán, I„ Karolina út 16. Telefon: 69—5—59. Szent képek szenzációs olcsó árban. Képkeretezés ablaküvegezés versenyképes árban PERGE MÁTYÁS Budán, II., Mária tér 3. sz. Telefon. 54—7—96. KálVllá« I Minden szakmabeli ügyben “*** file® ■ forduljon a régi jóhirü céghez Teie?onodi53u0-33Béres Márton Villaíulajdonosok kerti útjaikat csakis a szilárd, fagyálló kőlapokkal burkoljak. Száll tja Obormeyer Tamás II., Fillér ucca 4. Telefon : 57—7—58. 111“^"' 1 111» FÜRDŐKÁD, kályha, BBa mosdó stb. szabott áron HUBERT, Liszt Ferenc tér 4. Telefon : 22—2—67.-CÍM FESTŐ Első budai, legrégibb cimtáblafestészet VÁí.1 GÁBOR. II, Iskola ncca 16. Alapítási év: 1895. 6 ÓRÁN BELÜL elintéz minden VIZ — GÁZ szerelést CSIHÁK bádogos, II., Csaba ucca 3. sz. Buda! Általános Takarékpénztár Részvénytársaság Budán, II., Fö ucca 9. Elfogad kamatoztatásra takarék­os folyószámlabetéteket. Lekötött betétek után megállapo­dás szerint magas kamatot térí­tünk. Akár venni, akár eladni óhajt In­gatlant, forduljon bizalommal újonnan bevezetett Ingatlan osz­tályunkhoz Mindennemű bank- és takarék- pénztári ügyben készséggel ál­lunk rendelkezésére. Sale deposit Élvezetes Ruzicska Pál kenyere és péksüteménye Gyár: I, Horvát ucca 29 Uj fiók: II, Margit körű* 103 Laptulajdonos: VIRAÁG ÉS TÁRSA. Kiadásért felel: Viraág Béla. Szerkesztő: Dr. LÁSZLÓ ZOLTÁN. Főmunkatárs: Székely Miklós dr. Merkantil-nyomda (Havas Ödön), Budapest, VTII, Hunyadi ucca 43. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom