Budai Napló, 1933 (30. évfolyam, 1106-1151. szám)

1933-11-25 / 1148. szám

Budai Naplö Buda, 1933 november 25. HÍREK M , . | mmmmIT— !!■ —1'<■» ' ' — " Menekülök önmagámtól - - ­Gyötrő lázas nyugtalanság, — a tudat, hogy éleik, Mikor válik széjjel bennem, — a test és á lélek? . ! ! Szivem alatt apadóban, — az érzések kútja, .... Elhalkult a hangom is már, — imára se futja. Megtépázott életemen, — tarkállik a sok folt, Színét most már az se tartja, — ami egyszer szép volt. Menekülök önmagámtól, — hiszem, hogy van átok, Tér és idő körém vakul, — s mindaz, amit látóik. Társtalanul, nagy csúfságban, — öklöt ráz a karom. Eget várok. Hol vagy Isten? — a titkot akarom. Hol vagy Isten? . .. Mi vár reám? — a békétlen béke? . Oktalan ok minden „miért“, — ha kétség a vége. Gyötrő, lázas nyugtalanság, — a tudat, hogy élek, Mikor békül össze bennem, — Istennel a lélek? . . . Rétyi Székely Miklós. Haypál Benő leányának esküvője. Eerczegh József dr., a clevelandi első magyar ref. egyház lelkésze november 18-án, szombaton este vezette oltárhoz a Szilágyi Dezső téri református temp­lomban Haypál Erzsébetet, néhai Haypál Benő leányát. Az esketési szer­tartást a menyasszony bátyja Haypál Béla budai ref. lelkész végezte. Palló Imre dr. az operaház tagja énekelt, Jkom Bajos orgonamüvész orgonán játszott. Tanuk voltak: Németh Béla dr. és Csa/pó Ferenc dr. Az esküvőn nagy­számú és előkelő közönség vett részt, jelenvoltak többek között: Puky Endre dr. a Közig, biróság elnöke, Bárczy Ist­ván dr. nyug. miniszter, Jalsoviczky Károly dr., Hegyi Dezső, Borbély Kál­mán dr. miniszteri tanácsosok, Neu- schloss Knüsli Kornél dr.. Zilahi Kiss László, Mát hé Ferenc presbiterek, Tóth Pá] dr. szigetszentmiklósi lelkész, Sebestyén Andor kelenföldi lelkész, Gombos Lajos tábori főlelkész,, Kiss Áron vallástanár, lncze Gábor dr. vallásoktatási szakfelügyelő, Németh Benő dr. ügyvéd, nemes Pintér Lajos, Sebestyén Dávid dr. orvos, a „Budai! Ref. Nőegylet“ tagjai dr. Pap Dezsőné elnökük vezetésével. ősi forrás fölött épült 1812—14 között a kiscelli lejtőn a Szenvedő Jézusról elnevezett mai kálvária-kápolna. Fa­vázas előcsarnokkal ellátott tornyos homlokzatán a lelkek üdvéért könyör­gő német fölirat. E kápolna a hívek adakozásából épült, belső berendezése 1819-ben lett készen. A jéghideg forrás ma is bugyog az oltár lépcsözete alatt. Az 1917. évi kánoni vizsgálat följegy­zése szerint eredetileg a csobogó for­rás vize mellett nyilt falu stáció állott a mai kápolna helyén, amely falnak a fülkéjében volt elhelyezve az oszlop­hoz kötözött szenvedő Jézus szobra. Ennek & fölállítása 1770—1780 között történhetett és pedig Kiihtreiber Antal óbudai molnármester költségén. Ez első stáció-kápolna „Christus auf der Wiese“ név alatt volt ismeretes, Kiih­treiber fia 1810-ben a budaújlaki egy­háznak ajándékozta; azonban két év múlva a határjáró bizottság az óbudai egyháznak Ítélte vissza. Tetőterrasz — kávéház készül a Vér­mező felett, az Attila utcában, a Vér­mező legszélesebb pontjával szemben Központi fűtést, használati melegvíztermelö-, víz* vezeték- és csatornázási beren­dezéseket készít Duska és Riedlmayer Budán, 11., Batthyány ucca 67 Telefon: 55—9—75. GYÓGYFÜRDŐ Visqyóqyintézet, Külön férfi és női osztály. A legmodernebb berendezés. Szakképzett személyzet. most épülő hatalmas modern bérpalo­tában. A ház egyik érdekessége, hogy óriási laposteteje van, amelyen üveg­építmény emelkedik és elárulja, hogy a ház tetejére tetőterrasz-kávéházat és éttermet terveznek, amelyről gyönyörű kilátás nyílik a Gellérthegyre, Sváb­hegyre és a Vár egyes kivilágított részeire is. Téli üzem is lesz, mert a földszinten megfelelő helyiség áll ren­delkezésre. Csak laz a kérdés, akad-e erre az új üzletre vállalkozó is, akinek megfelelő tőke áll rendelkezésre. így írja ezt & ,,Kávésok Lapja . A budai hadirokkantak kedves ter­vet valósítottak meg az össze­tartozás ébrentartására. Vadász Mi­hály dr. kormányfőtanácsos, II. kér. csoportelnöknek és a tisztikarnak áldozatkészsége lehetővé tette, hogy a csoport, minden hónapban felváltva, 60 bajtársat teljesen díjmentesen ven­dégelhessen meg azáltal, hogy a tiszti­kar tagjai havonta annyi vacsorajegy megváltására kötelezték magukat, hogy egy-egy ilyen vacsora a csoport pénz­tárát csupán havi 8 pengő 40 fillérrel terhelje meg. Az első ilyen vacsora a Margithíd melletti Posch étteremben volt. Fotócikkek Zibrinyinél, L, Attila u. 8. * I Rossz beosztása van a „kisszakasz“- rendszernek a farkasréti vonalon, ahol a szakaszhatár most a Lejtő útnál van s igy a Krisztinavárosból a temető felé a 75-ös villamoson igyekvő közönség kénytelen a Fery Oszkár útnál le- szállni, átszállni és így csak újafcb két kisszakassza] erheti el a farkasréti te­metőt. Tehát összesen 3 kisszakasszal. Méltányos volna, ha a Lejtő úti sza­kaszhatárt a 75-ös végállomásához hoz­nák le hogy a közönség két kissszakasz- szal zavartalanul elérhesse a temetőt, így sürgetik ezt egyesek az illetékes I ügyosztálynál a városházán. — Tény azonban, hogy a temetőt látogató kö­zönség érdekében hozott újítás ártana viszont a Lejtő útnál felszálló és le­szálló, ottlakó közönségnek, amely igy naponként kétszer is drágábban utaz­na, mert egy állomás miatt újabb kis- szákaszt volna kénytelen váltani s így talán méltányosabb, ha a 75-ös végál­lomást viszik fel a hídhoz, illetve Lejtő úthoz. Változások a Sycambriában. Az új akadémiai év sok változást hozott a Sycambriára, az Emericanának Budán székelő legnagyobb korporációjára, a mely most lépett tizedik júbiláris esz­tendejébe. Áthatva a budai katoliciz­mus koncentrációjának gondolatától, a Corporatio vezetősége feladta eddigi IPauler utcai otthonát és áttette szék­helyét a „Budai Katolikus Kör“ Pálffy téri helyiségeibe, anélkül azonban, hogy önállóságáról csak részben is le­mondott volna. Itt, ebben az új otthon­ban rövid néhány nap alatt olyan len­dülettel indult meg a klubélet, amire még a vezetőség optimisztikusan gon­dolkodó tagjai sem számítottak. Dél- előtt-délután nyüzsögnek a vitatkozó, olvasó és játszó öregek és fiatalok a szép helyiségekben. Változás történt a vezetőségben is: — Mártom Lajos festő­művész prior, aki tiz éven keresztül éltetője volt a Sycambriának és — zborói Zboray Bertalan dr. subprior megváltak tisztségüktől. A Corporatio egyelőre csak a subprior helyét töltötte be dr. Bérezik Árpáddal, aki az elmúlt évben az Emericana országos ifjúsági vezére volt, de szive visszavonzotta a Budán való intenzív működéshez. A Syoambria társadalmi megnyilvánulá­sainak sorát az e hó 25-én rendezendő „Kisasszonyavatás“ nyitja meg, ahol sok új hölgy taggal gyarapodik a Cor­poratio, Buda előkelő családjainak leá­nyai közül. Ezt követi december 2-án a „Mikulás-est", majd 27-én a „Kará­csony-esti' és 31-én egy nagyobbszabású „Szilveszter-est.“ A farsangban három mulatságot rendez a Sycambria: — január 6-án és február 10-én teaestélyt, január 20-án pedig az immár hagyomá­nyossá vált Sycambria Jelmezestet a Budai Vigadóban. Husvét utánra is gondoskodott sok nívós szórakozásról az Andor János vezetése alatt működő vigalmi bizottság^ amelyekről majd annak idején tájékoztatjuk olvasóinkat. A Corporatio vezetősége kéri mindazo­kat a tagokat, akik az új életbe még nem kapcsolódtak be, jöjjenek el, hogy azt megszeressék, a Sycambria vendé- g?eit pedig arra kéri, hogy most, ebben a szép helyiségben is látogassák azo­kat a meleg, családias jellegű, igazi budai mulatságokat, amelyek a múlt­ban is csak kellemes emléket hagytak mindenkiben: Cím: Sycambria, II„ Fő utca 83, telefon: 543-36. (W. S.) A trolley busz nem jár még sem, mert az állam és a főváros harcban áll. A Bécsi út állami út, a trolleybusz fővá­rosi. Az állam a fővárosra akarja hárí­tani az országút fenntartását s pereli is a várost majd, mert a kábelek miatt feltépte engedélye nélkül az útját. A főváros pedig semmiről sem akar tudni. Ezért nem jár hát a trolleybusz — az ilyen hatásköri vitáikhoz nem értő polgárság bánatára. A „reibszand“, a kőpor valaha fon­tos tényező volt a háztartásban, ma azonban a főváros .tulajdonában lévő Gellérthegyi Kőporbánya a hegy tete­jén csak megmérgezi porával a köz­ben ott nagyszerűen kifejlődött villa­negyedet. Különös látványossága ez a hegyvidéknek, de erősen kifogásolják a környék lakói és erélyesen követelik annak eltüntetését. Orbánhegyvidéki Egyesület legutóbbi közgyűlésén a következőket választotta meg: Elnök: Antalffy Sándor tiszte­letbeli tag, alenökök: Guszman József dr. és Becker Jenő, főtitkár: Weszely J. Antal, titkár: Dörner György dr., pénztáros: Bezerédy Elemér, ellenőr: Mály Elemér, ügyész: i Jalsovitzky Béla dr. Választmányi tagok: Auguszt József, Baranyai József, Csonka Kál­mán, Dárday Gábor, Meixner Emil dr., Boros Arthur, Cselényi Pál dr., Kapolyi Tamás, Miskovits Ferenc, Pótz Antal és Sztehló Aladár dr., számvizsgálóbi­zottság: Hesz Árpád,. Áprily Ferenc és Sógor József. Nagy a panasza az erősen fejlődő Zúgligetnek, hogy postahivatala csak nyáron van, télen pedig félórás séta után szerezhetnek csak az ottlakók bé­lyeget, vagy adhatják fel a levelüket. A rózsadombi gyermeküdülő a Ka­vics utcában, amelyet Mahunka ado­mányozott a fővárosnak, tetemes fenn­tartási költségbe kerül. Drágább, mint a többi hasonló intézmény, de figye­lembe kell venni, hogy a Mahunka-féle üdülőben csak 25 gyermeket tartanak egyszerre és a létszámot 4—6 hetenként váltogatják. A legelgyöngültebb szer­vezetű gyermekeket üdülteti _ itt a fő­város és ezek megmentése érdekében áldozatot kell hozni. Éppen ezért egy- egy gyermek évi ellátása itt 1200 pen­gőbe kerül. Tervbe van véve a telep kibővítése, amely esetben a fenntartási költségek lényegesen csökkenni (fog­nak. A Stadion helye: Akvinkumban, a dunapart Kétezer évvel ezelőtt a régi római gyar­matosok a Római fürdő mellett találtak legalkalmasabb helyet az ő Stadionjuk felépítésére, útmutatást adva ezzel; hogy elsősorban ma is ezt a területet kell figyelembe venni. De eltekintve a történelmi visszapillantástól, — tény, hogy a mai sportszellem a Római fürdő dunai partját avatta fel a vizi sport­élet központjának. Itt tehát már élén­ken viruló sportélet központjába ke­rülne a Nemzeti Stadion, amely a telep roppant vizbősége, mellett együtt épül­hetne fel az uszóstadionnal. Minden szakvélemény megegyezik abban, hogy a Stadion a legtisztább, pormentes levegővel szolgáló helyen épüljön fel, —a Római fürdőtelep gyö­nyörű fekvésével e téren versenyen kí­vül áll. Partját keleten a széles Duna érinti, északon, nyugaton és délen a Naszályhegy, a Nagykevély és a Hár- mashatárhegy erdőkkel borított bércei határolják, északon még a Bivalyos- erdő is érinti. A dús természet ontja itt a tiszta levegőt. De a természet még egy kimeríthetetlen hőforrással is szol­gál, amelyből naponta 160 ezer hekto­liter 22 fokos kristálytiszta gyógyvíz ömlik a Dunába. Olyan istenáldása ez, amely százezreiket takarít meg a Sta­dionnak. A Rómát fürdőtelep azonban minden kultúráldással is szolgál. Hajó- és vasútállomása van, pompásan ki­épült útjai, csatornázása, villamos vi­lágítása, gázszolgáltatása. A közelben kőbánya és homokbánya van, a kavi­csot a betonépítkezéshez a Duna szol­gálhatja. Nagy előnye még az is, hogy területe nincs beépítve, 50—60 ezer négyszögöl használható fel. Egyik része a Nánási út mellett — a Dunához közel — van a Római fürdő parkkal összekötve, — ez a Ringer családé; a másik része a szent­endrei országút és az Aranyhegy közti sikságon. Ez a Schaeffer családé, mely e területen 32 ezer négyszögölet — a közmunkák kiépítése ellenében — már fel is ajánlott. A felsorolt adatokat és érveket, ame­lyek azt bizonyítják, hogy a Nemzeti Stadion legideálisabb elhelyezése csak­is a Rómaifiirdőtelepen képzelhető el, a iJBómaifürdőtelép Egyesület“ Kézdi- Kovács László elnök és Silvássy Ká­roly ügyvezető-alelnök aláírásával kü­lön beadványban terjesztette a Test- nevelési Tanács elé. Kövi Mária kápolnában a Filatori- gáton rendszeres egyházi élet folyik. Különösen nagyon áhittatrá inditóalk az egyszerűségében is bájos kápolná­ban a vasárnapi 12 órai misék, ame­lyeken az óbudaiak is nagyszámban vesznek részt. E kápolna 1865 folya­mán épült a hívek adakozásából. Zieg­ler József építő vezetésével egy szaka­szos, szentély apszissal lezárt haj ócs­ka terjedelmében; később fatvázas, zsindellyel födött tornáca volt a hivek befogadásába; 1930-ban hajója kibő­vült, sekrestyével szaporodott és tor­nyos főhomlokzata műkőből készült oszlopos portáléval bővült. Ez évben e kápolna önálló helyi lelkészség lett. E kápolna neve szószerint való fordítása a német „Maria am Stein“ rövidített „Maria Stein“ elnevezésnek, amellyel az óbudai németajkú lakosság a ró­mai vízvezeték pillérének köveire he­lyezett Segítő Máriakép emléket illette; ezt a ' Máriakő-emléket Bauer Jakab óbudai polgár és annak neje létesí­tette 1811-ben a Segítő Mária-képnek nyilvános tiszteletre szánt odahelyezé­sével. A népi legendák csodálatos tör­téneteivel övezett kép, amely a Cra­nach Lucas német festő által a 16. szá­zad elején festett innsbrucki Madon­nának a távoli visszhangja, lett magva az itteni Mária-kultusznak és e kép­nek, amelyik a Segítő Szűz Máriát ábrázolja, egyik változata került a kápolna oltárára is titulus képül. A mi jubileumunkhoz. A „Fővárosi Újság" meleg és kedves hangon emlé­kezik meg szerkesztőnk jubileumáról, írván róla a következő szívből jövő szavakat: .......Kedves, meghitt vacsora köz ben ünnepelte a budai Hollós Má­tyás Társaság Viraág Bélának, a Budai Napló szerkesztőjének 70-ik születés­napját es 50 éves írói és újságírói jubi­leumát. Az agg újságírót, aki félszáza­dos közéleti pályáján és különösen Buda fejlődésében hervadhatatlan ér­demeket; szerzett; felköszöntőikben di­csérték és emlékeztek meg munkássá­gáról. — Viraág Béla születésnapját es félszázados jubileumát mi is ünne­peljük szívünk mélyén és meleg sze- rencsekívánatunkat tolmácsoljuk ezen a helyen. Itt említjük meg, hogy a Hollós Mátyás Társaság és a Budai Napló nagyjelentőségű könyvet szer­kesztenek Budai Almanach címen Viraág Béla szerkesztő 70-ik születésnapjának maradandó emlékére. A Budai Almanach valóságos Pan- theont állít Budán mindazoknak, akik e súlyos időkben a munka becsületével példát szolgáltatnak az egész magyar tál sadalomnak...“ — Nemes Ákos Kál­mán szerkesztőnek és közkedvelt újság­jának melegen köszönjük ezt a kedves megemlékezést. „Gyóni Géza Társaság“ e hó 15-én magasnivójú irodalmi délutánt rende­zett az evangélikus főiskola dísztermé­ben. Balogh István elnök hatásos üd­vözlő beszéde után Raffay Sándor püs­pök magasszárnyaiású poétikus beszéd keretében emlékezett meg Gyóni Gézá­ról, aki neki á pozsonyi teológián ta­nítványé volt, Falu Tamás kedves, hu­moros elbeszélést olvasott fel, mig De­zső Kázmér, Nagykőrös polgármestere Gyóni verseinek első illusztrációjáról mondott el érdekes adatokat. Pethes Margit, a Nemzeti Szinház tagja elra­gadó Gyóni-verseket szavalt nagy ha­tással. Sz. Bárány Erzsi, Tóth Béla kí­sérete mellett kitűnő hegedüjátékkal — Népessy Lucia pedig Uray Margit kí­séretével szép énekével ragadta el a hallgatókat. Szinyei-Merse Pál Társaság negye­dik kiállítása nyilott meg e hó 19-én a Nemzeti Szalonban. Ez a kiállítás egyi­ke a legjobb együtteseknek, amit a mai magyar festőgárda nyújthat. Az első teremben van Aba-Novák „Ferenc Jó­zsef dij“-at- nyert hatalmas tempera kompozíciója: az „Árvíz.“ Ugyancsak itt van Csók István előkelő szinharmó- niáju portréja: Ravasz László ref. püs­pök. Mellette a kiállítás favoritjának, Szőnyi Istvánnak látományszerű reme­kei. Különös érdekessége a kiállításnak Rudhay Gyula „Kondás“ című képe, amelyen a zamatos magyar kondás ma­ga a művész. Külön dicséretet köve­telnek méltón: Bernáth Aurél könnyed, szinte misztikus zsongásé képei, Glatz Oszkár naturalista remekei, Iványi- Grünwald dekorativ szinorgiái,) Va-< szary fölényes szinösmerete, Hatvani Ferenc báró forma- és szinegyüttesei és Réti István megkapó világításé képe: az „Olvasó nő“; A szobrok közül ki­válnak Sidló Ferenc Évája, Lux Elek Táncosnői és Pátzay Pál férfiportréi. A kiállítást Ernst Lajos rendezte. (Z. Gy.) Elkeseredett levelet hozott a posta nekünk Óbudáról. Budapest hatvanadik születésnapján felhányja ez a levél, hogy Óbudának 60 év előtt nem volt nagy kedve a csatlakozásra, mert tudta, hogy Pest és Budához való láncolása nemcsak mezővárosi önállóságát; jövedelmeit, terhek nélkül álló hatalmas területeit fogja bekebelezni, hanem cserébe ezek­ért a legmostohább sorsra fog jutni. Budapest megátkozott része Óbuda, a hajdani királyi székhely, Árpád feje­delem tetemének befogadója. E város­rész fejlesztése, szépítése, közszolgál­tatásokkal való ellátása mindig har­madrendű kérdés volt s így lett a fő­város közigazgatásának legszomorúbb hamupipőkéje a mi lakóhelyünk. Hatvan év előtt ha nem csatlakozott volna a két testvérvároshoz, akkor önállóságában sokkal többre vitte vol­na; mert számottevő jövedelmeiből feltétlenül a legelemibb közigazgatási, városrendezési követelményeket telje­sítette volna, amelyek 60 év után sin­csenek meg. Ilyen hosszú idő máshol éppen elég ahhoz, hogy a csatlakozó városrész a nagy városhoz idomuljon, annak áldásaiban részesülve, — nálunk ennek nyoma sincsen, minden úgy van, mint 60 év előtt. S ami kis előny a III. kerületnek jutott — az is csak látszó­lagos, mert nem annyira a törzs-la­kosság, mint inkább a budapestiek ja­vát szolgálja. Eklatáns példa erre a Szentendrei út pompás koosiútja, mely csak akkor készült el, mikor a Csil­laghegyi strandfürdő pestieket szállító autóbusza megindult; vagy a két új városi ház, amelybe legfeljebb 15% III. kér. lakós jutott. A többi 85% mind idegen, a Hl-ik kerületi lakóhelyével ROMAI FÜRDŐ ÓBUDA — hhhmi AKVINKUM Késő őszig Kitűnő konyha. — A források napi hozama 160.000 hekto­liter rádloaktlv thermálvíz A szentendrei HÉV vasútnak a MF ÍR hajóknak és az ÚJPESTI átkelő propellernek állomása egyáltalán nem törődő, asszimilálódni nem kivánó, hivatásukkal s társadalmi nexusaikkal is máshova 'gyökerező emberek: III. kerületi ágyrajárók. Ennek a mostohasorsú ősvárosrész­nek még ma sincs végleges szabályo­zási terve s maradt, ami volt; egy kéz- leggyintéssel elintézett, balkáni nívón álló- külváros, melyet hagyományosan megillet a — lemosölygás. BUDAI KRÓNIKA ■ ■■ ' ——I— . .1 i — A hatvanéves Budapest ünnepére Liber Endre alpolgármester érdekes tanulmányt írt, amelyből megtudjuk, hogy az egyesítés nem ment simán, demontsrált ellene mind a három vá­ros, nem Í6 sejtve, hogy ez a fúzió mi­lyen fejlődést fog hozni az ifjú, tün­döklő Budapestnek, — A fővárosi tisztviselők és tan­ügyiek Segitőalapja 140 ezer pengős deficitet mutat ki évvégi mérlegében. — A rómaifürdőtelepi elemi iskolá­ban nov. 26-án, vasárnap délután 4 órakor irredenta előadást rendeznek. — Boldogult Prohászka Ottokár püs­pök boldoggáavatásáért a városmajori egyházközség minden hónapban lelki­órát és szentmisét mondat. Legutóbb nov. 21-én volt az áhitatos megemlé­kezés az Ottokár kultúrházban (a régi templom) és az új templombau a hi­vek és tisztelők igen nagy részvételé­vel. — Tavasszal budai lakós lesz Buda­pest polgármestere: Sipőcz Jenő. A Gellérthegy déli oldalán lévő Ábel Jenő utca egyik villájába költözik édesanyjával és testvére családjával, — A cserkészek részére -a főváros erdőterületet nem enged át tűzveszély miatt. A Budai Izraelita hitközség for­dult ilyen kéréssel a fővároshoz, hogy cserkészei a Pálvölgyben táborozhas­sanak. .. . .................1.— — M egszűnik a Döbrentey téri piac a Rudasfürdő gyógyhely jellegének hangsúlyozása érdekében, A jármű­forgalom a Dunaparton megszűnik és ezen a részen a fásítást március elején megkezdik. — A Szociális Missziótársulat min­den hónap 26-án a Krisztina körúti Szentlélek kápolnájában tagjai és az érdeklődőknek konferenciát rendez. Ez évben Marczel Mihály dr. egy. tanár beszél ezeken. ANN FRANCIS AMERIKAI JAZZ STAR SANTA NELLY- BUTTULA ZENEKAR a ni pi 71 pj IJJ rí 3 kW/ JP La hí. La \J h) Ja éttermében: 1.. Attila ncca Asztalrendelés : 52—8—85. Megrendelhető a székesfővá­rosi Ásványvízüzemnél, I, Gel- lért rakpart 1. Tel.: 53-0-08. S vábhegyi sanatorium subalpin (430 m) diétás gyógyintézet mér napi 16.— pengőért legtökélete­sebb szanatóriumi ellátást nyújt 5—6-szőri étkezéssel, vízkárával együtt Németvö gyi út és Mártonhegyi út sarkán elterülő telektönbön épülő családi villák három szoba hallal minden mellékhelyiséggel, saját külön kerttel elegáns kivitelben, kulcsátadásig P 22.000 — Nagyobbak megállapodás szerint. Még ez évben 30 évi adómentesség. Lefoglalható: Katona, Székely és Molnár építészmérnökök irodájában. V, Személynök ucca 9—11. szám. Telefon: Aut. 29-8-29 és 22-5-59.

Next

/
Oldalképek
Tartalom