Budai Napló, 1932 (29. évfolyam, 1069-1105. szám)

1932-09-18 / 1095. szám

Budapest, 1932. szeptember 18. fiúdat Napid István szkfvi főjegyző, Pásztélyi Vil­mos igazgató, Cserhát Miksa, Füredi Jenő a Gazdálkodók Egyesülete főtit- ra, Kulcsár Richárd igazgató, Koll- mann Dezső ügyvéd, és mintegy 120 vendég. A spontán ünneplés, a lelkes hangulat, az ünneplők nagy tömege bizonyságot tettek arról, hogy Lugma­yer Józsefet mennyire szeretik és tisz­telik Budán és mily nagyra becsülik azt a közmunkát, amit a különböző testületekben végez, de bizonyítja mindez azt Is, hogy a Pénteki Bor­gazda Társaság mily előkelő szerepet visz a budai társadalomban és végül kdvesen bizonyítja még azt is, hogy a budai polgárság mily lelkes örömmel tudja ünnepelni az érdekeit hűségesen gesen szolgáló honfitársát. Osl címer újjászületése. Óbuda ősi cí­mere a három testvérváros egyesítésekor 1872-ben nyomtalanul eltűnt s ma már tel­jesen elfeledték. Két óbudai iskolának: a Székesfővárosi Felső Mezőgazdasági és a vele kapcsolatos Kiskorona-utcai polgári iskolának növendékei most új életre keltik Óbudának, a „Királynők városának" nagy- múltú, érdekes címerét. Győrfy József, középiskolai rajztanár, a jeles festőmű­vész Óbuda Anjou-kori címere nyomán a két iskola növendékei számára igen ar- tisztikus jelvényt rajzolt, amelyet díszes, színes zománckivitelben, Óbuda ősi szí­neiben (piros, kék, fehér) fognak az óbu­dai diákok viselni. Magyarország címeré­nek hármos halma a nyitott koronából ki­növő apostoli kettős kereszttel alkotja a cfmerkép alját. A fölötte elhelyezett vö­rös mező fölé helyezte el a művész az ősi várcimert: az egykapus bástyafalból kiemelkedő román stilü tornyos vár ké­pét, amely az Óbudán létezett királyi pa­lotának egyetlen képes emléke. Az új is­kolajelvény Is hivatva van arra, hogy Óbuda közönségének emlékezetébe idézze e városrész ősi múltját és felkeltse őst emlékei iránt az érdeklődést és szerete- tet (p. e.) Az Óbudai Credo, hitvalló férfiak egyesü­lete szeptember 11-én fényes külsőségek között szentelte fel gyönyörű uj zászlóját. A főpapi nagy misét SagmüUer József pre- látusplébános celebrálta fényes papi segéd­lettel, majd P. Böle Kornél a Credo orszá­gos elnökének magasszámyalásu szentbe­széde után megáldotta az uj zászlót, amely alá hétszáz öntudatos férfi állt. Az egyházi szertartás után a Korona Vigadóba vonult a zászlóanyákkal: Trautmann Jánosné, Schödl Ferencné, Szörényi Rezsőné, Fritz Istvánné vezetésével az ezrekre menő tö­meg, ahol diszgyiilés volt. Szörényi Rezső iskolaigazgató, világi elnök megnyitó be­széde után Leiner Mihály segédlelkész mondott tüzes beszédet a Credo egyesület hivatásáról, majd Wollt Károly tett hitet hatalmas és nagyhatású beszédben a kato­likus magyarság céljairól. SagmüUer József prelátus zárta be a nagysikerű napot, ame­lyen a katholikus társadalom szine-java megjelent Nincs szükség a Siklóra, mióta autó­busz visz fel a Várba, de mint budai kü­lönlegesség megérdemli azt a gondosko­dást, amiben most a Beszkárt részesíti. Fontos, hogy a felső állomást átépítsék és ennek a Vár keretébe illő tervét már el­készítette Hiktsch Rezső műépítész, a mi­niszterelnökség palotájának Ketaurálója. Sycambriás hírek. E hó 15-én avatta fel uj otthonát a corp. Sycambria (F. E. XVII.) a Pauler-utca 18. számú házban. Az otthon­avató ünnepéllyel egybekötött plenáris kiskáptalanon megjelent herceg Ester­házy László Protektor, Kühn Szaniszló cisz- tercitarendi tanár, aki az avatás szertar­tását végezte, Márton Lajos festőművész, prior és a Corporatio mintegy százötven tagja. Az újonnan felavatott és gyönyörűen berendezett otthonban most már megindul az egyesületi élet, kezdetüket veszik a Budán annyira közkedvelt szombati teadél­utánok 17-ikétöl minden szombaton hét órakor. A legközelebbi időre szóló pro­gram: 17-én évnyitó tea, 19-én tísztigyii- lés, 22-én curia, 24-én és okt 1-én teadél­után. Érdekes találkozó folyt le Budán e hó 10-én a Várkert Kioszk kávéházban, ahol 50 éves találkozóját rendezték azok, akik 1882-ben tettek érettségit a VI. kerületi reáliskolában, amely utóbb a Gyár-utca és ó-utca sarkáról költözött a Markó-utcába. A félszázadot kitévö idő dacára 21-en jöt­tek össze, többen kimentették magukat és résztvett azon lapunk szerkesztője is, aki ezzel a társasággal járt a VII. osztályig, azután Körmöcbányára ment, ahol érett­ségit tett. A megjelentek a következők: Adler Samu nyug. Máv. főfelügyelő, Andori Sándor nyug. Máv. főfelügyelő, Belloni Dezső nyug. áll. felügyelő, sipeki Balázs Károly nyug. Ksod. főfelügyelő. Csákány József oki. gépészmérnök, Fenyvesi Soma nyug. Máv. főfelügyelő Gerő Ödön hírlap­író, Grünhut Marcell oki. gépészmérnök, Havasi Arthur nyug. miniszteri számv. igaz­gató, Lukács Gábor nyug. Máv. főfelü­gyelő, Linhart József nyug. fővárosi mű­szaki főtanácss, Markóczy Lajos oki. gé­pészmérnök, Medanich Romuald nyug. Máv. igazgató helyettes, Müller Sándor nyug. Máv. felügyelő, Margulit Kálmán nyug. Máv. főfelügyelő, Poll Imre nyug. biztosí­tási igazgató, Reich Manó nyug. Keresk. iskolai igazgató. Sziklai Zsigmond oki. épí­tészmérnök, Wagner Julián oki. éuitész- mérnök, Vázsonyi Jenő nyug. Máv. elnök- igazgató, Wigner Gyula nyug. kir. ipar- felügyelő. A találkozás kedves jelenetekre adott alkalmat és a hamar összemelegedctt társaság kedvesen emlékezett meg az ak­kori tanári karról és igazgaóról Hoffer Ká­rolyról. A tanárok között olyan országos- jelentőségű egyéniségek is voltak, mint Beöthy Zsolt, a magyar irodaim tanára, aki mint osztályfőnök vezette az osztályt végig, Alexander Bemát a német nyelv ée bölcsészet tanára, Borbás Vince, Müller József és mások. Búcsuzáskor elhatároz­ták, hogy ezentúl minden hónap első szer­dáján találkoznak. Díszes uj kerítést kapott a régi óbudai szép zsidótemplom, amivel a hitközség egy régi hiányt, dr. Orova Zsigmond, a hitköz­ség érdemes elnöke pedig elődjének egyik mulasztását tette jóvá. JÓ BŐR Kell a Jó cipőhöz! Budai cipiazmeaterak A legjobbat a legolcsóbban szerezhetik be SIMEK ÁRMIN BöráruháuEÁban II. Margit köröut 57. szóm Ar összes Clpószkellókek raktáron Clpöfelsörószek a legjobb kivitelben Uj otthont kaptak az I. kér. Frontharco­sok az I. kér. Attila-körút 9. sz. házban. Minden pénteken d. u. 4 órától Itt gyűlnek össze megbeszélésre, valamint itt veszik fel az egyes bajtársak panaszjegyzőköny­veit. Esti kereskedelmi szaktanfolyam. A Bu­dapesti Kereskedelmi Akadémia alkalma­zottak, tisztviselők, főiskolai hallgatók, stb. részére tanfolyamot nyit Felvétetnek 4—8 középiskolát végzettek. Tantárgyak: könyvvitel (mérlegkészítés, átíró módsze­rek is), levelezés, keresk. számtan, ke­reskedelmi és kögazdasági alapismeretek. Időtartam: 5 hó. Tanitás hetenkint négy­szer este fél 7-től háromnegyed 9-ig, szer­dán és szombaton nincs tanitás. Megnyi­tás 1932. szeptember hó 30-án. Tájékoz­tató a intézet kapusánál kapható. Beiratás naponta 8—1-ig és este fél 7—8-ig az igazgatóságnál, V., Alkotmány utca 11. Telefon: 20-5—47. Gyász. Holleld Henrik nyug. helyettes államtitkár, a BBTE örökös tiszteletbeli elnöke, a Torna Szövetség ügyvezetője, a magyar tornasport és a síelés egyik lel­kes úttörője e hó 12-én elhunyt. Holteld Henrik a múlt hét közepén meghűlt és a hülfe a hatvanhatéves öregurra végzetessé vált, tüdőgyulladás lépett fel, ami a sírba vitte. Holfeld 1866. február 7-én születet Budapesten s mint igazi all round sportem­ber, tizennyolcéves korában a BBTE-be lépett. A tornán kívül foglalkozott a sí­sporttal, korcsolyázással, majd 1904-ben megalakította a BBTE turista-osztályát s abban hosszú időn át mint vezető szerepelt. Aktív sportpályafutásának befejezése után, mint sportvezér, számos egyesületben és szövetségben munkálkodott halála napjáig. Temetése szerdán délután négy órakor volt a németvölgyi temetőben, ahol a csa­ládi sírboltba helyezték örök nyugalomra nagy gyászoló közönség részvéte mellett. Buda mindig vezet valamiben, így eb­ben az esztendőben a cukrászipar terén szereztük meg a vezetést és pedig a fagy­lalt révén. Ma már köztudomású dolog, pestiek Is bizonyítják, hogy olyan kitűnő fagylaltot, mint a Krisztina körúti Ravasz félét, az egész városban se találni. A „Budai Zeneakadémiá“-ban az 1932— 33. tanévre szept, okt. hó folyamán beirat­kozok részére a behatási díj 12.— P. (fi­zethető 3 részletben.) A zongora, ''hegedű, ének, orgona, hárfa, cimbalom tanszakon a tandíj 13.— P, a gordonka, gordon, fuvola, klarinét, saxafon tárogató, fagot, kürt, trombita és az ütőhangszerek tanszakán a tandíj -havi 8.— P. Behatások napnta 4-6 óráig, II. Fő-u. 30. A wienl községi biztosítás mintájára a Községi Takarék is felállítja az önálló köz­ségi biztosító intézetet, mely rövidesen megkezdi működését Pintér László Igaz­gató vezetése alatt, aki a takarékpénztár biztosító osztályát eddig is vezette. A Magyar Általános Takarékpénz­tár Részvénytársaság és a Magyar Általános Bank R.-T. igazgatósága felügyelöbiztotsága és tisztikara mélységes fájdalommal jelentik, hogy Halom Imre ügyvezető Igazgató űr életének 54. évében rövid szenvedés után váratlanul elhunyt. Több mint másfél évtizeden keresz­tül hűséggel és odaadással dolgozó munkatársunkat gyásoljuk. Sokoldalú képességeivel, lankadatlan sorgalmá- val és munkabírásával elévülhetetlen érdemeket szerzett és alig pótolható űrt hagyott maga után. Puritán egyé­nisége és szivjósága mindenkiből csak szeretetet váltott ki. Emlékét Igaz kegyelettel és hálával fogjuk megőrizni. Nagy ünnepi külsőségek között szenteli fel zászlaját a v. Galánthay Glock Tiva­dar elnöklete alatt álló lágymányosi front­harcos kerület a Szent Imre szobor előtt szept. 18-án. A zászlószentelőn részt vesz­nek a Kormányzón kívül József főherceg tábornagy, József Ferenc és Albrecht fő­hercegek, a vitézek, rokkantak és a fővá­rosi szervezetek. Megáldja a zászlót a magyar mohamedánok főpapja Hesszein Hilmi főmufti is. A kelenföld-lágymányosi zászlószcntelés, az október 2-i országos ünnepség erőpróbája és előreláthatólag ér­demes szép nemzeti ünnep lesz. Építfitakarék-rendszert ismertet rovat- I szerű tanulmányában Saló Jenő, az Építő- és Hitelbank Rt. igazgatója. Az érdeklő­dők, akik építkezni óhajtanak, forduljanak közvetlenül hozzá: Bpest, VI., Andrássy- ut 26, hogy ezt a tervezetet megküldje ne­kik tájékozódás végett. Tanácsadó irodát rendezett be a „Budai Izr. Hitközség“ nyilvános rendelő intézeté­ben, II., Batthyány-utca 1. sz. alatt, ahol a házassági tanácsadó minden kedden d. u. 6—8-ig házasulandók és házasok részére ad tanácsot; Weber József dr. főorvos, aki a gyermeknevelési tanácsadó pedig minden szerdán d .u. 6—8-ig, ahol a nehezen ne­velhető, tanulási nehézségekkel küzdő, be­szédhibás, ideges stb. gyermekek részére a tanácsadó Orbán Sándor dr. főorvos. Úgy a házassági, mint a gyermeknevelési tanácsadás — kiárólag szegények részére — Ingyenes. Gyász. Halom Imrét, a Magyar Általános Takarékpénztár igazgatóját nagy részvét kísérte utolsó útjára. Halász Manó ügyve­zető igazgató búcsúztatta az intézet igaz­gatósága és személyzete nevében magas- szárnyalásu, megilietődött hangú beszéd­ben. Uj Irodalmi tanfolyamot nyitott a KOZMA-lskola, ahol tökéletes kiképzést nyernek a tanítványok, minden irodai te­endőkben. Három hónapos tanfolyam, — állami vizsga, állami bizonyítvány, — tan­díj 10 pengő havonta. Budán, II. Iskola-u. 27. van gépíró tanfolyam is, ahol hordozható Grandlean gyorsirógépen tanulnak szteno- grafálni. Egészen új találmány és rendkí­vüli előnyöket nyújt. Az irodai tanfolyamon áruüzletek és bankok irodai munkálatait, kereskedelmi levelezést és könyvvitelt ta­nulnak, van helyesírási tanfolyam és gyorsíró tanfolyam, mely négy tanfolyam együttes havidíja 15 pengő. Beiratások naponta. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa Horthy Miklós kormányzó tízéves jubileuma emlé­kére a Szent Margitszigeten újjáépítette romjaiból a volt premontrei templomot. A renoválás dr. Lux Kálmán műegyetemi magántanár tervei és a Műemlékek Orszá­gos Bizottságának hozzájárulása alapán, teljesen az eredtei stilus megőrzésével ké­szült el. A templomot Serédi Jusztinlán hercegprímás szeptember 29-én délelőtt 10 órakor országos ünnepség keretében szen­teli fel. Az ünnepségen résztvesznek a Bu­dapesten tartózkodó királyi hercegek, a kormány tagjai és más előkelőségek is. Az ünnepségen az üdvözlő beszédet Rakov- szky Iván, a Közmunkatanács elnöke mondja. Angol nyelvi tanfolyam. A Magyar Kül­ügyi Társaság védősége alatt ez évben is V kér. Markó-utca 18—20. szám alatti reáliskolában nyílnak meg. Behatás szep­tember 29-től október 1-ig, régi hallgatók­nak okt. 6-lg d. u. 5—8-ig ugyanott. Első előadás október 7-én. Tanítás d. u. 4—9-ig, heti 3 órában. Beiratási díj 14.— P. Tandíj nincs! Kétszázhat műhelyt tart fenn * város különböző üzemeiben és hivatalaiban, amelyek a magánipar helyzetét nehezítik. A szkföv. már hajlandó volna ezek nagy­részét beszüntetni, de sok száz munkás vesztené el kenyerét. A kérdés szociális megoldását most keresik. Közismert kitűnő minőségű a PAUNC-féle vaj, sajt, túró és minden tejtermék Budai fiók: 11, Margií-körul 31/33. Fő üst let: Közép, Vásárcsarnok Hiányzik a várban meg egy hősi emlék, a Ramocsay Endre kuruc hadnagy emléke, akit Budavára utolsó ostroma al­kalmával a törökök elfogtak és a kéznél álló eperfa alsó ágára felakasztottak. Erős szél fújt és ingatta az ágat s a felakasztott Ramocsay minden ingáénál földet ért, a mikor a hurok tágult és levegőhöz jutott Vitézei megrohanták a hadnagyukat fel­akasztó janicsárokat lekaszabolták őket és elvágták az akasztott vezér kötelét, aki életben maradt és 105 éves kort ért el. A császár kapitányi rangot adott neki, később a budai várgróf tisztséget kapta. Puritán életet folytatott és még Carafia, az eperjesi hóhér sem talált rá okot, hogy elfogassa és kivégeztcsse. Most Kuszkó István, a Rá­kóczi szövetség vál. tagja javaslatot tett, hogy ültessenek eperfát arra a helyre, a hol Ramoceayt felakasztották és jelöljék meg emléktáblával ezt a legendáss helyet Csillogó Buda. Harminc találmánnyal a zsebében tűnt fel Sztupák Andor, a leg­újabb feltaláló és már az első találmánya révén azt Ígéri hogy „mesebeli tündérvá­ros lesz Budapest rövid időn belől“. Az eddig haszontalan és értéktelen törött üve­get vásárolta össze és „Csillár“ néven tég­lát csinál belőle és járdakövet. Nagyon szép lesz. Mivel pedig Pesten ezen moso­lyogni fognak, követeljük, hogy ezt a Csil­lár téglát és járdakövet csak Budán en­gedjék fölhasználni. így lesz csillogóvá Budapest, a világfürdő. A csillár-járda alapszíne hupikék és benne fehérszinü csil­lagok. A járda széle pedig nemzeti szinü szalag lesz, piros, eh'ér és zöld üvegből. Az ilyen járdán még járni sem merünk maid, nehogy lábbal tiporjuk a nemzeti színe­ket Most már1 csak vállalkozó, azután pénz, végül engedély kell hozzá és akit érdekel, pénze van, sietve jelentkezzék Sztupák Andor feltaláló úrnál: VI., Löportár-u. 14—B. VIZSGÁZOTT GY ÓOY MASSZIRJjZÓNÖ ajánlkozik házakhoz jutányos áron. Cim: Major Károlyné, I. Enyedi-utca 4. A Mauthner Ödön magtermelö Rt. a közeljövőben racionálisan átszervezve a VFeiss Manfréd érdekeltséggel kerül ösz- szeköttetésbe. MŰSZERÉSZ ÜZEM. Szabadalmi ter­vek. permetezők, varrógépek, kerékpárok gramofonok vétele és eladása. Látcsöjaví- tás. PINEZlTS ISTVÁN, I., Budaörsi-út 2—4. I IIIVC UR1D1VAT üzlete A LINlXt BUDAI UR1KÖZÖNSÉG »limii» II., Margit körút 51—53. 33 éves cég! Kolmofottést, vegytisztitást csak szakemberrel végeztessen REICHER II.,TÉGLA-U9 BU DŰKENDE turcsa konosiurlar A világ vége Spiritiszta látomások A világ nem pusziul el, csak átalakul Magyarországon a spiritiszta tanok ese mények krónikása STRÉM ISTVÁN, aki legutóbb a világ pusztulásával adott közre több érdekes tanulmányt ée láto­mást. Bevezetésképen elmondja, hogy Co­nan Doyle halála után ismertettek a la­pok egy szellemnyilatkozatot, amelyet az elhunyt nagy angol spiritiszta kapott Úgy hangzott, hogy egy szörnyű elemi csapás fenyegeti a Földet, katasztrófális földren­gés, mely óriási földdarabokat fog eltün­tetni s újakat teremteni Conan Doyle halála után egy-két nap­pal felkereste egy budapesti spiritiszta tanár és elmondotta a saját látomásait Az illető médium és transzban összekapcso­lódik az okkult világgal. Az egy látomása szerint Itáliának egész déli része a róma- anconai vonaltól kezdve a tengerbe sfl- lyedt egy nagy földrengés következtében. Elsülyedt ugyanakkor egész Szicília szi­gete is, el Labrador félszigete is, el Észak Amerika egész keleti partja, elsülyedt egész Közép-Amerika és Dél-Amerika egész keleti partvidéke. Ugyanakkor Ja­pán egy része a tenger alá került Ugyanezen látomása alkalmával azt látta, hogy mindenütt tavasz van. Állandó tavasz. Eltűnt a tél zordonsága. Eltűnt a hó és a jég a sarkokról, óriási földré­szekké növekedett meg az Északi- és a Déli-sark vidéke. Óriási földterület támadt az Atlanti-óceánon. Uj föld emelkedett ki a Földközi-tenger hullámaiból. Nyolcszor tízszer nagyobb, mint volt Itália... Érdekes különben, hogy Conan Doyle spiritiszta jövendölése szerint is öt ország el fog tűnni, az Atlanti-óceánból új világ­rész emelkedik ki, az angol és a japán szigeteket is földrengés sújtja. Érdekes adatokat sorol fel Strém István a világ végéről történt jóslásokból. Ezek a jóslatok oly régóta jövendölik, hogy a kétezredik év előtt eljön a „világ vége“. Személyi hírek HENNYEY VILMOS dr. ny. államtitkár Bad Hallban tölt néhány hetet inkább üdü­lés, mint gyógyulás céljából. EXNER KORNÉL dr. ny. államtitkár Badgasteinban keres czldén gyógyulást már hetedszer és tanulmányt ir Budapest fürdővárosról, hogy előadást tartson erről október hó elején a Hollós Mátyás Társa­ságban. SAQMÜLLER JÓZSEF prelátus, óbudai apátplébánost 75. születésnapja alkalmából az óbudai katholikus társadalom meleg ün­neplésben részesítette. Az egyházközség szeretetét és jókívánságait Sterz István elnök tolmácsolta emelkedtt beszéddel. SÜMEGHY LÁSZLÓ dr. kormányfőta­nácsos közjegyző viruló egészségben tért vissza a múlt héten Baden-Badenből, ahol hat hétig tartózkodott. FEHÉR TIVADART, a zagyvapálfalvai üveggyár vezérigazgatóját érdemei elisme­réséül m. kir. kormányfőtanácsossá nevezte ki a kormányzó. FISCHL IGNÁC ügyvezető igazgatót, a Wiener Bankverein budapesti telepének ve­zetőjét közgazdasági érdemeinek elismeré­séül kormányfőtanácsossá nevezte ki a kormányzó. WEINGÄRTNER TIVADAR ny. ezredes és nyelvtanár a balatonföldvári tisztiüdülő­ben töltötte a nyarat, ahonnan a napokban tért vissza, hogy a nyukosz nyelvtanfo­lyamának vezetését ismét átvegye. GUTH FERENC dr. elöljáró tüsző« man­dulagyulladással betegn fekszik lakásán. Lugmayer József dr. ügyvéd, kormányfőtanácsost ünnepel­te e hó 16-án este a budai polgárság színe java az őt ért kormányzói kitün­tetés alkalmából. A Pénteki Borgaz- datársaság rendezte az ünnepet a Bu­dai Polgári Kör egyik termében, me­lyet zsúfolásig megtöltött az ünneplő közönség, Lugmayer barátai és tiszte­lői A vidám hangulatban elköltött va­csora után Zboray Gyula dr. poharát elsősorban Horthy Miklós Kormányzó Ur őfőméltósága egészségére emelte, aki a társaság egyik alapító tagját Lugmayer József ügyvédet kitüntette azzal, hogy kormányfőtanácsossá ne­vezte ki. Azután üdvözölte sorjában a felsőház, a képviselőház tagjait továb­bi a megjelent testületek képviselőit. Végül a Pénteki Borgazdatársaság ne­vében melegen üdvözölte Lugmayert és családját. Szavait a lelkes, szelle­mes, fordulatos, ötletes felköszöntők egész sora követte, amely sort Fabinyi Tihamér dr. orszgy. képviselő nyitotta meg, azzal a lebilincselő kedvességgel, amely ennek a kiválóképességü egyé­niségnek minden felszólalását jellemzi. Az ünneplő testületek sorában követ­kezett a Budai Polgári Kör, amelynek nevében Fináczy Béla dr. elnök, — az Ügyvédi Kamara, amelynek elnöke Papp József dr., majd a Budapesti Ügyvédi Kör nevében Révay Bódog dr., az Országos Ügyvédi Szövetség megbizásából Oppler Emil dr., a Budai Ügyvédek Egyesülete képviseletében annak elnöke Pajor Rezső dr. udvari tanácsos, majd a Hollós Mátyás Tár­saság részéről Vlraág Béla alelnök- háznagy, az óbudai Hegyvidéki Szö­vetség részéről Szilágyi Károly elnök, a Budai Ingatlantulajdonosok Egyesü­lete nevében Bárdos György dr. elnök, a Magyar Jogász-mérnök segély egye­sület képviseletében Balogh Emil, a II. kér. Iparoskör képviseletében Gergely Péter elnök, a Budapesti Gazdálkodók Egyesülete részéről Szlbinkits György, a Buda Alsóvárosi Egysület és az ot­tani polgárság megbizásából Koszorú Imre asztalosmester, a Kőművesmes­terek Ipartestülete képviseletében Győrbiró titkár és a pereskedő ügy­felek nevében dr. Gidró László köszön­tötték és üdvözölték az ünnepltet, aki meghatottan köszönte meg ezt,elmond­ván a saját életének sok olyan Jelene­tét és mozzanatát, amely élénk világot vet a magyar társadalmi és közéleti viszonyainkra. A nagyszámban megje­lent vendégek között ott voltak: Go- golák Károly államtitkár, Harrer Fe­renc v. alpolgármester, Pávai Vájná Ferenc föbányatanácsos, dr. Kiss Menyhért v. képviselő, Szendey Béla dr. bankigazgató, Beck Károly kúriai bíró, Borsos Endre közigazgatási bí­ró, Sebesta Kolos vezérigazgató, Di- mény Mózes postaföigazgató, Erdélyi Móric kormányfőtanácsos, Doerner Gyula szkfvi biz. tag, báró Babarczy i Szent GELLÉRT! f GYÓGYFÜRDŐ i > Vízgyógyintézet, A hullám- és napfürdő ^ f Külön férfi és női osztály. | \ A legmodernebb berendezés. | i Szakképzett személyzet. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom