Budai Napló, 1932 (29. évfolyam, 1069-1105. szám)

1932-09-18 / 1095. szám

Budát Napló Budapest, 1932. szeptember 18. BALÁZS vendég 16 Hűvösvölgy Sptcialaütok: Rántott a*k‘. JaapfnuJll. Nyitott áo cint»« toraitok. Naponta clgényzont I Benne van az- ujteetamentomban, Boly egyik nemzetség a másikra támad, lesz éhség, döghalál, földindulás, gyülölsőg, a bűn megsokasodik, a szeretet elhldegül s olyan nyomorúság lön, amilyen még nem volt; a nap elhomályosul, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak. (Máté XVI.) De a Föld nem fog elpusztulni, csak átalakul. János Jelenéseiben látja már az ú| eget és az áj Földet is — a régi ég és a régi Föld elmúlt és tengier többé nincs. (XXI.) Tehát nem „világ vége", hanem csak a világ átalakulása. A nagy katasz­trófa, amely Földünket éri — különösen, ha a Föld uiabb holdat lök ki magából, amelyhez tapadva — spiritiszta felfogás szerint — a súlyosabb, bűnösebb szelle­mek elhagyják a földi világot (talán Így választhatók el a rosszak a jóktól), telje­sen megváltoztatná a fizikai viszonyokat is — már a nehézkedési erő is kisebb lenne, minden tárgy könnyebb és a moz­gás lebegéshez hasonló. A pusztító tűz pedig az irtóztató földrengéseknél feltó­duló gyúlékony gázok égéséből származ­ható. Hogy Olaszország déli része és Ja­pán vulkánikus terület, azt mindenki tud­ja. Meglepőbb, hogy a látomások Amerika keleti partjait Newyorkkal és más nagy városokkal együtt szintén pusztulásra Íté­lik, ami nyilván Atlantis felbukkanásá­val állna kapcsolatban. Mindenesetre ér­dekes, hogy a teozófusoknak és Krishna­murti híveinek véleménye szerint Is az új emberfaj, amely tovább viszi a műve­lődést. Kaliforniában fejlődik ki, — tehát Amerika épségben maradó nyugati part­jain. (Gyakran feltűnést keltő híradások jönnek onnét. Néhány hónapja érkezett egy jelentés, hogy milyen csodálatosan fejlettek a kaliforniai gyermekek. Akár­hány négy-öt éves gyermek tökéletesen ir, olvas, számol, több nyelven beszél és ír Kaliforniában.) Nostradamus, aki a XVI. században megjósolta többek közt a világháborút is, a világ végét arra az időre teszi, amikor „egy különös madárnak orgonabúgáshoz hasonló hangja hallatszik a levegőben". A nagy látnok így vizionálta a repülőgépet. Még megdöbbentőbb a Sybillák könyvé­nek az a jövendölése, hogy „az utolsó időben a kocsik lovak nélkül fognak sza­ladni és az emberi hang a föld egyik szé­létől a másik széléig fog hallatszani." Ezt sokáig bolondságnak lehetett tartani, de ime, amikor az automobilok alakjában a kocsik csakugyan lovak nélkül szaladnak és a rádió segítségével az emberi hang csakugyan efhallatszlk a Föld egyik szé­létől a másikig, el lehet gondolkodni rajta. Lorber, a nagy misztikus (1800—1864) szintén egy nagy tfizpróbáról ír, mely hosszabb ideig tart A világ átalakul, az emberek Jobbak lesznek, a betegség és halál örökre eltűnik a földről. Szórakozzunk Budán! KEDVES HELY még az őszi estéken is a Császárkert A a Dunaparton a Császárfürdő nyári kert­helyisége nagy zenekarral, bácskai konyhával. M. t. vendégeit szolgálat­készséggel várja Csirszka Konrád ____vendéglős A reklámról Székely Vladimir ny. főkapitányhelyettes előadásából A reklám torzalakjaiból Is kicsendül, hogy az egészséges reklám csakugyan életelixirje a kereskedelemnek és Iparnak. Sajnos, ez az elv még csak gyermekcipő­ben jár nálunk a nyugat raffinált galopp­jához képest. Tőkeszegénysg, de sajátos mentalitásunk — mondhatnám valamilyen kicsinyes huződozásnak miatta is. A rek­lámdolgokban skótokká erőltetjük fel ma­gunkat. A takarékosság valóságos beteg­séggé vált, de Jelszava kisért e téren Is. Rosszabb ez sokszor, mint a pazarlás, ön­maga ellen tesz, aki a takarékosság őrve alatt a reklámot félredobta. Zsugorlskodlk vele, szélnek dobott pénznek nézi a reklám költségeit — „Nem reklám, hanem vevő kell ne­kem!“ — hányszor hallottam ilyen primitív vélekedést Nagyon téves, nagyon parlagi. Mert ha a sok, meglévő válságok során vé­gignézünk, ott találjuk egész első helyen a vitelválságot. A közönség, a jó, beijedt közönség, melynek bugyellárlsát agyon­csökkentették, egyszerűen nem vásárol, nem vesz. És akkor az áru Is szemérmete- sen vonuljon vissza? EllenkezőlegI... Még Inkább kínálnia kell magát, Jelentkezni, hí­vogatni. Ezt csak a reklám intézheti el. A legjobb bornak Is kell cégér. Tagadhatatlan, hogy a mai viszonyok között nem tulbőven csörgedezik senkinek tartaléktőkéle a reklámra, de talán ép ezért kell a vevőkedvet még inkább ébreszteni, azt hangolni. Ennek sablónjai közzé tartozik az új­sághirdetés, a plakát, a körlevél és» a W- . rakat. Maradjunk az utóbbinál, mint a mely a legfontosabb és leghatásosabb, ön­magának, saját üzleti forgalmának ellen­sége minden kereskedő, aki kirakatát elha­nyagolja. Egy kis figyelemmel, egy kis Jó­akarattal hatásokat lehet kihozni ä“legegy­szerűbb kirakatokból is. Azok, akik reklámmal tudományosan foglalkoznak, többféle kirakatot külön bőztetnek meg. És pedig fantázia, dekora­tiv, alkalmi és konzumkirakatokat. A fantáziakirakatokhoz háttér, kulisszák, ÉHGYOMORRA NAPONTA IGYÉK EGY POHÁR Kristály vizet laaaooeeeaeBeeeeeeeoeeeeeeei SZÉP KÉPHEZ - SZÉP KERETET Szalféter Ede utúda Bandik Júzsat készít 11, Margit körút 32. szám épületüvegezések, javítások Telefon 56-2*43 j-©rendek templomával szemben.! 999999999999999999999999999C művészi ragasztő lemezek vagy papírmasé alakok, szóval máT Iparművész! kellékek kellenek. A dekorativ kirakatoknál a főhangsuly szintén inkább a dekoráción, mint magán a kiállított tárgyon van. Itt Is a dekoráció az, a mi feltűnést kelt, mig azonban fantá ziakirakatot a komplikált nehéz figurális megoldások következtében csak iparmű vész készíthet, addig a legmutatósabb de korativ kirakatokat Is elkészítheti egy ügyes kirakatrendező. Az alkalmi kirakatba azokat az alkalmi cikkeket vesszük, melyektől — mintegy végeladásszerűen — gyorsan akarunk sza­badulni. Egyes textllcégek külön hirdetik is tarka hét, fehér hét vagy egyéb elne­vezéssel a propaganda árusítást Egy talán nem éppen ismeretlen ame­rikai bonmotval fejezem be. — Miért keresi egész világ a tyúktojást és nem a kacsatojást? Mert a kacsa, ha kikölti a tojását, szép csendesen — hallgat. Bezzeg a tyúk éktelen kotkdácsolásba kezd és reklámozza a termékét Vlraág Béla lapszerkesztő barátom a hir­detéstől huzódozóknak azt szokta mon­dani: — A Jó Istennek Igazán nincs szüksége a reklámra, de azért vasárnap mégis erő­sen harangoznak, hogy az emberek a tem­plomba menjenek. Miért jöjjenek beharan­gozás nélkül épen — és Igaza van — az ön boltjába? Krisch Fekete János tetőfedőmester BUDÁN, I., Karolina-út 16. Telefon: 695-59 SZENT ANTAL KEGYTÁRGY ÜZLET ÚJ HELYISÉGE II., MARGIT-KRT. 34. Forencrondiok templomával szemben, FIÓK: I,, Krisztina körút 8-10 FELD OLY vegytisztító üzletében. Tel: 54!-26 Megjelent „Baylon Szent Paszkál élete“ Pálffy Erzsébet grófnőtől 325 oldalon, finom papíron ára 4.50 Megjelent PÁDUAI SZT ANTAL Missziós Naptára — Ára 60 fillér ÜVEG éa porcellán-árukban GÁL LAJOS Budán II.. Széna-tér 7. VEZET TISZTVISELŐK nagy árkedvezményben részeeulnek. Kedvező fizetési feltételek. BARACSKA- PETTEND TELEPEN Budapeittol 26 km.-nyíre vasútvonal két ol­dalán, balatoni müút mellett, talejvizmentes házhelyek négyszögölenként P 1.20-tól, havi 10.— pengő rész­letfizetéssel. — Jó ivóvíz. — Kitüné termőföld, gyümólcatennelótre kiváló. Ingyen autóbusz indul a várnai irodától (l„ Horthy Mik­iéi körtér 3—b. I. 0. telefon.; 694—33.) minden veaár- éa ünnepnap, délelőtt há­romnegyed 9 ée délután 3 érakor, minden kedden, caütőrtökön át ezombnton 3 érakor A JELSZÓ: nyaraljunk itthon! jó levegő, ámyaa kert, pompás konyha és italok mellett a nyaralás minden örömét megtalálja a „KÉT GALAMB“ Étterem kerthelyiségében I., Mészáros-utca 2o. Esténkint kitűnő cigány zene I BUDA LÁTVÁNYOSSÁGA a fényesen átalakított „S TA M B U L“ nagykávéház ll., Margit-körut 1. szám Telefon: 54-0-97 54-4-28 MURSI ELEK muzsikál Külön termek. Szinházi vacsorák Tulajdonos: OTTÓ DEZSŐ KIRÁLY-FÜRDŐ ÉpMttl IHM» KARA HU3TAFA budai basa. Budán, II.» Fő-utca 84. »z. IF fflI/flO «énaavas nátront, szénsavas lü lUllUu mo,zet- «énsavas klórnátriumot ^ és magnéziumot tartalmazó hévviz köszvény, csúz-, bőr- és csontbotog- ségok, fémmérgezés, máj-,lép-, méh-, húgyhólyagbántalmak, gyomorhurut és alhasi pangás allen. Kádfürdők: egész napon ét. férfiaknak .... reggel 5—1. nőknek hétköznap d. u. 2—7. Juó/kúra. Gőzfürdők: ESTE TÁNC ELSŐRANGÚ JAZZ RELLEVUE __ X . . JL ÉTTERMEIBEN ÉS EME­SZÁLLÓ LBTBíáRRAsáffL“’S EURÓPA ELŐKELŐ RESTAURANTJAI KÖZT FOGLAL HELYET ASZTALRENDELÉS: 52-8-48. Rózsadomb L tegsze.66 fietyén 5 szobás komfortos villa gyönyörű gyümölcsösben sürgősen eladó. *—• Ugyanott, 315 ÖLES TELEK is kapható. — Érdeklődni 22—8—49. I/” JL 1--L. A « f Minden szakmabeli ügyben Il«*a é forduljon a régi jóhírű céghez T.w«f wo.« Béres Márton Lakjunk Budán! BARTOS DEZSŐ F. M. Ingatlanirodája az óbudai hegyvidék összes eladó Ingat­lanait nyilvántartja. Vétel és eladási meg­bízásokat lebonyolít. III. Táborhegy, Far- kastorki-útnál, Donáti kápolna mellett Tel.: 626—47. KISSVÁBHEGY legszebb részén nagyobb telektömb 300-as parcellákban kedvező fizetési feltételekkel eladó. Jószágigazga- tóság II. Fő u. 11. Telefon: 52—4—22. BUDÁN, LENKE-OTl evangélikus temp­lomnál, HÉV. mellett és a Beszkárt közvet­len közelében, családi háznak Igen alkal­mas egy 163. négyszögöl és egy 96 négy­szögöl telek szabad kézből eladó. Bódis Károly, VII., Aréna-út 14. VELENCE GÁRDONY füred s Velencei tonal, vasútállomás mellett, Budapesttől 1 órányira. Egész­séges fekvésű, magaslati a partmneti Villatelkek D-ölenként P Bj-tól* Havi lefizetés P *10.—tői. Nagy homokos strandi Für­dőjogi Nyári és téli sporthely I Villany világítás 1 Jó ivóvízi Jó utskl Olcsó házak égett téglából már P 500-tól. Mintaházak a telepeinken megtekinthetők. INGYEN AUTÓBUSZ lolekvevők részére a velencei tóhoz és vissza minden vasár ás ünnepnap délelfitt 9, délután 3 minden kedd. csütörtök, szombaton délután 3 érakor Indul a Városi Irodától (Horthy Miklós-körtér 3| b. Telelőn; 694-33) Kérjen Propektust I eoeeeeeeeeaeaeeeeeeeeeeet Ház SÍPbooooooobboobwoooooooooÍw Rózsadombi villák (P 50—80.000) kapha­tók. Cím a kiadóhivatalban. Pasaréti úton autóbusz végállomás- nál egy 3 és egy 8 szobás villa eladó. Rózsadombon, egyedülálló négyszobás úri villa, két üvegezett verandával, összes mellékhelyiségekkel, 600 négyszögöles parkban, nagy gyümölcsössel, évi lakásnak bérbeadó. Cím: II. Mész-utca 20b. (9-es autóbusz megállóhelye a kapu előtt.). Előnyös áron megvehetők belvárosi Ili, emeletes sarokbéfházak Váci-u. és Du-" napart között P 250—300.000 közötti ár­ban. Bővebbet a szerkesztőség. Telefon- 50—2—96. Budai oldalon 4 és kétharmad magyar holdas gazdasági terület eladó. 2 mhold szőlő és sok épületből álló tanya is van rajta. Minden belterjes üzemre alkalmas. Autóbuszmegállótól pár lépésnyire. Tele­fon: 5-59-69. KERTES 2 SZOBÁS komfortos lakást ke­resek Pasarét környékén, vagy a 81-es villamos mentén. Ajánlatokat „kertes" je­ligére a kiadóhivatalba kérek. Bútorozott lakás a Rózsadombon 3—4 vagy 5 szoba, hall és mellékhelyiséggel ki­adó. Cím a kiadóhivatalban Halászbástyánál autóbusz megállónál, luxus kivitelű, leg­modernebb . két szoba hallos lakások no­vember 1-ére kiadók és már október 20- án beköltözhetök. Minden lakás uccai és kertre néz, továbbá lépcsőházi bejárattal, csukott és nyitott erkéllyel bír. , A laká­sokban központi fűtés, melegvíz, beépített kádak és garderob szekrények, továbbá acél tolóablakok vannak. Érdeklődni le­het délelőtt a helyszínén, Ponty ucca 14. sz., vagy Dénes és Erős cégnél 875—95, (d. u. 5—7 között). ÖRÖKLAKÁS egy- és kettőszoba hal­los, Budán, Avar utcábban, magaslati helyen .autóbusz-, villamosközlekedés. Bővebbet Székely Marcell építőmes- temél, VisegrAdl-u. 9. Telefon; 214-97. Egy-, ketté-, három-, négy és ötszo­bás lakás kiadó. Iroda: I., Naphegy-u. 21. Tel.: 627—80. (2) RÓZSADOMBON gyalog 5 percnyire a Margithidtól, autóbuszon 9 percnyire a Vörösmarty tértől, modern bérházban I szobás szép lakás 1500-ért kiadó. Ugyan- ott 4 és 5 szobás lakás. Telelőn: 314—76. ÉPÜLŐ KERTES BÉRPALOTÁBAN ino- dern háromszobás hallos, valamint gar- zonlakások és egy üzlethelyiség, II., Fillér utca 16. sz. alatt, a legszebb villanegyed kezdetén kiadók. Felvilágosítás: Málnai Béla műépítész, V., Tátra-u. 4. Telefon: 17—7—89 és dr. Országh 86—8—60. Budái vendéglős, kávés ét minden háztartás friss gyümölcs és déligyüraőlcsszükségletét csak Budán szerzi bn ADLERSHEIMNÉL Vérmező ut 14. Tel.: 556-79 Mindig friss áru, legolcsóbb napi árak Telefonmegrendelést házhoz szállít RÓMAI FÜRDŐ ÓBUDA —AKV1NKÜM Pompás Strand Kitűnő konyha. — A források napi hozama 160.000 hekto­liter radioaktiv thermálviz A szentendrei HÉV vasútnak a MFTR hajóknak *• az ÚJPESTI átkelő propellornek állomása Hangulatos esték a Szeiffert kávéházban Csorba Gyula cigányzenekara muzsikál Tulajdonos: Tlhaméry Kálmán Ó-Buda-Ujlaki Takarékpénztár RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST. III., LAJOS-UTCA 148 SZ. TELEFON: AUTOMATA 624—57 Betéteket elfogad könyvecskékre éa fo yóazám éra a legmagasabb kamatozás mallatt Kölcsönöket folyósít váltóra, folyószámlára, értékpapírokra a legelőnyösebb ..■■sa feltételek mellett ^scasmi HUBERT és Tsa B, T. fgturigtgjfi bureodarétalt, cdrrt m I s i a k I 11 k k it. Mogyfttts VI., Llezt Forenc-tér 4. T 222-67 Kiadó üzlethelyiségek november hó I -re központi fűtéssel II. KIRaLYHEGY U. 8 (Pálffy-tér- nél) 45 P havi bértől Telefon: 87-2-10 Két bútorozott szoba, fürdőszoba, kony­ha, kamra keleti fekvéssel, kilátással a Dunára és a Jánoshegyre, akár nyárra, akár évi lakásnak, — kertrész használattal együtt havi 100 pengő bérért kiadó. Cím: Áfonya u. 4. Rózsadomb. HORTHY KÓRTÉRNÉL Bercsényi ucca 7, Vak Bottyán ucca 4„ Fadrusz uoaa 6., hároméves házakban klldtdsos, erkélye: lakások: egyszobások 800.—, kettöszo. bások 1100.—, háromszobások 1500.—, négyszobás 2300.— P-től teljes komforttal, központi fűtéssel, melegvízzel, vagy anél­kül, azonnalra, későbbre kaphatók. Tele­fon: 69- 4 40. Üzlethelyiségek kiadók. Bővebb fel­világosítás I„ Naphegy-u. 21. Telefon: Au„ 527—80. ö) JőuedeCmcző aranyérté / Budapest legelőkelőbb villanegyedé­ben, a Nagyboldogasszony (Ménesi) útja 3. sz. a., a Battbyányl-parkkal szemben épülő társasvUlánkban 3,. 4, 5 szobás, teljesen elkülönített luxuslalcrészek már leköthetők. — Már felépült kertes társanbázunk- ban, a „Tátra-udvar"-ban (a Horthy JVUklós-körtémél), továbbá az ok­tóberre elkészülő „Bellevue“ tár- sasvlllában (Pasaréti-út 1, a Fo­gaskerekűnél) még pár tehermentes 3 szobás, 3—4 szoba-hallos luxus- lakrész (loggiák, ruhatájr, tálaló, étagefűtés) már 14.500 P-től kap­ható. Díjtalan üzlethelyiségek. Név­reszóló telekkönyvezés. Korábbi tár- sasházalnlcban még kapható pár 2 —3 szoba-hallos, etagefütéses örök­lakás, rendkívül kedvező fizetési feltétellel. Díjtalan prospektus ter­vekkel. „CENTRUM11 Házépítő Vállalat Horthy Mlklós-ut 9. Tel.: 698-01. öo 692-78 Legszebbek, legjobbak, legolcsóbbak a „Centrum’' öröklakása Laptulajdonos: VIRAAG ÉS TÁRSA Főmunkatárs: dr. László Zoltán. Kiadásért felelős: Vlraág Béla. Nyomatott á „Budai Napló" nyomdájában Budapest, I., Bors-utca 24. Tel.: 802—96. Felelás nyomdavezető: Reech Ninde*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom