Budai Napló, 1932 (29. évfolyam, 1069-1105. szám)

1932-01-01 / 1069. szám

1932 január l Budai napló Karácsonyfa gyújtás ' AZ i. kér. elüljdrósúg épületében lélek- emelő ünnepség keretében gyújtott ka­rácsonyfát dr. Spannberger Alajos tanács­nok, az J. k. elöljáróság rendezésében dec. •23-ín' délután előkelő vendégek jelenlété- beft. A megjelentek között ott voltak dr. RlPkű Ferenc főpolgármester és családfa, dr. tíadsz István tábori püspök, gr. Ap- pónyi Albertné, őrgróf Pallavieini Edéne, Lám pl Vilmos, a 2. gyalogezred és zászló­alj tiszti küldöttsége és az 1. kér. kapi­tányság telles tiszti személyzete. Az iin- népség megrendezésében az a gondolat vezérelte.a rendezőséget, hogy ha a fő­város. mindén részében felállítják a lelket emelő szent: iáé .úgy . az elmaradhatatlan •aköót az épületből, ahonnan a jótékony- Jcodás számtalan válfaja indul ki- Nem mairadt szem szárazon, midőn dr. Huszár Elemér zugligeti- lelkész ünnepi beszéde után 35 türelmetlen, zsibongó gyermek és 40 levente ;í vette , át -a nekik elkészített ajándékokat, melyeket a kerület nemes- szfvű polgárainak, élükön dr. Ripka Ferenc j főpolgármester és dr. Spannberger Alajos­áé adományaiból gyűjtöttek össze. Az | ünnepséget. rendező hőJgygárda u.. m. Ba- | lassa Imréné, dr. Garancsy Lászóné, dr. Gyürky Tlhpmé, Hribál Kálmánná, vitéz Lászlóffy Eászlóné és Weinszeinsz Ká- rolyné ruházták fel tetötől-talpig az arra szoruló apró gyermekeket. Nagyobb ado­mányokkal járultak a felruházási akeóhoz: dr. Ripka Ferenc és neje, dr. Spannberger Alajosné, Bíró Pál, Káldi Jenő, Orsz. Magy. Tejszöv. Központ, Flechenstein Ferenc, Herczeg Ferenc, dr. Bendák Nán­dor, a 2. -gyalogezred, Miklós Andorné.J őrgróf Pallavieini Edéné, dr. Szabó Árpád, Szöllösy István, Varga József, Gschwindt szeszgyár, dr. Hollender József, Putsay Testvérek, dr. Stein Emil, Felten és Guilleaume Rt., Frank Henrik és Fia Rt., Kábelgyár Rt., gr. Keglevich István, Ko- váts Frigyes, Mottl Jánosné, Strasserl József, Fischer József, Fővárosi Tejüzem,! Hauer Rezső, Auguszt E. József, Ravasz László, Stahó pék, Wassermann Jakab, I Biehn János, Gundel Károly, Jose dalian Qirbal és sokan mások. ler Pál dr.. Budai Fehérítő, Festő és Im­pregnáló gyár Rt., Finály Ernő, Rajna Testvérek, Blum Frigyes, Laskovits Géza, Popper Béla, Kozma Oyula, Siposs Ká­roly vendéglős, Magyar kender, len és jutaipár rt, Fuchs Leó vezérigazgató. Qerlci Lajos vezérigazgató, Hatvani Deutsch cukorgyár, budai Goldberger Leó, Kuthy Lajos, Fischer Mór, Steiner Miksa, akik majdnem mindannyian részt vettek az ünnepen. Adréka köszöneté után Pálffy Lajos újlaki plébános mondott lelkes me­leghangú beszédet és megköszönte And- réka Károlynénak ezt a nagy munkát és j áldozatkészséget. Ez a köszönet szólt egyúttal a nagyasszony segítőtársainak, akik ebből a munkából alaposan kivették a részüket: Oöndőr Ferencné, Seres Ist­vánná, Liev Antalné, Kovácshegyi Kál­mán malothigazgató leányai; özv. dr. Ru- da Dezsűné és Ottóné úrasszonyok. Már akkor nyüzsgött a gyermeksereg és hama­Kiáltott a A Rózsadombi Egyesület ülése Bclckönyököl a városba a Rózsadomb és úgy kiáltja ki a maga sérelmeit, mintha nem is a városhoz tartozna. Kiált közle­kedésért, iskoláért, parkozásért, világítá­sért, postáért, gyógyszertárért, — kiált a városháza síiket fülének és polgártársai közönyének, — kiált a képviselőinek, a bizottsági tagoknak, — de hiába! Az egyesület választmánya december bő 11-én gyűlt össze az utolsó illésre ez évben Bdrczy István elnöklete alatt és dr. Nádas Béla az egyesület nagyszorgalmú titkára előterjesztette jelentését, melynek I elején a lemondás búrja pendült meg. Mindenekelőtt Glück Frigyes elhunytáról emlékezett meg kegyelettel az elnök. Az­után áttért az út- és csatornaépítésre, ahol bizonyos kis eredményeket ért el az egye­sület. így kátrányos utak épülnek: a Gábor Áron utcán végig, a Józsefhegyi úton és Törekvés út egyrészért, a Bimbó utca foly­tatásában a hatalmas áttörési munka folyik. Csatornák épülnek a Gábor Áron, Darányi Ignác, Törekvés út, Kapi utca, Csejtei út, Cserje utca, Fájd utca és Józsefhegyi úton. Elkészült a Zárda utca melletti szerpentin úton a támfal lépcsős áttörése és a Ka­vics utcát s az árkot mentesítették a ve­szedelmes gaz és dudvától. 1 Ä Rózsadombnak az a része, amely a város felé fordul, a legelhanyagoltabb. A Veronika kápolna- körüli tér rendezése ügyében kiszálltak oda Csármán és Vos- sala tanácsnokok, Vargha László város­rendező, Bende Szaniszló, Harrer és Pék rovácz i bizottsági elnökök,. Bárczy István 'ÍS a titkár, de fedezet hiánya miatt az egyesület kérelme ezidöszerint nem tel­jesíthető. A közvilágítás javult némileg-és a meg nem felelő szűk gázvezető, csöveket a .gzemlőhosy utcában kicserélték. A Zugligeti Egyesület memorandumát, mely szerint lényegesen mérséklcndö vol­na az érdekelt -telektulajdonosok hozzájá­rulása a közmüvek építéséhez, főleg a túl­méretezett utaknál, — pártolja az egye­sület is. Küzd a Lövöldének katonai cé­lokra. való átépítése ellen, és sajnálattal vette tudomásul a posta átiratát, hogy újabb levélgyűjtő szekrényeket nem állít és a levélgyűjtő járatokat nem szaporítja. Örömmel vette tudomásul a főkapitány­ság átiratát, hogy a város az egész Rózsa­dombot a II. kér. elöljáróság és kapitány­ság hatáskörébe utalja. A gyógyszertár ügye azonban elakadt és ázt küldöttségileg kell sürgetni a mi­niszternél, mert a különféle hivatalos ada­tok szerint ide gyógyszertár., kell. . Az egyesület kérte, hogy az egészségi­leg kifogásolt barakból helyezzék a Rózsa­dombra a II. kér. állami Mátyás király reálgimnáziumot, de ehhez nincs költség, ahogy ezt Pintér Jenő tanker, főigazgató sajnálattal 'tudatta, — így most azt kér­ték, hogy a hegy lábánál helyezzék cl. A lecsonkított autóbuszjárat megjaví­tása ügyében az egyesület titkára mindent elkövet és a választmány további erélyes lépések megtételére kérte a régi 17-es járat visszaállítása érdekében. Végül elhatározta a választmány, hogy leendő klubhelyisége számára megveszi Markup Béla szobrász második dijat nyert szobrát, amiről Papanek Ernő min. tan. is rendelt másolatot 350 pengőért és erre a célra a szoborra gyűjtött, de fel nem használt pénzt használja fel, megtoldva azt 100 pengővel. Erős vita követte a jelentést,' amelyben résztvettek dr. Tholt István, Hámos Róbert. Répássy Miklós, Frohheit Károly, Kull- mann László, dr. Egerer Gedeon, almási Balogh Lóránt, dr. Lengyel Endre, ■ dr. Jónás Géza, Mcdek Béla, Skrovina János és Ruttkay Aladár. Örömmel,, vette tudomásul a választ­mány, hogy, almási Balogh Lóránt alelnök visszavonta, lemondását, — sajnálattal azt hogy lovag Ahsbahs Sándor és Slromsky Sándor kiléptek, — viszont új tagokul fel­vette: dr. Fekete László kir. közjegyzőt, Fodor István vívómestert, Gráléi Károly főintézői és. Wirnlwrdt Ágoston főjegyzőt. Megszavazott 100 pengőt az Áldás utcai kereszt restaurálásához dr. Tliolt István egyházközségi elöljáró és Ruttkay Aladár alelnök indítványára. Az elnökök éltetésével az ülés véget ért. Az ülésen részt vettek: dr. Bárczy István elnök. dr. Vály Ernő alelnök, almási Ba­logh Lóránt alelnök, dr. Nádas Béla ügyész - főtitkár, dr. Egerer Gpdeon, Auer Ró­bert, dr. Jónás Géza, Vikár János, dr. Leó György, Rudas József, Kullmann László, Hámos Róbert, Márkus Lajos, Harsányi Jenő, Mód Lajos, dr. Tholt József, Skro­vina János Mcdek Béla, Luspay Mihály, Fröhlich Károly, dr. Lengyel Endre, Liszka Károly, Böczkó János, Gerenday Tivadar, Répássy Milliós, dr. Simonyi-Semadam Sándor, Ruttkay Aladár, Politzer Sándor, dr. Rieger Imre, Róna Márk. Jön-e a bécsi hajó? . Az új társadalmi szervezkebés, melyet Szlbinkits György indított meg a Farkas­réten és környékén, a Budapesti Gazdálko­dók Farkasréti .Egyesülete bevonásával, — nagy arányú és szociális szempontból messze kiható karácsonyi estét rendezett december hő 23-án este az ottani iskola “ tornatermében. Szlbinkits Oyörgyné veze­tésével, Domnokos Lajosné, Pállíy János- . né, Mettger Nándorné, Metiger Józsefné, Pusztay Kálmán Istvánná és mások ál­dozatkész és szíves közreműködésével. Órabér Emil gyakorlati útmutatása melleit olyan naß! munkát végeztek, aminőre e vidéken még nem volt példa. A nagy te­rem zsúfolásig megtelt érdeklődő közön­séggel.. Megjelent Purébl Győző dr. ta­nácsnok, Ullaky igazgató, P. Ber­talan kapucinus atya, aki szép beszédet -intézett a gyermekekhez, akiknek nagy : 'őrömére hamarosan megindult az ajándék | kiosztás. Az egyesület ifjúsági csoportjá­énak házi kisasszonyai: Molnár Gabi, Ko- vvács Manci, Tábori Gizi sürögtek forog­tak az apróságok között és segédkeztek “a kiosztásban, rendet tartva. Kiosztottak ■ 00 családnak 20—20 kiló szenet és sze­■ • rétetadományokat 160 gyermek között pedig 22 pár cipőt, karácsonyi csomagot, 25. Jó . tanulónak könyvjutalmat és mind kapott, a szeretet adományon kivül cso­magot cukorkával és más jó falattal. ' -A III. kerület patronája . ANDRÉKA KÁROLYNÉ a tél beálltával minden esztendőben meg- ! indítja azt a nagyszabású karitatív és sgocáfis munkát, ipely ma már átszivár­gót! Óbuda—Újlak közönségének leikébe, mely így szívesen áll vezére szolgálatára. Mert hagy. munka kiválogatni oly nagy kerület szegényei közűi a legszegényeb­beket, kiválasztani azt a 120 családot, ahol logflagyobb a szükség. De még nagyobb munka megkeresni azokat, akik ezen a nyomoron segíteni akarnak és segíteni is tudnak. E téren már nagy sikereket ért el Andréka KáTolyné sok éves munkája és ez. idén. Is 120 család kapott élelmiszert: 2 kg. cukrot, 1 kg. zsírt, 1 kg. lisztet, egy kenyeret, egy kalácsot és 15 tojást A gyermekek közül 10 óvódás és 16 elemis­ta 'és polgárista kapott ruhát, _ 15 téli- kabátot 15 pedig cipőt, 25 asszony ruhára valót és 30 család egyenkint 3 méter- nfázsa fát továbbá nagymennyiségű cuk­rot a Leipziger szeszfőző és cukorgyár jóvoltából, amely cég a 80 kg. cukron ki­vül 15 télikábátot és 90 métermázsa fát adományozott é nemes célra. Ezt a külö­nösén i szép .karácsonyi' ünnepet az Üröm utcai kát. KnUurltdz dísztermében rendez­ték december hó 20-án délután 3 órakor. A- nagy termet teljésen megtöltötték rész­ben az adakozók, részben á segélyezésre szorultak. A rendet igen ügyesen a Pan- I nonfa leventék tartották lenit,^kik a Tö­rekvő Dalkörrel együtt vállalták a rende­zést Az ünnepet a Törekvő Dalkör ha- I zafias énekszáma nyitotta meg, azután keL<Ü^Ppsíe' eEy ,iu és «EV leány sza- I ^Iták kedvesen, — és utánuk Andréka Ká- rwy'köszönte meg felesége nevében az adakozóknak, elsősorban a Leipziger cég- nek a bőséges adományt, ott is kiemelte I Fellner Pál vezérigazgatót. Szarnék Izidor I es Somló Sándor igazgatókat, akik az ün- > iS Vcttek- Megemlékezett min- •“e?lSl sorjában, akik'' adományaikkal wnejíék a* ünnepelt Kemény Lajos komi. főtanácsos,^Gzer Jakab, Magyar Textil- les tőgy at Rt, Gádor Vilmos iggzggtó, Mül­Attila hatalmas emlékszobra lesz Buda legszebb disze A világ nra emlékét sehol nem őrzi szobormű. Nagy gazdagságunk idején nem gondoltunk a turáni népek legnagyobb fe­mcgállítja az ellenünk törő népeket. A hatalmas emlékmű két-két magyar zse­ni alkotása: —"a poéta lelkű építőművész Füredi Richárd szobrászművész barát­jával. akivel 25 éve törhetetlen hittől dolgoznak a turáni magyar művészet szellemében, most az ATTILA EMLÉKMŰ. vázlattervét készítették' el. Ez a mű egyrészt szimbóluma az ákaratérőnek, amellyel a magyar müvészléíek még e válságos időkben is az ilyen ideális nemzeti gondolatokkal foglalkozni ké­pes, másrészt Léehner -Jenő, mint a Turáni Társaságnak 10 évé lelkes tag­ja, kötelességet vélt teljesíteni azzal, hogy az Attila emlékmű megvalósítá­sának- szép eszméjét a maga rendkí­vüli tehetségével szolgálja. Ezt a nagy munkával, nagy költség­gel, de még nagyobb lelkesedéssel és szeretettel készült művet a Turáni Társaságnak ajánlották fel a tervező művészek. A hódító Attila főalakja mögött a turáni szellemű architektonikus keret­ből az eljövendő új világot jelentő hun sereg bontakozik ki. Az emlékmű szé­lein felépített római diadalkapu és kí­nai pagoda a nyugattól távol keletig kiterjedő hódító' és rettegett hatalmát szimbolizálja. A Vérmező középtenge­lyére helyezett emlékmű teljes hossza 170 m, szélessége cca 70 m, a terrasz 8 m magasságban van az előtte elte­rülő hatalmas víztükörtől, — a széles lépcsőzet középvonalában álló főalak teljes magassága 14 m, maga. a szobor­mű 8.00 m magas. —' A terraszt sze­gélyező építmények 12 m magasság­ban övezik az emlékművet, amely- há­túval az Attila utcának támaszkodik és onnan 5 nagy nyíláson át közvet­lenül megközelíthető. l!y?n konkrét tervezet, amely köré gyűrűzhet a megvalósítás mozgalma, olyan szilárd és életképes magot alkot, amelyből a gondolat élőfája sarjadhat ki és az emlékmű létrejövetelének ügyét ebben, vagy más formában, de mindenesetre hathatósan elősegíti. Az Attlla-emlékmű a Vérmezőn És a kérdésre megfelelt az öreg Gellért­hegyen álló, póznára felhúzott kerek ko­sár, hirdetve a régieknek, hogy feltűnt már a csodás szerkezetű jármű, melyet 1 nem húz ló, sém nem hajt evező vagy széltől dagasztott vitorla, hanem röpíti két ormótlan lapátkeréknek gyors forgása. Nem lehet az! Odarohantunk a kikötő do­bogójára, meggyőződni felőle, igazán ma­gától jár-e az a nagy hajó s igazán ezelőtt harmincöt órával indultak el rajta az em­berek a császári rezidenciából a nádori székhelyre? Még tegnapelőtt a Práterben söröztek a „Jégmadárénál s ma este, ha kedvük tartja, a „Komlóéban muzsikáltat­ják magukat vagy — arai étinél több — láthatják enszemeikkel: hogyan vacsorál- 1 nak ott Kossuth Lajos, Nyáry Pál, Szent­királyi Móric, meg a többi híres férfiak, j mintha csak halandó emberek volnának ők is. Az a vastag kürtő, mely a zsíros füstö­ket okádja, a tüzes katlan gyehennája íő- j lőtt áll, mfg az e karcsú, veres fiából, a I keskenyebb kürtőből szakad a fehér gőz, jja fölösleges erői bodsátva kj magából, melyet az a pokoli tűz á vízből fejlesztett. Gyerekkoráról, az ötvenes évekről em­lékezve így írja Ágai Adolf — „mi is föl­másztunk a hegyre, hadd lássuk azt a mesebeli hajót, mikor még valahol Becs alatt jár. S aki közöttünk, kezében egy garasos pénzzel, nagyon szépen tudott kérni: azt a félkarú és féllábú invalidus bácsi bevezette a csillagvizsgáló tanár úrhoz. Az meg szívesen tolta alánk a szé­ket, hogy nézzünk bele a bűvös csőbe, melyen át leolvashattuk a váci székes­templom zömök tornyairól az órát s láttuk a messzefüstölgő „Mária Carolina“ fedél­zetén tipegni a bogárriyi utasokat ‘ _ s mi dőn leszállt az est: egy még Sokkalta nagyobb csőnek hajtotta lefelé az innenső végét, néznénk rajta keresztül fel a mennyégbe, melynek boltján zöld, kék és narancssárga holdak gyorsan vonultak el megigézett szemük előtt. Meg aztán néz­nénk oda, ahol az a sziporkázó csillag- sűrűség a „Hadak útját“ jelenti, melyet mintha valami földöntúli aknából robban­tott volna szét a fellobbant rengeteg* pus­kapor-töltés.“ De régen volt — talán igaz se volt!... | boldog újévet kivan üzletfeleinek, megbízóinak, erdős hirdető józsef irodája budapest, teréz-kőrut 35. telefon: 125-58 Bérautók esküvőre, városi, .vidéki és kül­földi utakra minden időben, leg­olcsóbban rendelhetők. Magánjellegű (taxióra nélküli) elegáns luxuskocsik. Félnapra 15 pengő. Aut. 83—8—24. (S3) MINDENNEMŰ teherautó FUVAROZÁS Ifj. SCHAFFER FERENC 1.. TORÖK-U. 2. Telefon HÍVÓ 56-2-98 I rosa« megindult az ajándfikosztogatás, amikor fiatalos és ragyogó szemmel és boldogan szorították magukhoz' a kapott ajándékot. . »•- ’ " ‘ '-ácsonyi estén je­lenvoltak: riácsnpk, Szentc Miklós elől Elemér kerületi rendőrfőtaná >ufg Gyula ren­dőrfőfeliigye tajos-ház főnöke, nagy számba köztük: Orova Zsigmondné, ynláné, Telkessy Ivánná, Bír , Andor Mihály Igazgató és j ''ál és neje, Józsa Dezső igazg: Olgyay István , és neje, dr. kéany A Sgészségúgyi fő­tanácsos és neje, báró • kasicti Géza al­tábornagy és neje, Kovát, jegyi Kálmán és családja. Piazza Győző, Kékessy Ervin i I tanácsos, Reislnger Gyula főigazgató, Mó- | ra István' igazgató, Günther Béla, Brunek- kcr Lajos, ifj. dr. Reisinger Gyula orvos, Phlllipp Kálmán igazagtó, Lindner Gyula igazgató, Francosó Richárd, Véscy Győző, Édes Béla, Kortsálr Gyula tanító s nagyon sokan mások. Az ünnepet a „Törekvő“ i dalkör éneke fejezte be. * I Attila —- táz emlékmű főalakja . jede,mere, aki maga alá tiporta Európát Most, a nagy nyomorúság idején hívjuk ót segítségül, akinek már a puszta neve is és. — a kemény Itöb'c is életet lehelő szob- | rász elgondolása, 1 Lechner Jenő. építőművész tanár,

Next

/
Oldalképek
Tartalom