Budai Napló, 1932 (29. évfolyam, 1069-1105. szám)

1932-06-01 / 1084. szám

nézze meg kérem az én kellemes Ha kertje nincs :: KERTHELYISÉGEMET II., RETEK U. 12, :: Trombitás vendéglő Kitűnő konyha, pince, zene. Tulajd.: GUTTE NBERQERA vendéglős Ide ha jól akar nyaralni | kellemes, olcsó és jó ellátás mellett, akkor tisz- | teljen meg és jöjjön hozzám Balaton Lellére — Trombitás pensio. KÖZGAZDASÁGI NAPLÓ Szerkeszti: Szászbalmi József. lüeisz Tiitöpkitüntetése Azt a korszakalkotó, kezdeményező munkásságot, az eredményes külföldi tár­gyalások sorozatát, ami Weiss Fülöp sze­mélyéhez fűződik, csak az tudja igazán kellő módon értékelni, aki minden szenti­mentális vonatkozást félretéve elismeri gazdasági elesettségünket és vérszegény­ségünket. Az ő méltatásával kapcsolatban eszünkbe jut a gorlicei áttörés, a háború legnagyobb fegyverténye, amit a nagy monarchia hadizsenije és technikai ké­szültsége vívott ki beláthatatlan ember­tömegek feláldozásával. Mert a csonkaor­szág gazdasági izoláltságát, pénzügyi megkötöttségét, a nemzetközi pénzvilág elzárkozottságának frontját Weiss Fülöp | törte át, de egyedül személyes tekintélyé­vel, pénzügyi zsenijével! Nem volt más fegyvere, mint a meggyőző igazság, nem kisérte őt senki országmentő útján, semmi más, mint a magyar nemzet bizalma. És Weiss Fülöp győzött, a külföldi tőke az ő kezdeményezésére, az ő személye iránt való bizalomból vette fel a kapcsolatot Magyarországgal. Elévülhetetlen érdemeit a nagyméltóságú címmel járó I. o. érdem­kereszt adományozásával jutalmazta a kormányzó, ezzel is elismerve azt, hogy a sziklaszilárd európai tekintélyű Pesti Magyar Kereskedelmi Bank elnökének közérdekű tevékenysége felér a legkivá­lóbb miniszterek munkásságával. bot mm) Ház és kert Wiener Bank-Verein a tőzsdei helyzet­ből kifolyólag, hogy saját részvényeinek forgalmát szabályozza, bel- és külföldön 550.000 darab 20 schilling névértékű rész­vényt visszavásárolt. Az intézet a meg­szerzett saját részvényeket az alaptőké­ből levonásba fogja hozni és azt 55.000.000 schillingről 44.000.000 schillingre csökkenti. Az 1931. december 31-íki mérlegben az adósoknál addig szenvedett összes vesz­teségeket leírták. Az igazgatóság ajánlani fogja a tartalékok megfelelő felhasználá­sával a 44.000.000 schilling alaptőkének a felére való leszállítását, 5,000.000 schilling új tartalék képzése mellett. Egyidejűleg az alaptőkének erősbítésére egy külföldi csoport és pedig a Societe Generale de Belgique, a Banque Beige Pour L'Etranger brüsseli intézetek és a Deutsche Bank und Disconto Gesellschaft berlini intézet 13.800.000 schilling névértékű és egy, az Osztrák Nemzeti Bank vezetése alatt álló belföldi csoport 10.000.000 schilling név­értékű új részvényt vesz át névértékben. A Wiener Bank-Verein ilykép a fenti tranz­akciók lebonyolítása után 45.000.000 schil­ling alaptőke és 5,000.000 schilling általá­nos tartalékalap felett fog rendelkezni. Az igazgatótanács mérlegmegállapító ülé­sét f. é. június hó 4-ére hívták egybe. Magyar Általános Takarékpénztár az Assicurazioni Generali fennállásának 100 éves évfordulója alkalmából a következő adományok felajánlását határozta el: a Horthy Miklósné Őfőméltósága védnök­sége alatt, működő segélyakciónak 3000 pengőt, a Hírlapírók Nyugdíjintézetének 2000, az Újságírók1 kórház és szanatórium egyesületének 1000, a Mentőegyesületnek 1000, a Kereskedők menházának 1000, a Szinészegyesület Nyugdíjintézetének 1000, az Apponyi Albert poliklinikai egyesület­iek 1000, az Ingyentej Egyesületnek 1000, az Országos Gyermekvédő és Fröbel Egyesületnek 1000, az Ingyenkenyér egye­sületnek 1000, a Klotild szeretetház egye­sületnek 1000, a Nyomorék Gyermekek Országos Otthonának 1000 pengőt ad. A Nemzeti Takarékpénztár és Bank Rt. közgyűlése az igazgatóság összes javas­latait elfogadta és elhatározta, hogy rész- vényenkint 1 pengő osztalékot fizet. A 38. számú osztalékszelvény 'beváltása ez év május 18-tól kezdve az intézet, valamint a Kereskedelmi Bank pénztárainál, illetve annak fiókjainál történik. Az intézet igaz­gatóságába Franki Kornélt, a Wertheimer és Franki cég főnökét új tagul választot­ták be. A Nagybátony—Újlaki Egyesült Iparmű­vek Rt. közgyűlése úgy határozott, hogy részvényenkint 1.5 pengő osztalék a 10. számú osztalékszelvény ellenében e hónap 21-től kezdődőleg az Angol-Magyar Bank Rt. pénztáránál kerül kifizetésre. A Trieszti Általános Biztosító Társulat most töltötte be fennállásának századik esztendejét, a súlyos viszonyokra való tekintettel minden jubiláns ünnepélyt mel­lőzött és a nyomor enyhítése céljából a társadalom különböző jótékonysági intéz, ményei között 50.000 pengőt osztott ki. Ebből az összegből 10.000 pengőt juttatott a „Horthy Miklósné országos nyomoreny- hitő akció"-nak, 4000 pengőt a Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézetének, 3000 p-t az Újságírók 'Szanatóriumegye­sületének, 2000 pengőt a Szent Erzsébet karitasz központnak, 1800 pengőt az Egy­házközségek nyaraltatási akciójának s még számos intézménynek különböző összeget. A Magyar Cukoripar Rt. május 31-én tartotta közgyűlését. A vállalat az elmúlt üzletévben 1,457.906 pengő tiszta nyere­ségre tett szert. A részvénytársaság több, mint másfélmillió pengőt fizetett vissza hitelezőinek, ezzel is bizonyságot téve mobilitásáról. A bruttó nyereség 3,007.172 pengő. A szép üzleteredmény Lendvay Sándor vezérigazgató érdeme. Mikor „öreg" a szöllö és gyümölcsfa: Nagyon téves az a felfogás, hogy a szollo és a gyümölcsfa azért nem terem, mert nagyon öreg. Ellenkezőleg, a fiatal szőllő és gyümölcsfa Is lehet terméketlen, ha helytelenül, hozzáértés nélkül metszik, vágj’ nem okszerűen táplálják azok gyö­kereit, pláne az Őrégebb fák, amelyek már kitermelték a földből mindama sok­féle alkatrészt, amelyekre a gyümölcs képződéséhez és kötődéséhez szüksége van, akkor látjuk, hogy a gyümölcs el­fonnyadva, zölden a földre hull. — A 30— 60 éves szőllőtőkék és gyümölcsfák még a legsívárabb homoktalajon sem mondha­tók öregnek, a gyakorlott, hozzáértő ke­zelés mellett. Fökellék mindkettőnél az ok. szerű talajjavítás, vagyis a kellő gyökér­tápláláson kívül, az időközönkénti helyes I visszametszési művelet a terméketlen I szemét eltávolítása és a korona ritkítás stb. Ismerünk olyan 100 éves lugas szől- lötőkéket is, amelyek évente 3—6 puttony szőllőt teremtek, és olyan terebélyes 60— 80 éves Jonathán, Batul, Ponyik, Szercsi- ka almafákat, amelyek egyenkint 2—5 má­zsa almát termettek. A tanulság tehát, hogy minden idejében elmulasztott munka és helytelen metszés, mindig a jövő évi terméshozam rovására történik. A méz mint gyógyszer. Az orvosi véle­mény általában az, hogy, aki sok mézet fogyaszt, azt elkerüli az érelmeszesedés, sőt erőállapota is javul. A mézevés tehát a leghatásosabb szer nemcsak az érelme­szesedés ellen, de fokozza a vérképzödést és csontképződést, főleg gyermekeknél, ezenkívül erősíti és tisztítja a tüdőt, szün­teti rekedtséget és a köhögést, valamint kitűnő tápszer is. Az angolkóros gyermek­nél pedig kitűnő eredményeket értek el a mézkurával, valamint a gyümölcskurával is., Értékálló, jövedelmező- befektetési Az előkelő kö­zönség bizalmától támogatott, legszoli­dabb alapon megszervezett, utánfizeté- sektől, perektől mentes építési akciónk keretében, jul. 15.-I beköltözéssel épül kilencedik társasházunk a Horthy-körtér melletti, Diószegi út 7. sz. alatti „Tátra udvar.“ Versenyen kívül álló, villa­szerű, Joggiás, délifekvésű 1, 3 szobás tehermentes, névreszóló öröklakrészek. Díjtalan üzlethelyiségek. A Pasaréti út 1. számú már épülő társasvillában 3, 4 szobás hallos, loggiás luxuslakrészek még kaphatók. Olcsó fix árak. Díjtalan üzlethelyiségek. Kívánatra prospektus tervekkel, öröklakásvevőknek nélkü­lözhetetlen szaktanácsokkal. „C E N T R U M“ HÁZÉPÍTŐ-VÁLLALAT Horthy Miklós-út 9. (9-12, 3-5-ig.) Tol.; 693-01 Társasházban a „CENTRUM“ vezet Minden szakmabeli ügyben y ^ " forduljon a régi jóhírű céghez Telefon: j 530-33 Béres Márton MÁTÉ ISTVÁN szobafestő és mázoló mester, I. kér., Attila-körút 2a Telefon: 573-55. Budai Általános Takarékpénztár RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Budán, II., Fő-utca 9. szám Elfogad kamatoztatásra takarék­os folyószám labetétoket Lekötött betétek után megállapo­dás szerint magas kamatot térítünk A Széna téri piac ügye Az a. küldöttség, mely a Széna-téri piac rendezésének ügyében a székes- főváros illetékes tényezőinél eljárt, többfelől kapott bíztató ígéretet, hogy azokat a nem állandó, iparengedélyes árusítókat, akik csak naponkint rak­ják, ki árúikat, hamarosan eltiltják a kirakodástól. Ez már csak azért is kívánatos lett volna, mert ha van va­lami, ami ezt a piacot elékteleníti, hát a piszkos, összetákolt kirakódó asztaloknak a Széli Kálmán-tér szé­lén elhúzódó sora az. Úgy volt, hogy a nem állandó áru­sok kirakodását már május elsejétől kezdve lehetetlenné teszik. Ámde múl­nak a hetek és ebben az ügyben tisz­tára semmi sem történik. A kirakodó árusok, akik csak napi helypénzt fizet­nek, sokkal i kevesebbet, mint az ál­landó bódék tulajdonosai és akiket sem adóban, sem másban nem terhel­nek olyan súlyos kiadások, mint az állandó kereskedőket, vígan csinálják továbbra is a konkurenciát az állandó kereskedőknek, ^ Legfőbb ideje volnő, hogy ez az ál­datlan állapot véget érjen. Tűrhetet­len, hogy az a szennyes, gusztustalan asztalsor továbbra is ott dísztelen- kedjék a piacon és hogy a kirakodók kisebb teherviselés révén veszélyez­tessék a nagy adót fizető kereskedők exisztenciáját. Az ügy iránt élénk érdeklődést ta­núsít dr. Ripka Ferenc főpolgármester aki minden alkalommal tanujelét adja annak az atyai jóindulatnak, mellyel a budai polgárság minden dolgát felka­rolja, nemkülönben Kozma Jenő dr. orszgy. képviselő is, akiről köztudo­mású, hogy sem időt, sem fáradtságot, sem áldozatot nem kiméi, ha budai érdekekről van szó. A Széna téri piaci árusok küldött- ségileg keresték föl Kozma Jenő dr. képviselőt, aki igen behatóan érdek­lődött az ügy minden részlete iránt és kétségkívül már az ő közbelépésére vezetendő vissza, hogy a piac tervbe vett ideiglenes áthelyezése bizonyta­lan időre elódázottnak tekinthető. Igen hathatósan támogatja a Széna­téri árusok ügyét petracsek Lajos képvselő is, oe ■ AKÁR VENNI, AKÁR ELADNI ÓHAJT INGATLANT, FORDULJON BIZALOMMAL ÚJONNAN BEVEZETETT INGATLAN OSZTÁLYUNKHOZ 3© Mindennemű bank- és takarékpénztári ügyben készséggel állunk rendelkezésére Ó-Buda-Ujlaki Takarékpénztár RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, III., LAJOS-UTCA 148 SZ. TELEFON: AUTOMATA 624—57 Betéteket elfogad könyvecskékre és fo yószám éra a legmagasabb kamatozás mellett Kölcsönöket folyósít váltóra, folyószámiárai értékpapírokra a legelőnyösebb feltételek mellett ===== ÜVEG és porcellán-árukban GÁL LAJOS Budán II., Széna-tér 7, VEZET TISZTVISELŐK nagy árkedvezményben részesülnek. Kedvező fizetési feltételek. Nyaralás BUDÁN 502-% 3 soros hirdetés kétszer 1 pengő minden további sor 20 fillér Pasarét i-út Telket keresek bérbe, esetleg megvé. telre cca 180 néjgyszögjöl, álványfatelep céljaira, a Vérmezőtől 20—30 percnyi kör­letben, Budán. Értesítést kérek bármelyik nap d. u. 2—3 között. Telefon: 570—41. K1SSVÁBHEGY legszebb részén nagyobb telektömb 300-as parcellákban kedvező fizetési feltételekkel eladó. Jószágigazga­tóság II. Fő u. 11. Telefon: 52—4—22. Szépvölgyi fenyvesben egyedülálló 16 holdas és a római Dunaparton 4 holdas telek szanatórium, weekend-te- lep részére eladó vagy bérbeadó. Dr. Lugmayer József ügyvéd, II., Margit- körút 1. Automata telefon: 515-52. (,14) Budaörsi út elején, a 27-es villamos megállónál levő TELKEMET 265 négy­szögöl, összes közművekkel, kiépített villa­sorban 16.000 P-ért, kényelmes fizetési feltételekkel sürgősön eladom. Telefon 242—-50.1 Kis Svábhegy alján fogaskerekű vasút mellett 750 négyszögöl, befásított telek eladó. Felvilágosítás: Istenhegyi dűlő 9920 Egressy Péternél, vagy telefonon: 51—6—08. SÓSFÜRDÖNÉL elsőrendű 3 szobás ter- rasszos villalakás teljes komforttal, kert­használattal augusztusra kiadó. I. Török Ignác utca 54. Telefon 59—3—93. Villamos- közlekedés 19, 49, 51. GYŐRI ÜT 1. 3—4—5 szobás, teljes ké­nyelemmel ellátott lakások aug. 1-re, bé­kebérekkel kiadók. (Márvány u .sarok.) Három vagy öt bútorozott szoba, összes mellékhelyiségekkel (és garázzsal is) egész nyárra, esetleg télre is kiadó, megegyezés szerint. /., Orbánhegy, Nárcisz u. 21. Tel: 515—14. _____________ 3 SZOBÁS, hallos, erkélyes, komfortos és 2 szobás garzonlakások kerthasználat- tal kiadók IL Lövőház u. 28. _____ Té li-nyári lakásra alkalmas verőfényes bútorozott szoba albérletbe kiadó. Villa­mos megálló mellett, fürdőszoba haszná­lattal. Havi bér 35 pengő. Rózsadomb legszebb helyén Fillér- u. és Alvinci utca között 350 öl gyö­nyörű villatelek remek kilátással jó­val napi áron alul, tulajdonostól eladó. Bászler József, II. Lévayu. 7. Fillér-u. 69-nél. legején épülő előkelő ikervilla felerésze-, ugyanott épülő Rét lakásos villában négyszobás öröklakás eladó. Felvilágosítás: Kerekes Barabás építészmérnök 85-3-54 34 gss*«= VILLÁKAT építünk eladásra, a meg­lévőkhöz hasonló kottage- rendszerben a Mártonhesyi-űt és Németvölgyi-út sarkén Árak: 25.28.000 P Bővebb felvilágosítás; Katona, Székely és Molnár építészmérnökök irodájáben, V., SzfiMÓlyilÖk-UtCa 941 Telefon: 29-8-29 és 13-5-51 Egy-, kettő-, három-, négy és ötszo­bás lakás kiadó. Iroda: I„ Naphegy-u. 21. Tel.: 527—80. __________________(2) Ké t bútorozott szoba, fürdőszoba, kony­ha, kamra keleti fekvéssel, dunai kilátás­sal és a Jánoshegyre, akár nyárra, akár évi lakásnak, — kertrész használattal együtt havi 100 pengő bérért kiadó. Cím: Áfonya u. 4. Rózsadomb. HORTHY KÖRTÉRNÉL Bercsényi ucca 7., Vak Bottyán ucca 4., Fadrusz ucca 6„ hároméves házakban kilátásos, erkélyes lakások: egyszobások 800.—, kettőszo. bások 1200.—, háromszobások 1600.—, négyszobás 2700.— P-től teljes komforttal, központi fűtéssel, melegvízzel, vagy anél­kül, azonnalra, későbbre kaphatók. Tele- on: 69—4—40. 1—2 szobás, komfortos lakások és üz­lethelyiségek I. Horthy Miklós út 136 sz. kertes „Parkudvar"-ban aug.usztus 1-re kiadók. Tel. 59—0—00. 3 lakásos, emeletes villa, összes köz­müvekkel Sósfürdőnél 38.000 pengő. 20.000 pengővel átvehető. Érdeklődni a kiadóhi­vatalban. Rózsadombon 3 szobás és 5 szobás modern lakás kiadó. Tulajdonos tele­fonja (8—11-ig és 3—5-ig) 53—4—69. Svábhegyen, I. Költő-u. 20 sz. alatt 1—2 szoba konyha, szép kerttel, úricsa­ládnak saisonra kiadó, méltányos bérösz- szegért. Üzlethelyiségek kiadók. Bővebb fel­világosítás 1„ Naphegy-u. 21. Telefon: Am. 527—80. ____________________(2) A Svábhegy alján, a fogaskerekű vasút mellett szép, kerti szoba a nyári szezonra kiadó. Telefon: 516—08. Eg­ressy. Kőbányán 11 lakásos adómentes bérház, az iskolával szemben, 420 négyszögöles telken, villannyal, víz­vezetékkel, modernül felszerelve, csa­ládi okok miatt jutányos áron sürgő­sen eladó. Cím a kiadóban. Pasaréti úton autóbusz végállomás­nál egy 3 és egy 8 szobás villa eladó. Vörös salak az ideális burkolóanyag kerti utak, tenniszpályák részére. ^•7a11íí>Í a • Salakkereskedelmi JZdlIllJd. és Szállítási Vállalat VII., Dohány-u. 59 Te!.; 42-S-64. Krisch Fekete János tetőfedőmester BUDÁN, I., Karolina-út 16. Telefon: 695-59 HUBERT és Tsa B. T. Egészségügyi berendezitek, csőnek műszaki clkkék, lemgyirtts VI., Liszt Farenc-tér 4. T 222-67 Laptulajdonos: VIRAÁG ES TÁRSA Főmunkatárs: dr. László Zoltán. Kiadásért felelős: Viraág Béla. Nyomatott a „Budai Napló“ nyomdájában Budapest, 1„ Bors-utca 24. Tel.: 502 96. Nyomdáért felel: VIRAÁG BÉLA. j Fedezze fel Ön is a Velencei-tó szépségeit I Budapesttől 1 órányira, a Velencei tónál Magyar-Velencén Gártíonyfüreden egészséges fekvésű, magaslati és part­menti villatelkek négyszögölenkint P 4.-töl 24 havi. lefi­zetésre. Nyári és télisportok. — Jó ivóvíz. Villanyvilágítás. ÖRÖKKABIN VEHETŐ a strandon, villatelek — vételkényszer nélkül is, 140.— vételárért részletüze- tésre, telekkönyvi szolgalmijoggal biz­tosítva. Strandvendéglőben menü P 1.20 Menettérti weekendjegyek P 1 20 Baracska-PetM telepen Budapesttől 28 km.-re vasútvonal két oldalán, balatoni műút mellett, talajvíz- mentes házhelyek néjgyszögölenkint P 1.20-tói, havi 10.— pengő részletfizetés­sel. —• Jo ivóvíz. — Kitűnő termőföld, gyümölcstermelésre kiváló. iNGYEN AUTÓBUSZ: indúl a városi irodától (I., Horthy Mik­lós körtér 3—b. I. 6. telefon: 694—33.) minden vasár- és ünnepnap, d. e. há­romnegyed 9 és d. u. 3 órakor, minden kedden, csütörtökön és szombaton 3 órakor.. Kérjen prospektust!

Next

/
Oldalképek
Tartalom