Budai Napló, 1932 (29. évfolyam, 1069-1105. szám)

1932-06-01 / 1084. szám

Budáflefct Í932 lünlus T 3 Szenzációs beszámoló a békekonferencia kuliszatitkaiból A bizottság Erdély határairól Gyorsírói feljegyzések Jegyzőkönyvi részletek, VII. folytat&s OsÁSZÁRKERT a Dunaparton megnyílt A Császárfürdő nyári kerthelyisége nagy zenekarral, bácskai kvnyhával tisztelettel Csirszka Konrád vendéglős Személyi hírek PUAD KIRÁLY, Egyiptom uralko­dója junius hó folyamán Budára érkezik, hogy reumáját itt gyógyittassa. PÁVAI VÁJNA FERENC dr. főgeológus fart előadást június hó 4-én szombaton este 8 órakor a Virányos-Kútvölgyi Egye­sületnek, a Verótiika vendéglőben levő körhelyiségeiben. TÉRI MIKLÓS dr. operatőrt, az ismert kiváló sebészt és a budai társaság nép­szerű, kedvelt tagját, közkórházi adjunk­tussá nevezte ki dr. Ripka Ferenc főpol­gármester. KUNCZE LAJOSNÉ elnöklete alatt az óbudai Szent Vince szeretet egyesület 86 szegény • Sorsú családot segített télen át kenyérrel, liszttel és fűtőanyaggal. BEKEY IMRE GÁBOR az ismertnevű barlangkutató és író hirtelen megbetege­dett és a lakásán kezeli orvosa. OLÁH ISTVÁN dr., ügyvéd, borgazda- estjén május 20-án nagyszámú társaságot látott vendégül a Pénteki borgazda társa­ságban. PALÓCZY VIKTOR építész, aki kilenc év előtt Kattovicban (Lengyelország) átvette egy berlini építővállalat vezetését, és ott számos középületet emelt, öregbít­ve a magyar építészek hírét, e hó 29-én visszatért Budára. KULCSÁR R1CHÁRD nyomdatulajdonos Hévizén tartózkodott, hogy ott gyógyke­zeltesse magát, egészségesen visszatért. PLENCZNER SÁNDOR dr. betegségé­ből felgyógyult és rendeléseit II. Ostrom u. 29 sz. alatt (Tel.: 562—72) ismét meg­kezdette. A Budai Polgári Kör, amelynek nagy múltja, előkelő taglétszáma és a legmeg­felelőbb helyisége van Budán a Vigadó­épület I. emeletén s így hivatva van ve­zérszerepet vinni a budai társadalomban, e hó 27-én este tartott választmányi ülé­sén a közgyűlésen megválasztott dr. Kozma Jenő országgyűlési képviselő elnök mellé megválasztotta az alclnököket és a tisztikart ,mcty a következőképen alakul: alelnökök: Benedek Sándor, dr. Fabinyi Tihamér, dr. Neuschloss Knüsli Kornél, dr. Szlávik Ferenc, dr. Guth Ferenc, dr. Zbofay Gyula; igazgató: Fekete Géza; gazda: Gorka Gyula; titkár: Makoldy Viktor; pénztáros: Kozma Dezső; ellenőr; Nagy József; jegyzők: dr. Vass Tibor, dr. Huszka János, dr. Bárczy Boldizsár; ügyész: dr. Otömössy Zénó; könyvtáros: Fekete llus. Uj pártalakulás Budán. A Nemzeti Ke­resztény Szocialista Párt zászlót bontott Budán, e hó 27-én a Pozsony vendéglőben rendezett alakuló pártülésén. Pászthy János fővárosi bizottsági tag, az újonnan alakult párt elnöke, megnyitó beszédében részletesen ismertette a párt 25 pontból álló programmját. A nagyszámban megje­lentek Kompothy Béla székesfővárosi ta­nárt bízták meg a párt budai szervezeté­nek irányításával. Erdély gyásza. Az Erdélyből kiűzött, de Budapesten tovább működő Orsz. Tör­ténelmi Ereklye Múzeum Egyesület el­nöksége dr. Kacziány Géza tb. elnök, Kuszkó István ügyv. alelnök igazgató és Tokaji István jegyző kegyeletes határo­zattal fordultak Arlotta Mario olasz kon­zulhoz.: „Az Országos Történelmi Erekyle Muzeum Egyesület“ budapesti választmá­nyának kegyelet-bizottsága, melynek fel­adata az, hogy elhunyt nagyjaink emlé­kezetét híven megőrizze, — legutóbbi ülé­sén mély meghatottsággal vett tudomást arról a rendkívül meleg részvétről, me­lyet a nemes olasz nemzet az Örök Város repülőterén hősi halált halt nagy magyar oceánrepülő Emir esz György és hozzá méltó társa az erdélyi származású Bittay Gyula halálos balesete alkalmával az ő emlékük s általuk a testvér magyar nem­zet iránt tanúsított. Hálát mondanak ezért a nemeslelkü olasz királynak és azt ké­rik, hogy az Egyesület s így az erdélyiek köszönetét Benito Mussolini miniszterelnök s Haló Balbo légügyi miniszternek s mind­azoknak, akik a magyar nemzet e mély­séges gyászában részvételükkel mellénk állottak, tolmácsolja. Költözködik a közigazgatási bíróság, mert végleges határozat történt, hogy e bíróságot a népjóléti minisztérium Lánc­híd utcai palotájának első emeletén he­lyezik el. A második emeleten a többi mi­nisztérium népjóléti ágazatai helyezked­nek el. _____________________ Kö zismert kitűnő minőségű a PAUNC-íéle vaj, sajt, túró és minden tejtermék Budai fiók: 11., Margií-köruí 31/33. üzlet: Közp. Vásárcsarnok Seymour (Amerika): A romának részé­ről produkált statisztikák nem egyeznek a magyarok statisztikájával. Az amerikai titkár becslése szerint nem 40.000 magyar­ról, hanem 360.000-ről van szó. A gazda­sági érvek, amelyeket Le Roud tábornok a franciák részéről előterjesztett, meggyő, zőknek látszanak, azonban a magyar la­kosság száma szempontjából az amerikai bizottság kénytélen véleményéhez ra­gaszkodni. Vanntelli: Az olasz delegáció szerint is Szatmár és Bihar vármegyék lakossága nagyobb számú magyart mutat fel. Az olasz álláspont és az amerikai álláspont tehát- azonos. Tardieu: Az amerikai álláspont tartha­tatlan (?), mert nem 360.000 magyarról, hanem a Le Roud (francia) kimutatás sze­rint csak 40.000 magyarról van szó. Seymour: A mi becslésünk egész (!) Erdélyben (!!) 700.000 magyart (ennyire volt lelkiismeretes a békekonferencia!) je­lez. Most tehát arról van szó, hogy még 360.000 magyart csatoljanak a 700.000-hez. Az amerikai bizottság ismételten megálla­pítja, hogy a 360.000 magyar az amerikai vonalon- beiül lakik. Tardieu: Az amerikai bizottság téved, mert ő az amerikai tervezet északi részé­re nézve más részieteket tud. (Tardieu ugyan nem árulta el a „más" részleteket, Az új krisztinavárosi plébános, dr. Knebel Miklós pápai kamarás, ünnepélyes beiktatása f. é. június 5-én, vasárnap, délelőtti 9 órakor megy végbe. Az ünnep­ség szentmisével kezdődik, mely után, 11 ófakor, az Attila utcai reálgimnázium tor­natermében történik meg az új plébános üdvözlése, melyre az egyházközség tagjai és a különböző egyesületek és testületek zászlók alatt vonulnak fel. Már eddig is igen sokan jelentették be részvételüket Bankettet, az adott gazdasági válságra való tekintettel nem rendeznek. Az egy­házközség arra a szép és nemes elhatáro­zásra jutott,, hogy bankett helyett 500 szegény embert vendégel meg. FÉNYKÉPEK Blahosnál, II., Fő-utca 18 Budai Társaskör rendes csütörtöki tár­sasvacsoráját ezentúl az árnyas kerthe­lyiségben rendezi ahol kuglizópálya áll a tagok és vendégeik rendelkezésére. Vá­lasztmányi ülését május hó 2-án este 7 órakor lesz. Az óbudai Kisfaludy Színház e hó 14-én ismét megnyitotta kapuit. Az előadások iránt a budai közönség részéről már eddig is állandó, meleg érdeklődés nyilvánult, meg, mely a 11 év után a színház élére visszatérő Kapossy Ernő színigazgató sze­mélye iránti bizalomnak és a társulat minden elismerést megérdemlő munkájá­nak tulajdonítható. Május 28-án, szomba­ton este 8 órakor, 29-én, vasárnap dél­után 5 és este 8 órakor Az élféli tangó c. operett került színre 20 fillértől 1.50 P helyárakkal. Angolul a Balaton mellett ez évben is lehet tanulni, mert az angliai nyaralás he­lyett a Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatói Orsz. Szövetsége Balaton-szár- szón angol tanárokkal, trénerekkel nyaraló telepet rendezett be, 25 bentlakó urileány számára. Fölvilágosítast ad MEFHOSz iroda: IX. Ráday u. 35. Tel.: 86—5—16. Szabolcska Mihály elhunyt poétáról, a Hollós Mátyás Társaság volt elnökéről nevezték el Budán az 1. Diószeghy útnak egy részét. Budaiak a Római fürdőben a Wagner nagyvendéglőben találkoznak Telefon: 62-5-87. Telefon: 62-5-87. Felvétel a Baár-Madas ref. leánynevelőintézetbe. A budapesti Baár—Madas református leány nevelőintézet lnternátussal egybe­kötött leányliceuinába és továbbképző tanfolyamára a felvételek most folynak. Az iskola I—VI. osztályig líceum, a VII., Vili. osztály gimnázium. Az álta­lános műveltséget és különböző irányú (háztartás, főzés, szabás, varrás, ipar­művészet, gépírás, gyorsírás) gyakor­lati kiképzést nyújtó továbbképző tan­folyamra való felvételért legalább négy középiskolái osztályú végzettséggel le­het folyamodni. Felvilágosítással inas­ban, vagy személyesen délelőttönkint 12—i-ig és pénteken délután 4—6-ig is készséggel szolgál az intézet igazgató­sága: II., Lorántffy Zsuzsanna út 3. (Fogaskerekű végállomás közelében.) de a francia bizottság magatartása erő­szakolta ki a Nagyvárad _ Nagyszalonta — Szatmár — Margittal vonal átadását a románok részére.) Seymour: Úgy véli, hogy a megegye­zésnek e kérdés körül kell eldőlnie. Tardieu: (A veszélyeztefett helyzet megmentése érdekében újból felszólal.) A francia szakértők azt mondják, hogy a hegyek és á vitatott vonal között mocsa­ras (?) vidék terül el s miután itt a ro­mánok vasutat építeni nem tudnának, ezért is a határvonalnak Nagyváradtól nyugatra kell elvonulnia. Az elnöki széket Tardieu foglalja el. Tardieu: Folytatjuk Erdély határainak megállapítására, vonatkozó vitát. (Idő: 1921. dec. 7.) Larouche: Az angol bizottság azt java­solja, hogy Románia és Csehszlovákia között közös határ állapíttassák meg. Az angolok a Bánság kérdésében azt a véle­ményt nyilvánították, hogy a Bánságot Magyarország kizárásával Szerbiának és Romániának kellene adni. Csak a szövet­séges országok érdekeit kell tekintetbe venni. 'j> | ' *Ü*|iíáÍÍi!Í Tardieu: (az elnöki székből). Északon és délen kénytelen (!) vagyok változtatni a románok javára s ezért eltérek a Le Roud tervtől. Kérdezhetném ugyan, hogy­VENDÉGLŐ A „101"-hez I.. Krisztina-kor út 101. kerthelyisóge megnyílt — Estinként pompös Schrammelzene. — Kitűnő italok. Elsőrangú konyha A polgárok szociális törekvéseit szolgálja Budán az a mozgalom, mely a nehéz gazdasági viszonyok között gondol azokra az eshetőségekre, ame­lyek az egyes egyént és családot sú­lyosan érintik és úgyszólván teljesít­hetetlen leiadatok elé állítják. Kozma Jenő dr. elnöksége alatt önsegélyző osztályt állított a Budai Egységes Polgári (Kozma) Párt amelynek célja az, hogy, tagjainak elhalálozása ese­tén azok özvegyeit, árváit, vagy a tag által megjelölt személyt segélyezze. Az önsegélyző osztály tagjai sorába . csak a párt tagjai vehetők tel, akik belépéskor 1.— P heiratási díjat, évenkint 1.— P költségjárulékot (ese­dékes az év első hónapjában,) továbbá , minden esetben, ha egy csoporttag el­hal, 1.— P elhalálozási járulékot tar­tóznak fizetni. A tagság 3 évig köte­lező. Az elhalálozási s egélyösszeg nagysága annyiszor egy pengő, ahány fizető tagja van a csoportnak. Az osz­tályon belül ugyanis minden 500 (öt- , száz) tag egy önálló „csoportot“ ké­pez, úgy, hogy halál esetén az elha- ! lálozási járulékot mindig annak a cso­portnak á tagjai fizetik, amely cso­portba az ehalálozott tartozott, Az el­halálozási segélyt az igazoló okmá­nyok femutatása mellett az igényjo­gosult azonnal kézhez kapja. A párt­tagok jelentkezhetnek a párt budai központi irodájában, II., Szilágyi De­zső tér 5 (Vigadó). Telefon: 541—05, délután órától 7 óráig. Vadaskert vendéglő Hűvösvölgyi végállomás* Az uj vám mol- lett. Teniszpálya, tekepálya, panzió. JAZZ-TÁNC LÁTCSÖVEK Zibrinyinél, L, Roham-u. Gondnélkiill öregséget van hivatva biztosítani mindenkinek a „Nyugdilas°k és Magánosok Otthona EgyesíUet", amely­nek alapszabályait a Belügyminisztérium már jóváhagyta. Az egyesület élén álla­nak, mint elnökség többek között: dr. Morvay Zsigmond ny. főispán. Nagy Gyula min. tan., Ligeti Lajos igagató, Mauthner István dr. főorvos, Habart Vilmos fém­árú nagykereskedő, Dán Leó nagyiparos, Dobsa László igazgató, Pitch Konrád igaz­gató, dr. Petracsek Lajos orszgy. képv., üegus Dániel ny. főkapitányhelyettes, Vécsei Ede gázgyári vezérig, helyettes és közéletüfl: számos jelese. Az egyesület nyugdíjasoknak nyugdíjuk ellenében, de magánosuknak is mérsékelt díjazás, vagy járadék tllenében kedves otthont nyuit teljes ellátással és gondozással. Szegény sorsba jutott érdemiejs egyéneket a tagdí­jakból vagy adományokból lát el díjtala­nul az egyesület I. Hidegkúti út 74 alatti otthonában. Telefon1: (64—4)—85. ha a „legitim részrehajlás" szempontját tekintjük ebben a kérdésben, nem va- gyunk-e igen messze a románok javára, de megnyugtatom a delegációt, mert itt az a döntő fontosságú kérdés, hogy vasút építési nehézség mellett lehet-e a határo­kat keletre vinni. Nem. Románia egy el­gyengített (?) állam s a békeállapot kez­detén nem lehet arra kényszeríteni, hogy sürgősen vasutat építsen. A békeszerző­désben az a legfontosabb, hogy a dönté­sek ne adlanak konfliktusra okot. Ragasz­kodik érveihez. Kéri az angol, amerikai és főként az olasz bizottságot, hogy eze­ket a szempontokat mérlegeljék s a kö­vetkezményekkel számolva előterejszté- seiket ebben a szellemben tegyék meg. A tábornokok azt mondották nekünk, hogy Erdély nem szakítható el ettől a vasúti vonaltól, mert ez fejlődését fenyegetné. Seymour: (Amerika.) De figyelembe kell venni, hogy nem 40.000 magyarról, hanem 360.000-ről van szó. Martino: Hajlandó a vonal kérdését újabb vizsgálat alá venni. Tardieu: összefoglalva az elhangzotta­kat, megállapítja, hogy az amerikai és olasz bizottság kifogásokat tesz, míg az angol a statisztika kikapcsolásával meg­egyezett a francia bizottsággal a vasúti vonalak kérdésében. (Ezzel eldőlt 360.000 magyar sorsa Magyarország hátrányára.) A diplomás ifjúság amely ma kétségbeejtő viszonyok között keresi az elhelyezkedést, szervezetté tö­mörülve igyekszik jövendő boldogulásának kérdését megoldani. Már hetek óta tár­gyalnak egymás között és keresik az al­kalmas vezéregyéniségeket, akik ebben a nehéz munkában, ennek a szinte meg­oldhatatlannak látszó feladatnak megoldá­sában segítségükre volnának és e megbe­szélések eredménye volt, hogy e hó 30- án a Budai Társaskör tanácskozó termé­ben gyűlésre jöttek össze, elnöklésre kér­ve fel Szombathy Kálmánt a társaskör ügyvezető alelnökét. Komoly fiatalság gyűlt össze és Szombathy Kálmán elnök az előző tárgyalások eredményei alapján igyekezett megrajzolni a szomorú helyze­tet és megadni az irányt, amely a kibon­takozáshoz vezetne. A múlt jelszavai el­avultak, mert gazdasági tartalom nélkül az üres jelszavak nem képesek együtt tartani sem társaságokat, sem pártokat. Céslzerűnek vélte, hogy a diplomás ifjúság alakítsa meg a csoportját és azt ne ren- delej alá semmiféle szélsőségeknek, ha­nem igyekezzék- a középúton haladva a polgári gondolat mentálitásában az Egy­séges Polgári Párt keretén belül keresni segítséget az előtte álló nagy küzdelem­hez. A helyesléssel fogadott megnyitó beszéd után dr. Pinály Péter ajánlotta, hogy dr. Steinberg Károlyt válasnszák meg elnöknek, amihez a jelenvoltak nevé- vében dr. László Vladimir is hozzájárult, mire az ú jelnök megköszönte az egy­hangú megválasztást és ajánlotta társel­nöknek dr. Pinály Pétert. Alelnökök let­tek: Padányi Imre és Gruber József. Fő­titkár: László Vladimír dr. Az elnök igen szép beszédben mutatott rá arra a kedves fogadtatásra, amelyben az Egységes Párt részesítette ezt a társaságot. Rendületlen hittel bízik dr. Kozma Jenő országgyűlési képviselő támogatásában és a társaság lelkes örömmel csatlakozik a Kozma párt­hoz, hogy itt érvényesítse minden erejét és itt keresse a diplomás ifjúság nagy kérdésének megoldását. A komoly, okos beszéd után Viraág Béla szerkesztőt kí­vánták hallani, aki szivesen támogatja az ifjúságnak ezt a mozgalmát és maga is bízik abban, hogy dr. Kozma Jenő a maga nagy befolyásával, gyakorlati tudásával segíteni tud az ifjúság sorsán és utalt ar­ra, hogy a magyar ifjúság számára kele­ten nyílik sok elhelyezkedési mód és, ha a nagybirtok, állam, megye és nagyváro­sók módját ejtenék, sok szükséges vállal­kozás létesülhetne és adna kenyeret az ifjúságnak. A szervezés kérdéséhez szólt hozzá Morelli László és azt ajánlotta, hogy a baloldal jól bevált szervezési mód­ját, a sejtrendszert használják fel. A kelet átvehetne és fölvehetne tőlünk sokat, ami szintén közelebb hozná e nagy kérdés megoldását. Szombathy Kálmán elnök arra kérte az ifjúságot befejezésül, hogy tartsa vissza a tanult ifjúságot, nehogy elkeseredésében a szélsőségek áldozataivá legyenek és igyekezzenek őket megtartani a polgári középúton. Az alakuló gyűlés befejezése előtt Steinberg Károly elnök indítványozta, hogy dr. Kozma Jenő or­szággyűlési képviselőt táviratilag üdvö­zöljék. Budaiak! vásároljatok Budán! KIRÁLY-FÜRDŐ Ciftatu list-ban kara hustafa budai baia. Budán, II., Fg-utca 84. sz. 45 fokos szénsavas nátront, szénsavas meszet, szénsavas klórnátriumot és magnéziumot tartalmazó hóvvlz koszvény, csúz-, bőr- és caontbeteg- ségek, fémmérgezés, máj-,lép-, méh-, húgyhólyagbantalmak, gyomorhurut és alhasi pangás ellen. Kádfürdők: egész napon át. QdzfUrdök: ”*•*?£.: J ' • r?«*‘ nőknek hétköznap d. u. L—/. Juókára. A „Magyar Iparművészet" című folyó­irat legújabb száma a szokott gazdag és művészi kivitelű tartalommal most jelent meg. A folyóirat, melyet kiváló művé­szünk, Szablya-Frischauf Ferenc, szer­keszt, immár 35. évfolyamában van. A pazar tipográfiái kiállítású, vaskos fűzet egész tömegét tartalmazza az illusztrá­cióknak és értékes közleményektek. Cipő? csak Zl-Ca márka I Budán kizárólag I. HortQy Miklós-út 41. sz. Kuglizó estéket rendez a „Budai Iparo­sok és Kereskedők Köre (I. Krisztina-kör- út 61.) május hó 20-ától kezdödöieg a kedd esti összejövetel helyett rossz idő­ben is, a Déli vasút indulási oldalán levő, kuglízóban; vasárnap délelőtt változatla­nul a körhelyiségben találkoznak a tagok. W W WWWWIM 51. M. Királyi Állami Sorsiatok 17 000 nyereményt sorsolnak ki 250.000 aranypengő értékben Főnyeremény 4oo.ooo aranypengö. Nyeremények: 20.000 P„ 10.000 P„ 2-szer 5.000 P„ 4-szer 2.500 P„ 6-szor 2.000 P„ 10-szer 1.000 P„ melyek mind készpénzben fizettetnek ki Húzás Junius 7-én Sorsjegyárak: Egész 3. fél P 1.50 Kapható minden bank, sorsjegy árusí­tónál és dohánytőzsdében. Postai ren­deléseket a pénz előzetes beküldése után azonnal teljesít a M. Kir. Pénz­ügyigazgatóság Budapest V.. Szalay- utca 10. szán. u "ml jk :j8»r "M. m..mz ÚRI PENSIÓ BALATON LELLÉN. Parti villában, árnyas, szép kertben kitűnő, bő­séges ellátás. Elöszezónban 4 pengő, fő­szezonba 6 pengő. Érdeklődni lehet: Vár, Fortuna u. 8. II. em. 9. Dél)vasút — Városmajor környékén kere­sek különbejáratú, csinos, tiszta, bútoro­zott szobát két személynek. _ Válaszokat ár ajánlattal „Budai 99“ jeligére kérek a kiadóhivatalba. 4—5 SZOBÁS VILLALAKÁST keres a Naphegyen, Gellérthegyen, vagy annak környékén Aczéi Jenő V. Wekerle Sándor u. 10. (Telefon: 12—0—38.) Hinden ayártniányunK a magyar ipar kiváló termákéi Teher automobilod, autóbuszok, tűzoltó­autók. Traktorok, cséplőgépek, utépiti- gépek- Hengerelt vas anyagok, vas- és < acélöntvények, oizoezeféki öntöttvas csövek­Jobbágy-féle folytonégőkályhák Teudloff-Dittrich-léle armatúrák, köz- kutak, különféle célokra szolgáló szi­vattyúk, házi vízellátó berendezések, tűzoltósági és közegészségügyi szerek, köztisztasági eszközök stb. Árajánlat, felvilágosítás díjtalan. Magyar Kir. Állami Vas-, Acél- ás Gépgyárak Budapest, X., Köbányai-út 21. Istálló, 2 vagy 3 lóra nagy udvarral azonnalra kiadó. Maros-utca 26. sz. alatt. Érdeklődni lehet Városmajor-utca 34. élelmiszerüzlet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom