Budai Napló, 1931 (28. évfolyam, 1023-1068. szám)

1931-12-07 / 1066. szám

Budapest, december 7. Budai Napló t SZENT IMRE GYÓGYFÜRDŐ (R Á C F Ü R D ö) Két „Ki'. ■ “'T"““ hőforrásokkal. £biliül “^“‘“'dSvoI. valamint kő­------------° •' /V °,,2e* gyógytányozokkel tal szarelva. Egész éven At nyitva. Jto-pfemente, Aranyért küzd minden ember, Gondok, könnyek, — mint a tenger... Army hid a Balatonon, ht végződik pitvaromon. Ráléphetek, amint látom... Vagy ez is csak csalfa álom? Balatonkenese, 1931. oki. Ex.ner Kornél. Személyi hírek j HAVAS ISTVÁN negyven éves írót ju- I bileumára díszgyfíjést rendezett, mint tisz- j teletbeli elnökének az Orsz. Gárdonyi Géza [ Társaság és műsoros est keretében, lelkes ovációk közben leplezte le az Ünnepelt Arcképét. SZALAY SÁNDOR dr. volt II. kér. elől- láró két hét előtt meghűlt és azóta bete­geskedik. WEIXLGÄRTNER TIVADAR ezredes, Illusztris munkatársunk {ordította magyar­ra a múlt heti számunkban megjelent „Az első pofon“ című közleményünket, amelyet a The Daily Mail november 12*1 számából vetnünk át, de nyomdai hiba révén a for­dító neve elmaradt a cikk alól. KOCSAkf KÁROLY orszgy. képviselő, aki a főv. tőtyényhatóságában a III. kerü­letet képviseli, legutóbb nagy sikert ara­tott a Keresztény Községi Párt gyűlésén n legaktuálisabb politikai kérdésekről ki­váló szónoki erővel elmondott beszédjével. TOPERCZER AKOSNE a főv. törvény­hatóság pnöikräs tagja dec: 3-án a dolgozó j és kereső nő problémájáról tártott nagy i figyelemmel honorált előadást a (II. kerü- I <gti Keresztény Társas Körben, a Keresz- •Jény Községi Párt Rendezésében. LANTOS ERNŐ, a Nagybátony-Üjlakl Egyesült iparművek vezérigazgatója sike­res műtétnek vetette alá magát és már túl van minden -veszélyen. MOLNÁR PEREN©, a &eves író, állan­dó budai,lakos lett. Ms.gvefte fl^hai Brust (Nyüli utcáivilláját. . ügyvéd, lapunk volt munkatársa irodáját IV., Kossuth Lajoa utca 1. szám alá he­lyezte át. Telefon; 86^-4—87. MORAVCSIK SÁNDOR al^npk 25 éves egyesületi • működését ünnepelték vasár­nap a JJtidai Iparos és Kereskedő Ifjak Kulturális Egyesületében. Bunda-mozi lesz a Budai Színkörből, lábzsákokkal és fülmelegítőkkel, ami nagyban föl­lendítheti a budai szűcsök forgalmát. Két vállalkozó kedvű hölgy kéri a színészszövetség támogatásával a vá­rostól, hogy a nyár j szezonnyitásig budai premier-mozi céljajra adja ki részükre a színkört Mivel pedig ezt a deszkabódét kifűteni nem lehet, a város pedig követeli, hogy a didergő közönség számára elviselhetővé te­gyék a deszkanyílásokon átfütyfilő szelet, — el sem tudjuk másképen képzelni, minthogy minden látogató bundát, lábzsákot és fiilvédőket kap, sőt némi ráfizetés mellett külön taka­rót, sált és báránybőrsipkát is k'aphat. Csak nyári és délvidéki darabok ke­rülhetnek színre, hogy meleg illúzió­kat keltsenek. Mesterséges lepkéki szálldosnak majd a nézőtéren, fecske-1 csicsergés és rigófüttyel kísérve, — j és végül beadják az egész fagyos tér-1 vet valamely medvének, hogy télen át álmodja tovább. Nyárig méz med­vecukorgyár is lehet a Budai Színkör. Az őshazáról — Budafokon. A budafoki Keresztény Ifjak Egyesülete sikerült társas- estét rendezett december hó 2-án este Czermann Antal dr. miniszteri tanácsos elnöklésével, amelyen a budafoki társada- iom színe-java s a kör patrónusai jelentek meg. A társasestét kitűnő magyaros va- esor.* .előzte meg, majd Czermann elnök ismertette ennek a kitűnő szociális ■ es karitativ . egyesületnek társadajommento működését,, a balatonudvari telep^ felállí­tását és a jelenlegi nyomorenyhítő akció­ját,. amellyel példát mutatnak az ország .valamennyi' társadalmi intézményének. Az egyesület a maga szerény! eszközeivel százakra menő elhagyott ifjúból és árvá­ból nevel becsületes, vallásos és Hazafias iparost, akiknek mindegyike . mindenkor . megőrzi szerététől az egyesület iránt. Az , egyesület saját házában, a színpaddal fel­szerelt díszteremben rendezte összejövete­lét, melyen az elnökség meghívására a mohammedáh-magyar kultúrbizottsag -: széröl megjelentek Viraág Béla. W Szerkesztője, és László Zoltán r. pénzügyi tanácsos, szerkesztő. Az elnöki I megnyitó elhangzása után általános ügye­iéin közepette Viraág Béla mondott az i egész estét betöltő beszédet a turáni kér- | dósról, az őshazáról, a magyarság és iz- lám kapcsolatairól, Trianon revíziójáról, Buda és környékének történelmi, fürdő­ügyi, idegenforgalmi és muzulmán vallási fontosságáról. A közönség soraiban ott voltak Zdborszky Nándor polgármester vezetésével a városi tanács tagjai, a rend­őrkapitány, az iskolák igazgatói, a lel­készek, az ipar és kereskedelem képviselői mellett, a Budafokra visszavonult nyugdí­jas előkelőségei a városnak, akik kedve­sen ünnepelték lapunk szerkesztőjét és fanatikus hitét a magyarság nagy jövőjé­ben, lelkesedését a Keleten élő fajtestvé­reinkért. Lorginonok Zibrinyinél, I.’ Roham-utca 1. Adventi kulturest. A „Budai Katholikus Kör" december elsején, kedden este ren­dezte Pálffy-téri dísztermében idei első adventi estjét, amelynek érdekes műsorán i szerepelt Gömöry-Laiml László dr. külügy- I miniszteri tanácsosnak rendkívül érdeklő- I dést kiváltó „Diplomáciai történelmünk j magyar vonatkozásai" című előadása. Az estet kitöltő és nagy gonddal összeállított hangverseny műsorán muzsaji Dóczy Etelka ének- és zongoraművésznőj Szatli- máry Margit hegedűművésznő számai emelték a kulturest művészi nívóját. RaVaSz cukrász wv I, KRiS2TINA-KÖflÓT T5 r.^r.ic,Ee$f.ELÖ T.i.foni aoa-34. CWRAsz SZALON Czölder Dezső kiállítása. Ez a kiváló bu­dai festőművész, a Hollós Mátyás Társa­sa® tagja, november 22-én nyitotta nteg nagyszámti előkelő közönség jelenlétében új kiállítását L, Eery Oszkár-út 4b. alatti műtermében. A rendkívül termékeny és te­hetséges művésznek ez már ebben az évben a második kiállítása. Ezúttal északamerikai utazása alatt készített müvei kerültek tár. latra. A kiállítást a Magyar-Amerikai i Egyesület alclnöke, Pálca Plvny Béla nyi­totta meg. Megkapóan ecsetelte a magyar- i amerikai barátságot.® Szavait lelkesen meg­tapsolták. Utána Üli Oyuláné Írónő olvasta I fel Qzölder Dezső: „Barangolásaim ame­rikai vizeken" ciptü visszaemlékezését. Ki­derült, hogy Czölder ép oly kitűnően kezeli a tollat, mint az ecsetet, Szinte iátjuk, amint sajátkezűié# szereli fel kis vitorlását, amelyen két évig hol szelíden ringatta, hol haragosan hányta-vetette az Atlanti óceán. A közvetlen elevenséggel megtartott fel­olvasást a közönség élénk tetszéssel fo­gadta, majd elmerült a szebbnél-szebb tájképek szemléletébe. Meleg érdeklődéssel tekint az ott megjelent közönség« Czölder?- Dezsőnek „A Dismal mocsár vidékén“ ci- fllű, 3 Hollós Mátyás Társaság téli idényé­nek egyik egjélyére tervezett előadása elé. FÉNYKÉPEK Blahos-nál, II-, Fő-u. 18. A jó öreg doktorbácslt, akit Kelenfölden minden szegény ember ismer, mert amíg módjában állott, minden szegényt ingyen gyógyított, Csathó Gy. Gyula doktort szörnyű gsapás érte unokája Bikich Györ­gyike, IS éve § korában, valami tragikus körülmények között a háláiba menekült, gyászba borítva szüleit és nagyszüleit, A köztiszteletben álló számos sorscsapás ál­tal sújtott orvos-gyógyszerész nagyapa iránt nagy részvét nyilvánult meg. Elhízásnál, vérbőségnél légzési nehézségeknél, n?l!fP3, ftöszvény és vérkeringési zavaroknál a H UN YADI JANOS kcserűvtz az orvosok által ajánlott tökéletes gyógy­víz az anyagcsere élénkítésére, a vérkerin­gés és bélmüködés szabályozására. Reg­gelenként félpohár Hunyadi János keserű- víg megszünteti a székrekedést és annak kellemetlen következményeit, az étvágy­talanságot, fejfájást- szédülést, levertséget. A Hunyadi János (feserüvíz tisztasága a legtökéletesebb, mert csakis teljesen új pa­lackokba töltik és ennélfogva a legsűlyo- sabb beteg is használhatja,___________(43) Muzulmán kultúrestét rendezett a mo- hammedán-magyar kultúrkomité e hó 7-én este az Esplanade szállodában. A közön­ség soraiban ott voltak: Imám Husszein Hilmi effendi budai nagymufti a feleségé­vel, Szilágyi Károly vezérigazgató, v. nem­zetgyűlési képviselő, Hindy-Szabó László huszárkapitány, Celige Jósé báró, Topcsi Musztafa aga, Guklcr Gyula főhadnagy és felesége, Braun Gyula mérnök, vasútépítő nagyvállalkozó, dr. Stein Sándorné, Haj- dics Hajdár effendi, Auerbach Géza, Vákár P. Arthur v. kormánybiztos, Pávai Vájná Ferenc, Wattcrich József, Harsády Róbert, Radácsy Béla dr., László Zoltán dr. szer­kesztő,- lovag Umlattff Szigfrid dr., Max János alezredes, VVcixlgärtner Tivadar ez. redes, Aczél Ádám vezérigazgató, Rezu- lovies Mehmed bcy, Ferenczy Zoltán, Telkes Aurél és mások. A társasvacsora után Viraág Béla, lapunk szerkesztője folytatta az idegenforgalmi propa-: I sandát és közvetlen Savakká! féltette j meg a turáni őshaza, aZÍJősnyelv,. a niagyáf- óskultura történetét, a tfnádjabcíi ösiiépck történelmi hivatását, -a tcstvérnépékkcl 1 való kulturális kapcsolatokat, a magyarság és izlám vonatkozásait-és az idegenforga­lom rendkívüli fontosságát. Az új adatok, új beállítások megnyerték a közönség tet­szését és elismeréssel honorálták a hallot­takat. Ez alkalommal .{ szerepelt először mohaminedán menü az. Esplanade kitűnő étlapján, csorba, piláf és burckkel. Topcsi Musztafa aga török áriákat adott elő he­gedűn és bravúros játékával szórakoztatta a vendégeket, PENGŐ adagonkint na* pontaélő halból készült Halászlé! HAJAS ÉTTEREM I., K riszt in a-körut 61, Gyász. Édes testvérét vesztette el dr. Hennyey Vilmos ny. államtitkár e hó 4-én, amikor hosszas betegeskedés után a Her- ezog klinikán pajzsmirigy túltengésben el- hunyt Hennyey Emil tápár, aki 7 évig a Wiener-Neustadt-i katonai iskola és a budapesti hadapród iskola, majd 17 éven át a II. kér. Toldy-reál tanára 1925-ig, amikor betegsége miatt szabadságolták, utóbb pedig nyugdíjazták. December hó 7-én délután temették a farkasréti teme­tőbe nagy részvét mellett. Özvegye, szül. Rogttlich Zóra és testvérei siratják. GYERMEK képek Blahos-iiál, II., Fő-u. 18 Korcsolyaszezo.ija sikerének biztosításá­ra serény munka folyik a B. B. T. E. belső életében, úgy a jégpályán, mint az irodá­ban. A nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel az egylet a beiratási díjakat lényegesen csökkentette és így lehetővé tette olyanok számára is az egészséges spert és szórakozás művelését, akik csak szerényebb anyagi eszközök felett rendel­keznek. — Elörcláthalőiasf cgy-két nap múlva már vidám korcsolyázóktól lesz ■ hangos a Széna-tér környéke. Festménykiállítás. Reissmann Gizella ez évben festett táj, virág, gyümölcs és szent- képeiből karácsonyi kiállítást rendez /., Horthy Miklós út S6. III. 2. dec. 1-töl dec., 10-ifgj d. e. 10 órától este S óráig. Belépti, díj nipós, ,, A Budai Dalárda elnöksége az egyesület alapító és pártoló tagjainak tiszteletére december. 8-án este-JL-órai kezdettel a Budai Vigadó nagytermében rendezi 67-ik alapítási dalestjét. Belépődij nincs, műsor megváltása (20 fill.) kötelező. Sikerült kulturestélyt rendezett a III. ke­rületi Katolikus’ Kör november, 25-én~"az újlaki kulturház nagytermében, melyén Eckhardt Tibor országgyűlési képviseld tartott előadást „Világválság — Magyar­válság“ címen. Az érdekes előadás után a közönség melegen ünnepelte Eckhardt Ti­bort. Fotócikkek Zibrinyinél,; I., Roham-utca 1. Budai vendéglő a szeretet szolgálatában. Az egész országban gyűjtés folyik, ■ hogy karácsonyra megajándékozzák a szegé­nyeket, ám kisebb kprben is. gondolnak a szegények felsegitésére; < Budán a II. ke­rületben Simon József Kapás-utcai vendég­lője az egész éven át színhelye a gyűjtés­nek. Ott a Jóbarátok Asztaltársasága rakja össze a filléreket erre» a célra. A derék vendéglős nagyon sokszor kedveskedik vendégeinek tízóraival s- ilyen alkalommal a vendégelt pjopiápya perselybe gyűlik, Az ilymódon összeszedett fillérekből most karácsonyra 25—30 árvának jut egy-egy pár cipő. TCyáry Rudi muzsikál minden este a Császárfíirdő étteremben; A Dalosszövetség díszhangversenyén, december hó 5-én, esté 8 órakor a Pesti Vigadóban kiváló magyor férfikarok mel­lett a Győri Ének és Zeneegyesület Ve­gyeskara is közre működött. Laarisin Mik­lós zongoraművész. Országit Tivadar he­gedűművész és Vencelt Béla operaénekes magánszámai tették értékessé a műsort. Táncol? Minden este! a Zsigmond-kávé- ház és étteremben 11., Keleti' Károly-utca 9. a 9-os autóbusz megálló Pél után és este Brawe Boys Jazz Tulajdonos: ZSIGMOND LÁSZLÓ a Spolarich éttermek volt igazgatója MOSDÓ KÖLNI VÍZ FÉLDECI P 1*— 1 DECI .. P 1*40 2 DECI .’.'P 2*50 LEGFINOMABB KÖLNI VIZ i°Jf“ppÍ5§ KAPHATÓ: ISTVÁN“ ZERTÁRA KERPEL G y ö Gs yNs MARGIT KÖRÚT 38 TELEFON 5-1619 3 most jelent meg! A Mattyasovszky család, családfájának, nemességi leszármazásának történeti ösz- szeállftását dolgozza fel és kéri mindazo­kat, akiknek a Mattyasovszky családot bár­mely vonatkozásban érdekö adatról tudo­másuk lenne, értesítse őt. Címe: János­halma, Bácsmegye, Mattyasovszky Lajos dr., műtősebész fogorvos. A napilapok testületének hivatalos helyi­ségeit V., Gróf Vigyázó Ferenc-utca 8. sz. II. em. 10. alatt megnyitotta. Telefon: 2Ü 6 50. A testület ügyvezető igazgatója: Praznovszky Iván ny. rendkívüli követ, meghatalmazott miniszter. Főtitkár: Ber­kes Róbert dr., a Központi Sajtóváilaalt igazgatója. A testület hivatalos óráit d. e. I 9—2-ig tartja. MENYASSZONY képek Blahosnál Fő-u. 18 Kisasszonyavatás volt november 29-én este a Sycambria corporatio otthonában. Buda társadalmának krémjéből került ki ez a corporatio, mely kilenc kisasszonyt ajánlott avatásra, akiket Ury Lajos táblai tálÁcselnök, Kühn Szaniszló ciszterci tanár és Márton Lajos, a Sycambria priorja a Foederátio Emericana szertartásai szerint vett fel a corporatta tagjai közé.'Az ava­tást hangverseny követte, amelyen Biscara Betta és Imre Vince operaénekesek, to­vábbá Schwertteuer László szavalata sze­repeltek. A hangverseny után még sokáig maradt együtt Igen jó hangulatban a csa­ládias társaság. •AAA á A »A )6 száraz tisztítás, öltöny, aöi ílxQAR nihák^ieatáse, gallér, ing-tisztítás, ol- UuuUU c*° áraival meggyőz mindenkit a VVVnVi nagy aranyéremmel és díszoklevéllel kitünteteti MENCZER =—- ■ ■ == ,* , . AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÉS MAGÁN- HÁZTARTÁS MEGSEGÍTÉSE. Irta: Dr. Vákár P. Arthur. konkrét számadatok és mate­matikai táblázatok. — 0 jöve­delmi források. — Egy hosszú- lejáratú nyeremény-kölcsön-köt- vény emissziójának lehetősége. - Pénzérmék veretése infláció nélkül. — A magánháztartás megsegítése. — Sajtókritika. II. kiadás. Ára: 2 pengő. Kapható minden könyvkereskedésben. MENCZER-nfil Fest Tisztit. Hős Telefon A FRANCIA-MAGYAR HÁZBAN, II. Pasaréti-út 121. sz. alatt a szabadban fran­cia, német gyermekkert. Félbentlakók. Ma­gyar elemi oktatás francia, német nyelv- tanítással. Francia, német, angol tanfolya­mok felnőttek részére. A Revue Franco- Hongroise szerkesztősége. Tel.: Aut. 643- 55. (18) Függönyök feltevését, kárpitozott búto­rok készítését és javítását legjutányosáb- ban vállalja Ehrenwald Ala'dár kárpitos- mester, II. Olasz-fasor 17. (Trombitás-ház. Telefon ^54^9^1.00 (19) Eladó Csaba u. és Bíró u. sarkán tég- lány formájú saroktelkem. Dr. Szőke Béla földmívelésüsiyi minisztérium. (27) Lekberendezlsek Egyes bútorok KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS 6ARAIICIA MELLETT SCHAFFER JÁNOS műbútorasztalosnál Um TÓRŐK-U. 2. Telefon HÍVÓ 55-2-98 54U—1931—2. sz. Fővárosi Közmunkák Tanácsa. Telekeladás! hirdetmény A Fővárosi Közmunkák Tanácsa az egyes szabályozások végrehajtása során alakult és szabályozási célokra nem szük­séges, alább felsorolt építési telkei'eladá­sára versenytárgyalást hirdet. Az alábbiak szerint eladásra kerülnek: 1. Budapest székesfőváros II. kerületé­ben a Pasaréti úton fekvő 12.039 hrsz. 252.60 négyszögöles, 2. az ugyanott fekvő 12.041 hrsz. 392.50 négyszögöles, 3. Budapest székesfőváros VII. kér., Ste­fánia út és Bessenyei utca között fekvő 32.480 hrsz. 300 négyszögöles, 5. az ugyanott fekvő 32.478 hrsz. 358.20 négyszögöles telek. A 3., 4 és 5. tétel alatt telkek esetleg ketté is oszthatók, ezekre a ketté­osztás után keletkező parcellákra külön- külön is tehető ajánlat. Az írásbeli ajánlatok 2 pengős okmány­bélyeggel ellátva, zárt borítékba helye- zendők, a boríték „Ajánlat telekvételre“ felírással látandó el és az így kiállított ajánlatok legkésőbb 1931. évi december hó 14-ének d. u. 2 órájáig a Fővárosi Köz­munkák Tanácsa segédhivatalában (I. kér., Döbrentei tér 4 sz., I. em.) hétköznapokon a hivatalos órák alatt nyújthatók be Az ajánlathoz ajánlattevő által aláirva csatolandó az eladás feltételek egy példá­nya, amely a fentmegjelölt helyen díjta­lanul kapható hétköznapokon a hivatalos órák alatt. Ugyanitt díjtalanul rendelke­zésre bocsáttatnak venni szándékozók ré­szére az eladás alá kerülő telkek telek­könyvi adatai és nem hivatalos térrajzai is. Több telekre együtt, avagy minden egyes telekre külön-külön is tehető ajánlat. Aján­lattevő minden egyes telekre tett ajánlata után. készpénzben 1000—10ÖÖ pengő bá­natpénzt tartozik a fentebb megjelölt ha­táridőig a tanács házi pénztárához lefizetni. Az ajánlatok 1931. évi december hó 14*é.i d. u. 5 órakor nyilvánosan fognak a tanács üléstermében (I. kér., Döbrentei tér 4. sz., 1. em.) felbontatni és felolvastatnl. Budapest, 1931. december 4-én. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa, Csak egy kis sarkot kérek Irta: Laczó Viktor dr. VIÍ. Sokszor elgondolkodom azon, hogy ne­künk tulajdonképen igen sok szegény és következésképen csúnya falunk van. Nem sorolom fe a csúnya tavakat, mert még talán megsértődnének. Bár az olyan sértődés,' amely önérzetté, szégyenkezéssé és javulási szándékká válnék, nagyon üdvös volna. De azért a megnevezés mégis csak kockázatos dolog. Nem teszem. Csak elnézem, vájjon hány száz évnek kell el­múlnia, hogy annak a falunak közepén ne folyó vizet, hogy a házak előtt a fák szép tizenöt árok vezesse le a hegyoldalból le- soriában álljanak, a gyalogutak egyformán kövezve legyenek, az út közepe nyáron ne félméteres porréteggel, 'télen feneket­len sárral legyen borítva s a házak kissé tisztábbak, kissé díszesebbek legyenek; a cégtáblák is micsoda rongyok, a község kútja is micsoda pocsolyaközpont; igazán nem jó még csak ránézni sem, nemhogy nyaralni az ilyen faluban! Hát el tudja azt valaki képzelni, hogy ennek a falunak lesz egyszer annyi pénze, hogy annyira kicsinosítsa önmagát, mint amilyen csinosak az osztrák vagy svájci nyaralóhelyek? Soha! Így tehát még két­százötven évig marad abban az állapot­ban, amelyben már kétszázötven éve fet- reng. Nincs pénz, nincs megrendelés, nincs munka, nincs haladás. És senkinek sem jut eszébe, hogy annak a falunak rendbehoza­tala önmagában is érték anélkül, hogy azt pénzben kellene kifejezni és valakinek ki­fizetni. Senkinek sem jut eszébe, hogy ma­gának a falunak lakossága pénz nélkül is megszerezhetné, önmagának ezt az értéket, csak össze kellene állania, csak ásót és gereblyét kellene fognia és sok-sok szabad idejében legalább azt csinálnia, amit min­den külön szakértelem nélkül meg tud csi­nálni. önmagának és a köznek csinálná. Csakhogy ehhez szükséges, hogy zárkó­zott önzéséből kilépjen. Erre pedig kép­telen. Mi mindent csinálnak másutt! Pénz nél­kül! A szürke levéltáros kihalássza a po­ros akták közül, hogy a városkát hétszáz évvel ezelőtt alapították. Ezt az adatot pénz nélkül odaadja a városi szépítő egy­letnek. A szépítő egylet elhatározza, hogy történelmi felvonulást rendez. Felhívják a nőket, hagy lányaiknak korszerű ruhákat készítsenek. A mintákat ingyen megtekint­hetik. A férfiak a lányok kedvéért szintén felöltöznek lovagi, csatlósi, iparosi jelme­zekbe. Meghívják a szomszéd községeket. Megjelenik négy-öt zenekar. A városkát fellobogózzák. Keresnek a közlekedési vál­lalatok. a vendéglősök, a szabók, a fodrá­szok, a cipészek, a trafikosok mindenki. A városka egy kis történelmi felvonulással csinál pénzt pénzkiadás nélkül. Alkotás-utca 13. gyönyörű fekvésű bérházban azon­nal kiadó háromszoba hallos és két- szoba hallos lakás. Teljes komforr, központi fűtés és melegviz, Villa­mos és 3-as autóbusz megállónál

Next

/
Oldalképek
Tartalom