Budai Napló, 1931 (28. évfolyam, 1023-1068. szám)

1931-12-07 / 1066. szám

Budapest, 1931. december 7. Budai Napid Versenytárgyalási hirdetmény Nyilvános írásbeli versenytárgyalást hir­detek a Köztisztasági Hivatal részére szük­séges 5000 métermázsa buzaszalma szál­lítására. A bánatpénz tekintetében a hiva­talos rendelkezések az irányadók. Az aján­lat benyújtásához szükséges nyomtatvá­nyok a hirdetés megjelenésétől kezdve, naponta d. e. 12-2 órák között, a Köz- tisztasági Hivatal igazgatóságánál (Vili. Kun-utca 8. I. cm.) díjtalanul kaphatók. A kellően fejbélyegzett és borítékban elhe­lyezett ajánlatokat 1931 évi december hó 11-én (péntek) d. e. 10 óráig a Köztiszta­sági Hivatal igazgatóságánál (Vili., Kun­utca 8.) kell benyújtani. Az ajánlatokat ugyanott és ugyanazon a napon d. e. II órakor bontják fel, amikor is az ajánlat­tevők, vagy igazolt képviselőik jelen le­hetnek. Budapest, 1931 október 26. A székesfőváros polgármestere. Nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek a Köztisztasági Hivatal részére szükséges 6000 métermázsa elsőrendű anyaszéna szállítására. A bánatpénz te­kintetében a hivatalos rendelkezések az irányadók. Az ajánlat benyújtásához szük­séges nyomtatványok a hirdetés megjele­nésétől kezdve, naponta d. e. 12—2 órák között, a Köztisztasági Hivatal igazgató­ságánál (Vili., Kun-utca 8., I. em.) díjta­lanul kaphatók. A kellően felbélyegzett és borítékba elhelyezett ajánlatokat 1931 évi december hó 11-én (péntek) d. e. 10 óráig a Köztisztasági Hivatal igazgatóságánál (VIII., Kun-utca 8.) kell benyújtani. Az ajánlatokat ugyanott és ugyanazon a na­pon d. e. 11 órakor bontják fel, amikor is, az ajánlattevők, vagy igazolt képviselőik jelen lehetnek. Budapest, 1931 október 26. A Székesfőváros polgármestere. Nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek a Köztisztasági Hivatal részére szükséges 4500 métermázsa zab szállítá­sára. A bánatpénz tekintetében a hivata­los rendelkezések az irányadók. Az ajári- lat benyújtásához szükséges nyomtatvá­nyok a hirdetés megjelenésétől kezdve, na­ponta d. e. 12—2 órák között, a Köztisz­tasági Hivatal igazgatóságánál (VIII., Kun- utca 8. í. em.) díjtalanul kaphatók. A kel­lően felbélyegzett és borítékban elhelye­zett ajánlatokat 1931 évi december hó li­án (péntek) d. e. 10 óráig a Köztisztasági Hivatal igazgatóságánál (VIII., Kun-utca 8.) kell benyújtani. Az ajánlatokat ugyan­ott és ugyanazon a napon d. e. 11 óra-l kor bontják fel. amikor is az ajánlattevők vagy igazolt képviselőik jelen lehetnek. Budapest, 1931 október 26. A székesfőváros polgármestere. Bérautók esküvőre, városi, vidéki és kül­földi utakra minden időben, leg­olcsóbban rendelhetők. Magánjellegű (taxióra nélküli) elegáns luxuskocsik. Félnapra 15 pengő. Aut. 83-8-24. (53) KÖZGAZDASÁG Szerkeszti: Szászhalmi József. A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó- bank november 28-iki rendkívüli közgyű­lésén a Magyar Forgalmi Bank Rt.-ot be­olvasztotta. A Forgalmi Bank alaptőkéiét kitevő 80.000 darab részvényből 66.400 da­rab van a Leszámítoló Bank tulajdonában, ezeket a részvényeket megsemmisítik, a fennmaradó 13.600 darab részvényt pedig 5:4 arányban Leszámítoló Bank-részvé­nyekre cserélik. A cseréhez szükséges 10.380 darab Leszámítoló Bank részvény ről már gondoskodás történt és ily módon ezt a tranzakciót a Leszámítoló Bank részvénytőkéjének felemelése nélkül bonyolítják le. A Forgalmi Banknál jelen­tékeny szerepet betöltő cukorosztály a bevált régi vezetőség alatt ezentúl még tágabb keretben a Leszámítoló Bank ke­belében fog tovább működni, a Forgalmi Bank banküzletei pedig a Leszámítoló Bank megfelelő osztályaiba kapcsolódnak be. A fiumei affiliáció, amely már koráb- I ban önálló intézette alakíttatott át, ily formában kerül most a Leszámítoló Bank kötelékébe. Éz a tranzakció a Forgalmi Banknak kedvező vagyoni helyzete, eddig is eredményes üzletvitele és az elérendő nagymértékű köitségapasztások folytán úgy a beolvasztó anyaintézet, mint mind­két bank részvényeseinek érdekeit hatha­tósan előmozdítja. Az Első MaSyar Részvényseríözde 1931 szeptember 30-án lezárt mérlegében az elózó évről áthozott 14.479 (1929—30-ban 27.959) P nyereségáthozatallal együtt | 6.146,141 (10,611.836) P bruttó nyereséget j számol el, amiből 742.415 (1,486.767) P le- ; írások és a költségek levonása után a tiszta nyereség 1,535.125 P az előző év> 3,161.870 P-vcl szemben. Az igazgatóság a november 30-ra összehívott közgyűlés­nek azt fogja javasolni, hogy a jelenleg 20.4 millió P részvénytőkét 110.000 drb 10 P n. é. részvény visszavásárlása és meg­semmisítése utján szállítsa le 16 millió P-re. A Kallós-Kompasz 1931—32 évfolyamá­nak második része a Pesti Tőzsde kiadá­sában és Kallós János szerkesztésében megjelent. így most már komplett a négy­kötetes kompasz és a június hóban megje­lent első résszel együtt ezidén ismételten lényegesen ki van bővítve új fejezeték­kel, amennyiben olvasóinak is ujabb szol­gálatot téve, közli a követségek, konzu­látusok, közjegyzők, hites könyvszakér­tők, kamarai revizorok, tudakozó irodák és tariförök legújabb jegyzékét. Dacára e nagymérvű kibővítésnek a kompasz mind a négy kötetének ára csak 60 pengő és így a legolcsóbb magyar kompasz. Meg-J rendelhető a Pesti Tőzsde kiadóhivatalá­ban. Budapest, IV., Városház-utca 6. Kertgazdaság Rovatvezető: 'bernied Knioskú Sándor. Budai Általános Takarékpénztár RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Budán, II., Fő utca 9. szám Elfogad kamatoztatásra takarék­os folyószámlabetéteket Lekötött betétek után megállapo­dás szerint magas kamatot térítünk Q© Budai Ingatlan-tulajdonosoknak gyors lebonyolítás mellett bekebelezett válté- kölcsönöket nyújtunk G© Mindennemű bank- és takarékpénztári ügyben készséggel állunk rendelkezésére 0© SAFE DEPOSIT CSAK Kopfmann Cukorkát! |., KRISZTIN A-KŐRUT B1. SZÁM II., MARSIT- KÖRÚT 30. SZÁM. ÉHGYOMORRA NAPONTA ICYÉK EGY POHÁR Kristály vizel Gyümölcs és virág /(idllitds megnyitása a Nemzeti Szalon helyiségeiben Horthy Miklós kormányzó és neje, to­vábbá József kir. herceg, Auguszta fő­be rcegasszony és Magdolna főherceg-* nő jelenlétében folyt le. Darvas F. dr. gazd. főtanácsos, mint a „Magyar Ker­tészek Orsz. Szövetségének" elnöke vállalta annak irányítását, a tőle meg­szokott kiváló szervező képességé­vel, nagy szaktudásával és fáradhatat­lan tevékenységével, így ezzel is gya­rapította a magyar fajgyümölcster­mesztés és a virágkultura fejlesztésé­nek terén elért, érdemdús sikereit. A rendkívül nagy érdeklődés mellett le­folyt, négynapos bemutató kiállításon | hazai, úgyszólván csak kistermelők so- | rakoztatták fel szemet, szájat ingerlő kiváló szép, exportképes, féregmentes, | saját termesztésű, kifogástalan nemes j fajtáikat a közönségnek. Az állami gyümölcstelepek és a nagy kertésze­tek, Tost és Mohácson kívül, nem vet­tek részt a kiállításon. Nagy feltűnést keltett Laczy János kecskeméti termesztőnek, egy jelleg­zetesen kitermesztett, szép szinpompá- jú, szokottnál nagyobb, rendkívül kel­lemes aromájú és Muskotályízfi, új­fajta almája. A kormányzópár és a főhercegi család a szokottnál tovább időzve, a legmagasabb elisme­résüket nyilvánították a termesztőnek szép sikereihez és nyomban magas rendelésükkel tüntették ki őt. Angyal Dezső az állami kertészeti tan­intézet ny. igazgatója is dicséretével és legnagyobb elismerésével halmozta el Laczy János termelőt és az egész készletét átvette 2 P árban kg-ként. Gyümölcstermesztők figyelmébe! Gyümölcsfák termésfokozását összes kártevők irtását, elvénhedt fák ifjí- tását, ápolását sikerrel, jutányosán vállalja volt erdélyi földbirtokos Jöl bevált módszerével TERMÉSVEDEL EM: Budapest, Aggteleki-utca 17" TALAJJAVÍTÁS Ha növényzetünk már kitermelte a földből azokat az alkatrészeket, amely­re a teljes kifejlődéséhez szüksége van, azt látjuk, hogy úgy a virág, mint a konyhakerti növényeink, bármeny­nyire öntözzük is, mégis fejletlen, satnya és kicsi növésű marad, így vi­rágzatuk, sem gyümölcsük nem tud teljes szinpompával és jellegzetes for­májával kifejlődni. Ennek oka a talaj- kiinertilcs. Az istállótrágya alkalmazású inkább a talaj porhanyítására szolgál, külö­nösen, ha nem teljesen érett korában használjuk a növényzetünk alá, mert az istállótrágyában csak 4—6 esztendő után, vagyis a teljes elrothadás, illetve bomlás következtében beálló beérése alatt fejlődnek ki abban azok az alkat­részek, amelyekre a növényzetnek szük­ségük vanő ezért szalmás trágyát sohase használjunk, mert annak táp­lálóereje nincs, sőt az rendszerint éget\ is, máskülönben pedig gyökérpe- nészf idéz elő, ami az éveíőnövények- ncl nemcsak terméketlenséget, hanem időelőtti pusztulást jelent. A lótrágyát pedig a gyümölcsfák alá különösen mellőzzük, mert a lótrágya még éret­tebb korában is éget, ehelyett inkább szarvasmarha, sertés, juh vagy ba­romfitrágyát, ezt is fekete, földdévált korában használunk. A gyümölcsfák alá a mészhiányos agyagtalajon 2%-os oltott mésztejet adunk, a homokos ta­lajon kálisót használunk. A gyümölcs- kertekben pedig a fekaltrágya a leg­célravezetőbb, (Folytatjuk) „A gyümölcsfák termésfokozása és ter­mésvédelem“ című szakkönyv, mely most jelent meg, célravezető újításokkal, min­denre kiterjedő hasznos tudnivalókkal bő­vebb felvilágosítást nyújt a termelőknek. Előfizetőink 20% kedvezménnyel megren­delhetik a szerzőnél, Vili., Aggteleki-u. 17. NÖVÉNYVÉDELMI SZEREK BALOGH G. drogéria II., MARGIT-KŐRÚT 1 Telek, ház, lakás Felesleges az újrafestés Lakása mennyezet- és oldalfaláról kormot, füstöt és port speciális módszerünkkel tö­kéletesen letakaritunk. — Eljárásunk öl­esé, gyors és piszokmentes. — Díjtalan bemutatás. Lakástakarítási Vállalat, I., Gregus-utca 8. Telefon: 510—29. Az Istenhegyi-út 40—42 alatti kert­ben épült emeletes villa, nagy lakással, külön gazdasági épülettel, garage és soff őrlakással szabad kézből eladó. Ér­deklődni lehet Aut. 570—32 alatt. (8) Németvölgyi-út 2b. sz. a. házban egy-, kettő- és háromszobás lakások hallal és központi fűtéssel, utcai fron­ton, kilátással a hegyekre és a szem­ben fekvő kertekre, villamos (75,59) és autóbusz közelében, kiadók. Felvilágo­sítása a helyszínen vagy Aut. 831—09. (10) Szépvölgyi fenyvesben egyedülálló 16 holdas és a római Dunaparton 4 holdas telek szanatórium, weekend-te- lep részére eladó vagy bérbeadó. Dr. Lugmayer József ügyvéd, II., Margit- körút 1. Automata telefon: 515-52. (14) Rózsadomb elején földszintes családi villa két 3 szobás lakással, 316 négyszögöl kerttel, 76.000 pengőért el- adó. (18) Hidegkúti úton, Star filmgyár mel- ,VI'lamos közelében, kettő á 298 öles telek diófás parkban, összes közmű­vekkel eladó. (3) Bercsényi-utca és Baranyai-út sa- rok> 1010 négyszögöl telek, összes közmüvekkel, nagyon olcsón eladó. Telefon: 824—44. (24) Bérháztelek 1., Horthy Miklós kör­tér mellett, Szent Imre herceg útja (Villányi-út) 8 sz. a. 306 négyszögöl előnyös feltételek mellett eladó. Te­lefon: 115—24. (22) Németvölgyi-út 2b. sz. a. autógarázs vagy nagyobb műhelynek vagy raktár- nak megfelelő helyiség és több üzlet­helyiség kiadó. Felvilágosítás a hely­színen vagy Aut. 831—09. (10) Legolcsóbb házhelyparcellázás Baracska-Petfen d telepen, vasútvonal két oldalán, balatoni műút mellett, kitűnő minőségű, talajvizmentes házhelyek □-ölenként P 120-tól, havi 10 pengős részletre. Jó ivóvíz. Község­ben villanyvilágítás. Velencei-tó vasúton vagy autóbusszal 12 perc. UJ telekparcellázás Qárdonyfüreden Villasorok mentén, közvetlen a Velencei-tó mellett, legszebb kilátással a tavat határoló Vérteshegyaégre. Télen nyáron lakható, talajvizmentes. házhelyek □-ölenként P 4 —töl 24 havi lefizetésre — A Velencei-tó a vízi­óiét minden örömét nyújtja nyári, téli sport- kedvelőknek, Strandfürdő, csónakázás, vitor­lázás, vizivadászat és halászat, korcsolyázás, jégvitorlázás síelés stb. Ingyen autohuszjáiat iw.u-p.«.«.!«, ——--------------2----- Cjardonyfuredre és vissza vasár- és ünnepnapokon d. e. ty-9, d. u. V23, minden csütörtökön és szombaton d. u. V*3 órakor, előzetesen bejelentett cső- portok részére bármely időben. Fütött autóbusz Gyülekezés kedvezőtlen idő esetén is a vá­rosi irodában: 1. Horthy Miklós-körtér 3/b. 1,6. T. 694-33. Részletes prospektust küldünk Háromszobás lakást keresek minden mellékhelyiséggel 1932. május 1-re az Er- zsébet-híd és Margit-híd között, Dunapartra nézőt. Értesítést 55—2—52 számon, vagy a kiadóba kérek. (26) Egy-, kettő-, három-, négy és ötszo­bás lakás kiadó. Iroda: I., Naphegy-u. 21. Tel.: 527—80. (2) Kettö-három-négyszobás komfortos! lakások, központi fűtéssel, melegvízzel, ! hároméves házban, budai hegyekre sza­bad kilátással, kettőszoba hallos, kom­fortos lakás, négy szoba hallos, urasági angol cottage, belső lépcsővel, saját központi fűtéssel, Horthy Miklós kör­térnél levő házakban, tulajdonos mű­építésztől, Fadrusz-n. 6. Aut. 694—40. azonnalra bérelhetők. ÜVEG és porcelláo-árukban GÁL LAJOS Búdén II.. Szénu-tér 7. VEZET TISZTVISELŐK nagy árkedvezményben részesülnek. Kedvező fizetési feltételek. Kőbányán 429 négyszögöles sarok tel­ken modern 10 ' lakásos, földszintes bér­ház összes közművekkel iskolával szem­ben eladó. ' (20) Négyszobás öröklakás eladó. í.; Horthy Miklós-út 57. magasföldszint, napos fek­vésű. Házmesterséget, esetleg villában is, ke­res megbízható, kisigényű házaspár (állami alkalmazott). Ért villany-, gáz- és vizveze- tékjavításhoz. Kívánságra személyesen be­mutatkozik. Cím a kiadóban. (9) üzlethelyiségek kiadók. Bővebb fel­világosítás I., Naphegy-u. 21. Telefon: Aut. 527—80. a (2) 2, esetleg 3 szobás, minden komfort­tal, levegős, napos lakást keresek. Sán­dor Jenő, IX., Eiönyay-u. 60. földsz. 6. (12) MÁTÉ ISTVÁN iloblleitő ég rn»zoló mester, I. kér., Attfla-körut 2. Telefon: 57>-55. Sósfürdőnél egyemeletes, 3 lakásos ház, összes közművekkel 40.000 pengő 24.000 pengővel átvehető. — Ugyanott 150 öles telek is. (6) Város az erdőben. Tisza István kert­város. A budai hegyvidék legszebb kertvárosa. Hűvösvölgy mellett. Festői kilátás. Magaslati fekvés, 150—300 négyszögöles árnyas erdőparcellák. Villany, vízvezeték, autóbusz. Előnyös fizetési feltételek. Dr. Keresztes Béla, VII., Damjanich-u. 30. Tel.: J. 431—56. ti) F®ry Oszkár utcában 206 öles telek eladó. Építési iroda I., Naphegy-utca 21. Tel.: 527—80. (2) Ne dobja el klégatL elromlott vlllanykSrtSIt. Hlelmillt Mt garancia mellett fi i § z o 11 h a j | állapotba lulyezrOk TÓTH líVÁft villanyszerem, I, GREGUS-UTCA 8. SZÁN Találón: 510-29 — -—-----­rádium ta rtalmú lithiumos gyógy­forrás Budán, Erzsébethidnál IVÓ-KÚRA nyitva; reggel 7 órától este 6-ig. ------- Szénsavval telítve —— HAR M AT-V I Z! BELLEVUE SZÁLLODA ÉTTERMEIBEN ESTE A N C Elsőrangú koncert- és tánczene Európa előkelő restaurantjai között foglal helyet. Füst- és por­mentes levegő. Este kétféle menü 3 és 5 pengős. Deli menü 2.50 Asztatrendelés: A. 528-48 A női szépség koronája KALAP] az IPARMŰVÉSZETI SZALONBÓL j 1., Városmajor-u. 21. sz. Ezelőtt: Váci uccában. (20) Ó-Buda-Ujlaki Takarékpénztár RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST. Ili., LAJOS-UTCA 148 SZ. TELEFON: AUTOMATA 624—57 Betéteket elfogad könyvecskékre éi folyószámlám a legmagasabb kamatozás mellett Kölcsönöket folyósít váltóra, folyószámlára, _____értékpapírokra a legelőnyösebb------------ feltételek mellett — — HUBERT]! ás Tsa B. T. EgWgügyl DerondezM, csövek műszaki cikk eh, liregytitts VI-, Liszt Farenc-tér 4. T 222-67 Fürdő RUDAS radioaktiv hőforrás GŐZ- ÉS KÁDFÜRDŐ 0© FEDETT USZODA (CálvhÁc I Minden szakmabeli ügyben y • forduljon a régi jóhírű céghez Teie?on^5V393 Béres Márton Haiwa Sándor PUSKAMOVES BUDAPEST, Üzlet és műhely: l„ Szent János-tér 4 Telefon: 507—37 Állami díszoklevél. Ezüstkoszorús mester Nagy aranyéremmel kitüntetve VADÁSZFEGYVEREK FEGYVER JAVÍTÁSOK SPORTCIKKEK cserkész-fIlszerelések ifi ' AZ ELISMERT VGltQO MÉSZÁROS (19; ES HENTES I., Roham-u. 6. Telefon: 535-28 Egyedüli á la Braunschwelg készítmények RÓMAI FÜRDŐ ÓBUDA — AKVINK UM Kitűnő konyha. — A források napi hozama 160.000 hekto­liter rádioaktiv thermálviz A szentendrei HÉV vasútnak a MFTR hajóknak és az ÚJPESTI átkelő propellernek állomása Lap tulajdonos: VIRAÁG ÉS TÁRSA Főmunkatárs: dr. László Zoltán. Kiadásért felelős: Viraág Béla. Nyomatott az „Olympia“ nyomdában Budapest, I., Bors-utca 24. Tel.: 502—96. Nyomdáért felelős: Csaradszky Viktor

Next

/
Oldalképek
Tartalom