Budai Napló, 1931 (28. évfolyam, 1023-1068. szám)

1931-09-06 / 1055. szám

1931. szeptember 6. Budai Napló 3 SZENT IMRE GYÓGYFÜRDŐ <R A C F Ü R D Ö) Erősen radioaktív és ridiumelomel tartalmazó természetes 424 C° földes-meszes hőforrásokkal. Két női és egy úri-gőzfürdővel, valamint kő- és kádfürdőkkel. Az összes gyógytényezőkkel felszerelve. ■ Egész éven ét nyitva. nosság előtt kerülnek szóba, sokszor ferde világításba állítva a budai társadalom ez illusztris vezéralakját, aki elsőnek és egye dúl méltatta a Hollós Mátyás Társaságot megalakulásakor és ezüst diszseriegcl aján­dékozott a Társaságnak. — Ülés után tár­sasvacsora volt, amelyen részt vettek Szá- veV Oyula elnök és dr. Exncr Kornél társ­elnök nejével, akiket lelkesen ünnepelt a társaság. A Hollós Mátyás Társaság legközelebbi ülése e hó 7-én este fél 8 órakor lesz, tár­sasvacsorával, amelyen az elnökség szíve­sen látja a családtagokat és a vendégeket. Nász. Schandl Károly dr. az Országos Központi Hitelszövetkezet alelnök vezér­igazgatója, ny. földművelésügyi államtitkár, országgyűlés iképviselő és felesége Meny­hért Tessa leányát, Tcssát szeptember hó 8-án este 6 órakor vezeti oltárhoz a buda­vári koronázó templomban Ziegler Géza oki. építészmérnök, kir. főmérnök, 7iegle- Géza kormányfőtanácsos, építész, volt biz. tag és felesége Nocker Anna fia. Címek: I., Kelenhegyi-út 16 b., és I., Krisztlna-kör- út 8—10. Személyi hírek BENEDEK SÁNDOR, a közig, bíró­ság másodelnöke, aki nyári szabad­ságát Balatonfüreden és Debrecenben töltötte, szept. 1-én átvette hivatalát. RIPKA FERENC dr. főpolgármester szept. hó 3-án visszatért Budára. KOZMA JENŐ DR. orszgy. képviselő, pártelnök szept. 15-ig tervezett nyaralását a keleti tenger partján, a fontos politikai és városi események miatt megszakította és. szept. 2-án visszatért a fővárosba. EXNER KORNÉL dr. ny. államtitkár, egyetemi tanár, a Hollós Mátyás Társaság társelnöke a nyarat Badenben és Bad- gasteinban töltötte, ahonnan augusztus hó végén tért vissza. KRÁNITZ KÁLMÁN, felszentelt püspök, a veszprémi káptalan nagyprépostja, aki budai származású, mostN ünnepelte teljes szellemi és testi frisseségben 90-ik szüle­tése napját. P. BENDE SZANISZLÓ, a budai Fe­rences Rendház főnöke, törvényható­sági tag bejelentette, hogy mandátu­máról lemond, helyére Fabinyi Tiha­mér dr. ügyvéd, országgy. képviselő, gázgyári igazgatót hívják be a tör­vényhatósági bizottságba. ÁNGYÁN BÉLA dr. igazságügyi állam­titkárnak, a Hollós Mátyás Társaság il­lusztris tagjának teljes elismerését adta tudtul felmentése alkalmával a Kormányzó. GOGOLÁK KÁROLY h. államtitkárt a II. oszt. magy. érdemkereszttel tüntette ki a Kormányzó SIPÖCZ JENŐ dr, polgármester szeptember hó másodikán átvette hiva­tala vezetését. BÁRÁNY GERÖ dr. Ii. államtitkárnak a II. oszt. magy. érdemkeresztet adományoz­ta a Kormányzó. HÜLTL DEZSŐ dr. műegyetemi rektort a Horthy Miklós-kollégium igazgató taná­csának tagjává nevezte ki a Kormányzó. GALLINA FRIGYES DR. sz.főv. tanács­nokot szülőfaluja, Császártöltés, egyhangú lelkesedéssel díszpolgárává választotta. PATAKY TIBOR dr. min. tan. érdemei elismeréséül megkapta a II. oszt. magy. érdemkeresztet. SZUDY ELEMÉR min. tanácsosnak, a miniszterelnöki sajtóosztály vezetőjének buzgó szolgálatáért elismerését adatta tud túl és a II. oszt. m. érdemkereszttel tüntette ki a Kormányzó. Szudy Elemér e hó 4-én hosszabb szabadságra ment. ZILAHY DEZSŐNEK, Budapest székes- főváros idegenfoiigalmi hivatala vezetőjé­nek a Kormányzó megengedte, hogy a pá­pai Pro Ecclesia et Pontifice keresztet és az osztrák köztársaság arany díszjelvényét elfogadja és viselhesse. PAJOR JÓZSEF kormánytanácsosnak, a miniszterelnöki segédhivatal igazgatójának elismerését nyilvánította a Kormányzó. SAMARJAY LAJOSNAK, a m. kir. Ál­lamvasutak elnökének értékes szolgálatai elismeréséül a II. oszt. magyar érdemke­resztet a csillagokkal — adományozta a Kormányzó. HLATKY ENDRE dr. -t, a miniszterel­nöki sajtóiroda ügybuzgó tagját miniszteri titkárnak nevezte ki a Kormányzó. BENKÖ FERENC dr. h. államtitkár, do­hányjövedéki igazgatónak érdemei elis­meréséül a II. osztályú érdemkeresztet ado­mányozta a Kormányzó. NÉMETH ISTVÁN szentesi görög-keleti magyar esperes egész héten Budán tartóz­kodott, ahol Morelli József dr. ügyvéddel folytatott beható és fontos tanácskozáso­kat a magyar ritusu görög-keleti egyház ügyében. DOBÁK FERENC dr., a Magánalkalma- zottak Biztosító Intézete osztályvezető-he­lyettes orvosa szabadságáról hazaérkezett. Újból riendel bel- és idegbetegeknek dél­után 3—5-ig. li Schwartzer Feenc-utca 4. Telefon: 51-8-90. MACHOVICH ISTVÁN ganzgyári főmér­nök és felesége, Corzan y Avendano Wanda, a Futura iőtitkárnője, Mosztáiba és Raguzába utaztak többheti szabad­ságra. Hollós Mátyás Társaság augusztu hó 31- én rendezett első gyűlésén elsősorban az előadásokról határoztak és még szeptem­ber hó folyamán fölkérik azokat az előadó tagokat, hogy előadásuk napját jelentsék be. A titkári és pénztári jelentés alapján fölkérik a tagokat, hogy hátralékos tagsági díjaikat fizessék be. A közgyűléssel kap­csolatos elnökválasztás előkészítésére meg­alakult a kandidáló bizottság. Az ülésen ke­gyeletei emlékeztek meg Zse:ív József el­hunytéról, aki a társaság tb. alclnöke volt. A további tárgyalás során sajnálattal vet­ték tudomásul, hogy gróf Karátsonyi Jenő, a Társaság disztagja magánügyei a nyilvá­Keleti Idegenforgalom Keleti idegenforgalom. Arab újságírók tartózkodtak csütörtökön átutazóba Budán, ahol csak a Gül-Baba türbéjét tekintették meg és ott imádkoztak. Autón érkeztek dél­ben Bécsből s a korai déutáni órákban to­vábbrobogtak Erdély felé. Utjuknak célja Bulgária, onnét Isztambul. Teljes inkogrn- tóba voltak s csak egy félórát tartózkodtak a mohammedán kultur-komité irodájában és a főtitkárral tanácskoztak. Vezetőjük Ah­med Ben Tauri Genfből jött s a nemzetközi arab komitétől vitt a keletre üzenetet. Beder-Khan Leila hercegnő, az ismert ke­leti táncművésznő egy napig a fővárosban tartózkodott, ahol őszi fellépése tárgyában folytatott a színházakkal tárgyalást. A kur- disztáni hercegnő a legkeresettebb keleti táncművésznő, a komité vendége volt. A repülő hollandus rendszerint meg­jelenik, amikor baj van a városházán. Ha nagy a baj, akkor megjön a dollár­király is, akiről utóbb kiderül, hogy egyszerű fezőr, aki itt akarja megsze­rezni az alapot, amelyen ajánlatot te­hetne a dollárkirályoknak. Ilyen város­házi kólikák alkalmával érdekes meg­figyelni, hogy a nagy világ milyen féltő gondot visel a mi jólétünkre. Szinte érthetetlen, hogy a hollandusok ilyen­kor mást sem tesznek, mint hogy a ta­báni kérdéssel foglalkoznak. De végig, az egész nyugat — Newyorkig. Van ugyan arról is tudomásunk, hogy a kó­likák elmúltával annyit sem tudnak ró­lunk, mint mi Afghanisztánról, vagy — hogy közelebbi példát mondjunk - például Ukrajnáról. Csakhogy úgy látszik, ez a recept bevált. Baj van - jöhet a Tatján építése, jöhet a hollan­dus, mint egy pohár Hunyády-kese'rű- víz, — és ha ez nem használ, jöhet az erősebb purgativ, az igmándi, még pe­dig mint dollárkirály. Most ez egyszer kivételesen komolyabb a dolog, mert — ahogy a lapok írják — Ripka Ferenc főpolgármester kezében futnak össze a szálak s így van rá remény, hogy ko­moly ajánlatokkal állunk szembe. Tör­ténnek néha csodák is és a szegény ember is megütheti a főnyereményt. RaVaSz cukrász 1., KRISZTIMA-KÖRÚT IS Telefon: 902-34. ELŐKELŐ CUKRÁSZ SZALON Csendélet a Rózsadombon. Nemcsak a kakasok zavarják a csendet odafent Gül- Baba sírja táján, hanem sok más egyéb, ahogy egy újabb levél bizonyítja. íme: Bizony örömmel olvastam, hogy a Rózsa­dombi Egyesület mindenképen a Rózsadomb csendjét igyekszik megvédeni. Amit a ren­dőrség az éjjeli rádiózás ügyében tett, az nagyon örvendetes, de nagyon kevés. A villaterületeken határozottan arra kell tö­rekedni, hogy nyitott ablak mellett ne le­hessen semmféle zenét sem csinálni. Ne­kem adott a sors ilyen egész nap rádiózó szomszédot (bár a szemközti 3. házban), aki minden nap elkeseríti egy pár órámat s kinek működését egy közelben gyakorló he­gedűs (egészen kezdő) és egy zongorista támogatják, gyakran egyszerre. Ide tarto­zik a közvetlen szomszédom két rettenetes kutyája is. Amint ezeket reggel 6 tájban ki­eresztik, végigugatnak minden embert, aki a kerítés mellett elmegy. (Ezért tudom olyan pontosan, hogy reggel hány ember jár az Áldás-utcában.) Ez így megy egész késő estig. Gyakran a két kutya ugatása elűz bennünket a kertből, mert olyan lár­mát csapnak, hogy sem beszélgetni, sem ol­vasni mellette nem lehet. A kutyák tartá­sát csak olyan helyen volna szabad meg­tűrni, ahol legalább 600 öles telkek vannak s nem laknak az emberek ilyen közel egy­máshoz. — BoldogulMfpdr Ignác mondta gyakran, hogy a kifejlődő Buda-füüdőváros vendégeit a Rózsadomb lesz hivatva laká­saiba fogadni. Sokszor elgondoltam már, hogy mi lenne, ha egy ilyen szegény kül­földi kuitúrember az én szobámat venné ki üdülésre és pihenése idejére. Azt hiszem, 1—2 napnál tovább alig állná ki s esne egy-két megjegyzés kíméletlenségről, ke­letről, Balkánról stb. Magam is nehezen vá­rom máT, hogy egy kis nyugodt pihenésre elmehessek innen, a sokak által irigyelt szép kertemből — Ausztriába. Szóval, én azt hiszem, hogy így nem lesz belőlünk fürdőváros soha." Még a pestiek számára is mepfepetés billiárdoerseny és sakkverseny PhiloHnlnhijl termeivel9 az újonnan átépített I llllullul|IIIIII káoéház, /., Alagut-u. 3. (Színkörrel szemben,) Pompás F A G Y L A L T-ja kőimért. A káoéház emeletén külön termek A házak száma Budán, a-középső várban 1686-han 388-rá rúgott, tehát kb. 200 házzal több volt akkor Budavárában, mint ma. Ez onnan magyarázható, hogy.,-a házak sokkal kisebbek voltak — írja a török urolomról kiadott müvében Lithe Aurél. A török ura­lom kezdetén a régi magyar építészeti mo­dorban épült házak még elég jó karban le­hetek. Pigafetta, aki Verancsics Antal 1567-i konstantinápolyi követségben vett részt, írja, hogy a város házaiban a törö­kök semmi kárf nem tettek, mert a várat kardcsapás nékül foglalták el. Még teljes épségben találta Pigafetta Estei Hyppolit egri bíbornok-érsek Mátyás korabeli pa­lotáját, amelyen megpillantotta az Este­család címerét. Még 1663-ban is, amikor Evlia Cselebi látogatta meg Budavárát, igen sok volt a régi korból származó ház, amelyeknek kapuján és falán még láthatók voltak a régi időkből való festmények ma­radványai. Időnkint az ostromok és tűzvé­szek igen sok kárt tettek a házakban. Kü­lönösen az 1602-i ostrom alkalmával pusz­tulhatott el sok ház. mert Bock János, kas­sai városbíró, aki 1605-ben járt Budán, na­gyon panaszkodik, hogy a házak teteje nyomorúságos vagy egészén 'hiányzik. A házakat azonban az ostromok és tűzvészek pusztításai után mindig küavították. Min­den nagyobb vár alatt pince volt é a lako­sok ostrom idején gyakran a pincében húz­ták me gmagukat. Jubilál a II. kér. Iparoskor, mely 1906-ban alakult és most üli 25 éves fennállását szeptember hó 20-án, vasár­nap. Az ünnepély zászlószenteléssel és megáldással kezdődik a Szent Anna mad a Szilágyi-téri református tem­plomban. A zászlóanyai tisztre Tóth Mihályné úrnőt kérték fel. A megáldás után díszmenetben vonulnak a Lövöl­débe, ahol díszközgyűlés lesz és a zászlószögek ünnepélyes beverése. Ezt társasebéd követi. Délután kongresszus és tánc. „A jó száraz tisztítás, öltöny, női ruhák Iestese, gallér, ing-tisztítás, ol­csó áraival meggyőz mindenkit a nagy aranyéremmel és díszoklevéllel kitünteteti MENGZER 1 ■—~ • MENCZER-ndl Fest. Tisztit. Mos. Telefon GiiDBaba kegy- és emléktárgyak árusí­tása már megkezdődött s úgy a tűi bénél magánál, mint a magyar áziipari árukat árusító helyeken kaphatók. Az íróasztal- dísznek is mutatós, éjjel világító miniatűr „Gül-Baba szarkofágot Molesdnyi Ferenc gépészmérnök, Rosenberg Endre vegyész- mérnök és Schöptlin Lóránd műszaki fő­tiszt 'készítették. Mindhárman budaiak. Álljon meg újra a villamos a Királyhegy és Horváth-utca sarkán, mint ahogy megál­lón a régi boldog háborúelőtti időkben. Ezt követeli a szükségszerűség s ez a régi kí­vánsága a környék kereskedőinek és ipa­rosainak. Ma az a helyzet, hogy a Pestről villamoson érkezőknek, akár a PálfJy téri, akái) a szász Károly utcai megállótól 2—300 métert kell gyalogolniuk, ha a Horváth uc- cába, vagy a Margit körút alsó részén van dolguk. Már pedig a villamosnak éppen az a feladata, hogy közlekedési vonala mellett minél kevesebb gyaloglással érhesse el cél­ját az utas. Fontos probléma ez a villamos- megálló az amúgy is súlyos órákat élő bu­dai kereskedők és iparosok szempontjából is, hiszen azok a kereskedők és iparosok, akik a villamos mellett, de a megállótól tá­vol vannak, nagyon sok vevőt veszítenek el. A közönség szívesebben vásárol ott, ahol csomagjaival nem kell percekig gya­logolnia, míg villamosra szállhat. S amel­lett ez az egész megállókérdés igazán rö­vid idő alatt megoldhatódna, nem kell hozzá sem aktákat gyártani, sem. költséget nem jelent, csupán egy heyszíni szemlét s egy vasoszlop felállítását. Elvárjuk, hogy a Beszkárt teljesíti Budának ezt a szerény kérését s nem jut ez a kérés is sok más kérés sorsára. Mi állandóan felszínen tart­juk ezt a problémát s, ha kell, készséggel rendelkezésére bocsátjuk a Beszkártnak az összes környékbeli kereskedők és iparosok által aláírt kérvényt. Bécs is érdeklődik. A mohammedán-ma- gyar kultur-komité főtitkárát levél útján megkereste az ismert bécsi szállodás: Wieninger kereskedelmi tanácsos és az­iránt érdeklődik, hogy az izlám-akcióból nem jutna-e valami Bécsnek is. Mert ide­genforgalmi szempontból nem utolsó dolog lenne, ha a moszlimckct a régi császárvá­ros gyűitené maga köré. A városi tanács minden áldozatra hajlandó. Ebben az ügy­ben tanácskozásra Becsbe hívta meg a ko- mité főtitkárát és a budai muftit. A Bécsi sajtó állandóan napirenden tartja a budai izlám-cseményeket. LORGNON Zibrinyinél, I, Attila-u. 12 U] utcákat keresztelt el ismét a Köz­munkák Tanácsa. Az új elnevezések már sokkal szerencsésebbek, mint ahogy azt eddig megszoktuk. Uccát kapott két 48-as vértanú tábornok, a branyiszkói hős, két utca pedig elszakított területeinkre emlé­keztet és figyelmeztet. A II., Gábor Áron uccából kiinduló névtelen ucca Guyon Ri­chard ucca, az I., Hunyad-lejtőből kiinduló út Köves-ál, a II., Kapi-uccából elágazó út Vó'rösíorony-ucca, az L, Budaörsi útból ki­induló Alsóltub'n-ucca, az I., Tétényi-útból kiágazó Leininger ucca, s az ebből kiinduló út Pöltenbcrg ucca elnevezést kapott RUDAS Fürdő radioaktív hőforrás 65Z- ÉS KÁDFÜRDŐ 30 FEDETT USZODA Hungária rádium tartalmú üthiumos gyógy­forrás Budán, ELrzsébethídnál IVÓ-KÚRA nyitva; reggel 7 órától este 6-ig. = Szénsavval telítve! — HARMAT-VÍZ! Gyász. Ostffyasszonyfalvi Dobróvics Viktor ny. miniszteri tanácsos, a Ferenc József rend lovagja, számos külföldi rend­jel tulajdonosa, Zalavármegye trvhat. bi­zottsági tagja, életének 77-ik életévében alsóörsi birtokán elhunyt A régi Budának egyik ismert, agilis polgára szállott sírba, aki a kissvábhegyi Biró-telep egyik meg­alapítója volt. Gyászolják az ostffyasz- szonyfalvi Dobrovics, a Kosztolnoki és nagymegyeri Dingha, az inámi Bolgár és a sajóvári Sebők családok tagjai. FOTO CIKKF.K Zibrinyinél I., Attila-u. 2. Nem hódol az általános divatnak, nem megy elnevezésért Floridába, vagy más egzotikus helyekre, egyszerűen a régi tu­lajdonos nevét viseli a Szelffert-kávéház, de ez a név évtizedek óta fogalommá vált Budán. Ismeri kicsi, nagy egyaránt, leg­jobban ismeri azonban Buda válogatott úri közönsége, amely a Szeiffertet nem cse­rélné el semmiért más kávéházzal. A daliás öreg úr, a jó Szeiffert bácsi már csak mint vendég jelenik meg ott, de a bérlőket va­lahogyan áthatja az ö szelleme, áthatják a puritán, szolid, természetes budai tradíci­ók. Üj ember Budán, de régi a kávésipar­ban az új bérlő, Tihaméry Kálmán, a Deák kávéház volt túlajdonosa, akinek csak egy elve van: Mindent a vendégért! ISTVÁN37abafcslü in m.roló mester, I. kér., Attila-körül 2. Telelőn: 575-55. Nász. Némelhy Ágost honvédelmi minisz­teri tanácsos leányát, Gittát eljegyezte dr. Gyulai Ferenc, a „Fotoélet“ főszerkesztője. Minek fizet házbért? Ez a probléma rég­óta izgatja az embereket. Hiszen a házbér végeredményben az ablakon kidobott pénz. Vegyen öröklakást, a házbért vételára tör­lesztésére fordítja s a saját, elidegeníthe­tetlen tulajdonában lakik. Felhívjuk figyel­mét a megjelent „Öröklakások" hírde­A FRANCIA-MAGYAR HÁZBAN, II. Pasaréti-út 121. sz. alatt a szabadban fran­cia, német 'gyermekkert. Félbentlakók. Ma­gyar elemi oktatás francia, német nyelv- tanítással. Francia, német, angol tanfolya­mok felnőttek ‘részére. A Revue Franco-. * Hongroise szerkesztősége. Tel.: Aut. Í543­[55. - (18) Rollókat, napellenzöket kiváló szak­értelemmel készít, javít Ehrenwald kárpitos, Olasz iasor 17., Trombitás ház 549—10. I (19) MY HOUSE IS MY CASTLE Az öröklakás problémája ÓVATOSSÁG. MÁTÉ Az én otthonom az én váram. A higiéni­kus, csendes saját otthon utáni vágy alig vett valaha úgy erőt a lelkeken, mint ma­napság. E jelenség oka részint a testkul­túra, az egészségápolás térhódításában, ré­szint .abban a törekvésben rejlik, hogy a nagyváros mind tűrhetetlenebbé váló ideg­ölő zajából lehetőleg kikapcsolódjunk. A régi békevilág könnyebb életviszonyai közepette az átlagos keresetű polgár meg- engedhete magának, hogy Pesten téli la­kást tartson, nyáron pedig felvonuljon svábhegyi, vagy környékbeli nyaralójába. A kettős otthon fenntartásának lehetősége ma csak kevés kiválasztottnak adatik meg s mivel az egészségügyi ismeretek terje­désével felismerték azokat a nagy vesze­delmeket, amelyeknek az ember egészsége, sőt élete a nagyváros körengetegében ki van téve, általánossá vált a lakosságnak az a törekvése, hogy az egészségtelen bel­ső területekről a modern kertes városré­szekbe húzódjék, aki pedig teheti, igyek­szik ezekben a kertvárosokban saját ott­hont szerezni, aminek a higiénikus szem­pontokon kívül felbecsülhetetlen szociális és gazdasági előnyei is vannak. A székesfőváros legutóbbi népesedési statisztikája is ezt bizonyítja. A pesti ol­dalon általában stagnált, sőt egyes város­részekben csökkent a lakosság száma, ami vei szemben a budai oldal, főkép pedig a leendő fürdőváros körzete, a Lágymányos és a Krisztinaváros rohamosan benépesült az utolsó évtizedben. A lakosság az egész­ségtelen, napot, világosságot nélkülöző bel­városi kőrengetegből kimenekül a szép- fekvésű, jólevegőjü budai oldalra s az ottani modern lakásokat favorizálja az avultakkal szemben. Amellett többen foglalkoznak az­zal az üdvös gondolattal, hogy a céltalanul elfizetett lakbért saját otthon szerzésére fordítsák. Ez az általános törekvés nagyarányú öröklakásos-bérház építkezést indított meg. Egyes vállalkozók, alkalmi érdektársulások építtettek ily házakat, a legtöbb terv azon­ban nem tudott megbirkózni a súlyos gaz­dasági helyzettel, vagy saját tőke nélkül kísérletezett s már kezdeti stádiumában megbukott. McsSze kimagaslik az építő vállalkozások közül a CENTRUM HÁZÉPÍTŐ SZÖVETKEZET, mely Főiek Sámuel elnökigazgató vezeté­sével reális, szolid alapon, az érdekeltek legteljesebb megelégedésére, 7 társasház­építkezést (Fery Oszkár u. 47; Fadrusz u. 12; Eszék u. 9—11 és 13—15; Győző u. 5; Horthy Miklós út 79; Diószegi út 9—11.) bonyolított le és novemberre befejezi nyol­cadik társasháza építését a Szent Imre szo­bor mellett. Általános feltűnést kelt az a szívós, cél­tudatos munka, amellyel a „Centrum“ épí­tési tevékenységének kontinuitását a mai közismert nehéz viszonyok közt is biztosí­tani tudta, amit eszközei céltudatos meg­választásával ért el. Gondosan került min­den kockázatot. Nem vágott bele épületko- losszusckba, vagy tömeges építkezésekbe és vállalkozása keretét saját anyagi eszközei­hez mérte, szóval a fősúlyt az építkezés pénzügyi megalapozására fektette. Ennek az óvatos politikának, amely tartózkodik a saját anyagi erővel arányban nem álló, vagy hazárd vállalkozásoktól, köszönheti a „Centrum", hogy az utolsó idők zivata­raiban. amikor annyi kis- és nagyvállal­kozó ment tönkre, helyét sziklaszilárdan megállotta.' Az építkezéseknél tapasztalat szerint ak­kor szoktak bajok keletkezni, ha az illető vállalkozás nem rendelkezik megfelelő for­gótőkével, hitelre veszi az építési anyago­kat, sőt néha még az építési telekkel sem rendelkezik. Ha azután a vállalkozók nem kapnak jó nagy összegű építési kölcsönt (ami a mai viszonyok között alig lehetsé­ges) és ha a remélt öröklakásiegyzések a reméltnél lassúbb tempóban (vagy sehogy sem) folynak, a fennakadás, vagy összeom­lás elkerülhetetlen. A „Centrum“-nál ilyen eset nem fordulhat elő, mert legelőször is bebiztosítja magát, hogy érdekeltsége pénz­ügyi támogatásával még bankkölcsön nél­kül is he tudja fejezni az építkezést; az ipa­rosok kereseti járandóságait tehát minden­kor azonnal kiegyenlíti. Evvel viszont el­éri, hogy az egyes iparoscégek, mivel vesz­teségi rizikóval nem kell számolniok. nem­csak, hogy előnyös feltételeket szabnak, de a legjobb munkát is szolgáltatják. Azu­tán a szövetkezeti társasházakra csakis ki­sebb összegű kölcsönt vesz fel a „Cent­rum" és pedig az érték 30—45 százaléka erejéig. Ügyfelei pedig nyugodtan alhatnak, mert nemcsak, hogy nem nyúl az ő pénzükhöz, hanem egész az építkezés befejezéséig mint hitelező szerepel velük szembetr. mert ma­napság az építkezésre csak a befejezés felé lehet kölcsönt kapni. A „Centrum“ sikerének titka nagyrészt ezekben a körülményekben keresendő. Igaz, hogy másrészt öröklakásai fekvés, beosz­tás és kivitel tekintetében is elismert külön klasszist képviselnek. Ennek köszönheti, hogy azok oly páratlanul kapósak. A „Cent- holgy azok oly páratlanul kapósak. S így jogos megállapítás, hogy a „Centrum" ve­zet az öröklakásépitkezés terén. G. S. ÜZENET —r.—e. dr. Mi szívesen viseljük azt az ódi­umot, hogy a választások idején külön Budui Pártot szerettünk volna látni a küz­dőtéren, mely Buda polgárságát megnyilat­kozásra bírta volna. Azt is megengedjük, hogy a kelenföldi pártalakuUist is szívesen szolgáltuk volna, ha az mint külön „Budai Pálit" indult volna a harcba. Ám az csak 3 napig volt „Budai Párt“, de mire kikerült az utca falára, már akkorára a kelenföldi szakácsok oly sok mindent dobáltak a vá­lasztási bográcsba, oly sokféle fűszert ap­rítottak beléje, hogy abból minden lett, csak „Budai Párt" nem. A továbbiakért bennün­ket már semmiféle felelősség nem terhel. Magát a szép eszmét azért nem ejtjük el, Icsalt eltettük jobb időkre, és talán hama­rabb megalakul, mint ahogy a doktor úr gondolja. T. I. Maigit-körút. Igen tisztelt elnök Ür! A Budai Napló eddig is szívesen közölt minden kedves hírt a budai körök és egye­sületekről. Ezentúl pedig, hogy a kormány- válság révén teljesen fiiggetelenitette ma­gát minden befolyástól; még szívesebben foglalkozik a budai társasélet minden meg­nyilvánulásával, fenntartva magának a kri­tika jogát. Még a régi asztaltársaságok szá­mára is teret nyitunk, ha érdemleges törek­vések, eszmék merülnek fel annak körében, így szívesen látjuk a beküldött híreket On részéről is. Legszebb az ősz a Margitszigeten! A Nagyszállodában szeptember 1-től olcsó utóidény árak. Pan­zió- és menürendszer. Week­end szombat délutántól hétfő reggelig. Dilutén is este: elsőrangú zene. Tánc. Telelőn: 206—20. MOSDÓ KÖLNI VÍZ LEGFINOMABB KÖLNI VIZ KAPHATÓ: KERPEL FÉLDECI P T— 1 DECI .. P 1-40 DECI .. P 2-50 FELDECI P 1-50 1 DECI .. P2-30 2 DECI .. P 4-40 „SZENT ISTVÁN“ YÓGYSZERT MARGIT KÖRÚT 38 ARA TELEFON ; 5 16 19

Next

/
Oldalképek
Tartalom