Budai Napló, 1930 (27. évfolyam, 979-1022. szám)

1930-12-06 / 1019. szám

XXVII. évfolyam. 1019. sz. Buda érdekeit a várospolitika, a közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáld újság. Előfizetése egy évre 24 pengő, félévre 12 pengő. Egy szám 50 fillér. Szerkesztőóég és kiadóhivatal ; I., Bors-utca 24. Délután 5—7-ig. Telefon : 502—96. Felelős szerkesztő : VIRAÁG BÉLA Hirdetések ára: Egy has^b széles, egy milliméter magas sor, egyszeri közlésnél 40 Iillér. 20 mm. magas hirdetés 8 pengő. Szöveg-or ára 4 pengő. Közgazdasági közlemények megállapodás szerint. Fí hirdetések dija mindenkor előre fizetendő. 1930 december 6. Budai polgárok csak polgári pártra, csak a Községi Polgári Pártra szavazhatnak! Nincs más megoldás, ha a ren­des polgári életet akarjuk élni, — ha szabadulni akarunk a szélső­ségektől, — ha meg akarjuk szün­tetni azt a beteg állapotot, hogy vallás, nemzetiség, kor és foglal­kozás szerint harcoljunk egymás ellen és ezzel megbénítsuk az ál­lami szervezet egészséges műkö­dését, — ha rendet és nyugalmat óhajtunk amúgyis nehéz gazda­sági küzdelmeink mellett, — mint­hogy megteremtjük azt az ura­lomra hivatott és uralomra képes pártot, mely fenntartja a rendet, biztosítja a békés munkát és mun­kaalkalmakat tud és akar hozni. Ez a programm ma Kozma Jenő személyében alakult ki, az ő pártja a leghivatottabb jelölte­ket állította listái élére, — az ő pártja a legegyszerűbb, de egye­dül életre való programmot adta, — az ő pártja az egyedüli, mely a programmját be is tudja vál­tani. Az ő programm ja a polgári élet biztosítása, a polgárság vagyono- sodása, Buda fejlesztése és min­den olyan kérdés praktikus fel­karolása, amely ezt a célt szol­gálja. Fürdővárost alkot Budából, ahol az idegenforgalom mérhe­tetlen hasznot hoz a polgárság­nak, föllendíti a kézműipart és a kereskedelmet. A fürdőváros nagyarányú épít­kezéssel kapcsolatos s ennek ré­vén mindenki keresethez jut. Kozma Jenő programm ja a pol­gári szabadság, ő alkotta az új fővárosi törvényt, mely felelőssé teszi a város kormányzatát és a városi ügyek intézését a polgár­ság kezébe adja. Új élet indul az ő szava nyo­mán^ ez az új élet Budáról indul ki! Öntudatos budai polgár nem szavazhat másra, mint Kozma Jenő pártjára, a Községi Polgári Pártra amelynek programmja szociális, demokratikus és szabadelvű. A sikert biztosítja a jelöltek alábbi névsora: I. választókerületben (Krisztina, Vár, Tabán): A törvényhatósági bizottságba: 1. dr. Zelliger Vilmos apátplébános 2. dr. Krivoss Árpád ügyvéd d. Máté István szobafestő és másoló 4. Tóth Gábor fűszeres 5. dr. Gyurmán Jenő p. ü. főtan, ő. Gavora Jenő D. S. A. felügyelő i. dr. Mikler Gusztáv szöv. igazg. 8. Schack Ferenc MFTR intéző 9. Thoma József főisk. tanár 10. Varga József vendéglős 11. dr. Szuchy László ügyvéd 12. Kodnár Dömötör kereskedő 13. Abel István ny. gázfőmester 14. Korányi Márton szerkesztő 15. dr. Hegyi Károly p. ü. s. titkár 10. Fischle Vilmos vendéglős 17. Thuróezv Rezső kocsmáros 18. Kovács Zoltán fűszerkereskedő 19. Erdei József ny. művezető 20. Sipos István szerelő A kerületi választmányba: 1. Héczey Lajos ny. törvsz. elnök 2. Hahva Sándor puskaműves 3. Gagics B. Sándor fodrászmester 4. Zeiner Lajos MÁV nyugdíjas •5. Arthold Vilmos nyugdíjas 0. dr. Fábry György ügyvéd 7. Helvey Géza D. S. A. intéző 8. dr. Szitár Endre ügyvéd 9. dr. Wirth Károly orvos 10. Kováesay István ny. igazgató 11. Szuchy Béla O. T í. számvizsgáló 12. Gablini X. Ferenc ékszerész 13. Hutter Lajos váskereskedő 14. Dobos Károly D. S. A. főrakt. 15. Szőke Ignác vaskereskedő 10. Marnitz Béla ékszerész 17. Ruszwurm Vilmos cukrászmester 18. Herrmann János lakatos 19. Rosch János D. S. A. főkalauz 20. Langermann Frigyes lakatos 21. Héring József szabómester 22. Szabó József házfelügyelő 23. Pintér István MÁV nyugdíjas 24. Szalay Gábor D. S. Á. főkalauz 25. Szűcs József altiszt 26. Rezsnyák József géplakatos 27. Papp Károly tisztviselő 28. Schuch Emil fürdőmester 29. Nagy József D. S. A. kapus 30. Zeidler János tisztviselő 31. Hufnagel József D. S. A. kalauz 32. Fischer Vilmos úszómester II. választókerületben (Víziváros, Országút, Rózsadomb, Pasarét, Hűvösvölgy): A törvényhatósági bizottságba: 1. dr. Kozma Jenő orszgy. képv. 2. dr. Harrer Ferenc ny. alpolgm. 3. P. Bende Szaniszló Szt. Ferenc- rendi plébános 4. dr. Fabinyi Tihamér egy. m. tan.,, gyárigazgató 5. dr. Neményi Imre ny. kultuszm. államtitkár 6. Dörnbach Jakab cipészmester 7. dr. Szlávik Ferenc orvos 8. dr. Zboray Gyula ügyvéd 9. dr. Pajor Rezső ügyvéd 10. dr. Radnai Rezső ny. h. államt. 11. Nagyőszi Ferenc szv. tanácsos 12. Jancsó János ny. postahiv. igazg. 13. dr. Jármai Károlyné állatorv. főisk. tanár neje 14. Józsa László ny. h. államtitkár 15. dr. Csobádi Samu ügyvéd 16. dr. Hegedűs Miklós főorvos 17. Tóth Árpád hentesmester 18. Greiiyó Bertalan építővállalkozó 19. Makoldy Viktor áll. reálgimn. t. 20. Ghillány Miklós kereskedő A kerületi választmányba: 1. Zseltvay Elemémé rt. igazg. neje 2. Tóth Árpád hentesmester 3. Kozma Dezső igazgató 4. dr. Jármay Károlyné állaton7, főisk. tan. neje 5. Erdey Henrik ny. bankigazgató 6. Jancsó János ny. postahiv. ig. 7. Rottenberger János kőművesm. 8. dr. Steiner K. Albertnó főorvos neje 9. Sóváry Emil gyárigazgató 10. Scliömer Ferenc építészmérnök 11. Grenyó Bertalan építő vállalkozó 12. dr. .Bolgár Pál oki. közg. keresk. 13. dr. Orbók József ügyvéd 14. lovag Göttlicher Ernő ny. alezr. 15. ifj. Zafourek Ferenc kereskedő 16. dr. Ortutay Tiszti Lajos ny. min. osztálytanácsos 17. Bulya Péter ny. Ganzgyári tiszti7. 18. Ruzicska Pál sütőmester 19. Dinka István hentes és mészáros 20 Rátkai Ferenc sütőmester 21. Csiszár Lajos ostyasütő 22. Mayer Miksa főmérnök 23. Vermes Dezső m. tisztviselő 24. dr. Szabó György' postatanácsos 25. dr. Groffits Dezső ügyvéd 26. Berzeviczy Kristóf ny. postaiéin. 27. Vogl Imre tánctanár 28. Lórencz Dániel bádogosmester 29. Peterdi Sándor ny. postaigazg. 30. Gorka Gyula kereskedő 31. Károlyi István Ganzgyári felügy. 32. ifj Trimmel József kőművesm. III. választókerületben (Obucla, Újlak): A törvényhatósági bizottságba: 1. Andréka Károly h. főkapitány 2. dr. Orova Zsigmond ügyvéd 3. Szepesi Ágoston ny. phiv. igazg. 4. Günther Béla háztulajdonos 5. Kunom r<' 7 J ...... 6. dr. Zeöke Antal orszgy. képv. 7. vitéz Kovács Aladár gyógysz. 8. Kovácshegyi Kálmán malomig. 9. Kézdi-Kovács László festőműv. 10. dr. Berénvi Sándor ügyvéd 31. almási Balogh Lóránt építésztan. 12. Kozma Gyula bizt. igazgató 13. dr. Lázár Ottó ügyvéd 14. Éliás Samu kereskedő 15. dr. Philipp Kálmán tanár 16. dr. Horváth Henrik egy. m. tanár 17. Plönách Antal hajógy. felügyelő 18. Gigler György gazdálkodó 19. Hermann Emil gyáros 20. Huszár Jenő ni. Idr. postafelügy. A kerületi választmányba: 1. Kemény Lajos vegyészmérnök 2. ifj. Gigler István gazdálkodó 3. Halamon János asztalosmester 4. Breitner Rezső gazdálkodó 5. Horváth Lajos m. tisztviselő 6. Halasy Lajos szabómester 7. Trausehenfels Trausch Frigyes banktisztviselő 8. Gloetzer József műszaki tan. 9. dr. Rózsa Zsigmond ügyvéd 10. Bartók Béla v. tkptári vezérig. 11. Sándor Mátyás ny. ezr., gyárig. 12. Polacsek Jenő kereskedő 13. bárezyházy Bárczy Lajos gázgy. tisztv. 34. Eder Ernő osztályfőnök 15. Wertheimer Samu m. hivatalnok 16. dr. Téri Miklós orvos 17. Varga Ernő rt. igazgató 18. dr. Huszár József orvos 19. Mottl Gyula építési vállalkozó 20. Kiss Sándor tanár 23 . Marczinkeeh Ferenc gyógykovács 22. nemes Édes Béla tanító 23. Gönczöl László gyármester 24. Krecsárevits Miklós .ny. hajóst. 25. Búzái Pál cipészmester 26. Strauss Mór keresk. alk. 27. Thomas Vilmos tisztviselő 28. Andor Mihály sziki, tanító 29. Tranzosó Richárd szkf. tanító 30. Bodó Rezső ny. banktisztviselő 31. Kampits Antal ny. min. sh. főig. 32. Longer Antal D. G. T. mázoló XI. választókerületben (Kelenföld, Lágymányos, Alsóváros) : A törvényhatósági bizottságba: 3. Becsey Antal oki. gépészmérnök 2. dr. Barla-Szabó József ig. főorv. 3. dr. Szentgyörgyi Elemér ügyvéd 4. Szántó Jenő bankigazgató 5. dr. Ulmer Ágoston MÁV főfeliigy. 6. Gömöri Győző igazgató, a Buda- Alsóvárosi E. ü. e. 7. Némethy János ny. postatávirdai I. o. főfelügyelő 8. Sándor Fiilöp ing. forg. iroda túl. 9. Ákos István ny. gyógypedag. ig. 10. Zsíros Károly oki. gépészmérnök 11. Rignáth Béla ny. főjegyző 12. Devecis Mihály Beszkárt műsz. ft. 13. dr. Ruszkó János ny. rendőrtaná­csos, görögkel. plébános 14. dr. Mikola Gézáné posta- és táv- irdaigazgató neje 15. Hanzély Ödön gazdálkodó 16. Niegreisz Béla építész 17. Bucsi János Beszkárt állomásve­zető főellenőr 18. Koszorú Imre asztalosmester 19. Fléger Dezső kereskedő 20. Sinkó Pál műegyetemi adj. A kerületi választmányba: 1. Kovács József ny. tábornok 2. Gömöri Győző ig., a Buda-Alsó- város Egyes. ügyv. elnöke 3. Erős Jenő r. t. igazgató 4. Zilahi-Balogh Gyula építőmester 5. Berinkey Gyula kamarai revizor 6. Hanzély Ödön gazdálkodó 7. Király Gyula Beszkárt főtisztv. 8. Margittay Gyula bádogosmester 9. Alth Károlyné háztartásbeli 10. Hahn Lipót kereskedő 11. Kriszt Károly vendéglős 12. Radzó Tihamér párttitkár 13. Szele László magántisztviselő 14. Győri Sándor Beszkárt főellenőr 15. Horzsa Miron kéményseprőm. 16. Gróf József vendéglős 17. Kréth József MÁV hivatalnok 18. Tóth József fodrászmester 1 19. ifj. Schmuck Ferenc magántisztv. 20. ifj. Ostián Antal magántisztv. 21. Matuzovies Ferenc MÁV hiv. 22. Marx Ferenc elektrotechn. váll. 23. Sepsik Ferenc MÁV műsz. stiszt 24. Erdélyi Károly műegy. műsz. alt. 25. Kappler Sándor gázmérővizsgáló 26. Nyúl Ferenc szabómester 27. Borovszky András kocsmáros 28. Varga Mihály műegy. műsz. alt. 29. Jánossy Béla Beszkárt ellenőr 30. Danis János ny. posta-táv. altiszt 31. Wagner Rezső szobafestő iparos 32. Kónya János földműves XII. választókerületben (Felső- Krisztina, Hegyvidék): A törvényhatósági bizottságba: 1. dr. Kozma Jenő ügyvéd 2. dr. Petracsek Lajos ügyvéd 3. Oszolj7 Kálmán nj7. szfőv. isk. ig. 4. Hubert Vilmos kereskedő 5. Bartalits Aladár dohányj. főnök 6. dr. Székely Vladimir ny. rfk. h. 7. dr. Massánj7 Ernő főmeteorológus 8. dr. Kemény Dezső kér. és ipar- kam. titkár 9. dr. Rónay Károly közjegyző 10. dr. Kejzlar Gyula ny. tvsz. bíró 11. Szibinkits György nj7. alezredes 12. Altmann Elek v. s. titkár 13. Bérczy László ra. kir. postatan. 34. Szentessy József építész 35. Gábriel Tibor droguista 16. Csohay Géza postaszámvizsgáló 3.7. Bekey Imre Gábor min. számtan. 18. dr. Lehotay Károly orvos 3 9. Szíva József min. altiszt 20. Vájná Frigyes m. tisztviselő A kerületi választmányba: 1. Ravasz László cukrászmester 2. dr. Tímár József nv. főv. tisztv. 3. Tóth István villanyszer, mester 4. Benke Balázs szfőv. polg isk. ny. igazgató 5. Fábián József kereskedő 6. Jajczay János ny. MÁV főintéző 7. Aigner Ottó postafelügyelő 8. Schuller János festő és mázolom. 9. Polakovits Zsigmond v. igazg. 10. dr. Vigh Pál nagykereskedő 31. Jány Árpád sütőmester 12. Riedl József hivatalnok 33. Érdi Zsigmond építészmérnök 14. Fleischer József kereskedő 3 5. Szabó László villanyszer, váll. 3 6. Taubner Ferenc szabómester 17. dr. Petracsek Lajos ügyvéd 38. Theimer József bádogosmester 3.9. Farkas Géza vendéglős 20. Kemer József nj7. kéz. altiszt 21. Bikkal Rezső tisztviselő 22. Torma Dezső vendéglős 23. Stand Sándor tisztviselő 24. Sabján László D. S. A. vas. tiszt 25. ifj. Streda Károly főisk,. hallgató 26. Szántó Sándor kereskedő 27. Weiss Gábor cipész 28. Prokisch Vilmos m. hivatalnok 29. Walikovszky Ödön bank altiszt 30. Vájná Frigyes m. tisztviselő 31. Havas József műszerészsegéd 32. Lipóczi Bálint napszámos Óbuda csodája 2000 esztendős nyilvános római fürdőferem — Az idegenforgalom világraszóló tényezője A budai gyógj7f orrá sok révén te­remthető idegenforgalom kérdése ma már — dr. Ripka Ferenc határo­zott állásfoglalása révén, amit meg­erősített dr. Kozma Jenő nyílt gyűlé­sen tett nyilatkozata és Becsey Antal évtizedes működésén kívül most min­den nyilvános beszédében foglalt fo­gadalom e nagy kérdés mellett — a hivatalos apparátus, a közigazgatás és a tudományos intézmények bát­rabb föllépése alapján, erősebb tern-' póban megindult a megvalósulás útján. Újabban Orova Zsigmond dr. óbu­dai bizottsági tag igyekszik az intéző körök figj7elmét az óbudai antik kul­túra megmaradt alkotásai felé irá­nyítani és legutóbb tett indítványa alapján e hó 2-án hivatalos bizottság szállt ki az óbudai Flórián-térre, hogy az ott folyó útépítéssel kapcsolatosan foglalkozzék a tér alatt levő riyilvá- nos római fürdő (hypocaustum) meg­maradt részének ügyével és azt meg­mentse az utókor számára. A bizottság tagjai voltak: Liber Endre, Csármán Kálmán és Karkas Rezső tanácsnokok, Kuzsinszky Bá­lint egyet, tanár, aquincumi igaz­gató, egyúttal a Közmunkatanács megbízottja, Paeher Béla dr. fogal­mazó, az ügy lelkes referense, Szente Miklós óbudai elöljáró, dr. Orova Zsigmond és a mérnökök egész tömege. A Műemlékek Orsz. Bizottságának gondoskodása révén eddig is fenn­maradt és megóvott római fürdő rész­letről Nagy Lajos dr. egyet, m. tanár, aquincumi múzeumőr a következőket mondotta tudósítónknak: A Flórián-téren levő római maradványokat Schönwiesner is­mertette először latin nyelvű nagy munkájában, mely 1778- ban jelent meg. Ő állapította meg, hogy az általa feltárt romok egy nagy római fürdőnek egyik osztályát képezik, a meleg’ fürdőrészt, a caldariumot. Ez volt az első tudományos ása­tás Magyarországon, s a róla szóló publikáció az első igazi ko­moly régészeti mű. Ez az emlékmű nem más, mint egy terrazzó és mozaik pa- dozatos nagyterem, melynek padozatát számtalan fa­ragott oszlop tartja, s ez az alsó rész a központi fűtés céljait szol­gálta. Nemcsak Magyarországon, hanem Olaszországtól eltekintve, Európában ez volt a leghíre­sebb emlékek egyike. Schönwiesner műve nyomán az * összes német, olasz, francia tudo­mányos munkák is méltatták, s a ma megjelenő idegen mű­vekben is állandóan említés történik róla. Jelentőségét a Műemlékek Or­szágos Bizottsága is felismerte s törvénnyel védte fenntartását, s állandóan gondoskodott karban­tartásáról. Lejáratot építtetett hozzá, hogy az érdeklődök meg­tekinthessék. A Műemlékek Bi­zottságának irattárában talál­ható akták 1872-től 1883-ig min­den évben említik. >1930. év folyamán a Flórián- téri útbővítési munkálatokkal is­mét ráterelődött a figyelem. Ugyanis a Műemlékek Bizottsága dongaboltozatot emelt az emlék felé. Ez a dongaboltozat tartotta a gyalogjárda egy részét, ez azonban a kocsiutat tartani nem képes. Ezért a caldariumot kitisztították, s tőle északra és délre is húztak egy-egy kutatóárkot. így az északi részen

Next

/
Oldalképek
Tartalom