Budai Napló, 1930 (27. évfolyam, 979-1022. szám)

1930-12-06 / 1019. szám

Budai Napló Budapest, 1930. december 6. KI Ml VET, ÚGY A ti AT, MAUTHfiBE^ MAGNÁL JÓSLAT SEHOL SEM KAPHAT' l MAUTHNER MAG m Központ: VII., ROTTENBILLER-UTCA 33. Föárjegyzék, rsövényárjegyzék, ösri MAUTHNER ÖDÖN MAGTERMELŐ és magkereskedelmi R.-T. TEL.: J. 4.03—65. BUDAPEST TEL. : J. 463—65 SÜRGÖNYCÍM: MAUTHNEREK Fióküzlet: IV., KOSSUTH LAJOS-UTCA 4. (A Ferencrendiek templomával szemben.) á3i©9yzék jácint, tulipán ssfifo. virághagy mákró! ingyen és bérmsnJve. egy másik fürdőhelyiség' me­dencéje került elő, mely megérdemli, hogy a korábbi részekkel ezt is fenntartsák. Ez a rom a törvény védelme alatt nem áll s ezért a meg­védéséről gondoskodni kell. S most van alkalom arra, hogy véglegesen a nagyközönség szá­mára hozzáférhetővé tétessék. A beb olt ozást úgy kell végezni, hogy az antik romok érintetlenül maradjanak. A főváros óbudai részének kü­lönben is érdeke, hogy antik ősének minél több emléke legyen hozzáférhető, mert ez az idegeneket is na­gyon érdekli. Az új múzeumi törvény Buda­pest múzeumait kivette az állami ellenőrzés alól, mert a fővárosi múzeumok tisztviselői mind egye­temi tanár vagy magántanár s szakmájukban a legkiválóbbak s így azok ellenőrzésére nem érezte magát a Nemzeti Múzeum hivatottnak s fel jogosította, hogy Budapest területén ásathat. De ezt a jogot megadta a Magyar Nemzeti Múzeumnak is. így ha mi a főváros részéről nem védjük meg az emlékeinket, akkor az Szakad a part a sok ambíció alatt, mely mind a választásban igyekezett kiélni magát. Kis fejek, nagy szár­nyakkal. Rosszul mondom. Kis szár­nyak, nagy fejekkel. A fantázia hiányzik! Olyan silány, alant]áró volt a plakátharc is. Átütőerejű plakát nem jelent .meg. Talán csak a mentő- liajó és a kenyér. A lehetetlen kis- pártok vezércikkeket ragasztottak ki az utcasarkokra. Rutinos kortes-rókák a nagy pártokon igyekeztek elérni a plakátnak azt a célját, hogy az el­menő ember egy odanézéssel meglát­hassa. a lényeget. Egy név, egy mon­dás. A választóközönség nem szeret ke­resztrejtvényeket fejtegetni, a plaká­tokon. Pedig volt olyan plakát is, akit senki sem értett meg. Túlszelle- mes. A legtöbbjét egy — egyetlenegy —- betű átragasztásával meg lehetett for­dítani. Én nem láttam, de úgy mond­ták, hogy megjelent egy plakát: Demokraták, ne szavazzatok fokosra! Valaki a fokos f betűjét átragasz­totta. „Ne szavazzatok ’okosra!” Félelem nélkül előre! hirdette az egyik párt és itt ismét az f betűt ragasztották át. Tehát: élelem nélkül előre! Ezek voltak a. legötletesebb plakát- trükkök. * Az általános hangulatok megté­vesztő kiváltása is kudarcot vallott. Minden választókerületben van 500 nllenzékieskedő ember, aki ráér eljárni minden gyűlésre és ott hangosan ad kifejezést az ő elégedetlenségének. Mindig mindennel elégedetlenek. A kerület hangulatát ezek festik alá. Ez az 500 ember, — minden nagypárton átlag 100. Ezekről a hangulatokról azonban az otthonülő, gyűlésekre, fő­leg az ilyen malomalatti összejövete­lekre, asztal társasá gi kortesvacsorák­ra soha el nem járó tizenötezer sza­vazó semmit sem tud s így az ő han­gulatát nem tükrözi vissza az az öt- j száz, illetve csak száz. állam részéről mindig beavatkoz- j hatnak a mi területünkbe s ez a i múzeumaink megkárosodását je- ‘ lentené, mert ezek, főleg az Aquincumi Múzeum, csak ásatá­sok útján gazdagodik. Különösen fontos Óbuda római emlékeinek a megmentése. Ott volt a római város igazi köz­pontja. Itt tárták fel legutóbb a Raktár-utcában az első ókeresztény templomot, egy lóherealakú kápolnát, mely a legutóbbi brüsszeli művészettörténeti kongresszuson is nagy fel­tűnést keltett. Ez a beboltozási költség nem oly nagy, hogy azt a város meg ne adja. Büszkék lehetünk, hogy ilyen emlékeink vannak. A németek ebből világese­ményt csináltak volna. Ezért kötelességünk nemcsak a romok megmentése, hanem azok ismertetése. így a Raktár-utcai cella trichorát, az ókeresztény templomot egy külön ismertető füzetben kellene kiadni, ennek a í költségei 600 P-t sem tennének ki, s a szöveg már nyomtatásra is készen áll. A bizottság alaposan megvitatta a kérdést és 'C sármán tanácsnok indít­ványára elhatározta, hogy üvegházat épít a romok fölé, s ezzel nemcsak megóvja a romlástól, de láthatóvá, hozzáférhetővé teszi. Mindenesetre egy világraszóló attrakcióval gazdagodott idegenfor­galmi propagandánk, ami Óbuda felé fogja terelni az idegenek vár­ható invázióját, gazdaságilag szol­gálva az óbudai polgárság érdekeit. D. P. A hangulatesinálók között van kis- hivatalnok, iparos, állásnélküli tanító és sok munka — kerülő. Egy-egy ilyen elszólás sehogy sem általánosít­ható és nem tükrözteti vissza sem az alsóbb tisztviselők, sem az iparosok, sem a tanügyi személyzet hangulatát. Egyáltalában nincsenek hangulatok most. Vannak kajabáló, éhes embe­rek, ezeknek meg kell bocsátani — vannak fontoskodó okoskodók, ezt el kell tűrni és — vannak sértett hiú­ságok, amelyek durrogva uszítanak éppen azokra, akiknek táborában ál­lanak. Ezeket ki kell söpörni. Egy-egy ilyen belső, kebelbéli „dur- rogó” többet árt a pártnak, mint a szembenálló öt párt minden kortes­kedése. A mellőzött nagyság igyek­szik bizonyítani a nagyságát. A .meg­sértett hiúság elégtételt keres. A ki nem elégített ambíció új érvényesü­lésre vágyik. Ezek a sáskák rágják le a vetést. De ez sem olyan nagy baj. Ez is csak két hétig tart. Azután mindenki mosolyogni fog. Statisztika Az Egységes Községi Polgári Párt emelkedő statisztikája biztató mo­mentum a most folyó választási harc­ban. Kerületenkint itt Budán a kö­vetkezőképpen alakult ki a múltban: kezdte 6621 választóval és 1926-ban [ már 10.446, a szaporulat 3825, tehát csaknem 55%-os a szaporodás. Újabb 50%-os szaporodás esetén, ami a párt eredményes működése révén várható is, Budán a szavazók száma körül­belül 16.500-ra emelkedhet, ami átlag 3150 szavazatot jelent kerületenként s így az jit budai kerület 15—16 bi­zottsági tagot szolgáltatna — a sta­tisztika szerint, a való élet ezt 20— 24-re emelheti,, ahogy az ajánlási listákra gyűjtött aláírások száma eddig bizonyítja. Kerületenként ez a statisztika így alakul: I. kerület 931-ről 1512-re, a II. kér. 1756-j-ól 3434-re, a III. kér. 1308-ról 1327-re, a XI. kér. 1577-ről 2261-re, a XII. kér. 1049-ről 1912-re emelkedett a leadott szavazatok szá­ma. A Il-ik kerületben ezek szerint már az első választás óta meglcétszc- resedeit választóinak száma. Egész Budapesten a leadott szava­zatok száma 17.166-ról 37.783-ra emelkedett, tehát több mint 50%-kai. Ófoyda új pártja ÖbudctrTJjlak régi polgárságának nagy részét öleli fel szervezési mun­kájába a FÜGGETLEN GAZDA- ES POLGÁRI PÁRT, melynek listavezetője Szilágyi Károly v. nemzetgyűlési képviselő, akinek „kabinet”-j ében Lugmayer József dr. a „Budapesti Gazdálkodók Egyesüle­tét” képviseli. Öt követi Gigler Jó­zsef, az autoehton lakosság egyik régi vezetője, majd Karczag Vilmos mint az IPOSz alelnöke reprezentálja az iparosságot, míg Bérezik István, a „római császár”, a hegyvidék és az akvinkumi síkság összefogását jelké­pezi. Ámon Rezsőt, az útépítőt, a hegyvidék hálája kívánta listáján látni. Martsa Dénes dr. s.-tanfel- ügyelő, Molnár Kálmán dr. MÁV orvossal együtt az.,,ifjú magyarokat” képviseli a listán, az utóbbi mint a kerületi választmányi, lajstrom veze­tője, akit Szervei György hegyvidéki főtitkár és özv. Grusz József né kö­vet ezen a lajstromon. Á párt III., Lajos-utca 169. sz. alatti irodájában serény munka fo­lyik. Árra a kérdésünkre, hogy miért nem vett részt a párt a plakátharc­ban, Szilágyi Károlyiéi azt a választ nyertük, hogy: „ha volna ezen a vo­nalon valamelyes genfi konvenció, úgy nagyon szívesen jelentünk volna meg a falakon is, de addig, míg a pártok úgy tesznek, mint egy állat­faj, hogy mindannyian ugyanarra a sarokra — ragasztanak, addig nincs értelme a legötletesebb plakátnak sem, hiszen az életük olyan, mint a tisza­virágé”. Hozzáfűzte még, hogy az ugyanazon sarokra való vágyódásban a — szocik vezetnek. Valami igaza van, de azért bíztattuk, hogy jelölt­jeinek értékes névsora mégis megér­demli a publicitást. Miután azonban azt láttuk, hogy ezt is szívesebben reánk bízza, közöljük — íme a párt listáját: Á törvényhatósági bizottságba: Szilágyi Károly, dr. Lugmayer József, Gigler József, Karczag Vil­mos, Bérezik István, Buday Gyula, Ámon Rezső, Kulcsár Sándor, dr. Martsa Dénes, Lauf fér Leonhard, Krén István, Jankovics Sándor, Lö­wenrosen Károly, Schäfer József, Vass Antalné, Czeider István, Kecs­kés József, Stadler Károly, Schu- bauer Ferenc, Sadovsz-ky Ántal. Á kerületi választmányba: Dr. Molnár Kálmán, Szervei György, Gröschl János, Perlmutter Samu, Hanzél Mihály, özv. Grúsz Józsefné, Halmsehlager Mihály, Türk György, Szálé Demeter, Gombüv Jó­zsef, Gécs János, Nemes Árpád, Kos­sár Lajos, Molnár János, Komporday Aurél, Karikás Bálint, Soós József, Schwartz Jakab, Nemes József, Vö­rös Lajos, Kafka Gusztáv, Nemes Árpádné szül. Fiilöp Klára, Lenz János, Loksa József, Mészáros Gá­bor, Pólya Lajos, Nemesszeghy Jenő, Reiner Hugó, Gumantinger János, Pólya László, Grausz Lajos, Kotsis J ózsef. A párt egyik szépen sikerült érte­kezletét szombaton este tartotta, a Császárfürdő Hollós Mátyás király termében. * Kelenföld déli részén, az úgyne­vezett Alsóvárosban lelkes és népes értekezletre gyűltek a Fehérvári út környékének választói, e hó 3-án este a Tagwerkshoffer-féle vendéglő két nagy termébe és azokat zsúfolásig megtöltötték. Az elnöki asztalnál he­lyet foglaltak: Becsey Antal, Barla- Szabó József dr., Kovács József tá­bornok, Gömöri Győző, Füvessy László, Ulmer Ágoston, Szántó Jenő és az értekezlet elnöke Z'ünhi-Balogh Gyula. Az elnöki megnyitó után Gö­möri Győző üdvözölte a megjelente­ket é'3 átadta a szót Becsey Antalnak, aki nagyszabású beszédben fejtette ki programmját. Keresi a vezérlő gondolatokat, tiszteli a múltat, de nem zárkózik el az új eszmék elől. Foglalkozott a kerület sürgős és fon­tos kérdéseivel, a, gazdasági válság megoldásának lehetőségével és az ellenzék demagógiájával. Beszédét nagy tetszés kísérte és lelkes éljenzés honorálta. Utána Barla-Szabó Jó­zsef dr. tett fogadalmat Bethlen or­szágos politikája és Becsei) Antal vá­rosi politikája mellett. Szántó Jenő az összetartás nagy erejére utalt, VÁLASZTÁS Kovács József mint katona a baj­társi érzület polgári ápolását óhajtja, Fiivessy László a polgárság Becsey iránt való hűségét tolmácsolta, dr. Buszlcó János a hegyvidék üdvözle­tét és csatlakozását jelentette be, dr. Ulmer Ágoston a Kelenföld nyugati részének hűségnyilatkozatát tette meg, Gaál Sándor szóvátette az ipa­rosok sérelmeit, Szirmay tette szóvá a különféle pártalakulások felesle­gességét, Szigetiig Lajos az idegen­invázió ellen tiltakozott, — amely beszédekre kimerítően válaszolt ez­után Becsey Antal, azzal fejezve be szavait, hogy a, városi közgyűlést kedve volna néha elküldeni krumplit kapálni. Dr. Patyi Gyula menekült lelkész beszélt még ünnepies hangon, a termet a honszeretet templomával hasonlítva össze, és befejezte a beszé­dek sorát Sághy Elemér, aki török- országi tartózkodása alatt leszűrt tapasztalatai alapján sürgette a po­litika?/ statárium megszüntetését. A magas színvonalon mozgó értekezle­tet lelkes szóval rekesztette l>e éjfél­kor Tiihüú-Balogh Gyula elnök. Szerdai témaesteket rendez a Te­rézvárosi Polgári Kaszinó, mely az Egységes Községi Polgári Párt teréz­városi központja. SZEMÜVEG Zibrinyinél, I. Attila-u. 12 132.000 szavas angol-magyar szó­tárt ad ki dr. Blemér Imre kir. törv. hites angol tolmács, mely a szavak ki­ejtésére igen ügyes új rendszert állí­tott fel. Megjelenés előtt 50% ked­vezménnyel megrendelhető a szerző­nél, Budán, L. Naphegy-u. 17. Tele­fon: A. 543—33. MENOZER gallértisztítása vezet: Lest, mos, tisztít, saját üzemeiben. Telefon. Uj magyar szérum. Sopron város a népjóléti kormány hathatós támo­gatásával több százezer pengős költ­séggel hatalmas modem új kórházat épített a dermatológiai osztály szá­mára. Itt nyert elhelyezést az osztály immár világhírű vezetőfőorvosának, a gonorrhoea-szérum felfedezőjének, dr. Szilvási Gyulának orvosi laboratóriu­ma is. A külföldi orvosvilág legkivá­lóbb tudósai és bakteriológusai kere­sik fel a soproni magyar orvost labo­ratóriumában, hogy Szilvási dr. pró­baoltásainak eredményeit tanulmá­nyozzák. A betegek alig egy hét alatt teljesen meggyógyulnak. Hftlllhnt I Minden szakmabeli ügyben nUiyuUiii forduljon a régt jóhírú ceghez I, Lojudl-u. 19 Béres Karion Tel: 530-31 LEGSZEBB és legkellemesebb uzsonnázóhely a PUTSAY CUKRÁSZDA gr. Mailül!) száll, bérbáz és I., Attila a. 21 ZILAHI-BALOGH GYULA ÉPÍTŐMESTER L, BORNEMISSZA-UTCA 3G. TELEFÓN : Lágymányos 2-32 TBBAIfl y i 1 á g hírű magyar perzsái II., FŐ UTCA 80. TELEFON F O N A l fl K, KELL ÉKEK FEDEZZE FEL ÖN IS A SASH?GY?r/ Sashegy a Belvárostól gyalog is csak 25 percnyire Sashegy a Belváros hegye Sashegy a székesfőváros szivében -— szívének jobbik oldalán Sashegy az előkelő középosztály települő helye Csak hegylejtőn lévő lelkeket vásároljunk., ott van csak levegő, napsugár és kilátás Ön gyermekei arcáról leolvashatja, hogy hol lakik Nézze meg azután a sashegyi gyermekeket Sashegyi telkeinkről prospektust küld: Kubaiura részvénytársaság Budapest, főpostafiók 77/0. BELLEVUE SZÁLLODA Éttermeiben $ DÉLUTÁNI TEA ÄNC Újdonság! Menürendszer! 4 fogásos ebéd I.SO-tóI, utcán át is Elsőrangú koncert- és tánczene. Európa előkelő restaurantjai között foglal helyet. Fiist- és por­mentes levegő. Este kétféle menü 3 és G pengős. Déli menü 2.50. /fsztalrenrelé- T:A.523-84. 55-ik közhasznú és jótékonycélú # Magyar kir. Állami Sorsjáiék 17.000 nyereményt sorsolunk ki! Főnyeremény 30.000 pengő Nyeremények: 20.000 P, 15 OOO P, 10 OOO P, 2-szer 5.000 P, 4-szer 2.500 P, 5-ször 2.000 P, 10-szer 1 OOO pengő stb., melyek] mind készpénzben fizettetnek ki Húzás december 10-én! A sorsjegyek ára: Egész 3 pengő — Fél 1.50 pengő Kapható minden bank- és sorsjátéküzletben, dohány tőzsdében és postahivatalokban. Postai rendeléseket, a pénz előzetes beküldése után azonnal teljesít a székesfővárosi magy. kir. Pénzügyigazgatóság : Budapest, V. kerület gzalay-u. 10 és az összes sorsjáték-főelárusitók Közvetlen behozatal Holland-lndiából a termelő Ví és 1/t kgos eredeti csomagolásban, 5-10 dg-os saját csomagolásban és ládákban. Nagyban és kicsinyben BOZÓ GYÓGYTÁR BUDÁN, I., ALKOTÁS-UTCA 34. SZÁM. S' ÍS2ENT GÉLLÉ RT GYGGYFŰEJÖŐ Vfizgyógyintézefc és napfürdő--B--­Kü lön férfi és nói osztály A legmodernebb berendezés Szakképzett személyzet

Next

/
Oldalképek
Tartalom