Budai Napló, 1928 (25. évfolyam, 899-935. szám)

1928-02-19 / 903. szám

4 BUDAI NAPLÓ Budapest, 1928 február 19. SZENT LDKÁCl-FÜRDfi a magyar Pőstyén. Éhgyomorra naponkint igyék egy pohár KRISTÁLY-vizet! Szabó Jenő oki. építész munkáiból A pápai rendőrkapitányság székháza Szabó Jenő oki. építész Lófuttatás. Az 1928. év galopp- határnapjai. ÁPRILIS. Budapest (M. L.) 8, 9, 14. 15, 21, 22, 28, 29. Me­gmer (U. Sz.): 11, 18, 25. MÁJUS. Budapest (M. L.): 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20. Megy er (U. Sz.): 1, 3, 24, 27, 28, 31. JUNIUS. Budapest (M. L.): 9, ‘10, 16, 17, 23, 24, 29. Megyer (P- V. E.): 3, 7, 13, 20. JULIUS. Buda­pest (M. LJ: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29. Megyer (U. Sz.): 4, 11. Me­gyer (P. V. E.): 18, 25. AUGUSZTUS Budapest (M. L.): 4, 5, 12. 15, 17, 19, 20, 25, 26. Megver (P. V. E.): 1, 8. SZEPTEMBER. Budapest (M. L.): 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30. Megyer (P. V. E.): 5, 12, 19. OKTÓBER. Bu­dapest (M. L.): 6, 7, 13, 14. Megyer (U. Sz.): 18. 21, 25, 28, 31. Megyer (P. V. E.): 3, 10. NOVEMBER. Me- gyer (P. V. E.) : 4, 7, 11. Az Uj Művészek Egyesülete, mely „UME“ néven szérepel, febr. 19-én rendezi első nagy bemutató kiállítá­sát a Nemzeti Szalon termeiben. Munkával, Istennel Nagymagyar- országért jeligével hívja meg az I. kér. Iparos kör február 18-iki tánc­estélyére a budai társadalmat. A fö- védnöki tisztet gróf Hadik János vál­lalta, míg az est védnökéi dr. Platihy György, Szigeti János, Máté István, Pakányi Ferenc íőv. bizottsági tagok. Kollár Gábor elnök és Put hó István másodelnök. A táncest a Budai Pol­gári Kaszinóban lesz este 10 órai kezdettel s tiszta jövedelmét az Ipa­ros könyvtára és a cserkészcsapat zászlóalapjára fordítják. Pataki László, Ulm László, Müller Antal, Zimmerer Pál, Junger Emil lelkes el­nökei az estnek, amelyet fáradhatat­lan bnzgósággal készít elő a vigalmi bizottság, élén Gnbicza Lázárral s szorgalmas munkatársaival ifi. Kollár Gábor, iíj. Pathó István, Junger Ká­roly főrendezőkkel. Mit vétett a Víziváros az összes közlekedési hatóságoknak, hogy pont ide dirigálják az összes nehéz, 80— 90 mázsás tömörgumis autóbuszokat, amellyek földrengésszerű hullámzás­sal veszélyeztetik az úttest alatti köz­műveket, de még a régi házakat is, amelyek már bedőléssel fenyeget­nek. Ezt kérdezi^ egyik kedves olva­sónk SzaLay Árpád, aki levele to­vábbi részében megjegyzi, hogy a közelmúltban beszakadt a rendesen száguldó nagy teherautók és súlyosan megterhelt pótkocsiik allatt a csator­na a Fő-utca, a Jégverem és Pala- utca közti szakaszán. Teljes három hónapig dolgoztak a kemény hideg­ben a helyreállításon és az úi beton­csövek fektetésén. Alig 'volt a mun­ka befejezve, újra beszakadt a kö­vezet, mert a betoncsövek is eltöre­deztek a súlyos járművek alatt. Ez a munka a fővárosnak sokezer pen­gőjébe került. A vállalkozó emberei még máig is dolgoznak és nem tud­ják befejezni a kövezést, mert hol itt, hol amott sülyed az úttest. És mind­ezt nem veszi észre a közlekedési rendőrség, hogy a teherforgalmat másfelé (a dunai rakpartokra) terel­né és a nehéz autóbuszokat egyálta­lán Budáról eltiltaná. Csodálatos iaz is, hogy az állami hidak felügyelő­sége, amely a Fő-utca 1. sz. alatt székel, nem tiltja be a régi, rozoga, nehéz járású autóbuszokat a Lánc­úidról. amelyeken olyan rezgéseket okoz, hogy a hídon járók mindunta­lan összerezzennek, mert attól tarta­nak, hclgy beszakad a híd alattuk. Ebből még katasztrófa lesz! Persze az új légtöniltős kerekű, könnyű já­rású autóbuszok a pestieknek kelle­nek, hegy a Margitszigetre utazza­nak — üresen. A Feneketlen tó asztaltársaság, meLy tisztán jótékonyság gyakorlá­sára alakult a Villánvi-úton 1923-ban, most ülte e hó 28-án a K r i s z t - féle vendéglőben fennállásának ötéves ju­bileumát. Eddig 60 szegény gyerme­ket ruháztak fel és pénzadománnyal támogatják évről-óvre a mentők egyesületét. Elnöke Tr a f i n a József és ügyvezetője Amfer József és gondnoka K r i s z t Károly. Nem fürdővároshoz méltó állapot, hogy a Zugligetben a Hunyadi orom alatt az ottani pompás ózondús leve­gőt az egyik villából közvetlenül az útra kiengedett szennyvíz rettenetes bűze telíti. Ahogv egy kedves levél­ből értesülünk, ez az állapot már két év óta tart s bár már több ízben tör­téntek felszólalások, sőt feljelentések is. az utóbbit 23 környékbeli villa- tulajdonos alá is írta, mindez azon­ban mind máig nem segített a hely­zeten. Megnevezhetetlen indolencia az illető háztulajdonos részéről, hogy nemcsak megmérgezi szennyvize bű­zével a környék levegőjét: de a sa­ját területén is megmételyezi a ba- cilusok tömegével a levegőt. Rosz- szabbodni fog a helyzet az olvadás beálltával s később a melegebb idő­ben s ezért az illetékes elöljáróság, mint közegészségügyi hatóság kell, hogy mielőbb orvoslást találjon. LG^GNOÍS Zibrinyinél, I., Altila-u. 12, Kié a felelősség azokért a hihetet­len állapotokért, amelyek a Böször­mény i-út tó,1 kezdve egészen a Far­kasréti temetőig fannálfanak 2 Ha ezöken az utakon fagy. akkor élet- veszélyes a közlekedés, ha pedig ol­vad, akkor meg a térdigérő sártól nem lehet menni. Soha még annyira nem voltak elhanyagolva ezek az utaknak csúfolt árkos ösvények, mint az idén. A nagy havazások után a havat nem takarították el s így az most is letaposva és befagyva húzó­dik az egész vidéken. Napról-mapra az őrangyal menti meg a fej- és láb- törésektől azokat a szegény aprósá­gokat, akik a Svábhegyről és a kör­nyékről gyalog járnak a Márvány­utcai iskolába. Itt-ott salakozzák az utakat, de ez a kevés munkaerő és a nagy terület miatt oly lassan tör­ténik, hogy csak egy-egy szakasz- szal készülnek el. A többi része az­után marad úgy, ahogy volt. Egész télen hóekét sem lát e jégmezős, mos­toha vidék. Az emberek testi épsége megköveteli, hogy itt mielőbb rendet teremtsenek. (R. .1.) A Szent Alajos Kör Óbudán, a Kiscclli-utcában levő Szalézi Intézet Szent Alajos Árvaház bővítésének ja­vara pompás sikerű tánc-estélyt ren­dezett február 4-én a Korona-Vigadó­ban. Az estélyt fáradbatalan buzgó- sággal^ a Rupp István elnöklete alatt álló bál-bizottság gyönyörűen bonyo­lította le. A megjelentek díszes sorá­ban P. Ptyyucik Szaniszló, a magyar Szalézi-rend tartományfőnöké is ott volt. MEGBÍZHATÓ, korosabb gyer­mektelen házaspár 1 szoba-konyhás lakás ellenében takarítást és főzést is.vállalna. A férj kerti- és más házkö­rüli teendőket is végez. Cím: Buda­fok, Arany János-u. 21. sz. Otáczky Mihály. KiZGUDjUÍGIHAHÓ Emelik a dividendákat a vezető pénzintézetek A bankoknál az osztalék becslé­sek túlnyomó részt valóra válnak, és mindegyük pénzintézet emeli a divi- dendát. A ba'nkok közül nagy az ér­deklődés a Földhitelbank mérlege és osztaléka iránt. Az intézet vezetősége még nem döntött az osztalékról, de a Budai Napló értesülése szerint a Földhitelbank osztalékának alsó határa 6 pengő, lehet azonban, hogy az igaz­gatóság ennél magasabb dividendára lesz javaslatot. A Földhitelbank rész­vény jelenleg 88 pengőn áll a tőzs­dén; ha csak 6 pengős osztalékot ve­szünk figyelembe az 1927-es eszten­dőre, a tőzsdei árfolyam alapján a Földhitelbank-részvény jövedelmező­sége valamivel meghaladja a 7 szá­zalékot. Információnk szerint a Föld- hitelbank néhány héten belül fogja a mérlegét publikálni. * A Fabank mérlege is nyilvános­ságra jut a jövő héten, amely az in­tézetnek óriási erősödéséről tesz ta­núságot. Az. elmúlt esztendőben a Fa­bank 1.40 pengő osztalékot fizetett, a Budai Napló értesülései szerint az idén az osztalékot részvényenként mintegy 40 fillérei fogják felemelni. Több mint 20 százalékot tesz ki a Fabanknál az osztaléktöbblet, ami összehasonlítva a részvény mai 21 pengős árfolyamával, igazán kielé­gítő rentabilitásra mutat. * A Földhitelbank Nógrádmesyében parcellázni kezdte a pusztatercsi-i birtokot, amely Szécséjny vasútállo­másától mintegy 9 kilométerre fek­szik. A bank szántóföldeket vetéssel együtt ad el és rétet, legelőt is par­celláz. * Kresz Károly dr. kormányiőtaná- csos, a Tébe igazgatója e hó 9-én a Budapesti Piarista Diákszövetség életpályákat ismertető előadás soro­zatában magas színvonalú előadást tartott a bankpályáról. A megjelent nagyszámú és előkelő közönség nagy érdeklődéssel hallgatta végig az elő­adást és megtapsolta az előadót. Kitűnő eredménnyel zárják üzlet­évüket a feudal pénzletétetek- A Budai Általános Takarékpénz­tár még ebben a hónapban megtartja ezévi rendes közgyűlését, melyen a mérleg bemutatása s a nyereség fel­osztás megállapítása szerepel. A köz­gyűlésen az igazgatóság 1 pengő di- videnda kifizetését fogja indítványoz­ni. Az intézet, mely Friedländer Andor vezérigazgató több évtizedes szak­szerű és nagykoncepciójú vezetése mellett évről-évre szebb eredménye­ket ér el, ezévi mérlegében százaléki- Iag is hatalmas nyereséget fog kimu­tatni. A tárcájában levő váltók 1.4 millió pengőt tesznek ki, míg a kö­zönség betétként takarékkönyvecs- kékre és folyószámlára 1.2 millió pengőt helyezett el a banknál, ami a bizalom hatalmas megnyilatkozásá­nak a jele. Igen szépen, erősbödnek a takaréklapokra történendő heti befi­zetések is. A Budai Általános Takarékpénz­tár a legnagyobb budai önálló pénz­intézet. Az intézet 1910-ben. alakult. Alapítóé a város legtekintélyesebb kereskedői voltak és 18 éves fennál­lása óta Buda gazdasági fellendülése idején a kereskedelem megszilárdítár- sában tevékeny részt vett.. A bank főleg a budai kereskedők pébzinté- zete. Különösen nagy számban kere­sik fel iparosok váltóbehajtási megbí­zásokkal, amelyeket gyorsan és mér­sékelt díjazás mellett intéz el. A.bank természetesen az összes üzletágakat erősen kultiválja. takarékbetét állo­mánya és kihelyezései állandóan emelkednek és néhány év múlva fel­tétlenül fel fog zárkózni a középban­kok sorába. * A Magyar Leszámítoló és Pénz­váltó Bank igazgatósága a jövő hét folyamán tartja meg mérlegmegál­lapító ülését, mellyel egyidőben közzé fogia tenni a zárószámadást. Az 1927. év mérlegeredménye teljesen meg fog felelni a várakozásoknak, úgy a bank-, mint pedig az áruosztály az üzletévet1 kedvező eredménnyel zár­ták. A Budai Naplónak az az értesü­lése, hogy az intézet részvényesei­nek a tavalyinál magasabb osztalékot fog fizetni. * A Magyar-Olasz Bank mérlege is nemsokára publikálásra kerül. A ta­valyi-4 pengővel szemben az intézet az 1927-es esztendőre 5 pengő divi­dend át fizet, tehát teljes 1 pengővel többet az előző évnél. Az Olasz Bank készpénztőkéi ma már meghaladják a 200 milliárdot. * A Budapesti Iparbank Rt, c hó 24-én tartja rendes évi közgyűlését, melyen a vezetőség az intézet szép fejlődéséről fog beszámolni. A B u- da pesti loarbau'k terjeszkedé­sét és komoly előretörését mi sem bizonyítja jobban, mint az a körül­mény, hogy az idei takarékbetétek összege meghaladta a békebeli taka­rékbetétek összegét. Információnk szerint az osztalék 2 pengő lesz, mely megfelel a részvény névértéke 16 százalékának, a tőzsdei árfolyam értéke 10 százalékának. Az ó-Buda—Újlaki Takarékpénztár R.-T. március első felében tartja huszonkettedik évi rendes közgyűlé­sét. melyen a szokásos tárgysorozati pontok mellett az alaptőke felemelé­sének tárgyában, hozandó határozat is szerepel. Arra való tekintettel, hogy az intézet által kezelt idegen vagyon s az intézet saját tőkéi között meg­felelő arányt létesítsen, az igazgató­ság elhatározta, hogy a közgyűlésnek indítványozni fogja az intézet alap­tőkéjének 40.000 pengőről 60.000 pen­gőre való felemelését. Ezen tőkeeme­lés után az intézet saját tőkéje meg fogja haladni a 80.000 pengőt. Az üz­leteredmény .igen kielégítő és az osz­talék előreláthatólag tíz százaiéit lesz. Betéteinek összege 300.000 pengő. A kihitelezéseik — melyeket részben jelzálogilag, részben letétekkel bizto­sítanak — a betétek emelkedésének arányában nagyobbodnak. * A Fabank mérlegének közeli megjelenését már jeleztük az el­múlt számunkban. Értesülésünk sze­rint az intézet végleges osztaléka 1.60 pengő, a tavalyi 1.40 pengővel szemben. KRAMER ADOLF festő- ós mázolómester l.v Lágymányosi-u. 4 Telefon: József 82—57 Szerkesztő: FERENCZY LÁSZLÓ. Laptulajdonos: VIRAÁQ és TARSA Kiadásért felelős: Viraág Béla. Biafces Rudolf Fényképész----- ■ ■ m űterme — __■ II .s FŐ >u!ca 18 sz. ÁM ON ÉS FSAI kövezőmesterek, út, csaíorna­és beíonépítési vállalkozók Föld­munka Vágányfektetés Mészkő­bánya — Telefon: J. 303-85. VII!., Futó-utca 10. ssám. Hl w uj gazda 1 I J uf bérlő f I 1 yj borfajták 1 uj szakácsné JP uj konyha uj menü kóstolja meg egyszer! L-i Krlsziina-körút 61. volt „Nagy Anna“-féle vendéglő, most Anna éfisrem özvegy KONNERT Károlyiig, az új bérlő. HALWA SÁNDOR PUSKAMŰVES BUDAPEST, Üzlet és műhely: l„ Szent János-tér 4 Telefon: Kr. 507—37 Állami díszoklevél. Ezüstkoszorús mester Nagy aranyéremmel kitüntetve VADÁSZFEGYVEREK • • • FEGYVER JA VÍTÁ SO K • • • SPORTCIKKEK • • • C SERKÉSZFELSZERELÉSEK SCHAFFER BYÜRGY útépítő­és kövező mester ll.y Tulipán-utca !8 Telefon : T. 255-24 Thermosíóth Központi fűtések és, szellőzte ések, bTöio^ glai szenyvHstisztftfc berendezések, vfzve~ zeték és csatornázás, fürdőberendezésekés épületbádogos mun­kák tervezése éa~k<P szitése. Szabadalma­zott kovácsolt vas , ,~Therrnostó th -<"kaz£ nok kizárólagos“ gyártói Tóth Imre és Társa V., Katona József-u, 3. Szíjgyártó i nyerges és bóröndős Ä" raeseR IlflfiDOR *?»fen S3 II. kcrOlet, Fő-utca 10. n. s RZSEBETHID [IgÜ] SZÁLLÓ Budán, I. Kőkény-u. 14. RáczfílrdS mellett. HUNGARIA-tiMFORRAS szénsavval telítve: H A R M AT-VÍZI Magyarország legrádiumosabb gyógj'vize. Az Erzsébet-hid budai hídfőjénél épült modern ivó­csarnokban. Radicacfiv hatású lithiumos és calcium-hydrocarhonátos gyógyvíz IVO-KURA Keserűsó-kura. Javasolva vesebántalmak gyontorbajok, emésztési zavarok, álmatlanság vérszegénység ellen. Poharankint 3 fillér Karlsbadi sóval 16 fillér telefon: r. 283-78 Reggel 7 órától este 6 éráig ÁRA 100 P Kedvező fizetési feltételek! IZAS CLLEH r a legjobb szer a AZI TORNA és erre legalkalmasabb az EVEZŐGÉP Nők, férfiak, gyermekek egyaránt használhatják. Hájat fogyaszt — erőt növel! Gyártja: BIEBEB» KÁROLYi&katoüáruffyár BUDÁN, I , PÁLYA UTCA 6. — TELEFON L. 981-35. Nyomatott a Révai Irodalmi Intézet Nyomdájában, Budapest. V.. Ügynök ucca 8. — (Nyomdaigazgató: Sziklai Pál ) A kispesti Szülőnő otthon és a hegyes­hal miv iskola és tanitólakás

Next

/
Oldalképek
Tartalom