Budai Napló, 1928 (25. évfolyam, 899-935. szám)

1928-02-26 / 904. szám

! f r r. ! V 1 XXV. Buda érdekeit a várospolitika, a közgazdaság, tár­Felelős szerkesztő : Hirdetések ára: Egy hasáb széles, egy milliméter 1928 sadalom, művészet és sport terén szolgáld újság. magas sor, egyszeri közlésnél 50 fillér. 20 mm. évfolyam. 904. sz. Előfizetése egy évre 16 pengő', félévre 8 pengő. Egy szám 40 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: I., Bors-utca 24. Délután 5—7-ig. Telefon : K.502—96. VIRAÁG BÉLA magas hirdetés 10 pengő. Szövegsor ára 4 pengő. Közgazdasági közlemények megállapodás szerint. Ä hirdetések dija mindenkor előre fizetendő. február 26. Jubilál a Budai Napló 25 esztendő Buda szolgálatában dr. József Ferenc főherceg Őfensége levele a lap felelős szerkesztőjéhez. Mindig kerültük az alkalmat, liogy a „Budai Napló“ hasáb­jain számoljunk be azokkal az eredményekkel, amiket írásaink révén elértünk. A lap olvasóközönsége kell, hogy kiérezze ennek a speciális budai lapnak minden sorából, minden betűjéből azt a gondos sze­reteted amellyel Buda minden elhanyagolt ügyét felkaroltuk, ahogy azt a nyilvánosság elé hoztuk, minden szempontból megvilágítot­tuk, annak történelmi hátterét kikutattuk és — reá tereltük az illetékes tényezők figyelmét. Feltártuk Budának minden sebét. Volt olyan is, amelyik csak fájt, csak bénította Buda életerejét, de senki előttünk nem kutatta sem a helyét, sem az igazi okát. Fgy negyedszázad alatt fölébresztettük így a budai öntuda­tot és megteremtettük, új életre keltettük a már csaknem teljesen megszűnt budai lokálpatriotizmust. Megkerestük, megtaláltuk és rámutattunk Buda minden jeles fiára és voltunk a lépcső, amelyen magasabb polcra léphettek; föl­keltettük irántuk a polgárság bizalmát, építettük számukra a piedesztájt. A sors különös kegye, mely megélnünk engedte, a sors különös fordulása, mely igazolta jövőbelátásunkat, hogy ma a városi ügyek intézésében, budai erkölcsön nevelt, magasan ki­emelkedő fiai vették át a vezetőszerepet. De nemcsak ezekben, hanem Buda minden polgárában él a tudat, hogy- a három város egyesülése nemcsak a pesti oldal érde­kében történt, hanem egyaránt jussa van a fejlődéshez Budának és Óbudának is. Sokan talán kicsinylőleg intik le szerepünket, — de a polgár­ság zömének ítélete a mi igazunkat bizonyítja. E század elejétől tizenegy címen indultak lapok Budán'és a polgárság szeretető csak a „Budai Naplő“-t segítette át a közelmúlt évek nehézségein. Csak ez az egy újság maradt meg a tizenegy közül, csak ez az egy tudott mélyebb barázdát szántani a budai polgárok lelkében, mert az egyetlen volt, amely a budai hangot megtalálta és ezzel vissz­hangot tudott kelteni a budaiak szívében. Sokan üdvözölték most a szerkesztőséget, a legegyszerűbb polgároktól kezdve a kiváltságos helyen állókig, aminek bizony­ságául közöljük az alábbi két levelet: A „BUDAPEST FÜRDŐVÁROS EGYESÜLET“ ELNÖKE Kedves Főszerkesztő Úr! A Budai Napló a 25-ik évfolyamába lépett a napokban, Kedves a lkaimul szol­gál nekem ez az évforduló arra, hogy Fő­szerkesztő Úrnak meleg elismeréssel adóz­zak azon buzgalmáért é § faradozásaiért, amellyel lapját Buda fejlődésének, szé­pítésének és jövő boldogulásának szol­gálatába állította. Főszerkesztő Úr a legválságosabb körülmények között is nemes áldozatkész­séggel küzdött és harcolt a budaiak jogos követelményeinek elismertetéséért es ez­zel nemcsak beirta nevét örökre Buda tör­ténetébe, de belopta magát egyúttal a budaiak szivébe is, akik Főszerkesztő Úrban egyik legértékesebb polgártársukat és barátjukat tisztelik. A magam részéről külön is kiemelem Budának fürdővárossá való fejlesztése ér­dekében egy negyedszázad óta Írott cik­keit, előadásait, fáradhatatlan agitáció- j át , melynek gyümölcse érőben van a budai polgárság javára. Adja az Isten, hogy friss erőben, törhetetlen energiával meg­érhesse a Budai 'Napló következő jubile­umát és megvalósulva láthassa azokat a terveket és törekvéseket, amelyeknek min­dig bátorszavu, melegszívű harcosa volt. Isten áldása kisérje Önt nemes és önzetlen munkájában és kivánok további sikert és fejlődést a budaiak kedves jó­akarójának — a Budai Naplónak. Budapest, 1928. február hó 14-én. dr. József Ferenc főherceg. Amikor őfenségének itt is köszönetét mondunk a teljes mér­tékben talán meg sem érdemelt elismerésért, amellyel szerkesz­tőnk személyén át a „Budai Napló“-t elhalmozta, — közöljük a budai nők, a budai nagyerkölcsű nők kedves megnyilatkozását, mely e levélből meleg jóakarattal sugárzik felénk: A BUDAI NŐK KULTURÁLIS ÉS JÓTÉKONYSÁGI KÖRE II., Szilágyi Dezső tér 5., I. cin. (Budai Polgári Kör) Igen tisztelt Szerkesztő Úr! A Budai 'Naplóban az Ön avatott tollából cikk jelent meg, amely hírül adja, hogy a lap immár huszonötödik év­folyamát éli. E nagy dátum elkövetkezése alkalmából nem mulaszthatjuk el, hogy szívünk egész melegével ne kösz önt­sük a Szerkesztőséget, elsősorban pedig Önt, akinek e lapban és e lap által Buda és a budai polgárság érdekében immár majdnem egy emberöltő óta kifejtett közhasznú munkássága közismert és mindannyiunk által oly nagyon nagyrabecsült. Mi, a mai nemzedék, jól tudjuk, mennyit tett Ön érettünk, de az eljövendő nemzedéknek is tudomást kell majd nyernie arról. Amidőn Buda érdekében szívből kívánjuk, hogy a Budai Napló sok, a mostanihoz hasonló jelentőségű fordulóhoz érjen, kívánunk Önnek el nem lankadó erőt a budai polgár­ságért való további munkásságához. Budapest, 1928 február 2. Sok szívélyes köszöntéssel a Budai Nők Kulturális és Jótékonysági Köre nevében: Dr. Szemeréné IIorvát Rcnc'e dr. ügyvezető elnök. Ahol a női szív ily meleg dobbanással tud szót találni az el­ismerés számára, ott bensőséges kapocs fűződik az olvasó*és az újság közé. Még a Hollós Mátyás Társaság vezetőinek kell itt köszönetét mondanunk, mely egy külön estét szánt meglepetésül a mi igény­telen jubileumunknak és vezetősége, Szávay Gyula főtitkár arany­tollából folyó drága szóval köszöntött bennünket. Bocsássa meg nekünk az olvasó, hogy egy rövid szempillan­tásra levetettük az örökös harc nehéz vértezetét, — de máris me­gyünk tovább a harci ösvényen — Buda eljövendő nagyságáért! •■■■ m. ---------—■ — —-----------------------­igazga tási-, dr. Virányi Dezső ítélő, táblai bírókat, Becsey Antal korín, főtan., dr. Kozma Jenő országgy. képviselő és Németh Béla korín, fő­tan., városi bizottsági tagokat, Szi­lágyi Károly v. nemzetgyűlési kép­viselőt, dr. Bérezel Jenő korín. fő­tan., dr. Csupor József korín, főtan., dr. Purébl Győző egyet, tanár, szé­kesfővárosi tanácsnokokat, — dr, Bodon. Károly, dr. Dollinger Gyula, dr. lioor-Tempis Móritz egyetemi tanárokat, Antalffy Antal. Mura- közy Endre, dr. Papanck Ernő. dr, Zubriczky József min. tanácsosokat, Alpár Ignác, dr. Czabalay Béla egészségügy-. Glück Frigyes Gulden Richárd gazdasági-, dr. Gross Károly egészségügyi-, dr. Mar- sovszky Pál egészségügyi-, Sax- Iehner Kálmán kormány- és dr. Sii- meghi László kir. közjegyző, kor­mány-főtanácsosokat, Bauer János és ifj. Tóth István gyárosokat. Megjelent a budai társaság színe-java, köztük: t gróf Berényi János, gróf Festetich Pál és ahogy tudósítónknak sikerült följegyeznie még a következőket: Arató Gyula festőművész, Báthory István építész, dr. Bárdos György ügyvéd, Bartók Béla igazgató. Czöl- der Dezső festőművész. Dulliein Fe­renc, Eperjessy Béla műsz. főtaná­csos, lovag Fakh József. Faber Fü- löp malomigazgató. Gömöri Győző igazgató, dr. Hank József bányaigaz­gató, dr. Hódy Lajos posttkp. igaz­gató, dr. Jakab László főorvos, Jauernik Nándor keresk. tan. vezér- igazgató, dr. Kabakovics József ügyvéd, v. biz. tag. Klenovits Pál épí­tész, Kapcza Imre gázgyári főtiszt, Kemény Zoltán áll. mérnök, dr. Kri- voss Árpád ügyvéd. Király Kálmán, műsz. főtanácsos. Kemény Lajos ve- gyészimérn., ^yárigazgató, dr. Lug- mayer József ügyvéd, Manninger Rezső, Makray Teofil mérnök, dr. Orova Zsigmond ügyvéd, Oszoly s Kálmán igazgató. Paul Iván oszt. ta­nácsos, dr. Rexa Dezső megyei fő- levéltáros. Rudas József igazgató, Szepesy Ágoston ny. posta igazgató, dr. Szebeny Antal orvos. Szente Mik­lós elöljáró, Sándor Károly isk. igazgató. Stark Lipót vezérigazgató, Szervey György igazgató, dr. Vidéky Emil orvos, Balázs Farkas Gleich István, Szentesy József, Zilahy Balogh Gyula építészek, dr. Zerkc- vitz Imre ügyvéd és számosán má­sok, mintegy ötszázan. Asszonyok: almási Balogh Lóránd- né. Alpár Ignácné, Alt Károlyné, An­talffy Autalné,, Apor Elemérné, An- gerholczer Fcrencné. Balázs Farkas- né, dr. Bárdos Györgyné, Bauer János- né, Báthory Istvánná, Becsey Antai- né, özv. Bencsetz Istvánná, Bercsényi Antalné, gr. Berényi Jánosné Török Irma, dr. Bezerédy Adorjánná, dr. Bodor Károlyné. dr. Bódy Tivadarné, Brebovszky Jenőné, Brettráger Pé- terné, Csörgeö Zoltánná, dr. Csupor Józsefné. Czeitler Károlyné, Dullien Károlyné, Eötvös Béláné, lov. Fach Józsefné, gr. Festetich Ilonka, özv. Fischer Emilné, Fuchs Emilné. özv. Fuchs Györgyné. Fiiredy Jenőné, Gábriel Ferencné. Galambos Lajosné, Gárdos Jánosné, Gattaringer Oszkár­od, Gergelyné dr. Kápolnai Anna, Gömöri Győzőné, dr. Gross Károly­né, Gruber Antalné. özv. Gruss Jó­zsefné. Gulden Richárdné, Hack Oszkárné, Halász Imrénél ifj. Halász Irnréné. Halm Sándorné, dr. Hampel Antalné, dr. Hank Józsefné. Háringás Károlyné; Hennyey Gusztávné. Hiesz Irnréné, dr. Hódy Lajosné. Holló Ti­vadarné, Holzmann Vilmosné, Jäger Károlyné, Janisén Lajosné. Jauernik Nándorod, dr. Kabakovich Józsefné, Kapca Irnréné, Kari Lajosné. Keller Alajoné, Kemény Hugóné. dr. Kerntler Kálmánná. Klenovits Pálné, Kiinger Józsefné, Kollár Nándorné, Konz Jánosné. dr. Kovács Jánosné, Köhler Lászlóné, dr. Kramaszta Imré- né. Kricsfalussy Mihályné, dr. Kri- voss Árpádné. Krucsay Károlyné, Kulcsár Richárdné, Kunze Gézáné, dr. Laczkovits Elemérné. Langer La­josné, Läufer Józsefné. dr. Lendvay Józsefné, Manninger Rezsőné. dr. Manninger Vilmosné. dr. Marsovszky Palné, Medek Béláné. März Károly­né, Merza .Mártonná. Mikus Istvánná, ismerkedő estét rendeztek a Szövetkezett Budai Hegyvidéki Egyesületek Az idei farsang előkelőén szép mulatsága volt Ötszáz vendég a Beüevue termeiben Az öreg Jánoshegy is jóakara- túan bólintott zuzmarás fejével, amikor azt látta, hogy száznál több autó robog a Bellevue-szálló bejáratához és ontotta a budai szép asszonyok, szép leányok tö­megét e hó 20-án hétfőn este, amikor Ismerkedő-Estjét rendezte á budai hegyvidék ez évben alakult szövetsége. Intim családias estnek indult. Ismerkedésnek szánt estnek, ami­kor magas színvonalú hangver­seny előbb leköti a hallgatóság fi­gyelmét, a társasvacsora köze­lebb hozza egymáshoz a kiterjedt hegyvidék érdekeltségeit, a kabaré pajzánul megcibálja a kedélyeket, hogy aztán kedves táncban forr­jon össze ez a társaság, mely egy­mást támogatva, segítve, a gyö­nyörű budai hegyek méltó kul­tuszát teremti meg. Nagy gonddal járt a helyiség meg­választása. A Vigadó elég rideg, a Gellért szétágazó, holott az ismerke­déshez meleg, intim hely kell. így esett a választás a Bellevue-szál- loda termeire. Ahegyek ura: losonczi dr. Bódy Tivadar és a kuruczlesi út zenekedvelő remetéje dr. Manninger Vilmos orvosprofesszor, akit min­denki szeret és ismer, nagy gonddal intézték a meghívásokat, az est hangversenyét, ahol a professzor úr egészen otthon van és váratlanul, — ötszáznál is többen jelentek meg, hogy kétségessé vált e nagy érdek­lődés kielégítése. A szálló igazgató­sága a társasvacsorát bravúrosan bonyolította le és ötnegyed óra alatt ötszáz vacsorát tálaltatott. A programmszerinti hangverseny a legpompásabban sikerült. A Wald- bauer-Kerpely vonósnégyes nyitotta meg a sort és zárta is be, frenetikus tapsokat aratva. Dr. Győri Pál, aki dr. Kerntler Jenő gyönyörű dalait énekelte csodásszépen, a szerző meg­hitt zongorakísérete mellett. —- Koncz János brilliáns hegedűjátéka és Dul- lien Ella bűbájos énekszámai le­kötötték a közönséget, hogy azután tetszés erupciókban törjön ki. A fia­talság vacsora után táncot követelt s így a kabaré csak az egyik teremben folyt le. ahol Zilahy Gyula örökké kedves konferálása és előadásait föl­váltotta Viraág Ilonka megkapó orchesztikai szavalata és Schack Manka néhány szép dala. amiket za­jos ovációk között Kubányi György, a közönség dédelgetett kedvence énekelt. A közönség sűrű sorai ez­után megritkultak és megindult a tánc, mely reggel felé, a félig kiürült termekben érte el kulminációiát. Kedves, szjjp este volt. A rendezés körül nagy érdemeket szereztek Ber­csényi Antal, a szövetség igazgatója, Mikus István, a pénztárnoka, dr. Ná­das Béla, Zilahi Balogh Gyula, Szer­vei György és a nagy rendezőség minden tagja. ❖ Buda előkelő társadalmát dr. Bódy Tivadar udv. tanácsos, ny. polgár­mester. mint a Szövetkezett Budai Hegyvidéki Egyesületek elnöke és dr. Manninger Vilmos egyetemi ta­nár. mint a rendező bizottság elnöke fogadták. A megjelentek között ott láttuk Simonyi-Semadam Sándor v. miniszterelnököt. Fejér József, Ha­vas Jenő, hennyei dr. Hennyey Vil­mos, Kaán Károly, dr. Kerntler Kál­mán és Kricsfalussy Mihály állam­titkárokat, Czabalay Kálmánt a köz­munkatanács alelnökét. Pliozer Sán­dor tábornokot, dr. Tury Zoltán köz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom