Budai Napló, 1927 (23. évfolyam, 870-898. szám)

1927-04-07 / 877. szám

Budapest, 1927 április 7. BUDAI NAPLÓ 3 Rudas-fürdő A budai forráscsoport leg- rádioaktivabb hőforrása A török hódoltság idejében épült s teljes eredetiségében fennálló kényelmes gőzfürdő — Kádfürdők Fedett téli uszócsarnok PUSZTULUNK VESZÜNK . . . ős urunk Attila letekint az égből, Véres könnyűt hullat isteni szeméből. Megszakad a szíve a nagy fájdalom­ban, Hogy bilincsben látja fiait e honban. Küldj szikrát nagy Isten a magyar szívekbe, HUnor-Magor hadát ébreszd új életre, Űzzed cl közülünk a testvéri viszályt. S aki tör ellenünk, arra küld a halált! Mozgay Sándorné. Lechner Lóránt műépítész, műegye­temi adjunktusnak a pestújhelyi r. k. templom tervezőjének, a pápa íj- szentsége a Pro Eclesia et Pontificc díszjelvényt adományozta. A Svábhegyi Egyesület e hó 4-én este rendezte a Pannonia- szálloda különtermében az áprilisi társasvacsoráját, amelyen több, mint negyven tág jelent meg, akiket melegen üdvözölt Bódy Tivadar elnök, annak jeléül, hogy ez a tagok fokozódó érdeklődését bizonyítja. Sok érdekes statiszti­kai adatot sorolt fel, amiket ösz- szegyűjtött, hogy a fürdőügyi tör­vénytervezet tárgyalásánál ezekre rámutatva, a Svábhegyet is a kli­matikus gyógyhelyek közé föl­vétesse. Élénk eszmecsere követ­te a népszerű és nagy agilitással élő elnök fejtegetéseit, amely fő­leg a hegyre vezető közlekedés ,modern fejlesztése körül forgott. Az illusztris társaság éjfélig volt együtt és végül az elnököt lelkes ovációban részesítették. Az I. kér. Iparosok és Kereske­dők Köre március hó . 27-én tartotta VI. rendes közgyűlésén Hubert Vilmos ügyvezető elnök, kimentette Ravasz László elnök elmaradását, akit üzleti ügyek tartottak távol. Ke­mény Dezső terjesztette elő az egész év működését felölelő jelentését, melyért neki és az egész tisztikarnak köszönetét mondott az ’elnök. Majd Szántó Sándor pénztáros mutatta be a zárószámadást és a jövő évi költ­ségvetést. miket a közgyűlés tudo­másul vett és megadta a fölment- vényt. Ezután Konuáromy Károly in­dítványára egyhangúlag választották meg a tisztikart és a választás alá kerülő választmányi tagokat. A mi meg is történt, mire Hubert Vilmos ajánlotta, hogy Ravasz elnököt vá­lasszák meg szintén tiszteletbeli tag­nak és vele együtt Kun Gyula min. tanácsost és Hennyey Vilmos állam­titkárt, amit egyhangúlag szavazott meg a közgyűlés. Végül Angyal Ig­natz mondott köszönetét az elnök­ségnek és tisztikarnak ügybuzgó működéséért. Fábián József indítvá­nyára pedig köszönetét szavaztak a ,,Budai Napló“ szerkesztőségének az­ért. hogy a kör ügyét lelkesen szol­gába és üdvözölte Merényi Richar- dct. aki súlyos betegségéből gyó­gyult fel. — Kedves örömmel vették tudomásul, hogy a Déli vasút terra- szán épült kuglizót a kör kibérelte minden keddi nap estéjére. — Köz­gyűlés után a kör számos tagja föl­kereste küldöttségileg Rávisz László elnököt, akit lakásán szintén ünneplésben részesítették. Kérje mindenütt a m „Sopron-Oyöri* TE ISSV mert cz 3 legjobb és IfeJSnlj legmegbízhatóbb Telep és Iroda : Sopron-, Győr- és Vasmegyei Tejgazdasági Rt. I., Fehérvári-ut27.Tel. J. 128-01 Meleg ünneplésben részesítette már­cius 19-én a Budapesti Gazdálkodók Farkasréti Egyesülete Limbacher Károly kertészeti főfelügyelőt, gaz­dasági tanácsossá történt kinevezése alkalmából. Szibinkits György elnök hatásos beszédben emelte ki az ünnepelt nagy érdemeit, különösen az egyesület körüli fáradhatatlan, ön­zetlen nagy munkakészségét. Nagy tudást és tapasztalatot bizonyító elő­adásai a gazdasági önképzés leghatá­sosabb eszközei', Becseiy Antal kermányfőtanácsos mondott eziitán végtelenül kedves, fenkölt szellemű, gazdasági ötletekben gazdag ünnepi beszédet, majd März Károly a köz­ponti társelnök köszöntötte az ünne­peltet. Régi szokások voltak a cs. k. had­sereg hagyományai s azok közül né­hányat felsorol a Szombuthy Kálmán kitűnő ’szerkesztésében megjelenő „Honvédelem.“ így a XIX. század első felében a 28. gyalogezrednél az a szokás volt, hogy ott csakis szőke tiszt szolgálhatott. A 6. vértes-ezred­nél még érdekesebb szokás uralko­dott: az alantas tisztek ingyen szol­gáltak. Senki sem vehette fel a fizeté­sét, hanem az alantas tisztikar illeté­keit az érdemes altisztek jutalmazá­sára fordították. A haditengerészetnél a szárazföldre való 'lépésnél azt a haditengerésztisztet, aki a tettenért fosztogatót ott a helyszínen le nem kaszabolta, becstelennek nyilvánítot­ták. LORGNON 2ibr íny inéi, I., Attila-u. 12. Igazgató változás. A székesfőváros tanácsa a II. kér. Mareibánya-téri elemi iskola igazgatóját Moussong Istvánt, aki már húsz éve ál az iskola élén s a folyó tanévben tölti be ér­demekben gazdag működésének 40-ik évét. szabadságolta, mely ez alka­lomból a Tanács hosszú, hazafias és nemzeti irányú működéséért a leg­melegebb elismerésben részesítette öt. A tanítótestület és a tanítványok ugyancsak egy szép és meleg ünnep­lés keretében búcsúztak cl szeretett igazgatójuktól. Helyére a tanács ugyancsak egy kiválóan érdemes, eddig pesti iskolát igazgató, régi bu­dai lakost. Fekete Jenőt helyezte át. Viszont az ö helyére a Kazinczy- utcai iskola igazgatójául vitéz Szán- t h ó László volt, id. igazgatót küld­ték ki, aki szintén kiváló pedagógus és budai lakos, egyúttal jeles sport­férfiú. TAXI AUTÓBUSZ VILLAMOS ÓBUDÁM Égető kérdések ezek, amelyek ma izgaják a főváros legősibb ré­szét, mert autótaxi-állomás A n d- réka Károly v. b. t. t. szívós utánjárására most lett csak .a Fő­téren — autóbusz még nincs, ta­lán nem is lesz, mely a Zsigmond- térről közlekedne az óbudai te­metőhöz, amely most megközelít­hetetlen, — és végül villamos sincs a Bécsi-úton, mely e fon­tos útvonalnak megadná életké­pességét és az óbudai temetőnek a létjogosultságot. Ezeket a kérdésekét tárgyalta e hó 5-én este tartott választmányi ülésén Andréka Károly elnöklete alatt a III. kér. Egyesült Polgári Kör. Az elnök megnyitó beszéde e’ején kegyelettel áldozott Prohászka Otto­kár püspök emlékének, a tagok pe­dig ünneplő felállással. Rezső Antal igazgató azután a 'közeljövőben tartandó közgyűlés előmunkálatairól referált. Orova Zsigmond dr., Bartók Béla, Mar­tin Gyula és Andréka Károly hozzá­szólása után, mint új tagokat egyhan­gúlag vették fel: W e i s z b er g e r Ferencet a textilgyár igazgatóját és T o t i s Árpádot a gyár műszaki igazgatóját. Ezután sor került Óbuda égető kér­déseire és Andréka Károly elnök be­jelentette, hogy a Községi Polgári Párt 4-én tartott központi pártérte­kezletén. ahol a beruházási program- mot vitatták meg, fölhívta az érte­kezlet figyelmét újból a bécsi-úti vil­lamos vasútra, amelyre Óbudának a temető miatt sürgős és okvetlen szüksége van. ótt az autóbusz ügyét állították előtérbe, de itt be kell várni az autók számának megállapí­tását. Fölvetette a hegyvidék útjai­nak sürgős rendezését és világítását, amire nézve kedvező választ kapott. Kemény Lajos fejtette ki ez­után, hogy azért jönnek kevesebben a választmányi ülésre, mert nincs módjuk jönni azoknak, akik a bécsi­éi villamost várják. Pontos számí­tásai vannak az autóbusz rendelés­ről. 50 volt tervezve, de csak 48-at rendelnek s az elmaradott kettő az, amely a bécsi-úton járt volna. Bartók Béla szerint a Besz- kárt jobb szereti az autókat, mivel neki olcsóbb, de a közönségnek- drá­gább, mert nincs rá átszálló-jegy a közútiról. Két autóbusz kell, egy ki­felé és egy befelé. Kemény Lajos Rezső Antal és Szépéssy Ágoston azt vitatták, hogy az autók kiinduló állomása a Zsigmond-téren legyen, nehogy a te­metőbe menőket kétszeri jegyvál­tásra kényszerítsék: — a villamoson és autóbuszon, mire Andréka meg­nyugtatta a felszólalókat, hogy az autóbusz nem halaszthatja el a bécsi­úti villamos kiépítését. Ismertette a Budai Napló-ban is megvitatott ter­vet, hogy az óbudai Dunapart parkí­rozása és gyógysétánnyá való átépí­tése miatt, amúgy is végállomássá kell kifejleszteni az óbudai vasúti ál­lomást a temető és Akvinkum között s a bécsi-úti villamos úgy a temető mellett haladna el az állomásig s onnan tovább a vasúti töltés mellett Akvinkumig, hogy így a szentendrei úton visszatérjen a Főtérre, körfor­galmat teremtve, mely felölelné ezt az egész elhanyagolt vidéket. Orova Zsigmond köszönetét kér szavazni az elnöknek az autótaxi ál­lomás létesítése 'körüli fáradozásai­ért, de kéri jegyzőkönyvileg leszö­gezni, hogy ez a kör érdeme. Üd­vözli az elnököt, hogy a 40 éves Torna- és Vívóegylet elnökének vá­lasztotta és kéri, hogy a Torna- és Vívóegyletet is üdvözölje a társas­kör, amellyel az elnök személyében igy egyesültek. Végül sürgette, hogy az Árpád­gimnázium megfelelő épületbe he­lyeztessék át, mire a vita során kide­rült, hogy a kultuszkormány is ezt tervezi, sőt már telket is szerzett e célra. Az autótaxit megfigyelte Sze­pesi Ágoston ny. postaigazgató, aki igazolta, hogy meg van a kívánt forgalom két kocsi számára, amit F r e y István háznagy és Hor­váth Lajos titkár is közvetlen ta­pasztaltak alapján igazoltak, de ki­fogásolták, hogy a vállalat csak több­szöri telefonsürgetésre küld kocsit, s azokat is elfogják útközben. B a r- tók Béla kifogásolta, hogy Óbudá­nak e fontos érdekét az autótaxi vál­lalat nem szolgálja kellőképen. A Társaskör beléletének minél in­tenzívebbé való tétele érdekében Martin Gyula szakfelügyelő kel­lően megokolva indítványozta, hogy a kör rendezzen gyakrabban társas­vacsorákat, szervezze meg túrista szakosztályát és rendezzen hetén- kint családias kirándulásokat. — ami: örömmel hajlandónak nyilatko­zott támogatni Tárná ssy Béla dr. a vigalmi bizottság elnöke, aki májusra már kidolgozta a program- mot. Ez lüktető életet vinne nyáron is a társaskörbe ha azt Wer t- 1’ c i m e r Samu indítványa szerint kellő íropaganda kísérné. Az értékes ideákat és eszmecserét megköszönve rekesztette be az ülést az elnök, akit szeretettel megélje­neztek. Albert Erzsi. Vannak istenáldotta tehetségek, amelyek csodás erővel vonzzák az embereket. Néhány év előtt Sebestyén igazgatása (alatt a nyári színkörnek ünnepelt primadon­nája volt Albert Erzsi, aki feltűnt, mint a meteor és föllépte telt házat jelentett. Legszebb sikerei közben férjhez ment és egyidőre visszavo­nult. De azért folyton tanult, hangja folyton csiszolódott és most, hogy njból a színpadra lépett, meglepetés­szerűen hatott pompás énekével. A Városi Színház az ő kedvéért hozta színre a Troubadurt, amelyben Azucé- ná-t énekelte óriási sikert aratva. Ez az óriási színház megtelt az utolsó helyig és a visszatért művésznő sze­replése iránt a nagyközönségen kívül érdeklődve képviseltette magát a kul­tuszminisztérium és a városháza is. A^ színházat a legelőkelőbb közön­ség töltötte meg és részesítette rendkívüli ovációkban a Budai Szín- kör^ volt primadonnáját. E hó 11-én u.iból fölléü a Városi Színházban, ahol a Czigánybáróban énekli Czipra sze­repét. Azután a Carmen van elő­adásra kitűzve. A jegvek túlnyomó részét már előjegyezték e két elő­adásra. SZEMÜVEG Zibrinyinél, I., Attila-u. 12 Farkas Nándor az óbudai templom karnagya, aki kiváló nagy tehetsé­gével az idén a zeneszerzés Király- díját nyerte el, március 27-én rende­zett hangversenyt a Zeneművészeti Főiskolán a Beszkárt kitűnő dalár­dájával, amelynek szintén karnagya. A szakavatott és lelkes dirigens nagyszerű érzékkel válogatta meg gazdag műsorát, amelyet kórusa imponáló biztonsággal, finoman ki­dolgozott, tempóban és felfogásban élettel teljes előadással hozott a meg­telt terem hálásan tapsoló közönsége éle. Különösen Ammer: Nem! Nem! Soha című kórusa, amelyet meg is kellett ismételni a szűnni nem akaró tetszésnyilvánítás és sűrű taps miatt. Farkas: Kakukmadár és Grieg: Hon­foglalás című hatalmas műve volt a lelkes és meleg est kiemelkedő mű­vészi eseménye. A hangversenyen közreműködött az elismerten naggyá emelkedett budai művész Laurisiti Lajos, M e d e k Anna a Magy. Kir. Operaház kitűnő tagjai, Sugár Vik­tor orgonaművész, Fehér'Ilona és V i d n e r Lilli hegedű, illetve zon­goraművésznők. hatásos, viharos tap­sokat arató előadásukkal. A hangver­seny értékes állomása Farkas Nándor felívelö karnagyi tevékeny­ségének. Zugligeti Egyesület mely 1892-ben alakult 10 évi szü­netelés után újraalakult és szeretné munkáját lelveniti, ha a Zúgliget összes lakói a tagok sorába lépitek és törekvéseiket támogatják. Ötlet, Programm annyi merült föl az eddigi tanácskozásokon, hegy ha azok meg­valósítása sikerül, minden zúgligeti lakónak igen sok előnyt tudnak biz­tosítani. Ennek azonban az a teltétele, hogy mindnyájan összefogjanak és a tagok kötelezettségét nemcsak a tag­díjak befizetésében, hanem abban is lássák, hogy mindenki tanáccsal ak­tív munkával részt vegyen az egye­sület életében. A segítség első fel­tétele az, hogy minden panasz, min­den kívánság, az egyesület vezetősé­gének tudomására jusson. Ezt akar­ják elérni a havonkint egyszer meg­tartott vacsorákon, amelyeken barát­ságos megbeszélés alakjában megtár­gyalják mindazt, ami az egyesnek vagy a közösségnek szükséglete. Az egyesület c célok megvalósítása ér­dekében április hó 8-án, pénteken este 8 órakor a London-szálló külön éttermében tartja havi vacsoráját. Az egyesület minden politikától mentes polgári egyesülés, amelynek egyetlen célja a Zúgligetnek felvirágoztatása, kiépítése, modern, egészséges üdülő­hellyé való fejlesztése. A vacsorára szóló meghívót az elnökség nevében aláírták: Dr. Manninger Vilmos egyetemi m. tanár elnök. Bernárdt Győző min. oszt. tanácsos, műépítész. Sigray István gépészmérnök. Dr. Zcrkowitz Imre ügyvéd, alelnökök. Budai Klub. Bárczy István volt fő­polgármester és miniszter személyes barátai és hívei alapítottak — eleinte szükebb keretek között — ezt a klub­bot, mely hivatva volt a budai olda­lon alátámasztani Bárczy István vá­rospolitikáját. Azóta nagyot fordult a világ és Bárczy István is. Harrer Ferenc is, a nehéz erőpróba után be­léptek a Polgári Egység Pártjába s ezzel ez a kaszinó is a Ripka Ferenc által kitűzött középútra tért a bal­felé vezető gyalogúiról. A polgári gondolat zászlója alatt az új Budai Klub is erős fejlődésnek indult, tag­jainak száma meggyarapodott és a Margithídfő környékének kezd tár­sadalmi központjává lenni, ami főleg dr. Hegedűs Miklós főorvos, ügyve­zető iáiéinak és dr. Orbók József ügyvéd titkár rendkívül agilitásának és ötletes programmjuknak köszön- \ hető. A klub programmjába vette a különböző budai érdekek ápolását, sőt legutóbb széleskörű propagandát indított az iránt, hogy a budai pol­gár csak budai iparosnál dolgoztas­son és budai kereskedőnél vásárol­jon: — budai csak budait foglalkoz­tasson! Buda legyen a budaiaké! E cél érdekében március 30-án este értekezletre hívta meg a Budán szé­kelő érdekképviseleteket, amelyet dr. Schack Béla a'l elnök vezetett és kifejtette megnyitó beszédében, hogy a szétforgácsolt erőket egye­sítve, azokat a gazdasági téren ér­vényesítsük. Ezt szolgálnák a Kries- haber Adolf dr. által régebben föl­vetett eszme, hogy speciális „budai vásárok“ révén teremtsünk a budai kereskedőknek és iparosoknak hírt és vevőközönséget. Legyen Buda a budaiaké! Nagy és erős mozgalmat kell indítani Budán ez irányban, amelynek részleteit az ezután össze­hívandó értekezletek dolgoznák ki. A kérdéshez elsőnek dr. B e r é n y i Sándor szólt hozzá, majd Nagy János. Azután Bodánszky Zsig­mond mondotta ej e téren szer­zett tapasztalatait és a bajt ott látta, hogy a budai kereskedő fél a rek­lámtól, — amire dr. Orbók József ajánlotta, hogy a budai kereskedők és iparosok használják ki a Budai Napló kivételes helyzetét, mely Bu­dán az egyetlen jól bevezetett és szívesen olvasott újság. Glanz La­jos bőröndös rámutatott arra a szo­morú körülményre, hogy az általa készített és a pesti üzleteknek szállí­tott árút ott megveszi a közönség, de Eudán nem, amit megerősített D u s á k Andor kereskedő is, aki megpróbálta, hogy haszon nélkül adott árut és úgy akarta a vevőket magához szoktatni, mégis Pestre mentek bevásárolni. K r i e>s It a b e r Adolf dr. ismertette ezután azt a tervét, hogy a budai közönség ér­deklődését kirakat versenyekkel és szezónvásárokkal kell lekötni. Ren­dezzenek a kereskedők a különféle kaszinókban alkalmi divatrevüket, a virágkereskedők szezónonkint virág- kiállításokat a Lukács-fürdő kertjé­ben, ahol a kereskedők kirakat­részleteket mutatnának be megfelelő reklámárakkal. A Budai Napló fel­hívná ezekre a közönség figyelmét. Az eszmét tetszéssel fogadták. Még üemcinwicser kereskedő fejtette ki a különféle szubvencionált szövetke­zetek káros konkurenciáját és ö is csak a Budai Napló útján kifejtett reklámtól vár eredményt. Az érdekes vitát, amelyen több kereskedelmi és ipari szakma képviselője vett részt az elnök összefoglaló zárszóval fejezte be, hangoztatva a reklám szükségét, mert az Úristennek nincs rá szük­sége. mégis harangoznak, hogy az emberek a templomba menjenek. A kereskedőknek is harangoztunk kell, hogy a vevők bemenjenek hozzájuk. Az értekezlet az elnök éltetésével ért véget. A „Budai Klub“ elnöksége és tiszti­kara a következő: Elnök: dr. Bár­czy István. Alelnökök: dr. Harrer Ferenc, dr. Schack Béla, Baracs Ká­roly, dr. Beke Manó. Ügyvezető alelnök: dr. Hegedűs Miklós főorvos. Titkár: dr. Orbók József ügyvéd. Igazgató: Bicskley Jenő műszaki főtanácsosi. Pénztáros Tafler Béla cégvezető. Háznagy: Szerényi Zol­tán bankfőtisztv. Gazdák: Brenner Sándor építész. Havas Kálmán szám- tanácsos, Néber János főtisztviselő, Seif Gyula főmérnök, Weltner Endre bankfőtisztv. Ellenőrök: Kovács Fe­renc bankbizományos. Pollák Benő gyógyszerész. Rákóczi imáját énekelte Szé­lt e 1 yh i d y Ferenc a Magy. Kir. Operaház művésze a Rákóczianum egyházközség március 24-iki böjti- estjén. Rézbútort, összecbukható ágyadat legolcsóbban szállít 30 év óta PfohÉSZka fennálló Nyaram VT, Gróf Zichy-u. 46. Fiók : Üllöi-út 9 HALWA SÁNDOR PUSKAMŰVES BUDAPEST, I., Krisztina-tér 2. Műhely: l„ Szent János-tér 4 Telefon: Lipót 966—02 állami díszoklevél. Eziistkoszorús mester Nagy aranyéremmel kitüntetve VADÁSZ FEGYVEREK • • • FEGYVER JAVÍTÁSOK • • • SPORTCIKKEK • • • CSERKÉSZFELSZERELÉSEK soha lakbért ha 1—35 évi törlesztésre ^ 2-3-4-5 szobás modern, kénye:mes, saját tulajdonú ÖRÖKLAKÁST vesz az „ÖRÖKLAKÁS“ R.-T.-tól IV. Városház-u. 4. (Kossuth Lajos-utca mellett) ilUHGARIA-GüOGyFORRAS szénsavval telítve: H A R MAT-VÍZ! Magyarország legrádiumosabb gyógyvize Az Erzsébet-hid budai hídfőjénél épült modern ivó­csarnokban Radioactiv hatású lithiumos és calcium hygrocarbonátos gyógyvíz IVÓ-KÚRA Keserűsó-kura. Javasolva vesebántalmak, gyomorbajok, székelési zavarok, álmatlanság, vérszegénység ellen. Poharankint lOOO kor. karlsbadi sóval 2000 kor. igazgatóság telefonja: t. 286-76 Reggel 7 órától este 6 óráig

Next

/
Oldalképek
Tartalom