Budai Napló, 1927 (23. évfolyam, 870-898. szám)

1927-11-26 / 895. szám

4 BUDAI NAPLÓ Budapest, 1926 november 26. szent LOKÁCtfÖRDi A magyar Pőstyéri» Éhgyomorra naponkint igyék egy pohár KRIST ÁLY-vizef S 166 ^.etfsmsfifstssassssirmastamam Ismeretterjesztő előadásokat ren­dez a Budapesti Gazdálkodók Egye­sülete. az alábbi naptári rend sze­rint: A mezőgazdaság és kertészet köréből vett tárgyakat Óbudán a kiskorona-utcai felső mezőgazda- sági iskolában dec. 15-én este 7 óra­kor Kadócsa Gyula: a — bö­szörmény i-úti polgári iskolában dec. 11-én d. e. fél 11 órakor Fü­redi Jenő: —< a f e h é r v á r i - úti polgári iskolában dec. 18-án d. u. fél 3 órakor dr. Blazsek Gyula fő- állatorvos adja elő. Belépő díj nincs. A múlt esztendőben rendezett elő­adásokat majdnem másfélezren hall­gatták meg s a tanulmányi kirándu­lásokon közel 400-an vettek részt, ami igazolja az egyesület komoly és eredményes munkáját. Márkus Szoyer Ily. a 12 éves kolo- ratura énekesnő, ez az ének-feno- mén, december hó 6-án fél 9 órakor önálló hangversenyt ad a zeneakadémia nagytermében. Csóka Béla színművész közreműködésével, A gyüjtőívek visszaküldését no­vember hó végéig kérik a M a g y a r Vörös- kVe r e.s z t E g y e sül e t I. kér. választmánya nevében H u- bert Vilmos elnök és Morbitzer Dezső főtitkár. Aki nem gyűjtött alá­írásokat, az •— a saját aláírásával lássa el) a gyűjtőidet és küldje be le­hetőleg postafordultával. Halló! — jég! Kint is van már az ismert plakát, hogy amint fagy, már jöhessenek a korcsolyázás hívei, akiknek télen át a B. B. T. E. Széna-téri jégpálya a min­denük. A Budai Torna Egylet pla­kátján és ez úton is tudatja, hogy a beiratás nov. 25—dec. ÍO-ig na­ponta vasár- és ünnepnap kivételével d. u. 5—lVi óráig tart. December hó 10-ike után a beiratási díj kétszere­sér kell fizetni. — Idényjegy: 16 P, kedv. 12. Beiratási díj új idényjegye­sek részére 24 P., kedvezményes 16 P. Napijegy délelőtt 1 P.. délután va­lamint vásár- és ünnepnap délelőtt és délután 2 pengő. Korcsolvaőrzés 2.50 P. Cipőskorcsolyák őrzése 4 P. Szekrénybérlet 8 P. — Zene min­den délután. Mint egy barokkszalon, úgy fest a maga ízléses berendezésével a L á n c h í d-k á v é h á z. amely az úri társaságok kávéháza lett. Disz­krét csendje, a zajtalan kiszolgálás, az újságok nagy tömege és a felszol­gált ételek minősége predesztinálják e szerepre. Ott duhaj, hangos szó sohasem esik és magános hölgyek semmiféle molesztálásnak nincsenek kitéve. Lehet, hogy csak Budán lé­tezhet ilyen kávéház. ahol ezt szíve­sen veszik és örömmel látogatják. A „Náni“ című népszínművet adta elő nov. 22-én a III. kér. Református Nőegylet a Kisfaludy-Színházban jól megérdemelt siker mellett Szilá- g y i Károly és Kontra Aladár védnöksége alatt. Serlegavató áldomásra gyűlt össze a Dalkoszorú Dalárda Óbudán, a Korona-vigadóban november 19-én este,- hogy a szegedi országos dalos- versenyen nyert gyönyörű díját — az egri érsek adományát, kedves ün­nepség keretében bemutassa. Ugyan­ekkor pompás összeállításban a da­lárda kiállította eddig nyert szebb- nélrszebb díjait: ezüst-koszorúkat, babérágakat, serlegeket, érmeket, plaketteket, billikomokat, amelyek mind a dalárda eredményes munká­ját s annak megbecsülését bizonyít­ják. Az ünnepség a Hiszekegy el­én ekl'és év el kezdődött, maid Tóth Ferenc ügyv. elnök üdvözlő beszéde után And róka Károly magyaros hévvel mondotta el szép gondolatok­ban gazdag beszédét, a további mun­kára serkentve a szorgalmas dalo­sokat. A dalárda ezután elénekelte Farkas Nándor óbudai karnagy: „Repülj fehér galamb“ című verseny­karát, amellyel a díjat nyerte, majd dr. Miklós Ferenc a Magyar Da­los Szövetség nevében üdvözölte a 66 éves dalárdát. S z o k o 1 a y An­tal dr. újlaki esperesplébános a ser- lég szimbólumáról mondott beszéde után Schuller Alajos operaéne­kes, a dalárda tiszteletbeli tagja, éne­kelt. Közben körüljárt a serleg s Ebenhardt Róbert alel nők a da­losegyletek megjelent képviselőit üd­vözölte. P á 1 f f y Mária operaéue- kesnő sokat megtapsolt éneke után a daJosegylietek kiküldöttei mondották el üdvözlésüket. Az egyes számok között a dalárda szebbnél-szebb nó­tákat énekelt és a jókedvű Németh dalostestvér, a Budai Dalárda tagja, kis szájmuzsikájával aratott nagy sikert. A pompás hangulatú, sikerek­ben gazdag estét Tóth Ferenc ügyv. elnök hatásos beszéde zárta be, összefoglalóan köszönetét mond­va mindazoknak, akik a Dalkoszorú ügyét a szívükön viselik. így első­sorban köszöntötte A n d r é k a Ká­roly nejét, aki aranyos jóságával mindig kitünteti a dalárdát, majd ^ André k a Károly érdemeit sorolta fel, aki nagy elfoglaltsága mellett is itt áll segítő kézzel, pártfogó jóaka­rattal. Üdvözölte dr. S z o k o 1 a y An­talt, aki lelkesítő hévvel igyekszik azon. hogy a dalárda Istenben bízva előbbre haladjon. M i 1 k o v i c s Va­zul társelnököt, akinek nagy gondja, hogy ne csaík erkölcsi javaik, de az anyagiak is gyarapodjanak. Zöld Károly karnagyot és nejét, mint a dalárda lelkének őrzőjét1, drága jó­akarójukat. Eisvogel Ferencet, az egyesület régi karnagyát, a III. kér. elöljáróság képviselőjét: dr. D e fa­re c z e n y i fogalmazót. Farkas Nándor zeneszerzőt, György An­dort a Csokonay dalkör elnökét, a Tabáni dalkört. Pálffy Mária és Schuller Alajos operaénekeseket. Nagy vidámság között maradt együtt a díszes közönség éjfél utánig. A keresztényszocializmus feladatá­ról beszélt nov. 17-én dr. Zi bólén Endre főgimu. igazgató a III. kér. Kér. Szce. pártban (Lajos-u. 183.). A közmunkák kiadása alkalmával az előnyösen ismert Ám on Antal és fia cég kapta meg a II. kerület Pasaréti-út, Weineck-íéle Magán-út és az Ördögárok között levő szakasz csatornázási munkálatait. Erzsébet napján tartották meg éves búcsújukat Budán a fő-utcai kapucinusok. A vasárnapi nagymisét dr. Breyer István prelátus celeb­rálta, míg a szent beszédet P. B e n d e Szaniszló ferences házfő­nök mondotta. A mise alatt a Budai Zeneakadémia pompás ének- és zenekara Clauser Mihály zene- igazgató vezetésével ünnepi misét adott elő precíz betanulással. BÖ1QSIDSJÄ85 MPL5 A Hitelbank, az Angol-Magyar Báni és a Leszámítoló Bank az orsziii gazdasági helyzetéről A Magyar Általános Hitelbank igazgatósága most adta ki a havi gazdasági jelentéseket, melyek­ben áttekinthető képet nyújtanak az ország gazdasági életéről. Ér­dekes a jelentésnek az a része, amely a kereskedelem és a bank­élet túltengéséről beszél. Erre vo­natkozólag a jelentés szóról-szó- ra a következőket tartalmazza: „Épp úgy, mint a kereskedelem­ben, hasonlóképpen a bankvilág­ban is észrevehető túltengése ta­pasztalható a vállalatoknak és túl­zsúfoltsága a produktív módon elfoglalható állásoknak.“ Hozzáteszi az állásokra vonat­kozólag a jelentés azt, hogy re­mélhetőleg a gazdasági tevékeny­ség fokozódása, amely a gyárak építés alatt levő fejlesztésében nyilvánul meg, továbbá a létesí­tendő villamos centrálé ismét szá­mos állásnélkülinek fog elhelye- ződést biztosítani. Megállapítja a Hitelbank októberi jelentése, hogy nálunk a konjunktúra hanyatlását még nem lehet konstatálni. Az (ipar változatlanul kedvező foglal­koztatást élvez. A szénfogyasztás az utolsó időben havonként 8—10 százalékkal, a vastermelés, és a vasfogyasztás pedig a múlt évvel szemben 60—70 százalékkal emelkedett. Az Angol-Magyar Bank igaz­j gatósága a napokban kiadott havi beszámolójában főként a bank- ráták, a pénzpiac és a konjunk­túra dolgaira helyezte a fősúlyt. Bőségesen ismerteti a Reichsbank és a hollandi jegybank rát'aemelé- sét, iHletvei ennek következmé­nyeit, különösen a magyar piacra. A bank fölteszi a kérdést, hogy tartani lehet-e a magyar piacon attól, hogy innen a külföldi tőke a pénzfeszültség következtében kivonul, meg kell-e változtatni Magyarországon a magán kamat­lábat és hogy kívánatos-e a Ma­gyar Nemzeti Bank rátaemelése. Az igazgatóság általában azon a nézeten van, hogy a külföldi pénz­piacon lejátszódó események Ma­gyarországra számottevő hatást nem gyakorolnak. A Magyar Leszámítoló és Pénz­váltó Bank most bocsátotta közzé angol, francia és német nyelven szokásos negyedévi jelentését Magyarország közgazdasági és pénzügyi helyzetéről. A bevezető az 1927. év harmadik negyedének bel- és külpolitikai viszonyaival foglalkozik. A Leszámítoló Bank betétállománya fél év alatt 13 millió pengővel, váltótárcája 7 miiló pengővel, egyéb kihelyezése pedig 10 millió pengővel szaporo­dott. * Nagv tömegekben jelentkeznek már az 1928. évi árumintavásár résztvevői. Az 1928 április,28 és má­jus 7 között megtartandó budapesti nemzetközi vásár agilis vezetősége számolva a vásár további fejlődésé­vel és a kiállítási anyag lényeges gyarapodásával, az iparcsarnok bel­ső átalakítását tervezi ez évre. ami­nek következtében az egyes szak­mák a múlt évektől elférő, kedvező területi elhelyezkedéshez jutnak. A vásár előkészítő munkáinak ezen élénk menetét elősegítette egyéb­ként a vásár vezetősége azzal is, hogy mindazon cégeknek, melyek részvételi szándékukat még ez év decernlber 31-ike előtt jelentik be, 5 százalékos helydí.i kedvezményt engedélyezett. * A tőzsdetanács november 12-én ülést tartott, amelyen tudomásul vet­ték több pénzintézet tőkeemelését. * A Liptákot. mint ismeretes, a Ganz-Daaubius veszi át. A tramsakció érdemileg már csaknem befejeződött és most már csak a for­malitások elintézése van hátra. Munkatársunk egyébként közelálló helyről a következő információt sze­rezte a Ganz-Lipták fúzióról: | — Azok a tárgyalások, melyek a I Ganz-Danubius és a Lipták között HUmiA-OTOGyFORRaS szénsavval telítve: HAR MAI-VÍZ! Magyarország legrádiumosabb gyógyvize. Az Erzsébet-hid budai hídfőjénél épült modern ivó- csarnokban RadioacGv hatású lithiumos és calcium-hydrocarbonátos gyógy via: IVO - KURA Keserűsó-kura. Javasolva vesebántalmak, gyomorbajok, emésztési zavarok, álmatlanság, vérszegénység ellen. Poharankint 8 fillér Karlsbadi sóval 16 fillér Reggel 7 órától este 6 óráig elefon : T. 286-76 Ascher kályhás, II., Apostol-u. 9. Közalkalmazottak részére árkedvezmény! folynak az utóbbi megvétele tárgyá­ban, már csaknem teljesen perfektek. A megvétel rövidesen lebonyolódik, részvénycsere útján és pedig oly­képpen. hogy a Ganz a Lipták rész­vényeket 15:1 arányban cseréli át Ganz-részvéin vekre. * A Magyar Vasúti Forgalmi mű­ködési területét 'kibővítendő igen ér­dekes új üzletágaikra tér át. Azokra a nehézségekre való tekintettel, amelyekkel most a helyiérdekű vas­utak építése jár, üzletkörébe vette a függővasutaik építését. Az első ilyen függő vasutat a bécsi testvériválla- lattal, az Oesterreichische Eisen­bahn verik ehrs-gieseillschafttal közö­sen Mária-Zellben építették meg. Ez a függővasút Mária-Zell környéké­nek egyik ismert kiránduló (helyére, a Biirger-Alpenre vezst és körülbelül 500 méter magasra visz fel. mert bár a Bürger Alpen 1200 méter magasan fekszik a tenger színe felett, Mária- Zell csak 500 méterrel van mélyeb­ben. A függővasát körülbelül 2.5 millió osztrák schillingbe került és az építési munkálatok már annyira előrehaladtak, hogy a tervek szerint december elején már üzembe is he­lyezik. A függővasút Mária-Zell kör­nyékét. mint divatos téli sport helyet is rendkívül népszerűvé fogja tenni, különösen ha jövő évben fölépül a Bürger Alpen csúcsán a tervezett monumentális szálloda és étterem, amelyet szintén a Vasúti Forgalmi létesít. Hasonló fiiggővasutat. vala­mint szállodát szándékozik a Vas­úti Forgalmi Magyarországon is épí­teni- és most keresik azokat a helye­ket. amelyek erre alkalmasak. * Az Angol-Magyar Bank novem­ber hó 11-én tartott igazgatósági ülésén Kálmán Henrik ügyvezető igazgatót vezérigazgató-helyettessé nevezték ki. A Magyar Általános Takarék- pénztár magába olvasztotta a bé­késcsabai Iparos Bankot s ennek helyén saját fiókot nyitott. ÖJ KÖNYVEK A „Tisza Testvérek“ könyvkeres­kedő cég közli velünk: Bang: Reményvesztett nem­zedék, fűzve P 5.—- kve Dekobra: Fenséges bohóc Kipling: Naulahka. fűzve P 6.— kve Komáromi: Cs. és kir. szép napok kve Kozma: Petőfi, fűzve P 7.20 kve Lageríöf: Antiíkrisztus cso­dái, íve P 6.— kve Puccini: Turandot (szöveg­könyv) kve Wells: Egyelőre... fűzve P 4.— kve Tudományos- és szakkönyv- újdonságok: Auer: Magyar bűnvádi el­p 8.— p 3.40 p 8.— p 6.— p 10.— e 8.50 P 1.— P 6.— járásjog tankönyve P 12.— Horváth: Magyar irodalmi népiesiség Faluditól tőfiig Pe­P 8.— Jordán: Matematikai sta­tisztika kve P 13.— Kaán: Magyar Alföld Lambrecht: Az ősember P 15.— elődei kve P 32.— Pogány: Elektromágneses tér kve P 32.— Takács: A török világból P 12.— HALWA SÁNDOR PUSKAMŰVES BUDÄPE ST, Üzlet és műhely: I., Szent János-tér 4 Telefon: Kr. 507—37 Állami díszoklevél. Ezüstkoszorús mester Nagy aranyéremmel kitüntetve VADÁSZFEGYVEREK • • • FEGYVERJAVÍTÁSOK • • • SPORTCIKKEK • • • CSERKÉSZFELSZERELÉSEK Hölgyek és Urak ! ^ ^1! sem Karlsbad, A ö:. sem karlsbadi só, MIRA glaubersós gyógyvíz minden mesterséges só nélkül sovány ít és gyógyít Biztos s’ker* f Budai lerakat: I Kérdezze meg orvosé11 PÉCZELY ANTALNÁL 11., Margif-körúf 50 Telefon : 240—97 Telefon : 240—97 KÁLYHÁS I ires Urion L, LOGODI-U. 19» Te!.: L. 972-33. Minden e szakmába vágó munka ügyében íorduljon bizalommal e régi jóhirü céghez. HáztaSar ©fásnál előnyös feltételek mellett vállalkozik Nagy Pál bádogos gáz, vízvezeték, csatorná­zás, fürdőberendezés és központi fűtés vállalaté !!., FQ-UTCÄ 20. SZ. Telefonhivó «79—42„ Palackozott tejünket ajánljuk, mert: 1. A tej zsirtartalma 3.50—3.60% 2. A tejet a vitaminokat megkí­mélő módon pasztőrözzük. 3. A tej minőségét a m. kir. állatorvosi főiskola tej- hygieniai laboratóriuma állandóan ellenőrzi. 4. A palackokat hygienikus alumi­nium zárólemezekkel zárjuk le. 5. A tejet fióküzleteink utján díj­mentesen házhoz szállítjuk. Budapesti Központi Általános Tojosarnok Részvénytársaság Részletfizetésre is szállítja: TISZA TESTVÉREK könyvkereskedése. az „Országos Törvénytár“ kiadvá­nyainak főbizománvosa. II, Fő-u. 12. Telefon 239—13. Szerkesztő: FERENCZY LÁSZLÓ. Laptulajdonos: VIRAÁG és TÁRSA Kiadásért felelős: Viraág Béla. E RZSEBETHID SZÁLLÓ Teieton 108-45. Budán, ?. Kökény-u. 14« Ráczfürdő mellett. Thermosíóíh Központi ffltésck és szellőzte ^sek, biolo-" glai szenyviztisztitó- berendezések, vízve­zeték és csatornássá fürdöberendezések ég épületbádogos mun­kák tervezése és SzabadaJma­kovácsolt ,Thermostóth‘r vas kazá­nok kizárólagos gyártól „ Tóth Imre ás Társa V., Katona József-u. 3. «laton 23—93 Nyomatott a Révai Testvérek Irodalmi Intézet R. T. Nyomdáiéban. Budapest, V„ Ügynök-». 8. — Nyomdaigazgató. Sziklai PáL

Next

/
Oldalképek
Tartalom