Budai Napló, 1924 (20. évfolyam, 796-818. szám)

1924-02-24 / 798. szám

2 BUDAI NAPLÓ Disztagjává választotta meg az ]. kér. Iparos kör dr. Ripka Ferenc vezérigazgatót, akinek az erről szóló oklevelet az Iparoskor kül­döttsége;: Bieber Károly, Hoiíenzer László. Sógor József, Tóth István. Máté István elnök vezetésével nyújtotta át, aki méltatta üdvözlő beszédében azokat az érdemeket, amiket Ripka Ferenc dr. szerzett Buda polgársága és iparossága érdekének kifejtett, ügybuzgó szol­gálatával. Ripka köszönettel fogadta a kitüntető bizalmat és megígérte, hogy ezentúl is mindig szivén hordja az iparosság ügyét. Az Árpád főgimnázium Vajdinger Gyula dr. min. tanácsos, Pintér Jenő dr. tan­kerületi királyi főigazgató, Hampel An­tal dr. h. államtitkár, Morván Győző dr. tankerületi kir. címzetes főigazgató és az- intézei tanári testületé fővédnöksége alatt február 25-én este 9 órakor (hétfőn) az óbudai Korona Vigadó nagytermében jó- tékonvcéiu, tánccal egybekötött hangver­senyt rendez, amelyen közreműködnek Grill Lola és Vavrinec Márta. Jegyek 111. Zsigmond-utca 114 és a helyszínen vált­hatók. Személyjegy 1000 K, Táncosjegy 5000 K, Családjegy 20.000. Balosverseny volt isméi Óbudán a Gázgyár színházában, ahol a tudósukat legutóbb összemért da­lárdák keltek uj versenyre, melyet több magánszám tarkított, így Novák László szép játéka táro­gatón. Az előbbi verseny dijait most osztották ki és Tóth Ferenc igazgató a Dalkoszoru-Dalfüzér egyesült dalárda ügyvezető-elnöke lelkes beszéd kíséretében buzdí­totta kiiartó munkára a dalárdá­kat. A versenyt vidám poharazás követte a kantinban, ahol ünne­pelték a karmestereket, Kondér Mihály főmérnök-elnök meleg sza­vakkal üdvözölte dr. Ripkó Ferenc gázgyári vezérigazgatót, a Budai Dalárda elnökét, aki a dalkuiíurát ;s hivatását méltató beszédben válaszolt. Szeghő Sándor karigaz- íató pedig a dalos munkásokat köszöntötte. Kincses Budi öreg vásosában. Szent jeliértről elnevezett száliásház híres neves námányfalai közt és ékes kertjében ren­dezte az Emericana Egyesület jan. 18-án ledves hírnek örvendő vigságos estjét., -abián Gáspár dr. elnök nagv ügybuzgal- nának megvolt az eredménye, mert a Jeliért szálló tánctermei zsúfolásig meg­éltek előkelő, vidám közönséggel, mely ávilágos virradatig táncolt. Gerő Ödön a kiváló publicista is iró e hó 19-én tartotta meg ílőadását az I. kér. Iparosok és kereskedők körében a tőzsdéről, elölelve a közérdekű téma min­ien részletét. A nagyszámú kö- tönség nagy érdeklődéssel hall­atta a kellemes előadást és za- osan ünnepelte az előadót, aki­iek azt a. kör nevében Hubert Hlmos ügyv. elnök köszönte meg. A Budai Dalárda február hó 23-án este i órakor a Budai Vigadó összes termei- len rendezi tánceal egybekötött jelmezes igestélyét. Jegyek az egyesület hivatalos elyiségében (I. Koronaőr-u. 3. sz. Igaz- atói iroda) és a Budai Vigadóban vált­atok. — Szeméiyjegy ára 10.000 K, isaládjegy ára 25.000 K, Táncos jegy ára 000 K. — Felülfizetések a Budai Dalárda ázalapja javára köszönettel fogadtatnak. Nász. Ostián Lilly és dr. Rauch ván orvos esküvője e hó 20-án, él 7 órakor volt a Szilágyi Dezső­én ref. templomban. Tanuk vol- ak Pour Lajos ezredes és Becsey kntal mérnök. A fiatal szép párt íaypál Benő lelkész eskette ma- lasszárnyalásubeszéd kíséretében. S/<inio8 budai előkelőséget vonzott a ílsőgödi dunai fürdőhelyre az uj templom eresztfeltételi ünnepe, ahol Bozóky Géza zredes a világ összes nemzeteitől szer- ett széretetadományokból megkapóan szép atholikus templomot emelt, amelynek srveit budai építőművész : Fábián Gáspár r. készítette el, olasz-román stílusban, gén festői megoldást mutat hatalmas ampagniljével, nagy kőrablakávaí, melyet egy angol pap ajándékából készítettek, középkori oldalhajójával, melynek ablaka­iban Jézus Krisztus életét ábrázolja üveg festményekben, mig a főhajó 14 ablaka magyarországi és magyar vonatkozású szenteket mutat. A toronykeresztet dr. Mé­száros János érseki helytartó áldotta meg és az összes jelenlévő hívek szeretettel megcsókolták, majd P. Böle Kornél do- mokos rendi atya mondott buzdító szép beszédet. Budai Almanach illetve Budai Nagy Naptár című évkönyvet a jövő hé­ten küldjük meg előfizető­inknek. Bolti ára 10.000 korona, előfizetőink és hir­detőink kedvezményes áron 7000 koronáért ve­hetik át megbízott tisztvi­selőnktől. Levente avatás. Meleg és hanÜ gulatos családi estélyt ült a Valéria Emerica Korporaíio jan. 28-án este a „Szent Gel!ért“-fürdő "márt ványiermében, ahol az ifjú leven! téket avatták fel, megható középt kori szertartások keretében. Bitter Illés a budai cisztercirend főt igazgatója a foederaíion com- mendátora a corporátió priorját Fábián Gáspár dr. műépítészt hívta fel, hogy a leventéket főt gadja be. Dr. Szőnyi Lászlóné a magyar Hiszekegyet énekelte el, ezután dr. Sirokay Margit viriuósz zongora játékával, Viraág Ilonka bámulatos művészettel előadott táncinterprétálásaival ragadta el a közönséget. Bácsai Székely Gyula szép hegedű játéka, Sik Sándor néhány remek költeménye s végül Daróczy Zoltánné csodálatos füty. művészete aratott nagy sikerekett Dalárdáját átszervezte a II. kér. ipa­ros Kör. Elnöke lett Lithay Alajos. Czen- ger László pedig ügyvezető elnök. Növendékei hangversenyét rendezte Moser Sándor áll. eng. Zeneiskolája, nagy­számú közönség jelenlétében a Budai Katholikus körben. A magas nívójú mű­sor kerete,in belül felléptek a tehetsége­sebb növendékek. Itt mutatkoztak be zongorán a Sereghy testvérek, Láng Ede Mersich Márián, Kuncz Gizella, és Ma­gyar Ibolyka. Hegedűn pedig: Cséizel Richard, Szeghő Arthur, Kulcsár Irén, Szűcs Lenke és Sipos József. A hálás közönség zajosan tapsolta őket. Hirdetőink szives figyel­mébe ajánljuk, hogy a lap előállítási költségeinek 200 százalékkal történt emelése miatt a hirdetések árát kény­telenek voltunk 100 százalék­kal emelni. Ä most folyó hirdetések nagyságáért felére kisebbítsük a jövő számtól kezdve. A Budai Torna Egylet e hó 16-án ren­dezte meg álarcos-jelmezes mulatságát, mely iránt mint az előző évben, most. is igen nagy volt az érdeklődés. A felvonu­lás 10 órakor kezdődött s meglepetésszerü, eredeti jelmezek változatosságai tették ér­dekessé és pompázová az estét. Elsőrangú talpalávalóról az agilis róndezőség' gon­doskodott, hogy pedig kedélyben sem volt hiány, arról a jó „budai fiuk gondoskodtak.“ A pápai érdemrend. A tabáni plébánia templomban febr. 10-én vasárnapon a nagymise alatt Hu­ber Lajos templomgondnoknak a pápai érdemrenddel „pro Ecclesia et Pontifice“ való kitüntetését dr. Ángyai Kálmán apátplebános len­dületes beszédben méltatta és ecsetelte a templomgondnok mű­ködését, akit ezért templomatyá­nak neveznek. Huber Lajos 18 évi működését a tabáni templomban, aki 25 évig volt iskolaszéki tag, 30 évig közgyám, érdemes szü- j lőttje,Tabánnak. A plébános ezután felolvasta a bibornok hercegrimás kegyes leiratát és székelyudvari Szenty Bálint egyházk. elnök fel­fűzte neki az "érdemrendet. Az ün­nepségen nagyszámú közönség vett részt. Fürst Györgyöt, a Rimamurányi vasmű részvénytársaság igazgató­ját igyekeztem megszólaltatni a mai nehéz gazdasági viszonyok között, de a szives fogadtatás dacára kitért a nyilvános vélemény- adás elől. Érdekeltek a személyére vonatkozó adatok is. de kijelen­tette, hogy a nyilvánosság előtt való szereplést szívesen átengedi azoknak a pénzügyi kapacitások­nak, akiknek biográfiája talán ér­dekli is a nagyközönséget. Beszél­getésünk során mégis sikerült meg­tudni, hogy Budapesten, 1876-ban születeti, tanulmányait itt a keres­kedelmi akadémián nagy sikerrel végezte. Már 1897-ben lépett a részvénytársaság szolgálatába és rövidesen annak főpénztárosa lett. Fáradhatatlan és eredményes szol­gálatainak méltánylásául 1920-ban cégvezetőnek léptették elő. Fürst György karrierje íulajdonképen itt kezdődik, most már mértföldes lépésekben haladt az „ifazgatói ügykör felé. Két évvel ezelőtt a közgyűlés — a helyettes igazgatói rangon átugorva — egyhangúlag kinevezte a Rimamurányi igaz­gatójává. Az egyéniségéből kisu­gárzó, nagyszivósságra valló mun­kaerőt éreztem ki a barátságosan felém nyújtott búcsúzó kézből. Ferenczy László. Kulturestély voit a múlt héten a budai Vigadó nagytermében, melyet kitűnő mű­sorra! a Budai Evangélikus Szövetség rendezett, elsőrendű művészek támogató­val. Herrmann Miksa műegyetemi tanár elnöki megnyitója után Kerpely Jenő gondorkamüvész aratott sikert, akit Kósa György zongoraművész kisért. Bakó László a Nemzeti Színház örökös tagjának sza­valata magával ragadta a közönséget. Zs. Habos Ilona zongoraművésznő játékát lelkesen megtapsolták, Konczné Keömley Bianka kellemes hangjával emelte az es­tély fényét. Ezután Koncz János hegedű­művész játéka következett szűnni nem akaró tapssal. Hatalmas kulturmunkát végez a budai iparosok és kereskedő- ifjak kulturegyesülete e télen is. Januárban színre került: Tériké színmű, Ezüst sirály operett, Bent az erdőben dráma, februárban Őfensége kalapja komédia, A tol­vaj színmű. A rendezés fáradsá­gos munkáját Garami István, Sá- rossy Ferenc és Vértes Elemér végzik kitartó buzgalommal. Táncos kabarét rendez a Budai Kath- Legényegyesület 1924. évi február 23-án (szombaton) este 8 órakor a budai kath. kör dísztermében (11. Fő-u. 83.) az egye­sület alapja javára. Belépődíj vigalmi adóval együtt: személyjegy 10.000 korona, családjegy (1 ur két hölgy) 25 ezer K. Jegyek kaphatók: 11. Iskoia-u. 28., csü­törtökön és szombaton. Wernanszky Béla konferál és közreműködnek S. Hardeck Lonci, H. Wukovits Gizi, Zeidler Micike, Hadházy Erzsiké, Selymessy Acóka, Ka- locsay Tótika, JBooz Micike, Sárossy Fe­renc, Várady Árpád, Paíaky Lajos, Nagy Béla, Dvorzsák András, Schmiederer Jenő, Szalay Gyula. A zongora kiséreteo Glöck­ner Sándor adja. Vigalmi bizottság élén állanak: Hévey István egyesületi elnök, Lichtenstein Ferenc alelnök, Mannheim Frigyes vigalmi elnök, Zeidler János titkár. Táncrendező: Henézy Gyula. Súlyos gyász érte Kugler Mi­hály mérnököt, a Hollós Mátyás társaság tagját és a budai hegy­vidék nagy vasutjának szervezőjét, akinek bátyja Kugler János ügy­vád elhunyt 84 éves korában. A Kugler nevet közismertté tette, a Gerband cukrászda megalapítója Kugler Henrik, kilencen voltak iestvérek s ma egyedül csak Miska bácsi él közülük jóerőben, egész­ségben, fáradhatatlan tevékeny­ségben. SZÉP UJ CUKRÁSZ SZALON nyiit meg I. Márvány-u. 10 sz. alatt, amelynek tulajdonosa Tóth Ferenc a legizletesebb süteményt tálalja vendégeinek. A háziszemetet ha postán kül- denék csomagonkint — ahogy a városatyák kiszámították és Kozma I Jenő dr. azt szóvá is tette a város­házán — sokkal kevesebbe ke­vesebbe kerülne, mint amennyiért a fuvartelep azt elszállítja. Nem lehet a fuvartelep máshonnan szár­mazó deficitjét, felesleges kocsijait, rossz spekulációit a szemétfuvaro­zási illetékekből fedezni, hanem a szemétfuvarozást teljesen elkülö­nítve kell kezelni. Dehogy miért akarják ezt a költséget is a sze­gény lakóval megfizettetni, aki ma is minden közterhet visel, — azt igazán nem tudjuk, l Gyász. A Sashegy tulajdonosa a Saxlehner család, mely a kese- rüviz források révén világszerte ismert névvé vált. Most hunyt el a már régebben elhalt Saxlehner Amdrás özvegye 92 esztendős korában, akit tevékenysége révén j általános közbecsülés és tissteleí kísér utolsó utján. Az ördög nem alszik, hanem j ott szundikál a tintatartóban, a toli hegyén és a nyomdák szedőszek­rényeiben, hogy kétségbeejtse a í szegény szerkesztőket és bosszani- | sa az olvasót. Legutóbbi számuk- j ban is Pauler Ákos egyetemi ta­nár neve Vauler lett s Gerő Endre nászhirében Bot Gyula alezredes neve Vot-ra változott. Mi ennek kapcsán most rágyújthatnánk arra a bizonyos siralmas nótára a j rosszul táplált írókról, nyomorgó j szerkesztőkről, de mert ezen sem­miféle siralmas elégia nem segít, ! — arra kérjük olvasóinkat, hogy i ne bosszankodjanak, j Elég baj, hogy a munkásbizto- | siíó pénztár be- és kijelentőlapjait nem lehet máshol kapni, mint az Orczy-uton, ami sok nehézségeket j és kiadást is okoz, főleg nekünk budaiaknak. Mosdóssy Imre kir. tanfelügyelő ezt szóvá is tette a , közigazgatási bizottság ülésén és I kérte, hogy ezekhez a bejelentő- ; lapokhoz is hozzá lehessen jutni J az egyes rendőrszobákon. A Déüvasui tisztikara Gordon Róbert min. tanácsos, üzletigaz­gató fővédnöksége alatt és Pogány Sándor üzletigazgató helyettes, dr. Schubert József igazgató, Szakács Péter, dr. Hiesz Károly, Molnár József, Papp Vilmos dr. igazgató- helyettes, dr. Szentivánvi Dezső, Lélek József főfelügyelő védnökök támogatásával pénteken február 1 én kitünően sikerült táncestélyt rendezett a budai Vigadó összes termeiben. A táncot vidám műsor előzte meg özv. Goldschmidt Ká- rolyné, Németh Józsefné, Ritscher Marczel. Tas József, a kis Babos Évike, Taby Emma, Németh Irén, Csernyák Géza, Mezey Dénes sze­replésével. A kitűnő hangú Németh József jóizüen konferált. Műsor után táncra perdült az ifjúság. A nagy sikerért Vető Sándor főfelü­gyelő, főrendezőt és rendezői gaz­dáját illeti a babér. Kabaré estét .rendezett a buda­pesti Ili. kerületi iparosok önképző­köre 15 éves fennállása alkalmá­ból. a tiszta jövedelmet könyvtára javára fordítja. Nagy sikert arattak: Schleider József, Moszka Alfonz, Keimer András, Schöberl Sárossy Ferenc, ifj. Illés Tüsigmond, Gelbert Károly és kedves kupiéival Vuko- vics Gizi, Töhöly János, Moszka Lujza, Szarka Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom