Budai Napló, 1924 (20. évfolyam, 796-818. szám)

1924-02-24 / 798. szám

BUD A 1 NAPLÓ 7 Lélekemelő műsor keretében ünnepelte február 3-án délután a Szent Alajos Ház a világ legkivá­lóbb nevelőjének, a szaléziánusok megalapítójának Don Bosconak halála évfordulóját. Ugyanez nap délelőtt az óbudai kath. templom­ban Szalézi szent Ferenc tisztele­tére főpapi misét mondott Mészáros János dr. érseki helytartó fényes papi segédlettel. Farsang. A budai Vigadó ter­mei február hó második felében az alábbi táncmulatságok és hang­versenyek céljaira van előjegyezve: Február 22-én Gép és vasutfelsze- relési gyár Kistarcsa tisztviselői­nek táncmulatsága. 23 án Budai dalárda bálja. 24-én Nedelkovits Anna dalestje. 26-án Országos magyar kertészeti egyesület tánc- mulatsága. 27-án Állami felsőipar­iskola segítő egyesületének bálja. 28-án Ganz danubius gépgyár tisztviselőinek táncmulatsága. 29- én Elektromos müvek testedző egyesületének táncmulatsága. Sétahangeersonyt rendez a szent Gellert - gyógyfürdő előcsarnokában vasárnapon- kint délután 5-től Vs-ig a székesfővárosi tisztviselők szimfonikus Zenekara, jeles művészek közreműködésével karnagyok : Bor Dezső, Müller Károly. A télikertben uzsonna és buffet, belépőjegy ára szemé­lyenként 2000 korona, — a szókesfőzárosi alkalmazottak kedvezményben részesülnek Nász. Hegyessy Mihály festő­művész Boriska leánya Ráskai Alfonz cR. fővárosi ügyvéddel há­zasságot kötött. A ródlisokat figyelmeztetjük, hogy a tanács szánkázásra a következő útvonalak használatát engedélyezte: Az I. kerületben Városmajor, Kissvábhegy, Sváb­hegy, Zugliget. A Szamos-utca (csak kis gyermekeknek.) Temes- utca. Tündér-utca, a Svábhegy úthálózatának ama vonalai, ame­lyeken a téli időben kocsiközleke­dés egyáltalán nincs, Árnyas-ut, Cinege-ut, Csillagvölgyi-ut, Hűvös völgy, Vadorzó-utca, Magánterü­leten elkészített pályák. A II. kerü­letben : Rózsadomb és Szemlő- hegy, Garas-utca (csak gyermekek részére,) Felvinci-ut, Orgona-uí és Levélruíca (csak gyermekek ré­szére, az Áldás-utca a Marcibányi téren, a Lövölde oldalán két csuzda (csak kis gyermekek részére.) A III. kerületben csak magánterüle­teken és olyan hegyi utakon, me­lyek kocsiközlekedésre nem alkal­masak. Uj élet folyik a Kelenföldi pol­gári körben, ahol a múlt héten rendeztek az első tagavató ünne­pet a január végéig belépett uj tagok tiszteletére, amelyen a régi tagok, valamint az újak is igen nagy számmal jelentek meg. A tagavató beszédet Reiízer Emil nagykereskedő mondotta, nagy koncepciójú beszédjével frenetikus hatást ért el Becsey Antal. Szelle­mes várospolitikai beszédjével nagy hatást ért el Benedek János dr. nemzetgyűlési képviselő. Dr. Molnár Jenő szerkesztő, dr. Feleky László a kereskedők egyesületé­nek titkára szólaltak még fel s fel­szólalásaikban szintén az uj tago­kat köszöntötték. Kramer Adolf, a végrehajtó bizottság elnöke kö­szönte meg a vendégek megjele­nését, amely után még hosszú ideig emelkedett hangulatban ma­radt együtt a szép társaság. — Kabaréval egybekötött táncestélyét febr. 16-án rendezte az agilis tár­saság, amelyen közreműködtek Hecht Gertrud, Almássy Masa, Kurcz Oszkár, Heviczky Aladár, Grünfeld Henrik, Kafka Gyula, Bodrogi Zsigmond és az est jó­kedvét adó Simái Ede. A sikerült estét Griinfeld Henrik és Rákosi Hugó rendezték, a táncot utána Heller Sándor. Székely Bertalan a művészet iránt való rajongását a kabaré művészek előadása alatt kedélyesen elgondolva, de komo­lyan kilátásba helyezett a művé szék számára két pár cipőt, mert éppen cipőről volt szó az egyik siófoki kupiéban. FRANCIÁUL tanítok órán kint I négyezerért. Krisztina-körut 61. 11.8. Panasza van az I. kerületi Ipa­roskörnek, ahol az e hó 21-én este tartott gyűlésen a tagok he­lyeslése közben interpellálták meg az elnökséget az aj lóverseny­pálya ügyében, ahol 8—10 milli­árdos beruházás melleit a budai j iparosoknak egy fillér ára munka sem jutott. A kör ugybuzgó el­nöksége most mindent el fog követni, hogy munkát biztosítson tagjainak e nagyarányú építke­zésnél. I Fénykorát éli most a Budai Dalárda, amelynek reneszáncát három nagy energia segítette elő, Dr. Ripka Ferenc elnök fáradhatlan vasakarata, mely a vezetésben és társadalmi téren, — Szeghő Sándor karigazgató fegyelme és európai szaktudása a zenei részben — és dr Baranski Gyula alelnök példa­adó ügybuzgalma a dalárda belső életében tették lehetővé azokat az európai sikereket, amelyek közé tartozik a dalárda legutóbbi hang­versenye, mely jan. 30-án zsúfolásig megtöltötte a pesti vigadót. Áhitat- keltőén szép'volt Wagner Richard Az Apostolok vacsorája című óra tóriuma, amit Cuypers „Roland kürtje“ című férfikara előzött meg, amikor különös sikert aratott Horváth János kifogástalan bariton szólója. Közben Schuler Alajos, Wészely Ede, dr. Schreiner Károly és Sallay Nándor Sibelius négyese­ket énekeltek finoman ; Schuller Alajos Szeghő Sándor Báthori Erzsébet cimü zenedrámájából adott orkeszterkisérettel egy hatásos részletet. A közönség frenetikus tetszésnyilatkozatokkal kisért min­den számot és ünnepelte a zseniális karigazgatót. Közkívánatra meg­ismételte adalárdaezta hangverse­nyét e hó 21 én ismét Pesten a Vigadóban, svalószinűíeg Budán is megismétlik. A budai evangélikus ifjúsági egyesü­let a Budai evangélikus Szövetséggel karöltve a „hegyen épült város“ evan­gélikus belmisszióalap javára febr. 9-én este 7 órai kezdettel a Deák-téri ev. is­kola dísztermében tánccal egybekötött művész estet rendezett. KÖZGAZDASÄG. Szerkeszíi: Ferenczy László A Magyar Cukoripar r. t. igaz­gatósága az ez év február 23-án tartott rendkívüli közgyűlésen je­lenleg 90 millió K alaptőkét 3600 millió K-ra emelte olyképpen, hogy az eddigi részvények 600 K-ás névértéke 20000 K-ra emelte és 30000 darab egyenkint 20000 K névértékű uj részvény bocsáttatott ki. Az uj részvények már az 1923 —24. üzletévre osztalékjogosultak lesznek és teljes egészükben a régi részvényeseknek ajánltatnak fel 5:1 arányban darabonkint 200000. K kibocsátási árfolyamon. Az ekkép befolyó összegből a régi részvények névéríékének feleme­léséhez szükséges összegek is fe­deztetnek. A Magyar Lloyd Papírgyár r. t. amely hatalmas aszódi repülő gépgyárát papírgyárrá alakította át, legutóbb tartotta rendkívüli köz­gyűlését. amelyen Salusinszky Gyula dr.-t, a Lloyd Bank rész­vénytársaság vezérigazgatóját a társaság igazgatóságába válasz­totta. A gyár e hó végével a gyártást már megkezdi és Csonka- Magyarorszag legelső papírgyára lekz. A közgyűlés felhatalmazást adott az igazgatóságnak az alap tőkének 30 millió koronáról 60 millió koronára való felemelésre. A részvénytársaság a tőkeeme­lésből kifolyólag rendelkezésre álló összeget további papirgépek felállítására és a gyár nagyarányú fejlesztésére fogja fordítani. Az Ariadne cérnagyár r.-t. cér­nagyártmányaival már régen nép­szerűvé tette nevét az országban. A gyár most rendkívül nagysza­bású és a külföldön is ritkaság- számba menő .modern fonalkiké- szitő- és kelmefestőgyárat rendezett be. Igen fontos és régen nélkülö­zött újítása a vállalatnak szalagok, csipkék, zsinórok, tressék átfestése divatját múlt színekből garantáltan gyürések nélkül és visszaadjus- tálva teljesen újszerűén és eladásra készen. Az uj gyárhelyiség mos­tanában nyílt meg I., Ballag Mór- u. 14. szám alatt. Ugyanitt nyert elhelyezést a meglepően nagy üzemre berendezett modern ruha­festőgyár is. A központi irodák továbbra is L, Horthy Miklós ut 65. sz. alatt maradnak. Földhitelbank részvények rövid idő alatt megkétszerezték árfolya* mukat. Az amerikai tőke is élénk figyelmet mulat ezek iránt a rész* vények iránt, amelyek vásárlására külföldi szindikátus is alakult. A Földhitelbank részvényeiből ezen a héten már 5 darab volt egy kötés, tehát kisebb tőkével is meg lehet szerezni ezt az értékes részvényt. A Magyar-Amerikai Bank igaz­gatósága február hó 1-én a Föld- hitelbank székházában ülést tartott, melyen megállapította az 1923. évi üzleti év eredményét. Az elért tiszta nyereség 661,269,986 koronát tesz ki. Az igazgatóság indítványt tett a közgyűlésnek, hogy az 1923. évi szelvényeket a Magyar Ameri­kai Bank és a Földhitelbank pénz­táránál 500 koronával váltsák be. A, Földhitelbank mobilüzletével való fúzió a Magyar-Amerikai Bank előtt újabb mőködési teret nyit meg. A Magyar Fundus mezőgazda- sági és ipari rt. megvette a Pátria vegyészeti gyár budapesti bejegy­zett eéget és abból Pátria vegyé­szeti gyár rt. cég alatt részvény- társaságot alapított. Az igazgató­ság elnöke Waldbott Ödön báró cs. és kir. kamarás lett. Az igaz­gatóság tagjai: Angyalossy Béla dr. földbirtokos, Bezerédj Imre földbirtokos, Jókay-Szilágyi Miklós földbirtokos. Rauszek Jenő min. tan., földbirtokos (alelnök,) Rózsa Miklós dr. a Városi bank igazga­tója. Ugyancsak a Magyar Fundus mezőgazdasági és ipari rt. közösen Bezerédj Imre alsószilvágyi nagy- birtokossal Alsószilvágyi húsüzem rt.-ot alapit 2 milliárd K alaptő­kével Alsószilvágyon. A gyár 20 hold területen fog felépülni nagy hizlalóval. A vállalat vezérigaz­gatója Bezerédj Imre nagybirtokos lesz. (Altruista bank) a Magyar föld­hitelintézetek országos szövet­sége 1923. évi mérlegében 15 millió i koronaalaptőke mellett 23,772.115 K tiszta nyereséget mutat ki.szem­ben az előző évi 7,342.000 K-val. A Bőripari B.-t. (Győr) részvényeit a legközelobbi napokban aMagyar Általános Takarékpénztár r.-t. bevezeti a budapesti tőzsde forgalmiba. A győri Bőripari r.-t. saját tőkéi lőo millió koronára rúgnak. A gyár 190t> ban alakult, később közvetlen érdekeltséget vállalt nála a Mauthner Testvérek és Társai r.-t. a Magyar Alta. lános Takarékpénztár r.-t. és ennek affili. áltja, ‘a Győri Általános Takarékpénztár r.-t. A gyár mely a legnagyobb bőrgyárának irányítása alatt áll. legfőképpen transz- missziós gépszij gyártásával foglalkozik, de gyártja a legkülönfélébb boripari cikke két a kommercárutól a legfinomabb luxus- áruig. A részvénytársaság tulajdonát ké­pező három bérház, 1500 négyszögöl terület 658.000 koronával, 114 darab gépe 280.000 koronával van felvéve. A gyár havi forgalma ma már túlhaladja a 800 millió koronát. — ltombol a Unna jege. Hétfőn hajnal­ban, mint tudósítónk jelenti, megindult a jégzajlás az Alsó-Danán. A nagy jég- tömbök elszakították a faludnak újvidéki részén lévő pilléreit. — Magyarok üzenete Algériából. Ma levelet hozott a posta a messzi Afriká­ból. Ezúton üdvözlik hozzátartozóikat az algiriai idegen légióban szolgáló követ­kező magyarok : Szabó Gusztáv (Buda­pest), Matlekovis József (Komárom), Fi­scher Árpád (Szabadka), Takács Pál, Biber Aladár (Nagyvárad), Kováts József, Miselbach István (Karánsebes). Címük: 1. Regement—Etranger C. I. 1. Ain-Et- Hadjar. Algerie—Afrique du Nord. Szent István Porter sör Polgári Serfüzde páratlan Hülőnlesessé$e állandóan friss csapolásban : Frenreisz István Szt. Gellért-szállój Szent István-étterem í., Alagul-utca 5 Winkler István II. Margil-körut 2 Grecsák Róbert Déli vasúti vendéglő Belvárosi söröző Vili., Rókóczi-ut 1 Biró Dénes IV., Vámház-körut 16 Erdélyi borozó VL, Dalszinház-utca 8 Elő József VII., Thököly-ut 4 Grand-étterem X., Belső Jászberényi-ul Keszey Vince VII., Rákóczi ut 44 Magyar ház VI. , Teréz körút 15 Palace-szálló étterme Vili. Rákóczi ut 43 Posch-étíerem Vili., József körút 3 Posch-étterem Vili., Dohány-u. 20 Sturm József V., Berlini tér 4 Szabó Lajos VII. , Rákóczi ut 88 Szita Lajos Vili., Üllői ut 46

Next

/
Oldalképek
Tartalom