Budai Napló, 1923 (20. évfolyam, 763-795. szám)

1923-01-06 / 763. szám

msmwm BUDAI NAPLÓ Szerkeszti: Forgács Béla. Az amerikai töke bekapcsolásának nagy sikerét érte el Becsey Antal, aki magas nívón álló, nagykoncep- cióju gazdasági tekintély ma a kül­föld előtt is és a múlt évben tett amerikai utján előnyös kereskedelmi összeköttetéseket szerzett a magyar gazdasági élet számára és most, hogy az Amerikai — TUagyar kama­rát sikerült megalkotnia, amelynek első alelnöke, már is megszervezte a kamara első nagyarányú vállalko­zását. — Orientális kereskedelmi és ipari rt. cég alatt alakult meg Bu­dapesten (I., Horthy Miklós-ut 1.) 10 millió K alaptőkével (10.000 drb 1000 K n. é. részvény) az uj válla­lat Keleteurópa és a Balkán álla­maival, másrészt ez államok, úgy­szintén Magyarország és Amerika között kereskedelmi és ipari össze­köttetések létesítésére, ipari alapítá­sokra és financirozására. Az igazga­tóság tagjai: báró Hazai Samu, gróf Charles de Troismonts, Becsey Antal, szigeti Barthos Andor, báró Borne­missza Lipót, gróf Széchényi Bálint, Szávay Gyula dr. Póka Pivny Béla, Zánkay Viktor, Salamon Manó, Grosinger Miksa, dr. Szabolcsy Antal, Szmik Antal,ídr. Krassó Dezső és dr. Scháantz Pál. A Goldberger Sám. F. és fiai rt. Buda egyik legjelentősebb ipari vállalata közgyűlés, n a lefolyt üzleti év osztalékát részvényenként 100 K-ban állapította meg. Az esedékes szelvény január 2-ától kezdve az Angol-osztrák bank budapesti fiók­jánál, az Egyesült fővárosi takarék- pénztárnál és a vállalat főpénztárá­nál váltatik be. Az igazgatóság uj tagjává Drucker Géza, a felügyelő­bizottságba Földiák Frigyes dr., Hoch József dr. Károlv Henrik, Kreutzer Jenő, Zsengeri Manó, budai Goldberger Sándor és Hári ^ Ágost választattak meg. A közgyűlés után tartott igazgatósági ülésen Reichmann Samu h.;igazgató igazgatóvá, Singer Ignác cégvezetőhelyettes igazgatóvá, Vágó István György titkár cégjegy­zővé neveztettek ki. A Magyar Német Bank részvényeit bevezették a tőzsdén. A részvények 95 százaléka zárolva van és csak kevés részvény került a magánforga­lomba. A nagy érdeklődést tekintve, valószínű e papír árjavulása. A Magyar Német Bank az utóbbi idő­ben több nagy tranzakcióban vett részt és ipari téren is erősen terjesz­kedett. Az Első Magyar Iparbank igazgató­sága megválasztotta vezérigazgatónak Sebesta Kolost, a Magyar Általános Hitelbank eddigi igazgatóját. Az uj vezérigazgató január 1 -ével foglalta el hivatalát. A „Hermes“ magyar általános Váltóüzlet rt. közgyűlése az 1921-22. üzletévre részvényenként 34 K (17 és fél százalék, a múlt évi 10 szá­zalékkal szemben) osztalék fizeté­sét katározta el. Az igazgatóság uj tagjává megválasztatott Radván- szky Béla báró. A Fabank az elmúlt évre 8—10 százalékos osztalékot fog fizetni.. A részvényeket, amelyek most 400 korona körül állanak, a rendes évi közgyűlés után be fogják vezetni a tőzsdére. A Villányi Pezsgőgyár ás Borpince Rt. (a Magyar-Olasz Bank Rt. érdekeltsége) 1921. évi mérlegében 18 millió K alaptőke mel­lett 3,750.400 K tiszta nyereséget mutat ki az előző évi 1,493.838 K-val szemben. A Magyar helyiérdekű vasutak rt. (a Pesti magyar kereskedelmi bank érdekeltsége) alaptőkéjét 150.000 drb 200 K n. é. uj részvény kibocsátásával 20 millióról 50 millió koronára emeli föl. Föld- és épületforgalrni rt. cég alatt 50 millió K alaptőkével és francia tökének részvételével uj vállalat alakult. Az alapí­tás elnöke: herceg Odescalchi Károly, az igazgatóság pedig a budapesti és párisi pénzvilág tagjaiból áll. Az alapítási és bankári teendőket Bauer és Heck bankcég látja el. A Mayer és Möller Olaj-, Gépkenőcs- és Vegyipari Gyár Rt. múlt hó 2Ó-án tartotta évi közgyűlését és az 1921—22. üzletévre részvényenként 30 korona osztalék álla­píttatott meg. A Fonciére Általános Biztositó Intézet alaptőkéjét 6 millióról 8 millió koronára emeli fel és a részvényeseknek három régi részvény után egy újat ajánl fel 2500 K és 60 K költségmegtérités ellenében. A Központi Leszámítoló Bank alaptőkéjét jelentősen felemelte. Az intézet a tőke­emelésbe a felvidéki magyar intézetek egy részét kapcsolta be. A bank alaptőkéjét az eddigi 20 millió koronáról, legutóbb 70 millió korqyiára emeltek fel. Ebből 20 millió névértékű részvényt a régi részvé- nyések kaptak 1 : 1 arányban, mig 30 millió részvény a felvidéki pénzintézeteknek ju­tott. A tőkeemelés révén az intézet saját tőkéje 110 millió koronára emelkedett. FIS VELEM! EÜSS És NEISZ női divat áruháza 11016* Belváros, Veres Pálné-utca 3. sz. nagy taiseüf! vásár e héten eladásra kerülnek a legjobb minőségű 140 cm. sz. TRÍCOT SELYMEK Ct prrt minden színben méterje d* Ju. Selymek, szövetek, vásznak, siffonok, bélés és rövid-árúk mélyen leszállított árakban. Telefon: 139—47. Csipili, fátyolck, női divat különleges­ségek és függönyök Hoeplner m. kir. udv. szállító csipkés boltja IV., Koronaherceg-u. 20. Telefon: 118—81. KORONA-UTCAI OLDALON. L1SH8 LÁSZLÓ cipész-mester II, Margit-krt 64/b cipői a legjobbak és a legolcsóbbak GflLVfltiOPLBSZTIKB. rágok, gipsz- és faszobrok fémbe­vonását jutányos árban elvállalja Moruay Sz. Ili, Zstgmond-u. 114 I ¥ 130 fokos> vaiódi szavatolt szappanfőző (Utasítás: 4—5 kg. zsiradék, \ S 1 kg. lugkő, 8 liter viz) f Rézgaüc 38/99°/°, Harbid, ' gr55 petroleum iegf., akácméz ) Szállit vasúton és posta­csomagokban utánvét mellett :: Yeszek mézet kisebb-nagyobb tételekben :: Telefon S/AlTtMÁD Budapest,!., 42—79 SVv/Ui\AK, Attila-u. 23. Ulmné fele régi vendéglőt 11„ Margií-körut 52. szám alatt átvettem és régi híréhez méltóan megnyitottam. A nagy közönséget, budai jóakaróimat, ismerőseimet arra kérem, hogy kedves látogatásukkal tiszteljenek meg.. BEM REZSŐ vendéglős. o Harmatviz o A lithiumos Hungária-forrás széri- :::: savval telitett ásványvize I i 1 i ! ESS ! LAMAL LAJOS műszerész, I., Krisztina-körut 151. Varrógép, kerékpár és grammo- fon raktára. :-: Telefon 49—66. ! K5Sä I 8 1 I I 1 8 i 1 i i 1 1 I 1 i I I i US Sor­különlegességek a Polgári Serfőzde budai raktárában telefon 57—135. 1Ó TŰZHELY A HÁZIASSZONY ÖRÖME! Tekintse meg Bieber Károly lakatos gyári raktárát :: Méltányos árakf :: l., Pálya-utca 6. :: Telefon: 181—35. :: * a 11 S Bádogos, gáz, vízvezeték, csatornázás, fürdöberendezés és központi-fűtés vállalat a | i ij| Lackenbacher György j | ! Telefon : BUDAPEST, Telefon: ■I; 152 — 61. II., FŐ-UTCA 7. 152—61. E • ükor jól mulatni? Menjen el: — I., Alkotás-u. 7/b Déli-vasút kávéházija, ahol mindennap délután és este HOFFMANN VILLY, nagy, szim­fonikus zenekarával hangversenyez Kitűnő meleg vacsora. — Első­rangú fajborok. — .Polgári árak ! Kályhás! jmmmiHBr , , BERES MÜRTOK I. kér., Lógodi-utca 19. sz. TELEFON: 172—33.-wt m Minden e szakmába vágói munka ügyében fordul­jon bizalommal e régi jóhirü céghez. Tőííi és Pintér BUDAPEST, I., Szt. János-tér 4. Községi Köztisztviselők Országos Szövetségének szerződéses szállítója. Tel.: J. 62—24. — Postkp. sz. 22291 Elecktrotechnikai és műszaki vállalat. ELVÁLLALUNK: Világítási erőátviteli berendezéseket. Községek, malmok v lágitását és tervezését, lakások, villuK berendezését. — Anyag és csillár el­adás. — Költségvetés díjmentes. Fenyő István műszaki üzlet L, HORTHY MIKLÓS-UT 52. 1 •• TELEFON: JÓZSEF 12—87 Of Női divatszalon szabászata mudellkészitéi tanintézet. Esti tanfolyamo Ár Tökéletes kiképzés. REMSEY SÁNDORNÉ II., Batthyány-u. 67. (Széna-térnél) j Szíjgyártó ■ nyerges és böröndös Flieger Nándori 11. kér., Fő-utca 10. szám » • Megbízható régi üzlet « VESZEK mindenféle régiséget, aranyat, ezüstöt, drágakövet, porcellán figurát, szőnyeget, bútort, zongorát, GELB SULIIMON I., flttiia-utca 8. sz. francia és angol női ruha magán- varrónő. II , Szász Károly-u. 4. Model kosztümök klopgit-szclon Újdonság ! Féregmentes és lazulás esetén házilag újból kifeszithető „Napoleon“ védjegy­gyei ellátott szabadalmazott sodrony­fonatos ágybetétek. Egyedül gyártja sodronyfonat és szitaáru gyára Kábái Mátyás DTTPlAPRQT II Fa. ccrt T'i-kl . 1CM m Kiadó: VIRAÁG és TÁRSA. Nyomatott az Attila-nyomda r-t. müintézetében, L, Szent János-tér 1/a szám. Telefon: 24—77.

Next

/
Oldalképek
Tartalom