Budai Napló, 1923 (20. évfolyam, 763-795. szám)

1923-01-06 / 763. szám

BUDAI NAPLÓ 3 Budának kedves •sőt mondhatnánk, nélkülözhetetlen kézikönyve lesz, amelyet évek múl­tán is elővesz majd a közönség a — Budai Nagy Naptár, mely csak cí­mében naptár, de tulajdonképen almanach, amelyhez budai szaknév­sorvan csatolva. Szépirodalmi részét Szávay Gyula budai verses prologja Petőfiről vezeti be, a Budát rész­letesen ismertető általános részt Réw Sándor szerkesztette. Nincs ebben a naptárban semmi olyan ami a vásári naptárra emlékeztetne. Pompás illusztrációt Palóczy Viktor építész és festőművész rajzolta és minden egyes hónapfej gyönyörűen kombinált rajz Budának, az illető hónapra vonatk -zó tájképével és sajátos jellegzetes virágjával. - Buda e kincses könyve e hó folyamán jelenik meg. A Baross Szövetség fűszer szakosztálya most választolta meg 1923. évre uj tiszti­karát. Budáról alelnökök Kedvessy Ede és Kodnár Dömötör és a szervezőbizottság tagjai I. kerület: Kedvessy Ede, Kodnár Dömötör, Reisz Ferenc, Oláh László, Reí- singer Lajos, Rubleczky István. II. kerület: Antóczy Mátyás, Brunner Oszkár, Kocsner Jakab, Nagy János, Pintér Kálmán, Ürge Rezső. III. kerület: Türk Miklós, Schmid- kunz Lajos, Gittinger György, Cinger Gyula, Tiszta József, Richter József. Húsz éves jubileuma alkalmából 1000 koronát adományozott az Erzsébet apáca- Tend kórháza szegény betegeinek kará­csonyi vacsorájához Vogl Imre tánctanár. A vörbsny-járvány Budán való elterjedése ellen emelt szót Kozma Jenő a főváros közigazgatási bi­zottságának ülésén egy intézetben előfordult több eset kapcsán. A tiszti főorvos erre vonatkozólag a következőket mondotta : A Baár Madas ref. gimnáziumban, az Attila-, -utcában tényleg nyolc vörheny eset volt, azonban ezek a lehető leg­enyhébb jellegűek voltak. A meg­betegedések csaknem egy időből származnak és eredetük vidékre vezethető. A legmesszebbmenő óvó­intézkedések megtétettek, az összes helyiségeket fertőtlenítették, úgy­hogy itt újabb megbetegedés nem ás fordult elő. Pesti és budai művészek bárátságának ápolására rendezett müvészestén jöttek össze: Fleischer Antal, a m. kir. operaház karnagya és neje, Szeghő Sándor karnagy, a Budai Dalárda karnagya és neje, Schul­ler Alajos, a Budai Dalárda nagyjövöjü tenoristaja és neje, Hinder Tibor és neje Bársony Dóra operaénekesnő, Dr. Schrei­ner Rezső, a Budai Dalárda széphangu baritonénekese és nővére Paula, Laczko- vicsné Perényi Margit, a Nyári Színház volt primadonnája, Dr. Dunay Jenő egyetemi tanácsos és neje, Dr. Véssey Ede "tanács- jegyző és neje. Sallay Nándor és neje, Gáspár Izidor fanagykereskedő és Viheiy Béla, mint vendégek Kulcsár Richard ven­dégszerető házánál, ahol pompás disznó­toros vacsorával várta a társaságot a ház asszonya, akit névnapja alkalmából melegen ünnepeltek. Vacsora után tudásuk javát mutatták be a vendégművészek egymás gyönyörűségére. A Horthy Miklós kollégium, melyet a sa- sadi laktanya egy részében rendeztek be szegény egyetemi diákok számára — élére most nevezték ki Dr. Bilek Aladár c. min. tanácsost. A gazdasági hivatal főnöke Sauerwein Károly főtanácsos. Sötét, nagyon sötét van a Szép Ilonán túl — csak itt-ott egy-egy petroleum mécses teszi még ijesz­tőbbé a vidéket. Közbiztonsági és egészségi szempontból fontos lenne a villanyvezetékek mielőbbi lefek­tetése, vagy legalább megfelelő számú petróleumlámpák felállítása. A Zalai-ut mellett egy 4—5 méter mély árok húzódik korlát nélkül és itt a közönséget mindig fenye­geti a veszély, hogy a sötétben félrelépve, oda belezuhan. Déryné Naplója. Ennek a ragyogó nevű, lelkes úttörő színésznőnek (1773 karácsony éjjelén született Jászberényben „Schen- bach“ néven és meghalt Miskolczon 1872- ban) örökbecsű munkájában olvassuk : „Megtartottam gyermekkori hitemet és jó anyám intelmét és legelső színpadra lép­temtől kezdve soha, soha, sohase léptem fel, amig el nem mondtam csendesen az Ur angyalát. 1822-ben Budán egy külföldi karmester előtt kellett „megmentenem a a magyar becsületet“, aki fitymálva beszélt a lenézett, kezdő, sínylődő, rongyokban didergő magyar színészetről. Az akkor igen divatos „Schweizi család“ cimü német operában kellett fellépnem. Midőn már egészen fel voltam öltözve, egy szegletbe mentem s ott végeztem el a rövid imát s azután egész biztosan léptem ki abban a hitben, hogy engem ma semmi veszély nem érhet." — Az akkori német lapok szerint a leggyönyörűbb siker volt, amit ez estén Déryné a nyomorgó magyar szí­nészet dicsőségére aratott. A felkínált fé­nyes külföldi szerződéseket visszautasította és inkább a koldus magyar gázsin ten­gődött. Attila emlékét kellene, hogy végre megörökítsük itt Budán s a véletlen most kezünkre jár. Priscus rethor írásai nyomán Kajaszó — régente Keaszó — község mellett, ott ahol a római ut szeli a patakot kereste Attila sírját Zseny József az áldo­zatkész magyar ur és a H. M. T. mostani alelnöke, amely föltevést erősítette a kiásott faragott kő, s egy nagy épület alapzata. Még a Nemzeti Muzeum tudós tisztikara is biztosra vette, hogy ott kell lennie Attila sírjának, s ennek örömére négy remek 8 méter magas, korin- tusi oszlopot szerzett Zseny a le­bontás alatt lévő Harris-bazár épületéről, hogy első emlékül azokat állítsa oda. Az ásatások nem vezet­tek eredményre s a négy oszlopot most fölajánlotta Budának, hogy vagy a Schmidt féle muzeum előtti téren, vagy a Gellérthegynek a Ferencz József hid felé kiugró csúcsán állítsuk fel azokat Atttla emlékére. Pásztorjátékot hoz szinre a Szent Alajos Segítő Egyesület vigalmi gárdája január 6-án a III, Kiscelli-utcai iskolában, az el­hagyott, senki fiai részére. Mátyás király Budavárát nem a törökök pusztították, amint azt Siklóssy László Régi Budapest er­kölcse cimü könyvében megírja. A törökök csak romlani engedték, elhanyagolták a reneszánsz épí­tészet remekeit, de az 1686-iki ostrom előtt a vár igy is rengeteg művészi és kulturális kincset rejtett magában. S ez a nagy érték meg is maradhatott volna, ha a fel­szabadító sereg nem a legnagyobb vandalizmussal hajtja végre az ostromot. Ugyanitt megállapítja, hogy a törökök fénykorában azok erkölcse sokkal jobb volt, mint a nyugati népeké, akiknél az erkölcs fölénye; Krisztus tanai csak az Evangéliumban voltak meg, de nem az életben. A törökök nem ismerték a prostitúciót, ellenben a keresztény népeknél ez virágzása korát élte. Ezért a keresztények miatt megengedték, hogy a vásári szerelem a tabáni rácok kunyhói közé telepedjék s hogy a cigányok, akik az Attila- és Lógodi-utca vidé­kén (Cigányváros) éltek szintén Buda prostitúciójában részt ve­gyenek. A szeretet ünnepét a „Budai Leány- Körök“ december 17-én ülték meg a Krisztina-téri elemi iskola tornatermében kedves és meleg hangulatú karácsonyi műsor keretében. Az est sikerét Haspel Ferencné buzgólkodása eredményezte. Az Akvinkumi érdekeltség e hó 9-én este 8 órakor első értekez­letét tartja az uj esztendőben a Szentendrei-uti Weber-féle ven­déglőben, melyre ez utón hívja meg az érdeklődőket a rendező bizott­ság, kérve e lap olvasóit, hogy tudassák ezt ismerőseikkel. Társasvacsorákra gyűlnek vasárnapon­ként a budai ifjak és a modern korhoz al­kalmazkodó iparos mesterek a Diósárok­utcai Fészek vendéglőben, ahol szívesen látják minden társukat. Az összejöveteleken az iparosság újabb társadalmi tömörülését igyekeznek megalapozni. A lelkek hírvivőit, a tabáni temp­lom százötven éves harangjait a háború alatt elvitték s azoknak pótlására, dr. Szegedi-Maszák Ala- dárné kezdeményezésére az ol'ár- egyesület dec. 17-én karácsonyi vásárt rendezett. A sikert emelte a pompásan megválogatott, gazdag műsor, amelyet a pápai követ is örömmel hallgatott. Angyal Kálmán dr. plébános olasz nyelvű üdvöz­lése után tehetsége legjavát adta Szobihard Mária, Meriedt Idus és Ferenc, Mayer Adél, Witkovszky Tihamér és Calligaris Ferenc vezetése mellett a tabáni ének és zenekar. Az árvák jótevője az 1885-ben alaptottt III. kerületi „Caritas“ jótékonysági asztal- társaság,finely december 16-án a Korona- vigaööban társasvacsorával egybekötött árvajinnepélyt rendezett szegény árva­gyermekek meleg téli ruhával való meg­ajándékozásával. Az I. Kér. Iparosok és Kereskedők köre e hó 10-én szerdán este 7 órakor a Koronaőr-utca 6 alatti vendéglő nagytermében értekezletet tart, a budai iparosok és keres­kedők egész táborát meghívja, hogy megvitassák az uj kereseti adó nehéz rendelkezéseit. Búzavirág Bús Fekete László négy fel- vonásos játékát adja január 7-én a Budai Iparos és Kereskedő Ifjak közművelődési Egyesülete a Városmajor-utcai iskolában, a legjobb szereposztásban. Az előadás előtt Dr. Tamássy Béla tisztiorvos „Sport- higiénia“ címen beszél. Kevés a szegénye a III. kerü­letnek, mert a nyomorenyhitő akció étkeztetésénél ezer emberre szá­mítottak és csak nyolcvan jelent­kezett. Ezt az akciót minden ke­rületben egy tizenkettes bizottság intézi, amelyik a társadalom vezető embereiből és olyanokból áU, akik­nek a jótékonyság terén a legtöbb gyakorlatuk van. A munka azon­ban ugylátszik még nem rendszeres, amint ezt Brunekker Lajos újlaki, Platthy György és Joanovich Pál I. kerületi főv. bizottsági tagok panaszolták. Az utóbbi kifogásolja, hogy a legszéttagoltabb I. kerü­letben a két végponton, a Kelen- földön és a Városmajorban állí­tottak fel éíkeztetőt, holott erre a központi fekvésű általános jóté­konysági egyesületi konyha is különösen alkalmas. Ajánlja, hogy ezt is bekapcsolják. Nász. HaeffnerVilma és Scherbaum Jenő, a Bessenyei kör titkára, jegyet váltottak december havában. A hazatért emberről mondott mélyenjáró, lelket-s/ivet mozgató beszédet Haypál Benő lelkész, a Szilágyi Dezső-téri ref. templomban december 28-án. Bodó Klári kiváló dalénekesnő dr. Orova Zsigmond III kerületi ügyvéd nejének egyetlen hangver­senye iránt, mely jan. 13-án este fél 9 órakor lesz a Zeneakadémia VII Liszt Ferencz-téri palotájában nagy érdeklődés nyilvánul meg Budán. A legtöbb haláleset novemberben a most kiadott kimutatás alapján az I. kerületben volt: 173. De a születésekben is ez a kerület vezet 98-al. A II. kerületben 17 születés­sel szemben 31 halálozás áll, mig a III. kerületnek legjobb az arány­száma, mert a 63 születés másfél- szeresen szárnyalja túl a 39 halál­esetet. Gazdag tartalommal jelent meg Ádám László avatott szerkesztésében Don Boscó, a magyar szaléziánusok közlönye. Kap­ható : 111., Kiscelli-u. 79. szám alatt. Stengel fogászati rendelő II., Margit- körut 31. Telefon 191—04. Tánc rogyásig jeligével rendezte a II. kér. Iparoskor kitünően szereplő dalárdá­jának közreműködésével nagy műsoros Szilveszter estéjét, mely kiválóan sikerült. Fagyás ellen — Perniol fagybalzsam „Syren" drogéria II., Fő-utca 7. Báli ruhák: II., Szász K.'-u. 4. Margit Szalon. A Törvényház komor épületének komor rendjét tárgyalta a főváros közigazgatási bizottsága. Kazay László dr. megállapította, hogy a pestvidéki királyi törvényszék fog­házában hetenkint csak egyszer, kedden kaphatnak a vizsgálati fog­lyok hazulról csomagot és ruhát. Ez az intézkedés antiszociális, inhu­mánus és a törvény határozott ren­delkezéseibe ütközik, mert csak akkor engedik meg a vizsgálati fog­lyoknak az önélelmezést, ha minden nap rendszeresen hoznak be. nekik élelmet és igy törölhetők az állami ellátás terhére. Ennek az a követ­kezménye, hogy a szomszéd korcs­mából hozatnak be a tehetősebb foglyok drága pénzen élelmet, a szegény embernek a felesége azon­ban a maga kis otthon főzött krumplilevesét nem küldheti be, úgyhogy végeredményben a siberek és valutaüzérek a vizsgálati fogság alatt is élvezhetik az otthon főzött ételeket, a szegények és a közép- osztálybeliek pedig, akiket a jogerős ítélet esetleg felment, nem ehetnek házi kosztot. Még a keddi napokon se lehet beadni meleg ételt, levest, főzeléket vagy tésztát, csakis hi­deget. NYUGDÍJAZOTT tisztviselő fog­lalkozást találhatnak. Csak írásbeli ajánlatok e lap kiadóhivatalába küldendők. A FOTOTECHNIKA legújabb vívmánya: — a tökéletes ISOLA GLYMETOL-ELŐ- H1VÓ. A Keresztény Szabóiparosok Szövetkezete december 10-én tartott nagygyűlésén az igazgatóság beszámolt a szövetkezet három évi működéséről. A nagyszámban meg­jelent tagok a legnagyobb megelégedéssel fogadták a szép eredményt. A szövetkezet igazgatósága felhívta a tagok figyelmét pénzünk elértéktelenedésére és ha tagjait olcsóbb áruval akarja ellátni, akkor az alaptőkét szaporítani keli, mire a nagy­gyűlés helyén nagyobbmennyiségü üzlet­részt jegyeztek. Az igazgatóság felhívja a Szövetkezet tagjait, hogy jegyezze minden tag a már meglevő üzletrészének tízszere­sét a központi irodában IV., Magyar-utca 52 és fiók áruraktárukban II., Zsigmond - utca 14 sz., ahol felvehetők az 1920—1921. évre járó osztalék és az üzletrészek. BEJÁRÓNŐ, aki jól főz, egy szoba- konyhás lakáshoz jó fizetéssel fel­vétetik. Maroti VII. Izabella-u. 71. I. em. 13. sz. A dobogókői menedékház javára decem­ber 9- n este a Magyar Turista Egyesü­let a Budai Aigadó termeiben, a Magyar Nemzeti Szövetséggel karöltve, Iredenta- estélyt rendezett, amelyen az egyzsület elnöke, dr. Cholnoky Jenő egyet, tanár megnyitót, Szörtsey József kormányfőtaná­csos lelkes ünnepi beszédet mondott, Dessewffy Ilonka, Toronyi Gyula opera­házi tagok énekeltek, Somló Emma a Nem­zeti Színház tagja szavalt. ANGOLUL TANÍTANA lakásért Íror­szági menekült egyetemi hallgató. Cime a kiadóban. ELSŐRENDŰ TÉLI szövetek érkeztek újabban Angliából a Szabó János férfiszabó cég részére, amelyekre felhívjuk az úri közönség figyelmét, mely különben is régi rendelője a Budán csak a legelőnyösebben ismert cégnek, melyet 1873-ban alapítottak. II. , Fő-u. 42. Telefon: 158-82.

Next

/
Oldalképek
Tartalom