Budai Napló, 1923 (20. évfolyam, 763-795. szám)

1923-01-06 / 763. szám

2 BUDAI NAPL Ó Az emléktáblák megtervezésére és szövegezésére néhány, a magam szakmájába vágó példát nyújtok az alábbiakban: 1. Az /. Városmajor-utca 68. számú épü­letén (János-szanatóriuni) a déli sarok­ablak mellett „A remetéhez“ címzett ven­déglőt ábrázoló relief, alatta a következő felirat: „E helyen állott 1911-ig „A remetehez“ címzett vendéglő épülete, melyben 1849 május 4-én reggel a Budavárát ostromló honvédsereg főhadiszállása, élén Görgei Arthur tábornok-fővezérrel telepedett meg. Délben innen szólította fel megadásra a vár parancsnokát, Hentzi tábornokot s ennek tagadó válaszára innen rendelte el az ostrom megkezdését. 6-án reggel a várbeli Nándorbástyáról ideirányitott ágyu- tüz miatt az í. Zugligeti-ut 12. szám alatt volt Laszlovszky majorba kényszerült át­költözni. Létesült a János-szanatórium betegeinek és a Városmajor-utcai községi elemi iskola tanulóinak adakozásából 1923. május 4-én.“ 2. Az I. Zugligeti-ut 12. számú épület- csoport (Angol kisasszonyok)^ utcai kerí­tésébe beillesztve, a következő felirat: „Ezen épületcsoportban, mely annak idején Laszlovszky-majornak neveztetett, telepedett meg 1849 május 6-án reggel a Budavárát ostromló honvédsereg főhadi­szállása, élén Görgei Arthur tábornok­fővezérrel, miután e napon az I. Város­major-utca 68. szám alatt volt „A reme­téhez“ címzett vendéglőt az ágyutüz miatt elhagyni kényszerült. 10-én reggel a jobb kilátás kedvéért a Nagysvábhegyre, az I. Diana-ut 23-25. számú „Oravilla“ épü­letébe költözött. Létesült az angolkisasszonyok és a kör­nyék lakosságának adakozásából 1923. májns 6-án.“ 3. A Nagysvábhegy, 1. Diana-ut 23-25. számú épületcsoport (Bernáth István vil­lája) utcai kerítésébe beillesztve, a főhadi­szállás működését ábrázoló relief, alatta a következő felirat: „Ezen épületcsoportban, mely annak idején Heuterich, csokoládégyáros tulaj­dona volt és „Óravillá“-nak neveztetett, telepedett meg 1849 május 10-én reggel a Budavárát ostromló honvédsereg főhadi­szállása, Gén Görgei Arthur tábornok­fővezérrel, miután az I. Zugligetí-ut 12. szám alatt volt Laszlovszky majort, a kedvezőbb kilátás végett elhagyta. Itt fogadta május 14-én Petőfi Sándort s békitette ki Klapka György tábornok, he­lyettes hadügyminiszterrel. Innen vezette az ostrommüveleteket, mig 21-én hajnal­ban távcsövén át a honvédek győztes rohamát észlelvén, e helyet végleg el­hagyta és hőseit üdvözlendő, az elfoglalt várba lovagolt. Létesült Bernáth Istvánnak, e ház tulaj­donosának és a környék lakosságának adakozásából 1923. május 21.“ Aki e néhány példát - lolvasta, okvetle­nül rájött arra, hogy miiven nagy nyere­sége volna Budának, az ifjúságnak, az is­kolának, ha a felvetett eszme megvalósul­na. Bízom benne, hogy igy lesz! Társaság háznagya. Az ünneplésből rész jutott a ház köztiszteletben álló úrnőjének is. Dr. Ripka Ferenc elhárította magától érdemeinek elis­merését, amiket csak kedves és nagyrabecsült munkatársai révén tudott megszerezni és a kerület polgárainak egyesítésére szolgáló törekvést tűzte maga elé legszebb céljául, amikor kérte barátai együtt­működését. Végül barátságos reg­gelire fogta ott, vendégeit. Női Fregoli módjára alakítja brilliáns szerepét a Várszínház kedves operettjé­ben : A rejtélyes táncosnőben, Aggházy Melinda, aki a káprázatos öltözékek pazar sokféleségével, a slágernóták behízelgő hangú interpretálásával és temperamentu­mos játékával vitte sikerre Tyrnauer István és Z. Kun Andor darabját. A sok tapsban és elismerésben osztozott vele partnere Ti­hanyi, Marczinka Vica, Orbán és a közön­ség kedvence: a nagytehetségü Latabár. A Hoilós Mátyás Társaság vá-v lasztmánya e hó 8-án este 6 órakor tartja ez évi első ülését a Krisztina­városi Kaszinó udvari termében. Tárgya az idegen forgalmi előadá­sok ciklusának naptári megálla­pítása és uj tagok fölvétele. Uj beosztást tervez a főváros, mih\ a kath. templomok kegyura, a plébániák személyzetében. A káplánok számát le­csökkenti a budavári főplébániánál 1, a tabáninál 1, a felsővizivárosinál 2, az új­lakinál 1-re. Változatlanul megmaradna, a káplani állások száma a krisztinavárosi plébániánál és az óbudainál. A svájci magyarok az összetartás ápolása és nagy Magyarország fel­építése érdekében társaskörben tö­mörültek Zürichben, melynek örökös elnöke Siidy Aladár műszaki taná­csos. Az uj egyesülés különösen a jótékonyság terén tűnik ki, amennyi­ben 2500 K-át küldött a Kloíild Szeretetháznak és a Zürichben üdülő 30 magyar gyermeket gyönyörű karácsonyi ünnepség keretében gaz­dagon megajándékozott- A kedves- emlékű estet Laskay Dénes elnök és felesége, Wegman m. kir. konzul neje, dr. Ember Sándorné s Man- gerné készítették nemes áldozat- készséggel. Főpapi mise volt karácsonynapján a Szt. Anna templomban, melyet nagy segédlettel dr. Várady Géza pápai prelátus, ny. tábori főpap celebrált. A megható, lelketemelő szent beszédet Jiloinár László plébános mondotta és a kiválóan szereplő ének és zenekart Gabler Vilmos karnagy vezette. más erejű előadás után Uray Manyika zongorázott, Eger Ica szavalt. Kiss Albert tanár remek humoru Gárdonyi verset adott elő és a Ref. Közművelődési Egye­sület énekelt Ráth József karnagy vezetése mellett. A magyar szaléziánusok, kik Don Bosco nyomain haladva tökéletes pedagógiai rendszerrel javítják az egész világ társa­dalmát — uj rendfőnököt kapnak. A rend- tartomány eddigi nagyérdemű főnökét, dr. Hlond Ágostont, a szentszék apostoli adminisztrátornak nevezte ki Felső-Szilé­ziának Lengyelországhoz visszacsatolt ré­szébe. A rendtartomány ügyeit ideiglenesen dr. Niedermayer Ferenc, az egyik bécsi szalézi intézet igazgatója vezeti. A rendnek Magyarországon három fejlődés képes intézete van s központja Óbudán, III., Kis- celli-u. 79. sz. alatt működik, agilis veze­tőség irányítása mellett. Grassalkovich palota a Batthványi-téren. A Budai Nagy naptár képeiből. Rajzolta: Palóczy Viktor. Feiedhetlen szép ünnepe volt a Klotild szeretetháznak az idei ka­rácsony, melyet dec. 23-án ünne­peltek az árvák, akik nagy és díszes közönség kíséretében sorakoztak a hatalmas karácsonyfa alá. Ripka Ferenc dr. elnök nyitotta meg az ünnepet meghatottságtól elfogó- dottan, mire Ruffy Pál min. tan. üdvözölte az elnököt és lendületes szavaival könnyekigjnditotta a jelen- voltakat. Ezután dr. Szabó r^rpád titkár olvasta fel a választmányi ülés jegyzőkönyvét melyben Ripka Fé- renc és neje Licsey Ludovika ne­vére feiedhetlen érdemeik méltány- lásaképen barátai egy negyedmil­liós alapítványt tesznek az árvák javára, amely összeget a belépő Pedlow kapitány az amerikai vörös- kereszt egyesület részéröl 200.000 koronával toldott meg. Aztán De- vecics Ferenc tolmácsolta a választ­mány érzelmeit, amit Ripka köny- nyesen köszönt meg. Ezután az árvák szép szavalatai és énekei kö­vetkeztek, melyek mindegyike nagy tetszésben részesült. Végül szétosz­tották a milliókat érő ajándékokat a gyermekek között, feledtetve velük igy az árvaságot. — Külön alapít­ványt tett, mint az árvaház volt növendéke Kulcsár Richárd, aki mint első részletet húszezer koronát adott az elnöknek. A női lélek hivatásáról beszélt ihletett előadás keretében Krebsz Ferenc óbudai káplán, a Pohl Gizella vezetése alatt sike­resen működő Katholikus Leánykor,mű­soros délutánján január 1-én. Bihari Ákos, a Nemzeti Színház művésze hatalmas erejű szavalataival adott magas nivót a kedves estnek, melynek jövedelme a III., Kiskorona-utcai Szent József Otthon ja­vára szolgál. Orvosi rendelőjébe II., Batthyány-u. 2. sz. alá bevezette a telefont Dr. Berndorfer Vilmos szülészorvos és ennek száma 194—99. A régi Mátyás templom. Mutatvány a Budai Nagy Naptárból. Rajzolta: Palóczy Viktor. Újév napján a régi szokáshoz híven ünnepelte köztiszteletben álló vezéremberét dr. Ripka Ferencet a Krisztinaváros társadalma nevé­ben bensőséges szavakkal Zgler Géza a krisztinavárosi kaszinó ház­nagya, Devecsics Ferenc udvari tanácsos, a Klotild szeretetház vá­lasztmányának elnöke, Stadler Nán­dor a krisztinavárosi egyházközség alelnöke, Starker Lipót a Budai dalárda alelnöke, a Klotild szeretet­ház két árvája és a Hollós Mátyás Hajléktalan lett a vár- plébánia, mert kilakoltatták a Werbőczy-u. 1. sz. pa­lotából, mely valamikor Pyret báróé volt, 1916-ban azonban eladta négy mil­lió koronáért Battyhány Lajos grófnak, aki viszont kél év múlva eladta hat millió koronáért Hatvány Ferenc bárónak. Az ő ke­zéből került az angolokhoz 6500 fontért. A követség most építteti át angol mun­kaerőkkel, angol tervek szerint a palotát s Nemes Antal püspököt, a koronázó temp­lom plébánosát most helyezték el a királyi palotában. Ezzel azt a furcsa érdekességet követtek el, hogy a plébános nem a saját plébániája területén lakik, hanem egy másik plébános joghatósága alá tartozik. Gárdonyi emlékünnep volt a Szabad Ly­ceum és a Kelenföldi Kaszinó rendezésé­ben december 9-én. Dr. Brisits Frigyes ciszterista tanár, költői ihlettel emlékezett meg a halhatatlan nagy magyar Íróról, bemutatván őt igazi nagyságában. A hatal- j Édesanyám. Isten ! Ki vagy, csak arra kérlek, Én lázas vérű, bus fiad, Hogy Ö ne sírjon soha könnyüt, Az én konok dacom miatt. Engem korbácsolj ! Verhetsz, bánthatsz Tiporj a sárba, a szemétbe, Csak soh’ se lássak énmiattam Fájdalmat drága, szép szemébe. Legyek akármi, s érjen bármi Bántalom, bu, gúnyoló ének, Csak Ő maradjon, amig élek, Boldognak, jónak, nagyon szépnek. Domokos Elemér. Érthetetlen ügy. Szószerint idéz­zük a főváros képzőművészeti bi­zottságának legutóbbi ülésén tör­ténteket : „Dr. Lukácsy József tanácsjegyző ismerteti az ügyosz­tály előterjesztését a budavári Ha­lászbástya helyreállítása tárgyában. Petrovácz Gyula és Piazza Győző biz. tagoknak a bemutatott költ­ségvetés irrealitására vonatkozó megjegyzései után elnök javaslatára a bizottság azzal járul hozzá az előterjesztéshez, hogy az illetékes ügyosztályt felhívják a munka vég­rehajtása idejére reális költségvetés bemutatására.“ Hát nem szakértők készítik a költségvetést. Karácsonyfa ünnepek. Dec. 23-án az I* kér. Szentháromságtéri elemi iskolában a lelkes tanítótestület buzgolkodásából aján­dékozták meg a szegénysorsu gyermekeket. — Dec. 24-én a budai cipészmesterek gazdag bőkezűségéből 60 árva gyermek részesült egy-egy uj pár cipő jótéteményé­ben a II. kér. Iparoskörben. A kedves ünnepségen Purébl tanácsnok, Molnár László plébános és Szabó Gyula főjegyző a II. kér. elöljáróság képviseletében is részt vett, az iparoskor dalárdája pedig szépen énekelt. — A felsővizivárosi egyházközség jóvoltából ugyancsak 24-én délután a II. kér. Iparoskörben 100 gyermek kapott szeretet vacsorát s ezenfelül még 70 ezer koronát osztottak ki. — A III. kér. Miklós- téri kisegítő iskolában 23-án rendezett a tanítótestület ünnepséget, amikor pénz és ruha adományban részesültek az arra rá­szorult gyermekek. Első halottját gyászolja a Hollós Mátyás Társaság a korán elhunyt besenyői dr. Kertész Kálmán tag­társában, aki mint a Magy. Nem­zeti Muzeum igazgatója és a Magy. Tud. Akadémia tagja a magyar kultúra terén nagy szerepet töltött be. December 28-án történt el­hunyta közelről érinti gyászos fáj­dalommal a Mihók és Lindmayer családokat. Nagy részvéttel temet­ték dec. 30-án a Farkasréti te­metőbe. Eltemettük az örökké vidám jóbarátot, Strausz Istvánt, akit súlyos betegség után férfikora delén, akkor ragadott el a halál, amikor családi fészkét igyekezett fölállí­tani. A Víziváros patrícius családjai közül való volt, de szomorúan gyászolja egész Buda társadalma. Az óbudai Zichy kastély. Részlet a Budai Nagy Naptárból. Rajzolta: Palóczy Viktor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom