Budai Napló, 1921 (19. évfolyam, 677-721. szám)

1921-07-09 / 703. szám

4 ü D A I NAPLÓ A Szépvölgy rútságai ilyenkor nyáron ütköznek ki a legerősebben és teszik szemlélteiővé azt a hely­telen várospolitikát, mely a pesti kővadont tulfavorizálja szabályozási és pénzpocsékolási megoldásokkal és Budának páratlan fekvésit és környezetű helyeit csak szépség- flastromokkal, félintézkedésekkel kuruzsolja. A Budai Napló már többizberi r állíthatott azokra az eredendő hibákra, melyek a Szép­völggyel kapcsolatban akadályozzák a Ili. kerület hegyvidékének és elsősorban Újlaknak a fellendülését. Főképen a megközelíthetetlenségét hangsúlyoztuk, mert nincs ut (ami van «az járhatatlan és árok céljait szolgálja!) mely az újlaki templom­tól felvezetne. Ezen segít végre Fock Ede tanácsnok és Títolnár László műszaki tanácsos egy ala­posan átgondolt tervezette?!, mely a a Lajos-utcától felvezető műut ki­építését és a szépvölgyi árok be- boltozását öleli fel. A végrehajtási munkák — melyek egyúttal a munka- nélküliség egy nagy százalékát is levezetik — megindultak. Renoválják a Vigadó-kávéházaf, amelyre végre is ráfért az átfestés, mert 12 év óta lepi be a szivarfüst. A kávéházat teljesen átalakítják és a kassza a nagy terembe kerül, ahonnan a billiárdokaí áthelyezik a Szilágyi-téri frontra. A falakat lemossák, átfestik, tapétázzák, a bútort mahagóni színre pácolják és a divánokat is felújítják. Modern nagy kávéházzá alakítják át, mely az ételek és italok kiválósága és méltányos árai révén versenyezni fog a pesti első kávéházakkal. Fődolog, hogy uj örökégő kályhák kerülnek oda és barátságos meleg várja télen a vendégeket. Francia és német nyelvre Berlitz-módon tanít csoportonként is, órákat személyenként 10 korona díjért! Bárdossy Mihály né, 1. Alkotás~u, 32. II. em. Fájós lábakra készít cipőt Budán gfTrő Sándor ortopéd cipőgyára 1., Bercsényí-u. 10 Gípszöntések orvosi előírás szerint Üzlet; ÍV., Kossuth Lajos-u. 4 Pompás díszben állanak a budai közkérlek közül a kisebbek, amiket csaknem teljesen elpusztítottak a forradalmak. Szinte újból kellett őket megépíteni. Ilyen a Bécsikapu- téren létesített uj kis kert és a Disz-téri a Várban. Gyermekjátszó­hely lett a Pálffy-téri kert, melyet újból befásitottak és dús zöld gyep szegélyezi a játszóteret. Szemgyö- nyörködtető a Corvin-tér és a Döbrentey-tér parkja, mely utóbbi talán az egész főváros legizlése- sebben épített kerti sétánya. Alsó-Margittszigeti nagyventléglőjének for­raszai és gyönyörű .árnyékos parkja a leg­kellemesebb nyári üdülő. Parkettás nagy­terme van előkelő mulatságok rendezésére. Kitűnő élei és ital kiszolgálás. Naponta Radios Béla zenekara hangversenyez, Tulajdonos Márkus Jenő. Búcsú Újlakon. Szokatlan élénk­séggel ünnepelte meg Újlak ezidei búcsúját. A városrész uj adminisz­trátora Bc.dnárz Róbert udv. káplán fényes körmenetébe belevonta az egész intelligenciát, mely ünnepé­lyesen kivonult papjának ünnepsé­gére. A templomban ritkán látott pontifikálással Sagmüller esperes­plébános végezte a nagymisét. Az újlakiak most már kezdenek hozzá­szokni, hogy a templomban a leg­előkelőbb zenés miséket rendezi Háry Ferenc egyházi karnagy jól megválogatott művészekkel. A zene­kar és az énekesek nagy száma most is áhitatosabbá tette a misét, mely után Bednárz Róbert villás­reggelire látta vendégül szívesen a kerület intelligenciáját,- ahol a Krisz­tinavárosból is nagy számmal jelen­tek meg tisztelői és barátai. Anna bál lesz julius 31-én a Vogl-féle tánciskolában és reggelig tart. Nagysikerű­nek Ígérkezik és a felsővizivárosi egyház- község javára rendezik. 3ó bontok nem Reliczép I It. Asztali fehér hor . . 22.— K I ko. Akácz méz ............60.— „ I „ Óvári kövérsajt 120.— „ I „ valódi Juh túró . . . 72 — „ ! „ Édes feavaj . . 160-180.— „ I „ Herz szalámi . . . 280.— „ Befőzési pergament I iv 4—5.— „ valódi Lenspárga I gomb. 8.— „ W AfiY f szer cs IRMuI JMIiUO csemege kereskedő. Budapest, II., Szilágyi Dezsö-tér 2. Ä budai úri közönség figyelmébe! A régi jóhírű Tapler Lajos-féle l„ Vér- mezö-ut 16. sz, a. levő borhely és lodrászffzfefet átvettem és azt a modern kor és higiénia követelményeinek megfelelően átala­kítva megnyitottam. Kérem a n. é közönség szives pártfogását. S. Valuer János menekült felvidéki borbélymester. A hegyvidék fejlesztése érdekében a Budahegyvidéki Társaskör az el­múlt év elején tervbe vette, hogy a hegyvidék történelmi nevezetes­ségű helyeit méltó emléktáblával jelölje meg; igy a Ferenchalom és a Szépjuhásznénál levő csatateret, Görgey főhadiszállását, Szilágyi Erzsébet lakóházát és másokat, de a társaskör anyagi ereje nem engedte meg, hogy ezt a szép tervet meg­valósíthassa. Az elmúlt év őszén aggódva látták, hogy a kies hegy­vidéket ellepi a fatolvajok tömege, irtja már addig is megrongált erdő­ket, letapossa a fiatal ültetvényeket, hajtásokat, kivágja a fasorokat, szét­veri az utak szélén levő padokat, elhordja a petróleumlámpák oszlo­pait, a korlátokat, hidakat, szét­szedi a fakerítéseket, sőt még a gyümölcsfákat se kíméli. A többi társegyesülettel együtt a karhatalom kiküldését kérték s ez 4 hónap alatt 1300 erdei kihágást jelentett be, amelyből a Zugligetre esik csaknem 800, Hüvösvölgyre 300, a Szépvölgyre 2.50 és végül Mária- makkra 30 jelentés. Ezenkívül a karhatatalom kb. 30 tűzesetet foj­tott el illetve annak oltásánál segéd­kezett. Sajnálattal látta a Perczel Béla vezetése alatt álló Társaskör, a fák és bokrok kiirtása révén az énekes madarak vidékünkről rész­ben elköltöztek, részben elpusztul­tak. Ezért felkérte a tagokat, hogy az énekes madarainknak vissza­szerzése végett állítsanak fel kert­jeikben fészekodukat és madárete­tőket. Nász. Báiorí Károly a M. Nemzeti Uazd. Bank igazgatója és neje leányát Jolánkát julius hó 10-én déli 12 órakor vezeti oltárhoz Szörényi Reischl Ferenc old. épitész, miniszteri tanácsos, országos lakás­építési miniszteri biztos, a budavári evang. templomban (I,, Bécsi kanu-tér.) SÓSFÜRDŐ Egész éven át nyita. Hétköznap: d. e. 8—12. d. u. Vs3—6-ig. TELEFON József 81-75. Elsőrangú szobák. — Elsőrendű étterem. Kitűnő teniszpályák.“ PENSIÓ: Lakás és ellátás naponta 380 koronától feljebb, A fürdő tenniszpályái a legjobbak egész Budapesten cukorka és csokoládé külön­legességek a legjobbak! Gyártja: PFEFFER cukrászati üzem: I. kerület, Krisztina-körut 17. szám, Elárusítás: II. kér., Szilágyi Dezső tér 4. sz. Dr. Reményiné ,,“5« Feltűnő olcsó áron kiárusítom raktáron levő kalapjaimat. Leg­szebb batisztkalapokat. Átalakí­tást, festést a legjobb kivitelben és a legjutányosabban vállalom PFEFFER Hűvösvölgyi végállomás Restaurant BüliáZS vendéglő Kóczé Laci muzsikál NICK az uj cipőkrém a legjobb börfényesitő és cipő- tisztítószer a legfinomabb anyagból készül, minő­ségben az összes gyártmányokat felülmúlja és árban a legolcsóbb. Mindenütt kapható! NICK cipőkrémüzem: I. kerület, Aftila-utca 15. k wwnrwrr inarm a ^*HtiiBaaaBBaa!iaaBiiaaaflBBa«aaiavaBiaiaaaaH»B0aBiBaMHMBHKaiiiaHU«aaaaflBaeM9aaaaHa<aaiB«aa«t !!Vendéglő átvétel!! ] Mély tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy átvettem a „Zöldfa“ vendéglőt L, Krisztina- tér 9« átalakítva és jól felszerelve azt kitűnő borok­kal, házias magyar konyhával. Kiváló tisztelettel Leitner József I VOGL IMRE Ií, Medve.-u. 6 (I. em, dísztérén.) TflRC Kívánatra ismertetőt küld! CZENEER LÁSZLÓ műasztalos, lakásberendező II., SZEOÉNYHÁZ-U. 3. Elvállal mindennemű e szakmába vágó munkát, rn íí bútorok készítését, tervezését és javítását. Zugligeti Üdülőtelep (volt Fácántelep.) a 81-es villamos végállomása mellett. Szobák a nyári idényre. Elsőrangú étterem-, kávéház, cukrászda. Tennis. Naponta d. e. és este megyeri Rdcz Gyula hangversenyez. ntegnsilf májas hó 15-én. Szobák addig is mérsékelt áron kaphatók. Hová menjünk vacsoráim?? a »/Fiume szálló“ nyári kertiébe, a dunaparti muskátlis terasszára ahol öreg Balog Károly mágnás prímás kitűnő zenekara muzsikál minden este Sy"™‘sp erdélyi specialitások: flekken, kolozsvári és rakott káposzta 6óísi~liiíály ää építő iparvállalata, alapittatott 1892. Főüzlet. 11., Iskola-utca 54. szám. Fiók : VII., Peterdy-utca 34. szám. mörí , ÉSÁTJÁl^ZOTTAK Készpénzért, ingatlantulajdonosoknak kedvező fizetési feltétellel, cserebérlet, javítás és hangolás. TELEFON: 56—76. VI, Szerecsen- utcza 33 szám KERHÁCS KÁROLY A legtisztább anyagból, csak cukorral készítve I Wafferli és nápolyi szelet szükségleteit minden kávéház, cukrászda és étterem szerezze be Ö55V. Habű esek Ferencné cukrászüzernében, 11., Horváth-utca 9. Első Budai Villamossági ás Műszaki Gépműhely Budapest, í, Csaba-u. 7/b Elvállal minden tipusu kis- és nagy­feszültségű, váltakozó és egyenáramú generátor- és motor-, továbbá transzfor­mátor-tekercselést és javítást, valamint mindennemű világítási és erőátviteli szerelést. Telefon: 79—94 800 korona íaconl Mindenkinek saját Ízlése szerint, a Köz­tisztviselőknek kedvezményes ruhaszövetére FflHEK VINCE férfi szabónál II. kerület, Lövöház-utca 26. sz. a. Philadelphia kávéházban I. kér,, Alagut-utca 3. sz. Czica Jóska muzsikál — Kitűnő italok — gondos kiszolgálás — 5 biíliárd-asZtal. hideg színházi vacsora Fehérneműt javítok ^ szépen, olcsón. Krisz- ' W tina-körut 61. II. em. 8. © ú NVIISSlIiaq tisztviselő délután V3gy II I ii y U I i H Ü egész napra irodai fog­lalkozást talál. Bővebbet a Budai Naplónál, délután 4—5 óra közt. Telefon 129—90. Budai aaiotnlajdonosofe figyelmébe ? ílFéyiiiipimsH' ésR. mechanikai műhely II. kerület, Retek-utca B9 szám alatt van JÉLHEir-"™“" rendkívül kellemes nyári szórakozóhely. Kitűnő magyar konyha, saját szüretelésü borok. Cigányzene. Kettős, fedett kuglizó CQ ES VILLAMOS MEGÁLLÓ. A VOLT MAKHETES. tulajdonos: MÍL1S ANDRÁS. ifj. Szabó István ékszerész, aranyműves és müötvös II. kerület, Csalogány-u. 8. Aranyat, ezüstöt, platinát és brilliáns ékszereket vesz. Javításokat elfogad. HÉ Dezső cukrászdája I. kér., Pasaréti-ut 35. fü Az úri közönség M találkozóhelye !!!

Next

/
Oldalképek
Tartalom