Budai Napló, 1920 (18. évfolyam, 631-654. szám)

1920-03-13 / 640. szám

52 XVII1. Buda érdekeit a várospolitika, közgazdaság, tar­Hirdetés ára: Egy hasáb széles és egv centiméter 1920. .'•■adalom, művészet és sport terén szolgáló újság. felelős szerkesztő: magas terület egyszeri közlésénél 15 korona. Min­évfolyam. Előfizetése egy évre 60 kor. Egy szám: 1 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: L, Bors-utca 24. Telefon: 129—96. VIRAÁG BÉLA. den további centiméter 10 korona. Nyilttér sora 15 K. március 640. szám. Szöveg között 20 korona. A hirdetések dija a meg­rendeléskor előre fizetendő. 13-án. E§S levél mely érdekes világot vet az 1. választókerületben most fo­lyó választási küzdelemre és megérteti,hogy ez az egységes kerület, mért hullott dara­bokra. Kelt pedig a levél március hó 7-én és szólt a kerületi Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja elnökének méltóságos Joanovich Pál nyug. államtitkár urnák. Közöljük belőle az alábbi közérdekű részleteket: „ ... A Keresztény Nemzeti Pártot helyesnek, létjogosultnak és szüksé­gesnek találtam kerületünkben, mert ez a párt főleg az intelligenciára és a polgári középosztályra gyakorolt vonzóerőt, amely osztály az 1. kerü­letben túlsúlyban van és a múltba« is keresztény és hazafias alapon tartotta kezében a közhatalmat. B párt mellett helyesnek és létjogosultnak véltem a Keresztény Szociális pártot is, mert ennek hivatását viszont abban láttam, hogy főleg a nagy számban levő kisemberekre, posta-, vasúti és eírvéb üzemi alkalmazottakra és munkásokra terjessze ki tevékeny­ségét és ezt a tömegei szervezze meg keresztény és hazafias alapon. Egy párt keretében ezt a munkát nem láttam ilyen jól biztosítottnak, mert nézetem szerint a két párt külömböző működési területe és társadalmi rétegei külömböző esz­közöket, szervezetet és stílust igé­nyeltek. Mégis elkövetkezett a két párt fúziója, — ami, hogy a két párt közül melyiknek volt inkább érdeke, azt most nem keresem, — csupán megállapítom azt a tényt, hogy a Keresztény Szociálista párt a Keresz­tény Nemzeti pártot egyszerűen el­nyelte. eltüntette, úgy a kerületben mint az országos pártban. Elnyelte pedig kizárólag a régebben kezdett agitáció által elért tisztán numerikus túlsúlyával és ezzel a bár számra kisebb, de értékes és feltétlenül megbízható társadalmi osztály további szervezkedését és további tömörülését megállította anélkül, hogy azt fel­szívni tudta volna. Ez első elkedvetlenítő mozzanat után meglepődve láttam az Egyesülés pártjában, hogy azon belül egy külön párt van, teljesen külön, ön­álló autonómiával: ez a női párt- szerkezet. Még sajátságosabbnak ta­láltam, hogy ez a női párt, amellett, h®gy élte a maga teljesen külön párt­életét, külön párthelyiséggel, párt- pénztárral stb., emellett a kerületi anyapárt vezető orgánumának: az elnökségnek és a végrehajtó bizott­ságnak felét alkotta. Valószínű, hogy választójogosult nő kevesebb van, mint ilyen férfi. De ha az 50 száza­lékos arány a lélekszám szerint meg is volna, ez nem lehet ok arra, hogy a nők, mint a politikai jogosultság újdonsült birtokosai, mindjárt a vezetés magukhoz való ragadásává! kezdjék politikai szereplésüket. Tudom, hogy ez a helyzet nem áll fenn általánosságban, de a jelen esetben fennáll a mi kerületünkben és ha ez a helyzet nem kellett sehol másutt, a főváros egy másik kerületé­ben sem, legkevésbbé érdemli meg jogos önérzetének ezt a sérelmei az I. kerület férfi-társadalma, amely a főváros összes kerületei közt a leg­jobban. mondhatnám szinte egyedül tette meg a múltban is kötelességét a keresztény és nemzeti eszme szolgálatában. Hogy a pártvezető szervezet ilyen összetétele helytelen és igazságtalan volt, ezt csakhamar tapasztalhattam a pártban. A női szervezet_egészen kül jnváltan működött a férfi-szerve­zettől, mintha ezt a pártot a kerület polgársága nem egy cél szolgálatára rendelte volna. Az agitáeiós munkát a nők nem a férfiakkal együttesen, hanem külön végezték és ezen agi­táció anyagát és eredményét a női szervezet magának tartotta meg. nő; szervezed «ven térfoglalása mellett a férfi szervezet működése kezdett mindinkább önvédelmi jel leget ölteni, főleg attól fogva, hogy Haiier miniszternek e mantátumrol való lemondását már mindenki sejthette. Végeredményül egy éles rivalitás fejlődött ki a férfi és női tábor között, nem a párt közös céljáért való együttműködésben, hanem azért, hogy melyik rész adjon a pártnak jelöltet. Ez a rivalitás a végrehajtó bizottság azon emlékezetes ülésén csúcsosodott ki, mikor a férfi- és a nőiszervezet működésének eredmé­nyéül e két szervezet vezetője lépett fel egymás ellen képviselőjelöltként. Az eredményt ismerjük, az senkit sem lephetett meg, miután a végre­hajtó bizottságnak ilyen összetétele minden pártkérdésben a női szerve­zetnek biztosítja a szót. Ez a párt tehát női párt lett. Én, aki két évtizede végeztem a kerületben — hivatott vezérek alatt — közéleti munkát, tudom értékelni es nagyrabecsülöm a női tábor agitáeiós munkáját, de nem tudom helyeselni annak iulzott térfoglalását a vezetés­ben. Én, aki lelkiszükségből vagyok s voltam templomlátogató a kommun alatt, előtt és után is, mindig tisztán láttam, hogy a templomot megtöltő nők erős oszlopai a keresztény magyar társadalomnak. De nem tu­dom helyeselni, hogy a legnagyobb emberi ideáit: Krisztust és egyéb bibliai jelenetek képét kortesplakáto­kon használjak fel s hogy a templom padjain — hova az emberi szemé­lyeskedések és tülekedések elől menekülünk — kortes-cédula ötlik szemünkbe. Ezek után a jelenségek után, nyugodt lélekkel fordultam el ennek a pártszervezetnek jelöltjeitől és állottam egy harmadik mellé, aki valóban férfi, olyan, amilyenekre nehéz időkben szüksége van szeren­csétlen hazánknak. S azért mondok le ebben a szervezetben elfoglalt tisztségemről, hogy cselekvési szabad ­ságomat visszanyerhessem. Meggyőződésem, hogy a női szer­vezetnek a politikai pártéletben tanú­sított szerepléséről fent vázolt állás­pontom teljesen összefér azzal a régi tisztelettel és nagyrabecsüléssel, ame­lyet a missziók hölgy karának társa­dalmi működése iránt eddig is érez­tem és a jövőben is meg fogok őrizni. Valamint, hogy összefér ez a felfogásom a női hivatás magasztos­ságáról eddig és ezután is táplált eszmény-képemmel, amely az édes­anyának, a nőtestvérnek, a hitvesnek és az emberiség kulturális lelki kin­cseit ápoló nőnek eszményképe...“ dr. Szabó Árpád. IZápjéféf és jrgomor. Budái? a kerületi elöljáróságok karöltve a kerületi társadalmi egyesü­letekkel, eléggé jól, — sőt a háború első éveiben az akkor fennállott viszonyokhoz mérten — egészen jói szolgálták a népjóiét, közjótékonyság ügyét. Valószínűleg úgy volt egész Budapesten. Nem ők voltak az okai, hogy az 1917. év január 1-én szer­vezet nélkül életbeléptetett Népjóléti központ nemcsak megzsibbasztotta működésűket, de sok tekintetben elmosta az elért eredményeket. A vörös és véres uralom letarolta ezt a mezőt is, az oláhok meg kiszedték mindennek a gyökerét, ami élő volt, igy nem csoda, ha a régi intézmé­nyek nem tudtak most felocsúdni szánalmas helyzetükből. Talán ez volt az oka, annak, hogy a miniszter­elnök által megindított nyomoreriy- hitési akció nem vette észre a régen fennállott szervezeteket és külön, egészen uj szervezeteket teremtett céljainak megvalósítására, amely szer­vezetbe beléptek a régi társadalmi szervezetek tagjai sorából is elég számosán, részben azért, mert nem reményiették, hogy a régi társrdalmi szervezetek egyhamar 1 ábraállanak, részben azért, mert tetszelegni akartak öntnaguknak a — politikainak látszó uj köntösben! Szó sincs róla! Minél több akció indul meg az erőgyűjtésre, annál jobb. És mert bizonyos, hogy a miniszierelnök nyomorenyhitési ak­ciója — és a királyi herceg hasonló- célú akciója több anyagot tud össze­hozni pénzben, ruházatban, élelmi- cikkben, mint bármely más társa­dalmi egyesület, azért minden ember­barát csak örömmel fogadhatta ez akciók megindítását az — anyag­gyűjtésre, de nagyon elhibázott dolog az anyag felhasználását is ilyen szét­darabolt szervezetek utján a kitűzött célhoz juttatni akarni, mert azok — nem érnek majd oda! A segélynyújtásnak egy és ugyan­azon területen egységesnek kell iennie, tehát ugyanazon területen csak egy szervezet lehet, amely ugyanazon nemű segély nyújtásával foglalkozik, mert csak igy lehet — nem elérni, hanem csak — megközelíteni azt a kitűzött célt, hogy akkor és odajusson a segélyt, amikor és ahova kell. Ehezképest a segélyezés gyakor­lásának kérdésében meg kell szün­tetni az ugyanazon célt szolgáló szervezeteket, csak egyetlen egy ilyen szervezet tartandó meg, a megtar­tandó szervezet pedig nem lehet más, mint amelyik a kerületi elöljáróságok népjóléti szervezetébe bekapcsolt ük, vagyis az a szervezet, amelyet 1917. előtt körzeti közgyámnak neveztünk és amelyet a Népjóléti központról készített szabályrendelet népjóléti megbízottnak nevez. Meg kell alkotni minden közigazgatási kerületben a népjóléti körzeteket, az elöljárók meghallgatásával ki kell nevezni a körzeti elnököket és azoknak aján­latára a népjóléti megbízottakat és ezen megbízottak jelentése alapjár, esetleg a körzetelnökének, de minden­esetre a kerületi elöljáróság illetékes szervezetének véleménye alapián kell megállapítani a segélyeket, mely meg­állapításokat a legnagyobb meg­nyugvással lehetne a kerületi elöljáró­ságok illetékes szervezetére bízni és kisebb segélyek utalványozására a körzeti elnököket is felhatalmazni. De mindezt nem hónapokra kinyúló előkészületek után, hanem azonnal, hiszen 8—10 napon belül meg lehet csinálni az egész szervezetet. A segélyezés lehet sokféle, de lehetőleg mellőzni kellene a kész­pénz segélyezést és a körzetek utján a legszigorúbban ellenőri?ni a nyúj­tott segélyek célszerű felhasználását, nevezetesen azt, hogy a ruhasegély ne kerüljön a Tisza Kálmán-téri piacra, az ebédjegy pedig — idegen­Kéz?e' dr. Németh Imre. Ä kigondoló bizottságot, melyet a budai írók, művészek és tudósok tár­sasága küldött ki mint szemező bizottságot, e hó 16-án, kedden este 6 órára hívja meg tanácskozásra a budai Vigadó-kávé házba a szervező bizottság jegyzője: Lelkes Nándor József. — Szívesen lá­tott vendég a társaság minden tagja, aki a szervezkedés nehéz ügyét ta­náccsal és útmutatással szolgálni kívánja. Szerdán, e hó 17-én. este dóra­kor találkoznak legközelebb a szer­vező bizottság által eddig kibocsátott meghívók alapján a budai ir ó k, művészek és tudós o k a PH- sem sörcsarnok külön termében, //,, Fő-utca 8. szám alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom