Buda és vidéke, 1904 (13. évfolyam, 1-31. szám)

1904-08-10 / 20. szám

2. oldal 20. szám vért sajtolnál ki ebből s csakhamar végét vet­néd s ekképp egy huzamig jól kellene tartani azt, mihezképest előbb „fejős“ legyen : szint­úgy vajmi felszínes és könnyelmű pénzember (fináncier) volna az, ki, mielőtt némileg adózási képességre emelkednék a nemzet, nagyobb adót vetne arra, mintsem amennyit tőkéjének csorbí­tása nélkül elbír; mert ahelyett, hogy tán némi pillanatnyi fel-felcsillámlás helyett tartós fényre emelné azt, egyenesen vérét és csontvelejét tá­madván meg, elpusztulását csak koritná, vagy ha ilyesnek még nem indult, egyenesen annak magvát vetné el. Keresztény szocializmus. Ha a keresztény vallás törvényeit betartanák, sem keresztény, sem más szocializmusra nem volna szükség. Legyenek csak jó, hivatásuknak élő s nem politikában s egyébben fürdőző lelki- pásztorok, a szocializmusra nem lesz szükség. Viruljon a keresztény emberszeretet és vallásos megnyugvás, megelégedés, úgy pusztában hang­zanak el az álpróféták szavai. Fájdalom, ma már céheket kell állítani Jézus Krisztus elvei hirde­tésére, mert a papság tekintélyét megingatták a zsidó izgatok és zsidó lapok. Ezért jogosult a keresztény szocializmus, ezért van erre égető szükség. A Jézus Krisztus igéi között ott van : „Imádkozzál és dolgozzál“ s „ Akinek két kenyere van, az egyet adjon a másiknak“. Tartsa be ezt az emberiség s a szocializmus elenyészik maga magától. Imádkozzék és dolgozzék a mun­kás. Adjon a társadalom munkát. Senki többre ne vágyjon, mint a mi, és hivatottságán, képes­ségén túl ne várjon több jutalmat, bért vagy fizetést. Ismerje be mindenki, hogy mennyit ér és ne becsülje túl munkáját. A tőke ne hasz­nálja ki embertelenül a munkát s a munka ne akarja megfojtani a tisztességes tőkét. Ha a zsidók nem kerekedtek volna felül, nem lett volna szociális izgatás soha, mert az embersé­ges, tiszta szocializmus a keresztény vallás, melynek tiszteletbeli, de nem valóságos követői megzsidultak. M. A. Vasárnapi munkaszünet. Nagy fába készül vágni fejszéjét törvényho­zásunk : vissza akar térni a régi jó szokáshoz, melylyel atyáink évszázadokon keresztül erkölcs­ben, vallásosságban nem fogyva, de gyarapodva jó egészségben éltek. Az Árpádházi királyok közül I. Béla (bizonyosan kevés zsidaja volt) elrendelte, hogy vasárnapra mindenki vásá­roljon be szombaton. Ezt a törvényt kellene újra életbe léptetni, még pedig úgy, hogy a zsidók tartsák meg szigorúan már a szombati munkaszünetet is és szombaton zsidó bolt ne lehessen nyitva. Tartassuk meg szigorúan min­denkivel a maga vallását. A vasárnapi munka­szünet pedig minden keresztényre és zsidóra legyen kötelező. Baj lesz eleinte a magyarra, ha vasárnap a korcsmákat, pálinkaméréseket is becsukják s a korcsmárosok is rossz néven fogják venni, mert őket legjobban sújtja. Lehetne azonban őket kárpótolni adóleszállitással s a fogyasztási adó mérséklésével, annál is inkább, mert a vasár­napi szigorú munkaszünet bő forrást nyit a nemzeti vagyonosodásnak, s a vagyonosabb nép nemcsak vasárnap, de mindig költ. Ha a szesz­zsidókat rászorítják, hogy szombaton és vasár­nap csukják be üzleteiket, csak nyer vele hazánk,, mert két nap nem rebacholhatnak. A vendég­lősökre is ráfér hetenkint egy napi pihenő. Az BUDA ÉS VIDÉKE a nemzet a gazdag, hol vasárnap tele van a templom és maga a vendéglős is ott üdíti lelkét. Szemle. (ny. p.) A zsidó lapok nagy zajt ütnek, ha egy történeti nevű család sarja megbotlik. Jól teszik. Ostorozzák a bűnt, de a magukét ne hallgassák el. Pedig elhallgatnak sokat és pedig nem helyszükiből, bár ezzel indokolhatnák, mert olyan gazdag a rovat, hanem mellékes okokból. Jó aratása lenne egy olyan állandó rovatnak, mely egy csomóba gyüjtené azoknak a zsidók­nak a nevét, kikről az ajtót kivülről csukják. Egy hónapig kisértük figyelemmel a törvény- széki rovatot és a rendőri hireket: 98 százalék zsidó volt a szereplők között. És a zsidók még sem veszedelmesek, mégis beolvasztásról be­szélnek és úgy mint magyarokról. Igaz, hogy a tetten kapott zsidók már nem olyan veszedel­mesek, mint akik még kívül vannak. De hát sem ezek, sem azok nem jó anyagok arra, hogy a magyarságnak csak számbeli erejét is szapo­rítsák. Azok a lapok, melyek nem üresek, ilye­nekről nem beszélnek. Meg lehet, hogy unal­mas az állandó zsidófüstölés, de hasznos, mert mégis felébred rá egy-két jó magyar a szundi­kálásból. Legszomorubb, hogy ilyen, mondjuk balesetes faj gyermekeivel együtt tanitják a ke­resztény gyermekeket, nem gondolnak arra, hogy az erkölcsi betegség épp olyan ragadós, mint a testi. Az emberirtó pálinka rettenetes pusztításait látva, szomorúan tapasztalva, több emberbarát megalkotta az Országos Alkoholellenes Egye­sületet, mely minden lehető eszközzel küzd a káros zsidó pálinka ellen, mely a véradó silány anyagának közvetlen oka. Több röpirat jelent meg erről a kérdésről, mit minden jó magyar­nak szívesen kell fogadni, mert ha a hazafiak zsidó pálinkát inni nem fognak, a zsidók 50 százaléka elveszíti kenyerét és megy jobb hazát keresni. Legutóbb Szászvárosi V. Jenő a Budán székelő „Garay János-társaság“ elnöke adta ki az I. kerületi Krisztina-városi községi iskolában tartott nyilvános előadását: „Óvjuk gyermekein­ket a szeszes italoktól“ címen, azzal a jelszó­val, hogy a szesz több embert ölt meg, mint az ágyú. Ára 20 fillér. Kapható a Garay János társaság főtitkári hivatalában, II., Margit-körut 8. Iskolák a m. k. tanfelügyelőség és tankerületi főigazgatóságok utján ingyen kapják. Aki ha­záját szereti, ha ezt a röpiratot, mely szépen, világosan van megírva, elolvassa, az sem maga nem iszik többé zsidó pálinkát és gyermekei­nek sem ad. Nem fognak örülni a zsidók a gazdaszövetség köriratának sem, mely arra buzdít, hogy az aratók ne pálinkát kapjanak, hanem bort. Minden ember lehet termetére nézve hosszú vagy kurta. Lehet a koldus, a gazdag egy­aránt. Lehet a nemes ember is. Kurta nemes azonban nem volt és nincsen. A nemesek jogaikra nézve mind egyenlőek voltak. Kurta nemesnek csúfolták némely helyen a kisebb birtoku nemes embert. Ha zsidó elbeszélő irók használnák a kurta elnevezést, nem szólnánk érette, de miután egy szintén nemes születésű elbeszélő Krúdy Gyula elbeszélésében olvastuk, meg kellett rajta botránkozni s meg is rójuk érte. Bántják, gúnyolják a magyar történeti ne­mességet a zsidók, de ne bántsuk mi magunkat és ne essünk Mikszáth bűnébe, ki szintén csak a nemesség közül a félszeg, hóbortos embe­reket vette tollára. Volt ott elég, kit szentnek is lehetne avatni. Játékhelyek. A legtöbb nagyvárosban nincsen a gyerme­keknek játékhelyük. A bölcs városrendezők arról feledkeznek el, ami a legszükségesebb. Nem lesz edzett ifjú abból a gyermekből, aki nem játszik. így van Budán is. A gyermek mo­zoghat, járkálhat, van elég ut, de nincs tér. A Vérmező a katonaságé. A Marczibányi-rét ki­esik a közlekedésből. A Városmajor szűk. Kü­lönösen a labdajátékra nincsen hely, már pedig ez edzi legjobban a gyermeket. A várbeliek a Lovas-utat használhatnák fel, de kevesen hasz­nálják. Ajánljuk a városok figyelmébe, hogy a játékterekről ne felejtkezzenek el, mert elcsene- vészedik a jövő reménysége. Gróf Eszterházy János észrevevései. Gróf Eszterházy János, a lelkes magyar ne­mes ember, mint több lapban olvastuk, bejárta a felföldet és feljegyezte észrevevéseit. Sötét kép. Pusztulás mindenfelé. Sajnáljuk, hogy gróf Eszterházy János nem mutat a fájdalmas okok okozóira, a zsidókra. Ne kímélje őket, ha velük egy egyletben ül is. Minden igyekezet az Írott malasztnál nem kevesebb, mig a zsidók ellen nem fordulnak azok, kik népünkkel jót tenni akarnak és hivatott vezérei. Fájdalom, ezt a kérdést csak virágnyelven, körülírva érintik s nem nevezik meg maga nevén a mérget. A leg­népszerűbb emberek, mint p. o. gróf Apponyi Albert, sem nyúlt még bele soha ebbe a da­rázsfészekbe. Ennek az elkerülése pedig csak ábrándos, tárgytalan, de nem valódi hazaszere­tet. Át kell látni, hogy az antiszemitizmus számbaveendő kenyérkérdés. Nem kívánja azt senki, hogy izgassanak a zsidók ellen, mert az izgatás árt az ügynek, de ha a józan politiku­sok és társadalmi vezérek figyelmeztetnek erre a kérdésre, tükröt tartanak a zsidók elé és leg­alább is elérik azt, hogy a zsidók szégyenljék magukat, ne pedig hazafisággal kérkedjenek és arra oktassanak abban a hazában, melyet tönkre tettek. A derék a hatalomtól nem fél, népszerű­séget nem keres. Változzon meg gróf Eszterházy János is, hiszen, ha látni akar, láthatja, hogy a zsidó csak árt és nem használ. Állatvédő-Egyesület. Krammer és Erhardt nyomdájából (Csömöri- ut 28, Garay-bazár) díszes és pontos kiállítás­ban került ki az Állatvédők gyermeknaptára s Az Országos Állatvédő-Egyesület Évkönyve 1904-re. Az Állatvédők Gyermeknaptára gazdag, szép képekben és jó közleményekben. Az Ál­latvédő-Egyesület, melynek intézői között egyik legbuzgóbb vezér, Osztoics Mihály első kerü­leti városbiró a múlt évben is sokat tett az állatvédés terén, s példát adhatna, hogy az embervédésre is alakuljon ily buzgó és erélyes társaság. Visszaesés. Tíz évvel ezelőtt a Buda és Vidéke erősen megmozdította Budát. Kaszinók, egyletek, tár­sulatok, asztaltársaságok sűrűén tárgyalták a budai dolgokat. Ma is tárgyalják — jobbára a közlekedési ügyeket — de ez csak halvány visszaverődése a régi melegségnek. Különféle körökkel szaporodtak meg társasköreink, foly­nak a dikcziók, uj érdekcsoportok buktatják meg a régieket. Csatároznak össze-vissza, de

Next

/
Oldalképek
Tartalom