Buda és vidéke, 1897 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1897-09-26 / 39. szám

Budapest, 1897. (8) B U D A és V 1 D É K E Szeptember 20. xf VÜ Sp r^-.^c 0:0i>0h0)Sfc, p*s,<ste: 1 AV T^nsJ^fc©* .x■ .:■ ■ .-.V• • >•.■•:•■■,x.vc-G T. -TGYT „Tv , X GT..XIU A, J: ?C Cs és kir. szabadalom, * Kg%3R Budapest, II. kér, Fő-utcza 11. Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű flllj üveg, tükör porczelláii, majolika- és kőedény- Valamint Thea-, Mocca-, Mosó h és étkezési készletekből. Bel- és külföldi arany léczek. TÁBLA-ÜVEG nagyban és kicsinyben. Elvállal mindennemű ÜVEGES MUNKÁKAT készít mindennemű kép-keretet és pontosan teljesít. W?W). Cs. és kir. szabadalom, alulról kezelhető ablakzár. Szulzberger József épület és mülakatos mester. Ajánlja dús raktárát, mindennemű, saját gyártmányú takarék és asztal tűzhelyeit, úgy szintén vas kályháit minden nagyságban; továbbá készit mindennemű épület és mülakatos munkát, sirrács kerítéseket és keresz- teket. Távirat. Szt.Lukácsfürdő,­Nagy kenes iszapfürdő A minták megtekinthetők. Műhely és iroda: Budapest, Pálya-u+cza. 6, Fiók üzlet, tűzhely és kályharaktár: Paxil er- és Roham-utcza sarok, hol mindennemű házi és iszapborogatás, douche- massage kő- és kádfürdő, rheuma, köszvény neuralgiák, ischias tb ellen. Gőzfürdők, uszodák. Olcsó és szép laká­sok. Frospektust küld ingyen az igazgatóság Budapesten Téli és nyári GYÓGYHELY. Az I. kér. Alkótás-utcza 29. sz. alatt levő „SGHÄFFER MISKÓHOZ" czimzett vendéglő kerti helyiségében e hó 26-án vasárnap délután 5 órakor 2 ismert bajvívó j megmérkőzni. htűzött díj 100 kr. '(cinakkor 1 szép okos szama­rat di^ézés utján kijátszanak. R^es műsor a helyiségben. Tisztelettel a Vendéglős. konyha szükségletek, zoman- czozott edények kaphatók. LEGÚJABB divatu czilinder- és nemezka­lapok minden létező alakban, szalmakalapokból nagy raktár úgy férfiak, mint gyermekek részére özV. Scír^artx Józseíné kalapkereskedőnél Budapest, (Budán) I., Alagut-utcza 5. Javítások pontosan és jutányosán eszközöltetnek. mÖÉmmmmmmmam WW .... 1 ; A • Át AA Szálloda a soroskocsihoz. A Sü Miuiuutt a Üss HH Budapest, II., öntöház-utcza I. sz. mm ii —- i| Olcsó szobák mindig rendelke- fjfcjm wm zésre állanak. — Vendéglő, elis- IÁÍ«Á? mert jó konyha, valódi hamisi- 1S^|> iülÜi tos kiszolgálat. ?M?M |p| tatlan borok kimérése. — Pon­'yys yt y vív víz v_ APRÓ HIRDETÉS. E rovatban minden szó egysZyeigtatása 2 krba kerül, vastagabb betűből 4Qly hir­detések után, melyekben a hirde-finie js ki van téve, külön 30 kr. kincstáiyegille- ték fizetendő. A A; iWí «gv> i r ..; c-K« §a>. 1897. idényre. Elismert legújabb divatu Imperial és Duplex kalapok minden alakban és színben egyedüli főraktára MechloVits Réla kalap és férfidivatáruk üzletében Budapest, II. kér., Fö-utcza 7. sz. a. (a Lánczhid közelében.) Saját készitményű férfi fehérneműek testmérték után jótállás mellett. Legújabb alakú cylinderek angol és hazai gyártmány a leg-jntáriyosabb áreik nrellett. 8888 — M Kanizsai sör. | Galambos IJ. vendéglős. ÜÜ iü 1 'Sb <e% Telkek %Zß, m ____ L c/ szoba stb., szép kerttel és sző Hővel, a: Bssnyön, (Södö11ő). állomásnál, fenyves Vjp erdő nielleti szép kilátás; továbbá nyaraló, ^ _ig<3 r'c országút mellett ■VŐ i e 1 a d ó k, =■ II ^ vagy budapesti ingatlanokért elcserél- gj^ ^ hetők. Értesítés a besnyői állomásnál, $§> 4§| vagy Budapesten Dr. Huszár Kálmán gvf irodájában, Régipósta-utcza |^­2. szám. gng. tip % Eladó telkek. Eladó telkek. A ki házat, vagy telket venni akar, forduljon biza­lommal a Buda és Vidéke ki- adóhivatalához, személyesen vagy válaszbélyeggel ellátott levélben mielőbb, mert a szabályozások előhaladásá- val a telkek drágulnak. 91. Telkek. Telkek eladásra kerestet­nek, úgyszintén kisebb és nagyobb házak Budán. 104 Szép villa. Szép villa az uj katonai iskola közelében minden ké­nyelemmel, szép helyen 16000 írtért eladó. Czim a kiadóhivatalban. 128 Kiadó \ú Kiadó lakásolosnia, jor-utczában törs adó. Bővebben hiva­tal. toa Olcsó te a kelenföldi úime^ lett 1074 n pl c 1 lg. A ki poiof és annak petéi-, ^ akarja irtani az sérletet a Mentőv at^ 30—40 krért. Bett3sU véreknél, Cálvin-t, 25, n ügyvédi <&G, C^S, % >sta (ófe pE (?E «te, pife pte pis, (dg, pfe pfe p\E pte) pte pfe o: r v..v..-y y .y.. y..;X x % % r z Z:,.jr z m +1 % Qelenfés. % ícc-w o^ereTicae-m a w. e. RÖ^öw-öecj- becsei» -taidomáíiára froz./,/ii, fi0ejtj. [j_ (íe^., űfo-'vt'toaa 6. tz. a. fenő (Yoit-iUde'Evvve.t 'teLemesevi. aiae^vaa^ijo fe'&i'to't'tavH.---­£i í)X-t, Lej, lejsj.1 n éi> "raj. afivio'i'iv- íi> péEaii'te'm.én.rj a laag i-vvl-vicleav óxájá- üiavi j’xiíiie'iv üap fiattá. LŐVENSTEIN ANTAL cs. és kir. udv. sütőmester. i p §KS m & ti. Sí® £>% kL vlG Gyümölcsfa eladás. Több 1, 3 és 5 éves magas és törpe törzfsű kiváló fajú nemesitett gyümölcsfa el­adó a Buda, I. kér. Németvölgyben levő telepen. Bővebb felvilágositást ad : Zsalut István. pomologus kertész I. kerület, Alkotás-utcza 7. szám. Jo bor. Nagyban, hektoliterenként, vagy palaczkokban kapható a gödóllci borászati szövet­kezetnél. Árjegyzéket bér­mentve szívesen küldenek. 133 Szőllőültetés. Szőllőültetésre egész köz­ségeknek útbaigazítást ad és kölcsönt szerez a kiadóhiva­tal. 134 Telkeket keresek a Rókus hegyen. Jutányos ajánlatok a Buda és Vidéke kiadóhi­vatalához. 127 Kerese 3—4 szobából^s^. istállóval ha lehet^ ban. Czim a ki:a^ ban. 2Q, Friss tojt Friss tojás és v;^ mennyiségben is^ Vendéglősöknek n^^ njiös a megrendelj mel a kiadóhivatp Cseléd kere. vagy cselédek, he. sok, helyet fogíalko;. forduljanak bizalcj Buda es Vidéke k tálához. , Kiadó villa Tahi-Tóthfalun Tahi-Tóthfalun egy villa a jövő évre kiadó. Egészséges fekvés, jó ivó viz. Gyönyö­rű kilátás. Bővebben a kiadó­hivatal. 126 Szobrok különféle nagy­ságban eladók. Hol ? meg­mondja a kiadóhivatal. 101 Előmenetel a ta^ ban. A kik polgári íp iskolai' tantárgyig, gát sikerrel ak: n, azoknak utbaigj ^ Buda és Vidéke, 3j Levele: Mindenféle le’ai_ mazások, leirasojj. reklámszövegezé-Q. zik egy tapasztalj „Levelező“. VáL ^ krajcáros bélyei{2 Budapest III., Remetehearv. BARTALITS IMRE könyvnyomdáií

Next

/
Oldalképek
Tartalom