Buda és vidéke, 1897 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1897-02-28 / 9. szám

Budapest, 1897. (8) Fe bruár 28. BUDA és VIDÉKÉ SCHLADCHER FERENCZ VENDÉGLŐJE I. kér., Alagut-utcz 2. sz. az „Alaguthoz.“ Bejárat Attila-utcza 65. sz. alatt is. A színkör mellett levő „Alagút -hoz czini- zett vendéglőben tisztán tartott szobák kiadandók. Ugry&nitt egész napon át frissen csapolt sör és sa­ját termésű borok állanak a t. ez. közön­ség rendelkezésére. — Minden vasár- és ünnepnap zene. '/////////// LEGÚJABB divatu czilinder- és nemezka­lapok minden létező alakban, nagy raktár úgy férfiak, mint gyermekek részére özV. gctrvVartz Józsefné kalapkereskedőnél Budapest, (Budán) I., Alagut-utcza 5. mwmmmmmwmmm Vendéglő megnyitási Van szerencsém a nagyérdemű közön­séget tisztelettel értesíteni, hogy Budán, II. kér., Iskola-utcza 16. sz. alatt a Jtoé bárkájához: czimzett régi vendéglőt a mai kor igé­nyeihez képest újonnan átalakítva folyó évi február hó 6-án megnyitottam. Főtörekvésem az, hogy úgy valódi magyar boraim, úgy szintén jó kőbányai sörök, valamint ízletes ételek pontos ki­szolgálása által a nagyérdemű közönség- teljes megelégedését kiérdemeljem. Tisztelettel SZALONTAY GYÖRGY vendéglős a Noé bárkájához. j SCHIEN KÁROLY Budapest, II., Donáti-utcza 42. sz. Ajánlja magát telefonok, villámhárí­tók, szócsövek és szo­bai távírdák berende­zésére a legjutányosabb árakon. Mindennemű varró- és kötőgépek és bicziklik raktára. lukács János vendéglője a „Zöldfához“ BUDAPEST, I., Krisztinaváros, Krisztina-tér 7. szám. Kora reggeltől kezdve egész napon át «FRISSEN CSAPOLT SÖRE* az első magy. részv. serfőzdéből. Magyarhon legkiválóbb és legtisztább savanyuvize^ JL Kapható mindenütt. "Főraktár: Werner Adolfnál, II., Batthyányi-utcza 3. sz. 0 V77 APRÓ HIRDETÉSEK. E rovatban minden szó egyszeri beigtatása 2 krba kerül, vastagabb betűből 4 kr. Oly hir­detések után, melyekben a hirdető czime is ki van téve, külön 30 kr. kincstári bélyegille­ték fizetendő. Senki el ne mulaszsza ! A ki házat, telket akar eladni vagy venni. A ki bérelni, vagy bérbe­adni akar. A ki nyaralni akar. A ki szolgálatot keres. A ki szolgálatot ád, azok közül senki el ne mulasz­sza felkeresni a „BUDA és VIDÉKE'1 kiadóhiva­talát. 9 Unaloműző. A ki unatkozik, annak biz­tos és valódi Unalonjűzőt ajánl a kiadóhivatal. Kár meg nem kérdezni. 26 Házvétel. Budán kisebb házat megvé­telre keresek. Czimem a ki- adóhivatalban. 31 Ki akar nyerni ? A ki 2500—3f 00 frt tőké­vel évenként 600 frtot akar keresni annak kedvező al­kalma van- egy „Jó kere­set“ czimű levélben a továb­biakat megkérdezni. 23 Ültessünk fát. A ki fát akar ültetni, akár gyümölcs, akár díszfákat annak a kiadóhivatal jó czi- met ád. 30 Lakások. Az évnegyed alkalmából la­káshirdetésre ajánljuk a Buda és Vidékét. A kik la­kást vagy njmralót keres­nek, vagy kiakarnak adni úgy Budán mint vidéken : forduljanak a kiadóhivatal­hoz. A hirdetés előnyős. 31 Eladó. Eladó a Sashegyea eg}r re­mek kilátású helyen szép telek házzal. Művésznek, vagy gazdag embernek meg- becsülhetlen. Czim a kiadó- hivatalban. 32 Találmány. Uj módon előállított tégla szabadalmazásához, térj esz- téséhez társat keres a felta­láló. Az ő téglája 60°/o-al olcsóbb a mostaniaknál. Kér­désre felel a kiadóhivatal. 33 Bútorok. Bútorok költözködés miatt olcsón eladók’. Czimmel a kiadóhivatal szolgál. 34 Eladó. Szőllö ültetésre alkalmas ho­mokos talajú telkek a fővá­ros 1. kér. kültelek (kőér- berek) aj 12544/ioy_öt bj 23263/l0 „ c) 1583s/io „ 5164.5UJÖ1 á 1 frt 50 kr. Köérberek düllőben a léte­sítendő villamos vaspálya mentén fekete agyag talajú telek 2323UJÖ1 eladó 2.50 kr, Kelenföld 1 villa háztelek a kelenföldi vaspálya udvarral határos telek 1800 QJ öl el­adó 4 írtért. Vlllatelek törökvész II. kér. kültelek 792 Q) öl eladó 4 írtért. — Bővebbet a kiadó- hivatalban. 29" „SOK PÉNZT kereshetnek inteligens urak a kik energiával s jó rábe­szélő tehetséggel bírnak. Állandó alkalmaztatás ! Bő­vebbet Bpest. V.. Erzsébet- tér I. I. em. ajtó 3. sz. alatt 12—2 közt.“ 28 Tanulót keresnek. Divatkeieskedő jó családból való fiút tanulónak felvesz. Bővebb a kiadóhivatalb. 30 Helyettem. A ki építeni akar, a kinek kérvényre van szüksége fő­városnál, elöljáróságnál, mi­nisztériumoknál, hatóságok­nál minden képzelhető ügyekben, legyenek azok peres és peren kívüliek a „Buda és Vidéké“-t keresse meg. Mindég szakértők, jogi ügyekben ügyvédek, köz­jegyzők végeznek. Átíratás. Szerződés. Biztosítás tűz­és jégkárok, baleset biztosí­tások, alapszabályok Levél­hez 2 drb 5 kros bélyeg. 13 Árverés. A várban, Foríuna-uicza 25K alatt fekvő ház f. évi már- czius 30-án d. e. 10 órakor árverésen el fog adatni Bő­vebbet Kovács György ügyvédnél, Kerepesi-ut 17. II. emeld. 35 Házasság. Férjhez menők és házasu­landók Írjanak lóvéiét a „Buda és Vidéke“ kiadóhi­vatalához „Társaságból“ czi- men 2 drb 5 kros bélyeg­gel. 16 HIRDETÉSEKET felvesz a kiadóhivatal BUDAPEST, I., Városmajor-utcza 28. Szálloda a söröskocsihoz, j Budapest, II., öntöház-utcza I. sz. 1 Olcsó szobák mindig rendelke- jj zésre állanak. -— Vendéglő, elis- \ mert jó konyha, valódi hamisi- § tatlan borok kimérése. - Pon- ^ tos kiszolgálat. \- H Kanizsai sör. g| Galambos U. vendéglős. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom