Buda és vidéke, 1896 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1896-01-26 / 4. szám

Melléklet a „Buda és Vidéke“ 1896. évi 4. számához. Budapest, 1896. (1.) BUDA és VIDÉKE Január 26. Jó szívből. A várbeli iskolaszék karácsonyfájáról cs k most érkezett be ez a jelentés Közöljük, mert a várbeli jótékonyságról egy igen szép adat a közlemény. A várbeli iskolaszék kitűnő elnöke dr. Gombár Tivadar buzgalmának fényes tauu- sága az elért eredmény. Közéletünk e kimagasló alakjának egyéb érdemei mellett a várbeli is­kolaszéki elnökség tisztének példás betöltése is maradandó érdem. A Budapest- várbeli iskolaszék mint min­dig, úgy a folyó 1895—96-dik tanévben is szi­vére ölelte az árva s a szegénysorsu iakolás gyermekeket. A szent karácsony estéjén megható szép ünnepélyt rendezett örömükre, gazdagon megra­kott karácsonyfát állított föl, s a kis Jézus ajándékaiból kijutott bőven minden várbeli sze­gény tanulónak. Az ünnepély legmegragadóbb része az volt, hogy az iskolaszék által eszközölt gyűjtésből 71 szegény iskolás gyermeket ruházott fel jó meleg lábbelivel, kabáttal, nadrággal ruhaszövettel, és halmozott el sok-sok édességgel Deczember 24-én a várbeli iskola torna­termében — mely ez alkalommal fényesen fel volt diszitve, — folyt le az ünnepély. A terem zsúfolásig megtelt előkelő közön­séggel. Az iskolaszék, élén nagyérdemű elnöké­vel, majdnem teljes számmal jelent meg. Ott voltak: Dr. Gombár Tivadar kir. tan. iskoluszéki elnök, budavári dr, 0 r s z á g h Sándor, Bogi sich Mihály, Hirsch István, Scheich Károly, Szegő János, Márffy Ágost, M á r f f y Albin, G h y c z y Emil, Frey Alajos, Dúl o vies Béla, Huszár Adolf, dr. Kemény 5. Ferencz, Dr. K e ö m 3 e y Nándor, Dr. Lechner László, Madarassy Gábor, K á 11 a y István, B a c h 1 e n Károly stb. Dr. Gombár Tivadar kir. tanácsos nyi­totta meg egy emelkedett hangú, szép beszéd­del az ünnepélyt, leereszkedve a tanuló ifjúság gondolatköréhez, őket szeretetre, jó viseletre, szorgalomra buzdítva. A tanuló ifjúság ez után egy áhitatos, 3 szólamai alkalmi dalt énekelt, mit Bogi sich Mihály budavári prépost-plébános mélyen áter- zett remek ünnepi beszéde követett. Szólt ő a kicsinyeknek s a nagyoknak, igen szép vonásokkal ecsetelve a szent este jelentőségét, kiemelte az igazi keresztényi szere­teted mely ez alkalomm 1 is nyilvánult, midőn az iskola növendékei valláskülömbség nélkül részesitetnek a szeretet adományaiban. Az ünnepi beszéd elhangzása után osztat­tak ki az ajándékok, melyeket egy leány, majd egy fiú köszönt meg társai nevében. Most újra egy kedves fülbemászó alkalmi dalt énekelt a gyermek sereg, mely után Dr. Gombár Tivadar királyi‘tanácsos iskolaszéki elnök köszönetét mondva mindazoknak, kik az ünnepély fényének emelése érdekében fáradoz­tak, s kik kegyes adományaikkal a jótékonysá­got gyakorolni szívesek voltak, az ünnepélyt bezárta. Elismerés és köszönet illeti az ünnepély két főrendezőjét: Dr. Kemény X. Ferencz iskola­széki gondnokot és Farkas József vezető- tanitót, kik időt, fáradságát nem kiméivé, igazi ambitióval teljesítették tisztüket, szerétéiből. A várbeli szegénysorsu tanulók felruhá­zására az 1895—96. iskolai évben kegyes adó- - mányaikkal hozzájárultak: 2 Dr. Baróti ur ivén: Dr. Baróti La­jos 2 frt, összesen 2 frt. 3. Nagy. és főtiszt. Bogi sich Mihály ur ivén : Bogisich Mihály 3 fi t, Pallaviciny őr- grófné 5 frt. Schrift 2 frt, Németné 3 frt, Tory Gusztávné 3 frt, özv. Tihtl Ferenczné 3 frt, Bilinek 2 frt, Havas Sándor 2 frt, gróf Battyányi Sándorné 3 frt, Pernőffy Jánosné 3 frt, Wveheim Jánosné 3 frt, Wettstein Antal 2 frt, Wettstein J. 2 frt, Koller Kálmán 2 frt, Ratibor 5 frt, Droffnor Antal 3 frt, Schmiedt 1 frt, Rosier Sabina 1 frt, v. Wimmel 1 frt, Schatz Róbertné 1 frt, Botka Lajosné 3 frt, Farkas 2 frt, Kunze 1 frt, Zarnn 2 frt, Rustler R. 1 frt. Madarassy Pálné 3 frt, Hoor 2 frt, Stoffer Ágnes 1 frt, Harrer Pál 1 frt, W. Gürsch 1 frt, Karnis A. 1 frt, Ruswurm 1 frt, Jeney Jozefine, 1 frt, özv. Adriány V. 1 frt, Fischer István 1 frt, özv'. Lovász József 1 frt, összesen 73 frt. 4. D u 1 o v i c s B la ur ivén ; Dnlovics Béla 5 frt, összesen 5 frt. 5. Frey Alajos ur ivén: Tamásy B. 50 kr, Ott Károlyné 1 frt, Back Teréz 50 kr, Bengyer Nándorné 50 kr, Frey Alajos 3 frt, összesen 5 frt 50 kr. 6. Ghyczy Emil ur ivén: Ghyczy Emil és családja 10 frt, összesen 10 frt. 7. Dr, G ombár Tivadar ur ivén : Császka György 20 frt, Dr. Gombár Tivadar 5 frt, ö/,v. Herián Lárolyné 2 frt, Olay Szilárd 1 frt Pethö Berta 2 frt, özv. Wodmann Gusztávné 2 frt, ifj. orczy Orczy Gyuláné 1 frt, Gombár Zseli 20 ar, Gombár Miczi 50 kr, Dr. Baumért Gyu­láné 2 frt, összesen 35 frt, 70 kr. 8. Dr. Hegedűs János ur ivén: Dr. Hegedűs János és családja 5 frt, összesen 5 frt. 9. Hirsch István ur ivén: Hirsch Ist­vánná 5 frt, Hirsch István 5 frt, összesen 10 frt. 10. Huszár Adolf ur ivén: Huszár Adolf 2 frt, összesen 2 frt. 11 Kállay István ur ivén: Kállay Ist­ván 2 frt, összesen 2 frt. 12. Kemény X. Ferencz ur ivén bor­dán Károly 4 frt, Jordán Mária 2 frt, N N. 50 kr. N. N. 50 kr. Braidsver József 50 kr, Braidsver Józsa 60 kr. J, Wiesinger 50 kr, Kemény Ferencz 2 frt, összesen 10 frt 50 kr 12. Dr. Ke ö m 1 e y Nándor ur ivén : Mar- sovszky Mária 1 frt, Marsovszky Ede 1 frt, K. P 1 frt, özv. Celligoi Bódogné 1 frt, özv. Hersich Ignáczné, 2 frt, Gálfy Érzsébet 1 frt, Keöinley Nándorné 1 frt, Szobovícs Jozefin 1 frt, Szobovics Lajosné 1 frt, összesen 10 frt. 14. Kosutány Géza ur ivén : Dr. Baum­gartner Izidor 2 frt, Lenk Gyula 1 frt, Dr. Haupt Albert 1 frt, Czárán István 1 frt, Dr. Makler 1 frt, Dr. Rössel Jenő 1 frt, Halászy Jenő 1 frt, Galovics Viktor 1 frt, Altman Ig- nácz 1 frt, Czekélius Marczel 1 frt Cseke Kál­mán 1 frt, öszze8en 12 frt. 15. Dr. Lechner László ur ivén: Dr. Lechner László 1 frt, összesen 1 frt. 16. M á r ffy Ágost ur ivén : Márffy Ágost 5 frt, összesen 5 frt* 17. Márffy Albin ur ivén: Fejér Elemér 2 frt, König Tivadar 2 frt, Márffy Albinná 2 frt, ifj. Márffy Albin 1 frt, Márffy Albin 3 frt, összesen 10 frt, 18. Budavári Országh Sándor ur ivén: Dr. Országh Sándor 100 frt frt, összesen 100 frt 19. Pora Ferencz ur ivén : Pora Ferencz 2 frt, Pora Józsi 50 kr, Pora Feri 50 kr, ösz- szasen 3 frt. 20. Scheich Károly ur ivén: Scheich Károly 5 frt, Scheich László 1 frt, Dr. Kum­mer Radó 1 frt, Rudulescu György 1 frt, ösz- szesen 8 frt. 21. Szegő János ur ivén: Városy Gyula 3 frt, Luncz Péter 1 frt, Szegő János 2 frt, összesen 6 frt. 22. Véziuger Károly ur ivén : Vézinger Károly 5 frt, összesen 5 frt. 23. Buchler Károly ur ivén : Kogler János 2 frt, Zimányi család 5 frt, Lász Károly 1 frt, Stelly 10 kr, H. 10 kr. Sz. 10 kr. Janky 10 kr. P. 10 kr, T. 10 kr. Dr. Bereacsy György 1 frt, Bachler 2 frt. Bachler Elza 40~ kr. Lász Béla 5 frt, Stettner Géza 1 frt, összen 18 frt. 25. Guckler Győző ur ivén : Guckler Győző 1 frt, Guckler Győzőné 1 frt, ifj. Guckler Győző 50 kr. Guckler Rózsika 50 kr‘ össze­sen 3 frt. 27. Kanóc z István ur ivén : Kanócz Ist­vánná, 1 frt, Dr. Fáik Ernő 1 frt, összesen 2 frt. 28. Madarassy Gábor ur ivén : Madarassy Gábor 1 frt, Tömőrv Kálmán 1 frt, N. N. 1 frt, Madarassy Gáborka 1 frt, Madarassy Ilona 1 frt, összssen 5 frt. 29. Ti eh ti János ur ivén: ’Tichtl János 6.50 frt, Özv. Tichtl Ftrenczné 3 frt, Adrienne 50 kr, Bella 50 kr. Leona 50 kr, Aranka 50 kr, Edit 50 kr, Dr. Tőry József 1 frt, L. J. 2 frt, összesen 15 frt. 30. A p p 1 Lajosné őnagysága ivén : Pap Elza 1 frt, Pap Margit 1 frt, Pernőffy Jáu0^né 3 frt, Széli Mariska 1 frt. Fejér Flóra 5 ( Csánki Lujza 50 kr, La Borda Ilona, 5 Böske 31 kr, L. L 50 kr, Cziegler Miczi 1 frr. Velősy Evirra 50 kr, Kogler Hedvig 1 frt, Sári 50 kr, Fömel 50 kr, Villányi Józsa 40 kr, R-isch Zseni 50 kr, Nyirák Mariska 50 kr, összesen 13 frt 21 kr. 31. főtiszt. Bozoky Géza ur ivén: Bo- zoky Géza 2 frt, Összesen 2 frt. 32. T. ez. Közönség ivén: Dömötör Sándor 1 frt, Mandlik Alajos 1 frt, összesen 2 frt. 34. Csonka Józsa őnagy-ága ivén: Deáky Flóra 1 frt, Deáky Emilia 1 frt, Rus­wurm Ilona 1 frt, Nechutny Róza 50 kr, Gre- gorich Edéné 50 kr, Németh Lajos 1 frt, B. s. 1 fit, Klimesch Erzsi 1 frt, Tnnkó Gizella 30 kr, Kratszer Bella, Margit, J 1 frt, Grecsák Elza 10 kr, Mészáros Irma 30 kr, Ágot.ha Olga 30 kr, Tlótk Ella 30 kr, Dréhr Jolán 50 kr. Zeitler Mariska 30 kr, Nagy Erzsi 50 kr, Mariska Márta 30 kr, N. N. 50 kr, Drillusz Aranka 44 kr, Pefening Eleonóra 50 kr, Ren­ner Alice 1 frt, Borosnyay Jolán 50 kr, Péter Emma 25 kr, Herzóg Anna 1 frt, összesen 15 frt 39 kr. 35. Farkas József vez. tan. ur ivén': Farkas József 1 frt, Magyary Lajos 1 frt, Garba Gyula 2 frt, Krakk László 50 kr, Kerék­gyártó Árpád 50 kr, Kerékgyártó Árpádué 50 kr, Dréhr Imre 50 kr, Koffler Béla 50 kr, Pillmayer Károly 1 frt, Rátkay Béla 1 frt, Szolkövy János 20 kr, Dr. Koch Antal 50 kr, Surányi 1 frt, B. Györgvné 50 kr, Autnernó 20 kr, N. N. 1 frt, N. N. 50 kr, Ni. Mi. 50 kr, J. K. 50 kr, Kovács Pálné 1 frt, Dr. Ko­vács Aladárué 1 frt, A várbeli vivók: 2 frt, összesen 17.40 frt. 36. Farkas Józsefné őnagysága ivén: Turcsanyi Olga 50 kr, Valaki 10 kr, Rudolf A. 1 frt, Márffy Irén 2 frt, Egy gyermekbarát 1 frt, La Boida Margit 50 kr, Kühn Emilia 30 kr, Balonyi Hona 50 kr, Darnai Margit 50 kr, Mály Adél 50 kr, Gröber Vilma 1 frt, Szi­lágyi Mária 50 kr, N. N. 10 kr, Pap Giziké 50 kr, Hegedűs Erzsi 1 frt, Pfenning Viktória 50 kr, Fiath Stefánia 30 kr, Mlinkó Sarolta 50 kr, Nagy Sarolta 30 kr, Seprős Erzsi 10 kr, Lovas Gizella 20 kr, Szenti Piroska 50 kr, ösz- szesen 12.40 frt. 37. Krünner Anna őnagysága ivén: Marinovics Marczelué 1 frt, Özv. Merfort Ró— berí né 1 frt, Röslűr Sabina 1 frt, Schwingen- schlögelné 1 frt, Hummel J. 1 frt, Dr. Hummel 1 frt, Barátimé 50 kr, Cziegler Anna 1 frt, Huber P„ula 1 frt, Paduch József 50 kr, Hin­ter 1 frt, Csánky 50 kr, Runpak 50 kr, N. N. 40 kr, Gaizler Béla 1 Rt, Fischer István 1 frt, Sellner Gyuláné 1 frt, Frecskai Emma és Irén 1 frt, N. N. 30 kr, Balonyi 50 kr. Glogovácz 20 kr, Fejér Ida 50 kr, M J. 50 kr, Szilágyi 50 kr, Maradó 50 kr, Gergő Károly 30 kr, Gasparetz János 20 kr, D. ő0 kr, Mezey Etel 50 kr, Spauner Ferencz 30 kr, Hell Béla 50 kr, N. N. 20 kr, Pfenning Ilona 50 kr, Téry Emi­lia 50 kr, A. V, 15 kr, Özv. Belányi Ferenczné 1 frt, N. N. 15 kr, összesen 23 frt. 38. Mihalecz József ur ivén: Széli 1 frt, Széli Emil 1 frt, Rosonovszky 50 kr. Vitéz József .<0 kr, Szalmásy József 1 frt, Wiesner János 2 frt, Paksy 1 frt, Szirmay Antal 1 frt, Csemiczky Pál 50 kr, Nagy Dezső 50 kr. Lmné Ottó 50 kr, Szügyi Kálmán 50 kr, Weisz Fe­rencz 1 frt, Andriska Emil 1 frt, Thömel 50 kr, Tamás Béla 30 kr. Domlay György 1 frt, Kam­pfs Jani 50 kr, Kampis Anti 50 kr, Kam- pis Miczi 50 kr, Kampis Ila 50 kr, összesen 15 frt 80 kr. 40. Petzina Ödön ur ivén: Koch An­tal 50 kr, Mály Elemér 50 kr, Albrecht R. I 50 kr, Lechner L. 50 kr, Genál Z. 50 kr. M. 1 K. 50 kr, Szalmásy J. 30 kr, N. N. 20 kr, ! Rosonovszky F. 20 kr, Boros Géza 30 kr, Vi- ! téz Ernő 50 kr, Grillusz A 40 kr, Perczel Bé- ! láné 50 kr kr, Molnár Nándorné 50 kr, Tordai ! Virkner M. 50 kr, Landes J. 30 kr, Jankóvich ! Pista 30 kr, Wettstein A 50 kr, Wettstein Gy. 1 frt, özv. Wettstein Jánosné 50 kr, Bertli Jani 30 kr, D<rnay J. 50 kr, Bogyó G. 30 kr, Körmendy Sándor 30 kr, Fekete J. 50, Boldog Józsi 50 kr, P. Ö 60 kr, összesen 12 frt. 41. Vaskó Bertalan ur ivén: Márffy Ágost 2 frt. Egy gyermekbarát 1 frt, N. N. 20 kr, Wettstein Jani 40 kr, Wettstein Gyula 1 frt. Schütter Erzsébet 1 frt, Wettstein 1 frt,

Next

/
Oldalképek
Tartalom