Buda és vidéke, 1896 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1896-02-23 / 8. szám

Budapest, 1896. (6.) BUDA és VIDÉKE Február 23. intézett leiratában kijelentette, bogy a lovonatu üzemnek a közúti vasúttársaság által jelzett feltételek mellett leendő ideiglenes életbelépte­tése ellen nincs észrevétele, megjegyezte azon­ban, hogy a mennyiben itt egyrészt, államvasuti peage-voualról van szó, másrészt, mert a forrni annak idején a villamos hálózat kiegészitö ré­szét képezendi: az üzemi engedély feltételeinek megállapítását magának tartja fenn s egyben felhívta a fő- és székváros közönségét, hogy a további intézkedésekre nézve a javaslatokat a közúti vasúttal való megállapodás mellett te­gye meg.-— A budai vigadó. A budai vigadó építésének kérdését, ismét elodázta az egyik háztulajdonos makacssága. Nem akarja méltá­nyos árért házát eladni, mire azonban szükség van, hogy az épület külön álló és négy utczára szóló telek tömbön épüljön. Azonban ha illeté­kes hatóságok akarják úgy a kisajátítási eljá­rás daczára annak birtokba vehetése és az épí­tés megkezdése eszközölhető az eljárás befeje­zése előtt, ha a törvényben előirt kulcs alapján kiszámított összeget bírói letetbe helyezi a hatóság. Különben a pesti vigadó is csak 3 utczára szól, mégis elóg szép, tágas és méltó­ságteljes. talán Budán is ellehetne ejteni azt a házikót. (Vállalkozók Lapja.) — Esküvő Folyó hó 15-én délután ][26 órakor a kapuczinus templomban Loósz István kereskedelemügyi miniszteri számellenőr előnyösen ismert budai polgártársunk, több bu­dai egylet kedvelt tagja, a polg. lövészegyesü­let jegyzője vezette oltárhoz özv. Binder Lő- rinczné haztu'yjdonosnő kedves leányát Irmát. Tanuk vultik O/.arovszky Henrik festő és Ur- váry Sándor Solt város jegyzője és anyakönyv­vezetője. Koszorú lányok Binder Mat ld, Oza- rovszky Ilona, vőfélyek Rogmja Karoly és ifj Ozarovszky Henrik. Az esketési szertartást Zelenyák János orsz. képviselő végezte s a je­lenvoltakat mélyen megható szép beszédet in­tézett az ifjú párhoz. Esküvő után az övöm- anya házánál gyűlt össze a násznép s a kedé­lyes lakomán számos felköszöntő haugzott el. Nagy hatást keltve Zelenyák képviselőnek a vőlegényhez mint régi barátjához majd a meny­asszony anyjához intézett emelkedett hangú beszéde. Boldogságot az ifjú párnak. — A naphegy rendezése A nap­hegyen nyitott uj utcza kövezéséhez már hord­ják a köveket. Kívánatos volna a körönd ren­dezése is, a mi a királyi palotát is emelné. — Baleset. A Krisztina-körutat keresz­tül szelő vasút robajától egy kocsi lovai meg­ijedtek. A vonatvezető idejében meggátolta a nagyobb szerencsétlenséget. A lovak ugyau el­estek a lábaik a mozdony alatt voltak, de csakhamar felálltak és tovább mehettek. — Uj főorvos. Doktor ifjú Siklossy Gyulát a kitűnő szemorvost a budai irgalmas- rend a szemészeti osztály főorvosává nevezte ki. Az irgalmasrend ez által lekötelezte Buda lakosságát. Dr. ifjú Siklossy Gyula az irgalmas­rend budai kórházában minden kellékekkel el­látva berendezte rendelő szobáját és megkez­dette áldásos működését. Halálozások. Kápolnái Pauer István a magyar tudományos akadémia tagja meghalt. A megboldogult az irodalomban széles körön és hasznos munkásságáról volt ismeretes. A katonai tudományok mive lésével használt hazájának. Nagyon jó ember volt és lelkesedett pályájáért. Neve maradandóan van bezárva ki­válóbb tudósaink közé. — Keilemesi Melczer István, az utolsó kir. személynök, főrendiházi tag,^ cs. és kir. kamarás, valóságos belső titkos tanácsos, a Lipótrend nagykeresztese s a Szent- Istvánrend középkeresztese 86 éves korában meghalt Budapesten, — Setétvári Seléth Lajos egy pontos munkás hivatalnok a kirá- lyi főügyészség irodatisztje, önfeláldozó jó barát rövid szenvedés után elhunyt. — Értesítés. A budapesti I—III. kér. szállodások vendéglősök, bor- és sörmérök ipar­társulatának elnöksége figyelmezteti tagjait, hogy a dohány gyártmányok elárusitásahoz szükségelt uj engedélyért f. é. márczius hó vá­gyig a m. k. Pénzügyigazgatósághoz folyamodni keli. Egyben értesittetnek a tagok, hogy útba­igazítások és felvilágositások a társulati irodá­ban (II. medve-utcza 6. sz.) minden csütörtökön délután 4—6 óráig készséggel adatnak. — Budáért. A budai uj köztemetőre szükséges telkeket kisajátítják. Határnap már­czius 4. Törvénykezés palotája. — A fuva­rosok kérése folytán a Duna partot kikö­vezik. — A gellérthegyi vizvezeték ter­veit a közmunkatanács elfogadta. — A köz­munkák tanácsa fönntartja magának hogy a lovasut óbudai vonalának a Rudas fürdőig való meghosszabbbitása kérdésében annak ide­jén szabadon határozhasson. — A földtani intézetet Bndán az ország-uton szándékoz­zák építeni. Ezzel is emelkednék Buda és ha­marább rendeznék a botrányos ország-utat. — Ó-Buda is megkapta az adómentesség jo­gát az uj építkezésekre és átépitkezésekre. Ideje volt. — A főváros a Magithid környékét az üstökös-utczáig rendezi és befásitja. — Mulatság Szent-Endrén. A szent-endrei ifjúság f. hó 15-én a helybeli ev. ref. egyház javára haugversenynyel egybekötött tánczmulatságot rendezett, melyen a nagyszámú jelenvolt intelligenczia fényes tanujelét adta fenkölt gondolkozásának, midőn felekezeti kü­lönbség nélkül sietett a nemes czél sikerét elő­mozdítani. A hangversenyen Teimer Rózsa k. a. művésziesen kidomborított Donizetti Zingara czimü dalával ragadta el a közönséget; a lel­kesedésig fokozta a hatást Theodorovits Malissá k. a. magyar és szerb népdalaival, majd a Czite- rásból vett couplettjeivel és Dr. Weisz Árminná mély érzéssel előadott czimbalom játékával. Nagyban hozzájárultak még az est sikeréhez Schill Gyula kiváló technikával előadott zon­gora játékával, Petrovits János szavalatával és Yidovich Ferencz felolvasásával, melyben igen találóan jellemezte a családi élet fény és árny oldalait. A mulatságon részt vett hölgyek névsora a következő : Asszonyok: Cserhalmy Péterné (Buda­pest), Dumtsa Jenőné, Fürst Mórné, özv. Galatz Márkóné, özv. Gregor Nándorné, Gubatta Kál­mánná, Gutjahr Frigyesné, (Budapest), Halmai Fülöpné, Heifeld Manóné, özv. Horváth Fe- renczné, Hubev Gyuláaé, Husvik Lyubormirné, Ignatovits Jánosné, Jakab Istvánná, Kalas Ist­vánná, Körtvélyessv Lászlódé, (Vácz). Kretsare- vits Miklósné, Launer Jánosné, Lebedev Mária, Lichner Istvánná, Milován Elekné, Patsariz Já­nosné, Pete Csongorné, Pfeifer Kálmánná (Pilis Marót), Pflagner Jánosné, Piperkovits Miklósné, özv, Popovits Györgyné, Pospischl Károlyué, Róse Gyuláué, Schill Gyuláné, Sóváry Jánosné, Száva Antalné, Theodorovits Isvánné, Tury Sándorné, Dr. Ulrich Nándorné, Dr. Weisz Árminná, Weisz Károlyné, (Fehérvár), Weisz Márkusné, Wnker Györgyné, Wirth Julia. Leányok: Apostolovits Aranka, Csoppor Kornélia, Csupics nővérek, Angelmayer Anna, Golub Aranka (Pomáz), Gregor Olga, Gutjahr Józsa, (Budapest), Heifeld Cecil (Esztergom), Heifeld Margit, Hermann Anna, Huber Alice, Isakovits Mellanie, Jakab Olga, Kampfereg Emí­lia (Budapest), Körtvélyessy Ilonka (Vácz), Kretsarevits Margit, Lebedev Lyubica, Lichner Erssike, Maláty Kornélia, Muhoray Róza (Leány­falu), Patsariz Nelka, Perisits Etelka, Pflagner nővérek, Pospischl Malvin, Pózner Lujzika (Po­máz), Risek Adél (Leányfalu), Sóváry Margit, Strinkay Janka, Stojanovits Olga, Teimer Rózsa, Teimer Mariska, Theodorovits Melissa, Wersz Berta (Budapest), Weisz Hermina, Weisz Ilon (Fehérvár). Felülfizettek: Fadgyas János 20 frt, Dumtsa Jenő 11 frt, Gutjahr Frigyesné 7 frt, Teletski Plató archimandrita 5 frt, Nagy Jó­zsef 5 frt, Urbanek János 5 irt, Nedelkó De­meter 4 frt, Trux Hugó, Theodorovits István, Kontra Kálmán, Marianovits György, Dr. Weisz Ármin 3 frt, Stauisits Adrián Zárdafőnök 3 frt 50 kr, özv. N. N. úrnő, Csupics Kornél, Róse Gyula, Dr. Alföldy Antal, Szt. Endrei önk. tűzoltó testület 2 frt, Kalas Istvánná, 1 frt 50 kr, Mihajlovits Béla, Joanovits Milutiu, Mol­nár Béla, Pesisrts Demeter, Weisz Márkus, özv. Lebedev Mária, Rischek Albin, Leitner Sámuel, Jakab István, Kury Béla 1 frt, Szitne Rezső, Pózna Mihály, N. N. Csikóra Bálint 50 kr. Közgyűlés. Az I. kér. polgári kör f. évi február hó 15-én délután 6 órakor tartotta meg évi rendes közgyűlését. A közgyűlést dr. Hegedűs János alelnök nyi­totta meg. Az évi jelentés és zárszámadás tudo­másulvétele, a felmentvény megadása és az 1896. évi költség előirányzatnak egyhangúlag történt elfogadása után a közgyűlés a következő vá­lasztásokat ejtette meg: Megválasztották : Tisz­teletbeli taggá: Dr. babarczi Schwartzer Ottót egyhanggal; a Kassics Péter lemondása folytán megüresedett, elnökségre Blaskovich Sándort egyhanggal; alel nőkké: Gyalokay Lajost egyhangúlag; választmányi ren­des tagokká: Babocsay Bélát, Czeitler Bé­lát, Erényi Antal, Grassanovits Ignáczot, Guck- ler Viktort, dr. Kemény Ferenczet, Reicher Aurélt, Dr. Stipanich Eleket, Telegdy Károly, Dr. Thiering Gusztávot, T.chy Jánost, Tillmann Lajost, Trombitás Gyulát, Záborszky Ferenczet és Ziák Hugót egyhangúlag; választmányi póttaggokká. Berlányi Jánost, Bottka Gyu­lát, Dr. Csákberky Dezsőt, Heisler Jaroslávot, Radzó Jenőt és Róth Lajost egyhangúlag; számvizsgáló bizottsági póttaggá: Ivánka Zsigmondott egyhanggal. A közgyűlést a körhelyiségében kedélyes társas vacsora követte, amelyen körülbelül 60-an vettek részt. A felköszöntök sorozatát dr. Hegedűs János alelnök igen szép beszéddel nyitotta meg, éltetvén az újonnan megválasz­tott elnököt Blaskovichot és az uj alelnököt Gyalokayt, Gyalokay Lajos éltette a kör uj tiszteletbeli tagját dr. Schwartzer Ottót, tartal­mas beszédében Hemelve a haza, a társadalom és a kör érdekében kifejtett buzgó munkássá­gát kérve őt egyúttal arra, hogy maradjon meg továbbra is a körnek támasza oszlopa stb. Blaskovich Sándor éltette a kör egyik legbuzgóbb es legerényesebb tagját Erényi An­tal könyvtárnokot. Végül dr. Hegedős János alelnök éltette a kör legnagyobb kontingensét képező állami tizztyiselőket és egyúttal az elnökség nevében kijelentette, hogy a kör a tisztviselőknek az utóbbi napokban megindított mozgalmát, külö nősen a pragmatica elnyerésére irányuló nemes törekvéseiket erkölcsileg támogatni és helyze­tük javítását társadalmi utón elősegíteni leg­nemesebb kötelességei közzé sorolja. Az állami tisztviselők nevében Bérezik István köszönte meg a kör elnökének nemes szívből eredő kijelentéseit, hangsúlyozva azt, hogy most midőn az egész országban viszhang- zik az államtisztviselők ajkairól a jaj szó, s most midőn a legfelsőbb helyen is megértették e panaszok indokolt voltát és maga a kormány elnök is a legmelegebb érdeklődéssel tanulmá­nyozza, miként lehetne a bajokon segíteni, két­szeresen jól esik hallania azt, hogy nem csak az illetékes hivatalos faktorok, hanem maga a független társadalom is meleg rokonszenvvel viseltetik a tiszviselők sorsa iránt. Beszéde végén szűnni nem akaró éljenzé­sek között éltette az I. kér. polgári kör és an­nak buzgó alelnökét dr. Hegedűs Sándort. A vig társaság csak a késő éjjeli órák­ban oszlott szét. Emlék könyvbe. Letánczoltuk a bálokat Gázoltunk sok uszályokat. Tépett frakk és viganó Bár még nincsen vigadó. Gondoljunk most farsang végén Ki hát az a derék legény Ki miatt nincs vigadó ? Szép termetű, sokat beszél De nem ád, ha a közügy kér. Érdem jelet visel mellén Tárczától puffad a mellény. Ámde házát sokra tartja A közügyre drágán adja. Ejnye be derék legény ! Tájékoztató. — Kiadó villa. A Kelenföldi állomás: és Sósfürdő szomszédságában fekvő Hauszner- féle- villában bútorozott szobák kaphatók. Bő-- vebb értesítést ugyanott nyerhetni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom