Buda és vidéke, 1896 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1896-02-23 / 8. szám

Budapest 1896. (7.) BUDA é? VIDÉKÉ Február 23. Téli kúra Kénes iszapfürdő, rhouma, köszveny, lacking itb. ellen Szt.-Lukácsfiirdő r-t. Budapest. douche-massage iszapborogatások. Meg­hűlés veszélye nincs, mert a szállodák és fürdők egy fütött épülettömböt ké­peznek. Olcsó pensio. Lift és hordszé- kek, nehéz betegek számára felvonó a vízben. Prospektust küld az Igazgatóság. — A sztójkai gyógy-borviz. Er­délyben az előkelő körök asztali itala, huru­tos bajokban (gége-, tüdő, gvomor-, hólyag hurut), gyomor és máj betegségekben csoda- hatású szer. Orvosok igazoljak: ki SZtÓjkai víz­zel él, sohasem szorul Karlsbadra. Erdélyi havasokból vevén eredetét bacterium mentes. Ivóvíz helyett használva a járványok (tífusz stb.) ellen kitűnő ovoszernek bizonyult és bor­ral elegyítve erős liabzásu kitűnő asztali és élvezeti VÍZ. Ásványvíz megrendeléseket a fő­város területére elfogad: Á sztójkai gyógyvíz­forrás székes-fővárosi kezelősége : kezelő: Dévai Szőllőssy István krisztinavárosi gyógysze­rész I. k., Krisztina-utcza 14. raktárnok : W e r- ner Adolf II. kér., Battbyányi-utcza 3. sz. — Tessék elolvasni Pál úgy ay Zsigmond Budapest IV. Egyetem-utczai 11. sz. a. levő tiszti és hadfelszerelési intézetében a ruhák a jó ízlés törvényei szerint készülnek. Palugyai e téren már 18 év óta működik és bebizonyította, _hogy a legmagasabb igénye­ket is kielégíti. Üzletében sok díszruha van megrendelve. A szakértők dicsérik ezeket a ru­hákat, melyek jó szabásuak és korhüek. Ban­dériumoknak tömeges megrendelésnél kedvez­mény. A czég megrendelői között az előkelő világ számos tagját találjuk. Ajánljuk olva- vasóinknak. Újdonság. Mesterházy Mihály fűszer- kereskedő üzletében a monori gözkenyérsütődé- ben készített búza- és rozskenyér naponkint frissen kapható.' Kiadó és laptulajdonos mindszenti Erdélyi Gyula. || Van Szerencsem a n. é közönség be- ^ T esés figyelmébe ajánlani a színkör mellett * » levő „Alaguthoz“ czimzett vendéglőmben * berendezett külön helyiséget, mely lakó- d* dalmi, vagy más ünnepi ebédekre és társas * ^ vacsorákra úgy tánczvigalmak megtartása- * * kor mindig rendelkezésre áll. Minden bét- JK főn és szerdán táncziskola, minden szom- v if baton pedig általános tánczgyakorlat. & w imiiuni vásár- es ünnepnap zene. T Tisztelettel cb | Schlauclier Ferencz, vendéglős. | jjc Bejárat Attila-utcza 65. szám alatt is. "?5Sö * Kőbányai Polgári serfőző részv. társaság. (N 01 (g 35 ’Ö « o ® S -5 P ■H 5 S 3 43 * > s Pi Polgári sör. Király sör. Szt. István sör. Barát sör. as ©­* . H» P" * 2 r g S' " 0 H « 0 2 P 5 9 ts K SCHIEN KÁROLY Budapest, II., Batthyánji-ntcza 1. szám. S Ajánlja magát telefo-jŐL nők, villámhárítók, szócsövek és szobai távírdák berendező- sere a legjutányosabb ^ árakon.- -^j Raktár mindennemű varró- és kötö-gópek és bicziklikben. Eara"bás József krisztinavárosi CASINO SSBCSABNOKA a legújabb kor igényeinek megfelelően, kénye­ié mmm el és fényesen van berendezve. Lakodalmak és társasvacsorák rendezése elfogadtatik. Mindennap frissen csapolt udvari és bajor sör. Ma katona zene ! hangszergyáros. császár és királyi udvari és badseregszállitó. BUDAPEST, II. kerület, Lánczkid-utcza B. szám. Saját gyártmányú fúvó, vonó és ütőhang­szerek, kitűnő erős hangú czimbalmok és azok alkatrészeiről nagy kepes árjegyzék ingyen és bermentve. Elpusztíthatatlan erős orgona harmoni­kákról külön árjegyzék kérendő. Mindennemű hangszerek és harmonikák javítása a legolcsóbb árban eszközöltetned. Budai raktár I. Fehérsas-utcza 6. sz. Lövciisíciii Antal cs. és kir. udvari sütőmester fióküzlete: II. fő-uteza 5. szám. — Liszt, tej, tejszín és vaj. — Finom- és pék-sütemény a nap minden ói-tájában frissen kapható. „FŐMRE“ pesti biztosító intézet (alakult 1864) Budai képviselősége : II., íö-uteza 17. sz. elfogad biztosításokat: tűz, jég, szállit- mánykárok és testi balesetek ellen, valamint az ember életere azonnali kötvénykiállítás mellett. &&&&&&&&&&&&$&&&& Magyarhon legkiválóbb és legtisztább savanyuvize Kapható mindenütt. Főraktár: Werner Adolfnál, II., Batthány-uteza 3. sz. vtv vív vív vív vív vív vív vjv vív vív vív vív vív vív vív vív vív •4^* •-'p-a *-4"« a-vp« *-~p-« e-P« *--p-* *-4^* a-4^« *-4^« *-4^* *-p-« *-4^-# *4-* kis hirdetések. Lakások. Mindenféle lakásokat keresek. Egy szobától kezdve felfelé. Nyaralók Buda és vidé­kén kiadhatók. Gzim a kiadóhivatalban. Házasság. Vendéglős jó üzlettel a pesti olda­lon 4—5000 forinttal há­zas társat keres. Har- mincz éves. Husz-huszon- Öt éves nők Írjanak leve­let »Vendéglős* czimen a kiadóhivatalba. Töke befektetés. A ki ezer vagy két ezer forin­tot egy illatszer és ve­gyészeti vállalatba fekíet az évenkint 20 ’/„ nyere­ségben részesül. »Ve­gyész* czimen lehet vá­laszt kapni. Sírkövek. A ki sírkö­vet akar állítani egysze­rűtől a legszebbig az for­duljon a kiadóhivalalhoz. A Keletről. A szultán kipróbált vegyészeitől el­lesett titkok : Fiatalító nö­vény szappan Hajhullás és korpa ellen szer. Sze­möcs pusztító. Köszvény ellen való szerek kapha­tók. Levél titoktartás mel­lett intézendő : G ü 1 Baba czimen a kiadó- hivatalhoz. Vinczelért keresek 4 kataszt. hold kiterjedésű budai gyümölcsösöm és szőlőm kezelésére. Illető nős, vinczeliérképezdét végzett legyen, teljes jár­tassággal birjon az olt­ványok kezelésében és a gyümölcsfatenyésztésben. Illetménye: szabad lakás, egy öl fa, 250 frt kész- pén fizetés. Ajánlkozások bizonyítványokkal felsze­relve, levélben Kollár La­jos ügyvédhez, Budapest, II. kér. Jégverem-utcza 1. szám alá intézendök. Kiadó lakás. Nyáron és télen használható la­kás, kisebbek és nagyob­bat Buda legegészsége­sebb helyén kiadók. Köz­lekedés közelében. Bő­vebben a kiadóhivatal. TT-AJliÓPI OBOSZ TE-A.. „Karaván“ lOSMUL Magyarországi telepe: Budapest, V., Arany lános-ntcza 30. sz. Ausztriai telepe : Bécs, I., Lobkowitzplatz 3. Kapható az egész birodalom minden előkelőbb fűszer-, tea-, csemege-és drogua-kereskedésóben. akkor a cs,oma^°^ az orosz hivatalos vámszalaggal és védjegyünkkel van-

Next

/
Oldalképek
Tartalom