Buda és vidéke, 1896 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1896-10-11 / 41. szám

Budapest» 1896. (8.) ■BUDA és VIDÉKÉ. Októl» -r 1 1 Kecskeméti-utcza 13. szám v£ vív vív vív vív vív vív vív vív vív vtv vtv vív vfv vtv vív vív vív vív vív vív vív vív vív vív *4-* •4'* •4'-* »4^* •4--* •4'-« •4'-« *4-« *4^« •4'"* *-4-« *4^* *4^» •4'-* *-V-* *4--« •4--* *4^-« *4^ *-4-* *4^« *4--« •4'-* •4-« faszer, gyarinatárn, csemege-, bor- és ásványvizkereskedő BUDAPEST, 1. KEK., ATTILA-UTCZA 50. Árkivonata Süveg ezukor.................................... ........ 1 kg. —.44 Koczka-czukor.......................................................................................1 > —.45 Mocca-kávé............................................................................................1 > 2 2ü Aranyjáva-kávé . ............................................................ . 1 > 2.20 Gyö ngy-kávé..................................................................1 kg. 2.10 és 2.20 Geyl on-kávé . . ..... 1 » 2.10 és 2.20 Cuba-kávé........................................................................1 > 2. és 2.20 Santos-kávé..............................., ...............................1 kg 1.70 Rizsa ............................................................................................. 18, 22, 26, 32 Szalá mi, kitűnő gyártmány............................................................1 kg. 1.80 Buza-dara.................................................................. Gsá szárolaj.......................... .................................... Pet roleum ................................................................... Den aturált Spiritus.......................... Stearin-gyertya.....................'............................... Ürgyertva ................................................................... kr. 1 < —.16 . . . 1 Lt. —.30 . . . 1 > 17 és 18 . . . 1 » 28 és 30 1 csomag 34, 36, 40 1 » —.45 Száraz és olajfesték. Padló Dnymáz. Külön­féle sajtok. Természetes balatonmelléki borok saját töltésit 1/2 és 1 literes palaczknkban litereukiut 36, 40 és 46 krajezár. Kitűnő búza és rozskenyór a monori gozsütődébol. ~ Szegedi »Petöfy« sóskeserü gyógyvíz. ......................... Kitű nő Dreher-féle palaczk-sör. Hamisítatlan gazdasági tej. Egyébb itt fel nem sorolt áruk kiváló finom minőségben előnyös árak mellett. Pontos gyors és előzékeny kiszolgálás. Megrendelt áruk készséggel házhoz száll itatnak. ff Véradás. Vb. «Hunnia gépgyár és vasöntöde részvény­társaság» csödtömeggondnoka ezennel közhírré teszi, hogy a tömeg tulajdonát képező ingóságok, u. m. szivattyúk, tüzfecskendők, tűzoltó felszerelések, szerszámok, szerszámgézek, kerti fecskendők, tüzmen- tes szekrények, fertőtlenítő gépek, vizhordó és ön­töző kocsik, tömlők, csavarok, vas- és ólomcsövek, agyagcsövek, mozdonyok, vízvezetéki felszerelések, omnibuszok, kocsik ócskavas, bádog-, réz- és bőrhul­ladék stb. a budapesti kir. kereskedelmi és váltótör­vényszék mint csődbíróságnak 46162/8, 96. sz. vég­zésében foglalt meghatalmazásánál fogva szabadkézből eladatnak. Hasonlóan elfog adatni a tömeg tulajdonát ké­pező 3555 Q-öl területen felépített gyártelep a hozzá tartozó géplakatos, bádogos stb. műhelyekkel, gép- és kazán-házakkal, vas- és rézöntödékkel, raktár- épületek és lakházakkal, valamint a berendezést ké­pező esztergapadok, gyalugépek, fúrógépek, prések, gépkalapácsok, gőzgépek, gőzkazánok s összes szer­számgépekkel. A venni szándékozók az eladandó gyártelepet és raktártárgyakat a gyár helyiségében, Külső-Váci-ut 95. sz. alatt tekinthetrk meg. Ajánlatokat a tömeggondnok vb. társaság iro­dai helyiségében-iíV.n.d.rá.ss37--ia.t ±. szám alatt fogad el. Budapest, 1896. szeptember havában. Dr. Krajtsik Ferencz, tömeggondnok. 03f~ Aiapittatott 1842. "füg Mechlovits Béla Budapest, II. Víziváros tő-utcza 7. sz. alatt (a lánczhid közelében.) Ajánlja a t. ez. közönségnek nagy rak­táron levő legújabb divatu selyem, szőr- és gyapjú-kalapokat minden létező szin és alakban. Legújabb diyatu cylinder 3.80—7 írtig, valódi angol cylinder . . 6.—9 „ fekete kemény kalap . . 1.50—5 ,, színes kemény kalap . . 1,80 — 5 „ vízmentes imperial kala­pok minden szin és alak­ban egyedüli raktár . . gráczi Loden-kalapok . Elismert legjobb szabású férfi-ingek testmérték után chiffon, battist és selyemből. Selyem, satain és flanell tourista-ingek, magvar é3 franczia szabású alsó nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők, harisnyák és gummi sárczipők. Nagy raktár férfi, divatáruk­ban. Valódi Jager-féle ingek és nadrágok a legjutánvosabb árakon. 3.­1.80­VENDÉGLŐ A Schäffler Miskához I. kerület Alkotás-ntcza 29. szám. 1 liter tolnavidéki fehér bor az utczán át 28 krajezár. I dinden csütörtökön polgári ösz­szejövetel. Jó ételek, borok és kőbányai sör és elő­zékeny kiszolgálás. Számos látogatást kér A vendéglős. NAGY REZSŐ köszörűs- és késes-mester (I. Fő-utcza II. sz) Elvállal mindenféle köszörülést, különösen borotva-köszörülést. — Zsebkések, kerti kések, ollók és minden kerti eszköz nagv választékban. ’ , íegtístotébb ég) , egvényas ssvaiyaiMlt X j A FONÓÉ Pesti biztosító-intézet alakult 1864.) Budai képviselősége : 11., ftí-utcza 17. se. elfogad biztosításokat: ttíz, jég, SZáilit- mánykárok és testi balesetek ellen, valamint az ember életére azonnali kötvénykiállítás mellett. Helyi ismeretséggel biró intelligens nrak mint ügynökök állandó alkalmazást nyer­hetnek. üzlet helyiségváltoztatás! M ege le József mázoló és üveges festék és üveg-kereskedését Krisztina­város, Attila-nteza 63. sz. alá (az Alagnt közelébe) helyezte át. Elvállal mindennemű mázoló munkát. Ajánlja sasát vegyi készítményeiből a legszebb szinü száraz festékeket és a legjobb minőségű kész olajfestéke­ket, puha fapadló fénymázt és kemény fa­padló beeresztő viaszkot különféle szí­nekben, valamint a hozzá való padló­keféket és ecseteket. Végül ajánlja jól berendezett. üvegáru raktárát és végez épület beüvegezéseket magyar és belga üvegtáblákból a legjutáuyosabb árakért. MKKK Nyomatott Heisler J. kö- és könyvnyomdájában. Budapest, II. Várkert-rakpan 1. sz. (Kluseman-féle ház). Beimel Lajos bank- és váltó üzlete j? I Helyiségváltoztatás. j Yan szerencsém a t. ez. közönség tu- í domására kozni, hogy budai fiók-üzletemet • f. é. augusztus 1-jén felhagytam s annak l összes függő ügyleteit a szokott pontos- í Sággal főüzletemben : \ Kecskeméti-utcza 13. szám alatt ( \ bonyolítom le. • Tisztelettel felkérem tehát t. ügyfele­• imet, hogy b. megbízásaikkal ezentúl a f enti czim alatt levő főüzletemhez fordulni • szíveskedjenek. \ Tisztelettel

Next

/
Oldalképek
Tartalom