Buda és vidéke, 1896 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1896-10-11 / 41. szám

budapest. 1896. (7.) BUDA és VIDÉKÉ Október 11. Magyar kir. államvasutak üzletvezetöség Kolozsvártt 22310—111/896. szám. Pályázat. A magyar kir. államvasutak kolozsvári üzlet- vezetősége alá tartozó bibar-pmpök-predeali fővona­lon, valamint ennek heágazó mellékvonalain levő állomásokon, továbbá a kolozsvári üzletvezetőség, a nagyváradi üzletkezelöség, a brassói forgalmi főnök­ség, úgyszintén emlitett vonalak mentén létező osz­tálymérnökségek, fütőházak, szertárak és műhelyek hivatalos helyiségeiben levő valamennyi, a m. kir. államvasutak, illetve a m. kir. államvasutak keze­lése alatt levő helyi érdekű vasutak tulajdonát ké­pező órák (minden néven nevezendő zsebórák kivé­telével) jókarban tartása, szabályozása és javitása iránt 1897. évi január hó 1-től kezdve, 3 egymásután következő évre, ezen pályázat nyittatik. Felhivatnak ennélfogva mindazok, kik erre pályázni óhajtanak, hogy a szabályszerűen bélyegzett és képességüket igazoló bizonyítványokkal felszerelt ajánlatukat legkésőbb folyó évi október hó 26-án déli 12 óráig a m. kir. államvasutak kolozsvári üzletve­zetősége általános osztályához (titkár-ág) czimezve benyújtani, vagy oda beküldeni szíveskedjenek. Az ajánlatok külön lepecsételt borítékban kül­dendők be, és a 1 oriték következő megjegyzéssel lá­tandó el : «ajánlat a kolozsvári üzletvezetöseg vona­lain levő intézeti órák jó karban tartására.» Az ajánlattevő köteles a kolozsvári üzletveze­töség gyüjtöpénztáránál f. évi október hó 26-án dili 12 óráig banatpénzképen 200 forintot készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban le­tétbe helyezni vagy oda posta utján külön boríték­ban beküldeni, mivel különben az ajánlat figyelembe vétetni nem fog. Az üzletvezetőség fentartja magának a jogot hogy az ajánlattevők közül - tekintet nélkül az árra — szabadon választhasson Kivávatos, hogy ajánlattevő kilométerenkénti egységárt ajánljon fel, mely czélból tájékozás végett felemlítjük, hogy vonalunk hossza 13452 kilométert tesz ki, mely vonalon 130 állomás, 34 megállóhely, 581 pályaőrház, 9 osztálymérnökség, 5 fütőház, egy fö, két fiók-műhely, egy szertár és fiók szertár lé­tezik. A pályaórás teendőire vonatkozó közelebbi fel­tételek a m. kir. államvasutak kolozsvári üzletveze- tösége III. osztályban (Emke palota I. em. 24. ajtó) tudhatok meg. Kolozsvár, 1896 szeptember hó 26-án. A.t üzletvezetöség. dcntaucner rerenez vendéglője I. k. Alagnt u, 2. az Alaguthoz. A színkör mellett levő „Alagút*-boz czimzett vendéglőben tisztán tartott szobák kiad undok. Ugyanitt színház után mindig friss vacsora, Írissen csapolt sör és saját termésű borok állanak a t. ez. közönség rendel­kezésére. Minden vasár- és ünnepnap zene. Bejárat Attila-utcza 65. szám alatt is. ng* ^ ® Fukács János vendéglője »„Zöldfához“ I. Krisztinaváros, Krisztina-tér 7. Kora regeitől az egész napon át fris­sen csapolt sör az első magy. részvény ser­főzdéből. Magyarhon legkiválóbb és legtisztább savanyuvize Kapható mindenütt. Főraktár: Werner Adolfnál, II., Batthány-utcza 3. be. J elentés. Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy f é május hó 1-én fióküzletet nyitottam a Zugligetiben a „Fá- czán“ vendéglő kerti helyiségeben. — Liszt, tej, tejszín és vaj. Finom- és pék-sütemény a nap minden órájában frissen lesz kapható. LÖVENSTEIN ANTAL csász. és királyi udvari sütömester. Vendéglő „Mekka városához“. ^ Van szerencsém a t. ez. közönségnek p) Fehér vári-út 10420, sz. a. (a Záborszhy János-féle telken, a sósfürdö közelében) levő vendéglőmet ajánlani, mely a legújabb kor igényeinek megfelelően minden kényelemmel el van látva. Kirándulóknak kellemes üdülő hely. Minden időben meleg és hideg ételek. Saját termésű borok. Csapolt és iivegsSr. Tisztelettel a vendéglős. I LEGÚJABB divatu czilinűer-ésnemezkalíipok ^ minden létező alakban, nagy raktár ^ úgy férfiak, mint gyermekek részére. Br dapest (Bndán) I., Alagnt-n. 5. | özv. Schwartz Józsefné, | kalapkei eskedönél. C$ Művirág tanítás. A ki magát a művirág készítésben alaposan ki­akarja képezni, annak kedvező alkalom kínál­kozik. Egy ebben kitü­nően jártas éri hölgy si­keres leczkéket ád. 12 közös óra 4 fit 12 magán óra 6 frt. A legelőkelőbb körök ke­resik fel ezt a tanfolya­mot. Bővebben a kiadó- hivatal. 470 Hirdetések BUDA ÉS VIDÉKE részére felvétetnek a kiadóhivatalban Alkotás-u. 12/a. Szöke^iáz. WBATSCHKO MARTON és TÁRSA hatóságilag engedélyezett villany-be­rendezési vállalata Budapest, II., Fö-utcza 16. Tisztelettel ajánlja mindennemű villanyos berendezéseit u. m. villanyos csengők, házi sürgönyök, telefon, villanyos órák, villanyos éjjeli őr ellenőrző készülékeit, villámhárítók, villanyos zárak, villany gyógykészülékeket, villanyvilágitási és erőátviteli berendezéseket és minden e szakba vágó munkákat. Apró hirdetések. E rovatban minden szó egyszeri beigtatása 2 krba kerül, vastagabb betűből 4 kr. Oly hirdetések után melyekben a hirdető ezime is ki van téve, külön 30 kr. kincstári bélyegilleték fizetendő. _______________________ Azo nnal kiadó egy korcsmái heiyiség. Bő­vebbet a kiadóhivatal. 472 Szépvölgyben kapható gyönyörű helyen, honnan Pestet legszebben lehet látni 12.000 □ telek rész erdő, a többi szántó­föld, a birtokon van jó mészkőbánya is. Ára Q öienkint 1 frt 70 krajezár. Telkeket keresek a budai oldalon lehetőleg fensikon. Bővebbet a ki* adóhivatalban. 460 Színezett ágyat és szí­nezett szekrényt veszek. Czimem megtudható a kiadóhivatalban. 479 Eladó telek. Szép fek­vésű budai kültelek 2000 öl eladó. Tessék tudako­zódni a kiadóhivatalban. 468 2000 Q öl telek a Lágymányoson eladó. — Czimet a Buda és Vidéke szerkesztősége közli. 486 Szép kastély. Eladó a felső vidéken egy remek fekvésű helyen régi Rá- kóczy-féle kastély. Hely­ben posia, vasút állomás, távirm Szolgabiróság szék­helye. Orvos, gyógyszer- tár. Tizenöt hold fenyő erdő egy kies hegyen. Egy emeletes Rákóczy-féle kastély 19 szobával. Hegy tetejéről régi arany bá­nyából forrás viz ömlik. Maga a vízvezeték 20.000 forintba terült, a kas­télyba van bevezetve egy nagy reservoíreba. Az udvaron egy nagy üveg veranda, egy 8 szobás földszintes ház. Az udva­ron old alvást istállók, cseléd szobák. Szintén az udvarban egy nagy pincze régi arany bányából át­alakítva jég hideg. A kas­tély alatt patak folyik. A fenyvesben a hegyoldalon egy-egy emeletes ház 5 szobával. A hegy teteje felé egy emeletes ház 3 szobával Kaszáló, mely 150 forint értékű szénát terem. Úri családnak, gavallérnak ajánlható, úgy szintén orvosnak, sa- natoriumnak, vágy hideg gyógyvizintézetnek, vagy testületnek nyaraló tele­pül. Ára 30.000 forint. A továbbiakról a Buda és Vidéke kiadóhivatala értesít. 436 Eladó 1496 Q-öl telek Rókus hegyen. Szép kilátás. Ára ölenként 4 frt 50 krajezár. 474 Fiatal ember délutáni alkalmazást keres. Leve­lek »Foglalkozás« czimen a kiadóhivatalba kéret­ned ________ 478 Kis ebb telket keresek Orbán- vagy Mártonhe­gyen. Gzirn a kiadóhiva­talban. 473 Választásokra kortes nótákat ír megfelelő dí­jért egy vén poéta. Hol van ? Megmondja kiadó- hivatal 485 Bizalom. A ki köl­csönt keres, a ki köl­csön akar adni, a k i vesz, elad ingót és i n- ' gatlant, a ki bérbe ad, bérbe vesz, a ki vala­mit megakar tudni hiva­taloknál vagy magán­ügyekben ; B i z a 1 o m czimen Írjon levelet a »Buda és Vidéke« kiadó­hivatalához. Két darab 5 kros bélyeg. 443 Jó siabó. Jó szabó ezime tudható meg a ki- adóhivatalban. A legegy­szerűbb és legmagasabb igényeket kielégíti. Készít magyar ruhát is. Javítá­sokat elvállal. 473 Otthoni munkát keres egy a könyvvezetésben is jártas fiatal ember. Szives ajánlatok a kiadó- hivatalba kéretnek. 405. ELEMI ISKOLAI tanulók mellé házita- nitónak ajánlkozik egy III-ad éves tanitójelölt. Szives megkeresések a kiadóhivatalba kéret­nek. Összekötő hid tövébwa a budai oldalon 300 Q öl megvételve kerestetik. Bővebbet a »Buda és Vidéke« kiadóhivatala. 477 Házat keresek részlet- fizetésre Szent Endrén. Czimem a Buda és Vidéke kiadóhivatala mondja meg. 483 Illat szerek. Szappan és mindenléle illat szerek nagy választékban. Leve­lek »Drogista« czimre a kiadóhivatalba intézen- tők. 484 Eladó birtok. Tinnyén 100 hold föld majta 1-ső helyen 4000 teher 20 évi törlesztésre, II. helyen 400 frt teher — mely át­vehető — eladó. Bőveb­bet a kiadóhivatal. 439 Gazdák és cselédek. A helyszerzőnek fizetett pénznél jutányosabb és biztosabb, ha a gazdák cselédet, a cselédek helyet ' a Buda és Vidéke apró ! hirdetései utján keresnek. I így a cselédek megmene- I külnek némely megbiz- I hatlan helyszerzöktől. Rézmálon van 800 Q öl továbbá 1000 Q-öl. Mátyáshegyen 900 Q-öl 3 forintért. __________475 Fél fedelű hintó jó állapotban levő eladó. Bővebbet a kiadóhivatal­ban. 470

Next

/
Oldalképek
Tartalom