Buda és vidéke, 1895 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1895-03-24 / 12. szám

BUDA és VIDÉKÉ. Márczius 24. Budapest. 1895. (6.) nagy hatást keltett. Erre leleplezte szűnni nem akaró éljen közben Kossuth Lajos arczképét. Bakos Sándor és Kiss István beszédei nagy tet­szést arattak. — Vacsora Márkus József tisz­teletére. Pénteken estve a polgári lövész­egylet helyiségeit 350 főből álló díszes és elő­kelő közönség töltötte meg. A közélet számos kitűnősége jelent meg, hogy ünnepeljék a székes főváros szeretett alpolgármesterét uj állásában. Márkus József minden megjelentnek jól talált fényképével kedveskedett. A pezsgővel bőven ellátott vacsorán a pohárköszöntők sorát S z á- voszt Alfonz nyitotta meg, az uj fölövész- mestert éltette. Márkus József egy mind­végig nagy tetszésben részesülő pohárköszöntőt mondott. Kollár Lajos Gerlóczyt éltette szép köszöntőben. G e r 1 ó c z y után Tabody emelt poharat. Hatásos volt Del Medico pohár­köszöntője, ki a budai közlekedési viszonyok javítása reményében poharát a tanács tagjaira emelte. Darányi az uj lövészmester egész­ségéért ivott. Dr. A ez él Károly talpraesett beszédben Szabó M. Ferenczet, a kör derék és tapintatos gazdáját éltette. — Á budai kereskedő ifjak tár­sasága ünnepies estére gyűlt Össze Petz Ágoston vendéglőjében. A nap jelentőségét Hol ander Samu elnök méltatá és sikerült be­szédében hazafiságra intette az asztaltársaságot. Mihalusz János szavalta el tűzzel a Talpra magyart, mit állva hallgattak végig. Milley Károly titkár Kossuth Lajos halálára és „Ha a világ felfordul“ czimü szép versét per- ezekig éljenezték. — Az omnibusz-telep istállója. Egy levelet kaptunk, mely nem éppen udvarias véggel azt akarja bizonyítani, hogy a ló istálló nem ártalmas az egészségre. Ezzel szemben az érdekeltség is beküldötte 22 aláírással ellátott és a közmunkatanácshoz beadott kérvényét, melyben higgadtan van bizonyítva, hogy az omnibus-telep istállója a közegészségügyre ár­talmas. Ezt az ügyet bővebben fogjuk jövő számunkban tárgyalni. — Budapest művelődés története. Bimás István tanár és Toldy László főlevéltár- nok Budapest székes-főváros történetét akarjuk kiadni a millenniumra. E czélra 10 ezer frtot kérnek a tanácstól. A szerkesztők kérése olyan, hogy annak teljesítését a főváros méltósága követeli. — fiangverseny. A budapesti iparos­segédek budai osztálya dicséretre méltó buzga­lommal képezi magát és vesz részt a szellemi élvezetekből. Márczius 17-én sikerűit hangver­senyt rendezett. A hangverseny előtt Baum- garten Alajos tanát olvasott fel a planétákról. Verebi Angyalka urhölgy czimbalmou kísérte Kamik Ferencz énekét, Koczián Gyula Vajda János költeményét szavalta (lám ni, Kiss Józse­fen kiviil is van poéta t. tanár urak). Ifjú Mihina Péter „Paraszt bec>ület“ czimü mono­logot irt és adott elő hatással. * — „Szt. Uuk ács-fiirdö-r ész vény- társaság Budapesten. Téli kúra a kénye­lemmel és pompával berendezett isszapfür- d oben, mely a szállodákkal egy épületet ké­pez. Uj! Gyógykezelés zuhany nyal Douche massage). Prospektust küld az igazgatóság, Budapesten. — Ajánljuk a Kubinszky György-féle szabályozható gyermekfülleszoritó kötszert mely a fülnek szép formát ád. Használati utasítás. Ez a fülleszoritó kötszer a gyermek lefekvése eUct lesz alkalmazva olykép, hogy a fülleme­zek a íülkagyJókra helyeztetnek s a szabályozó gummitartók meghúzása illetve megeresztene által azok kellőkép leszorittatnak. Kapható Ku­binszky György cs. és kir. szab. gyermekfül­leszoritó és bajuszkötő készítőnél Budapest, I. kér. Krisztinatér. — Ajánlat. Szentiványi Gyula műkertész elvállal tavaszi, nyári és őszi kerti munkálatokat és azok további gondozását. Ké­szít sétányok, villa és házi kertek berendezésé­hez ízléses terveket angol vagy franczia mód­szer szerint a legjutányosabb árban. Eddigi működéséről kitűnő bizonyítványokkal szolgál. Lakik: Budapest, I. Orbánhegy 7453. Közgyűlések. — Az I —III. kerületi vendéglő­sök közgyűlése. Ez a tekintélyes ipartár­sulat f. hó 22-én tartotta rendes évi közgyűlé­sét az ügybuzgó B a r a b á s József elnöklésével. Elnök megnyitja a gyűlést és üdvözli a tagokat. Ezután Ruttner József a társaság derék jegyzője olvasta fel a helyesléssel fogadott évi jelentést, mely szerint úgy a kézpénz mint a leltári vagyon szaporodott. Az ellenőrző-bizott­ság előterjesztése után a felmentvényt megadták. (A zárszámadást jövő számunkban közöljük.) H o d o s s y Sándor indítványára az elnökségnek és a választmánynak jegyzőkönyvi köszönetét szavaztak. Tárgyalásra került Lerner Mihály indítványa, hogy a szódavizgyárosok árfelemelése ellenében 5000 drb 10 frtos részvényekkel szódagyárat alakítsanak. Barabás elnök szerint a gyár felesleges lenne, mert a szódavizgyáro­sok kartelje 2 hó alatt feloszlik. Petz Károly alelnök azt indítványozta, hogy lépjenek a szódavíz gyárosokkal érintkezésbe a méltányos árak miatt. Lerner indítványát szavazattöbbség­gel szükebb körű bizottságnak adták ki. Ezután Barabás József és a tisztikar s a választmány lemondott, jegyzőkönyvi köszönetét kapott a jegyző és megejtették a szavazást. Az elnöksé­get: Barabás Józsefet elnökké, Petz Károlyt és ifj. Haszmann Józsefet egyhangú lelkesedéssel választották meg. (A választmány névsorát jövő számunkban közöljük.) Elnök a tagoknak melegen ajánlotta a korcsmárosok érdekeiért s Budáért küzdő lapunkat, a „Buda és Vidékét“. — A Ganz-gyár közgyűlése A nagy tekintélyű és Budára nézve minden tekin­tetben áldásos Ganz-gyár közgyűlését április 6-án tartja. — Meghívó, A „Mária Dorothea- Egyesület“ 1895. márczius 81-én, vasárnap délelőtt 11 órakor Budapesten, a lipót-utezai uj városház társalgó termében tartja meg X-ik rendes évi közgyűlését, melyre az egyesület tagjait és az ügybarátokat sztelettel meghívjuk. Az egyesület nevében : Gróf C s á k y Albinná, elnök. Radnai Jeuőné, titkár. — A Magyar Asphalt részvény- társaság Dr. Országh Sándor elnöklete alatt f. bó 17-én megtartott közgyűlése az igazgató­ság javaslatai értelmében elhatározta, hogy a 216,029 frt 21 kinyi nyereségből a tartalékok dotálása után, — mi által ezeknek összege 815,839 frt 24 krra emelkedik, — részvényen- kint 16 frtot (16 százalék) osztalékot fizet, mely márczius 18-tól kezdve felvehető. Az igazgató­ság jelentése a társulat jövője iránt a legjobb reményeket táplálja, mert úgy az ezredéves kiállítás mint a vidéki városok állandó fejlő­dése évröl-évre növekedő munkakört helyez kilátásba. Felemlíti továbbá, hogy az asphalt és szénbányákhoz vezető vasút kiépitése már legközelebb a megvalósulás stádiumába fog lépni, a mi szintén kedvező hatással lesz a társulat üzemének fejlődésére. A közgyűlés az igazgatóság jelentését tudomásul vette és annak valamint a felügyelő bizottságnak a felment­vényt megadta. Löwenstein részvényes ur az igazgatóságnak valamint a tisztviselő karnak jegyzőkönyvi köszönetét kér szavazni. Héder Sándor ügyvivő igazgató valóságos igazgatóvá választatott, és neki fáradhatatlan szorgalmáért és szakavatott feláldozó működéséért szintén jegyzőkönyvi köszönet nyilvánitatott. — A „Kisbirtokosok országos földhitelintézete“ f. hó 17-én tartotta rendes közgyűlését saját helyiségében. Bittó István elnök és Szokoly Gyula alelnök betegség által gátolva lévén a megjelenésben, Péchy Tamás igazgatósági tag foglalta el az elnöki széket s üdvözölve a szép számmal megjelent alapitó tagokat, bemutatta a kormány képviselőit s a jegyzőkönyv vezetésével dr. Imrédy Kálmán igazgató-helyettest bízta meg. A jelentésből, mely ezután felolvastatott, kiderül, hogy a múlt évben 2676 félnek 3 360,650 frt kölcsön engedélyeztetett és 1388 félnek 3.043,550 frt fizettetett ki, a melyből egy tekintélyes rész ezúttal is nagyobb birtoktestek parczellázásánál nyújtott kölcsönökre és telepítésekre esik. Az intézet fennállása/óta összesen 14.410 félnek 20.542,250 frt kölcsönt fizetett ki. A kölcsönök átlagos összege 1425 frt 55 kr. A közgyűlés a jelentést jóváhagyó tudomásul vette, 178,595 forint 73 kr. tiszta jövedelem felosztása iránti javaslatait elfogadta, a felmentvényt úgy az igazgatóságnak, mint a felügyelő bizottságnak megadta s a sorrend szerint kilépett három igazgatósági tagot, valamint a felügyelő bizott­ság eddigi tagjait is újból megválasztotta. — A .Danubius1 magyar ható- ős gépgyár rés-zv. társ. Tolnay Lajos elnöklése alatt f hó 16-án tartotta IV-ik ren­des közgyűlését, melyen 36 részvényes 3173 részvénynyel vett részt. Az igazgatósági jelen­tés kiemeli, hogy az áruforgalom az előző év­vel szemben egy negyed millió forinttal emel­kedett, daczára a Romániában kitört válságnak, melynek utóhatása a hajómegrendeléseknél je­lentékeny csökkenést idézett elő. A részvény- tőkének 500.000 írttal való felemelése fogana­tosítva lett s a kibocsátott 5000 darab rész­vényből 4919 darabra lett az elővételi jog gyakorolva. Az 1894. évi mérleg 118.077 frt 94 kr. bruttó nyereséggel zárul, a gépek és épületek értékéből 27.865 forint 60 kr. íratott le. A tartalékalaphoz 4510 frt 62 kr. csatolta­tok, 10.825 frt 48 kr. az igazgatóság javadal­mazására fordittatott. A fenmaradó 74.876 frt 24 krhoz hozzászámítva az 1893-Jú áthozatot 12.513 frt 2 krral, összesen 87.420 frt 6 kr. áll rendelkezésre. A közgyűlés a jelentést tet­széssel tudomásul vette s az igazgatóság elő­terjesztéseit elfogadta, mely szerint 70.000 frt (7 százalék) az 1894. évi szelvény beváltására, 10.000 frt a tartalékalap rendkívüli emelésére fordittatik, 7420 frt 6 kr. pedig uj számlára vitetik át. Az ezután megejtett választásoknál egyhangúlag Baumgarten Henrik, Neményi Ambrus és Weisz Manfréd ismét, Epperlein Oszkár pedig újonnan az igazgató-tanácsba, Mérő János, Reichart N. János, Heltai Ferencz dr. és Rothkugel Arnold urak a felügyelő bizottságba megválasztattak. Az 1894. évi szel­vény márczius 18-tól a magyar ipar- és keres­kedelmi bank-részvénytársaság pénztáránál be- váltatik. — A pesti magyar kereskedelmi bank f. hó 18-án este tartotta 53-ik évi ren­des közgyűlését Kohner Zsigmond elnöklete alatt. Elnök üdvözölve a szép számmal meg­jelent részvényeseket, konstatálta annak hatá­rozatképességét. Az igazgatósági jelentést, me­lyet már ismertettünk, felolvasottnak vették. Az évi jelentés kiemeli, hogy az üzlet minden ágában folytonos emelkedés észlelhető. Az évi mérleg a 836,948 frt 62 kr. üzleti levonások után 2.219,256 frt 63 kr. tiszta nyereséggel záródik, a múlt évről áthozott 318,026 forint 75 krral. Ez a nyereség a legnagyobb, amelyet a bank 53 éves fennállása óta elért. A kimuta­tott tiszta nyereség felosztására nézve az igaz­gatóság azt indítványozta a közgyűlésnek, hogy ebből az összegből 462.000 frt a rendkívüli tartalékalap emelésére fordittassék, miáltal ez 7.300.000 írtra emelkedik, ami a felemelt rész­vénytőke 58-4 százalékának, vagyis minden 500 frt névértékű részvény után 292 írtnak felel meg. Ebből levonandó az igazgatóság jutalékául 168.147 frt 57 kr. a hivatalnokok részére 38.024 frt. 60 kr., nyugdíjalapra 19.012 frt 30 kr., a felügyelő bizottságnak 10.000 frt a kereskedelmi akadémia javadalmazására 400 frt, marad a közgyűlés rendelkezésére 1,983.672 frt 16 kr. Ebből 1,200.000 frt osztalékul fizet­tetik ki, részvényenként 60 frt, a tartalékalap gyarapítására 462,000 frt, mig a fennmaradt 321.672 frt 16 kr, uj számlára vitetik át. A jelentés meleg szavakban emlékezik meg Mach- lup Adolf igazgatósági tag elhuuytáról és érde­mei elismeréséül emlékét jegyzőkönyvben örökí­tik meg. A jelentéshez Fodor Kálmán dr. szólott kevesli a 60 frt osztalékot, kéri, hogy a köz­gyűlés határozza el a nagyobb osztalék kifizeté­sét. Lánczy Leó válaszában kifejti, hogy az igazgatóságot sohasem a pillanatnyi siker elérése hanem az vezette, hogy az intézetet megszilár­dítsa. Volt alkalom több Ízben utalni arra, hogy az üzletpolitikában voltak más tekintetek, amelyek között is a részvényesek az árfolyam- különbözetben mégis megkapták tőkéjük gyü­mölcsét. Az igazgatóság megfontolta azt, hogy 60 frt osztalékot állapit meg; ezúttal két és fél millióval nagyobb tőkét kell kamatoztatni s az osztalékot azért 60 írtban megállapítani, nehogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom