Buda és vidéke, 1895 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1895-03-24 / 12. szám

Budapest 1895. (7.) BUDA és VIDÉKÉ Márczius 24 az idei eredményben visszaesés mutatkozzék. Az igazgatóság dicsérete, ha minél nagyobb osztalékot adhat s hiszi, hogy jövőre az maga­sabb is lesz, melyet azután az igazgatóság állandósítani fog. Kéri a felvilágosítást tudo­másul venni. A közgyűlés a jelentést helyeslő- leg tudomásul vette, az igazgatóság indítványait egbangulag elfogadta és a felmentvényt úgy az igazgatóságnak, mint a felügyelő bizottságnak megadta és Ullmann Sándor dr. részvényes indítványára jegyzőkönyvi köszönetét szavaztak Lánczy Leó vezérigazgatónak, az igazgatóság­nak és a felügyelő bizottságnak. Ezután Lán­czy Leó vezérigazgató előterjeszti a napirendre kitűz ött alapszabálymódositásokat, melyek a bank tartamára és belszervezetére vonatkoznak, mit a közgyűlés el is fogadott. Végül a válasz­tásokat ejtették meg. Egyhangúlag beválasz­tattak az igazgatóságba: Ráth Károly, Schwei­ger Márton és Fellner Henrik (uj). A felügyelő- bizottság tagjai lettek: Blau Adói, Gajáry Ödön, Gilming Ferencz és Rust Bernát. — A Szent Lukács-fürdő részv. társ. f. hó 21-én tartotta rendes évi közgyiit lését Rupp Zsigmond kir. tanácsos elnöksége alatt. Az igazgatóság jelentette, hogy a befolyt 1894. évben az uj építkezések teljesen befejez­tettek, és használatba vétettek, minthogy azon­ban az uj épületek megnyitása csak az év vége felé történt, jövedelmezőségük ezen mérlegben még nem nyer kifejezést. Az uj befektetések összes költségei 800,000 frt, melyhez a volt tulajdonosok 170,000 fi'ttal hozzájárultak. A jelentés-ől kitűnik, hogy a Szt. Lukács-fürdő egész területe jelenleg 8000 Q-öl s ebből mint­egy 2000 [jj]-öl van fürdőkkel és szállodákkal beépítve. A lefolyt évben 409596 fürdőjegy adatott el, az előző évi 370570 szemben. A gyógykezelt fürdővendégek száma 6000-re tehető. Az 1894. évi üzleti eredmény az összes kiadá­sok. adók és értékleirások levonása után 77002 fzrint 37 kr tiszta nyereség, melynek felosztása iránt az igazgatóság indítványozza, hogy a 10000 darab részvény után fizetessék 65,000 frt vagy is részvényenkint 6 frt 50 kr. = osztalékul (az előző évi osztalék 5 frt volt) a tartalékalapba az alapszabályszerü 1.350 frt helyett utaltassák 5000 frt, az igazgatóság jutalékát képezi 2200 frt 24 kr., a fennmaradó 4802 frt 13 kr. uj számlába vitessék át. — Az igazgatóság azon reményének ád kifejezést, hogy a Lukács-fürdő gyógyforrásainak gazdagsága, nagyszabású fürdőberendezései és évszázadok óta fennálló jó hírneve a vállalat folytonos fej­lődését és szép jövőjét biztosítják. A közgyűlés az igazgatóság jelentését és inditványatt egy­hangúlag elfogadta, a kiváló szakszerű vezetéséit jegyvőkönyvileg köszönetét szavazott és úgy az igazgatóságnak valamint a felügyelőbizottság­nak a felmentvényt megadta. Az ezután követ­kező választásoknál a felügyelő bizottság újra megválasztatott és az orvosi szaktanácsba Ko­rányi Frigyes dr. egyetemi tanár, főrendiházi tag, Kétli Károly dr. egyetemi tanár, a magy. kir. orvosegyesület elnöke és Réczey Imre drt egyetemi tanár a magy, kir. orvosegyesület al- elnöke, szintén újból megválasztattak. — Az első magyar szállítási vállalat részvény-társaság f. hó 16-án saját helyiségében Kigyó-u 1. sz. a. tartotta rendes évi közgyűlését. Az évi mérleg 49,210 frt tiszta nyereséget tüntet ki, ebből levonva az alapszabályszerü összegeket, a többi az 1894. évi részvény-szelvények után márczius 18-ától kezdve részvényenként 23 írttal az az (11112°|0) '.áltatnak be. A közgyűlés az igazgatóságnak valamint a felügyelő-bizottságnak a felmentvényt megadta. E sikerdus eredmény Remetei Szebasz- tián Jenő vezérigazgató úrnak köszönhető. — Összejövetelek. A „Budapesti I., II- és III. kerületi szállodások, vendéglősök, bor- és sörmérők ipartársulatá“-nak tagjai társas összejövetelüket 1895. márczius 27-én Friesz József (IX. Tüzoltó-utcza 18) tartják. — Az I. kér. nemzeti asztaltársaság 1895. márczius 26-án Gergye Sándor „Erzsébetlak“ vendéglőjében gyülekezik. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: Mindszenti Erdélyi Gyula. Vendéglő „Mekka városához“. Van szerencséin a t. ez. közönséggel tudatni, hogy Fehérvári át 10420. sz. a. (a Záborszky János-féle telken, a sósfürdő közelében) vendéglőt nyitottam, mely a leg­újabb kor igényeinek megfelelően minden kényelemmel el van látva. Kirándulóknak kellemes üdülő hely. Minden időben meleg és hideg ételek. Saját termésű borok. Csapolt és iivegsör. Tisztelettel SCHMIEDT KÁROLY vendéglős. Ruszwurm Vilmos Müller A. özv. utóda cz^akrászata alapittatott 1872. BUDAPEST, VÁR. Lakodalmi diszebédek és vacsorák rendezése legpontosabban teljesit- tetnek konyhakerti és virágmag készleteit 15 leengedéssel kiárnlom Szávoszt Emil Budapest, IV., Mária Valária-utcza 4., hol arankamentes lóhere és lnczerna, valódi puedlinbnrgi répa és külföldi fümagvak legjobb minőségben olcsón kaphatók. mi es Vendéglő átvétel. Tisztelettel vau szerencsém tudatni a nagy­érdemű közönséggel, hogy Budán I. kér. Attila- utcza 61. SZ. a. levő arany szarvashoz czimzett vendéglőt Némefhy Mátyás úrtól átvettem és azt a n. é. közönség és tisztelt törzsvendégek megelégedésére tovább fogom vezetni. Jó saját termésű boraimat és naponta friss csapolásu első magyar részvény serfőzdi sört fogok mérni valamint jó ételekkel és italokkal szolgálni lesz főtörekvésem. Minél számosabb látogatást kérek jutányos árak és jó kiszolgálatról kellőleg gondoskodom. Tisztelettel NEUBAUER MÁTYÁS vendéglős. I. k. Attila-utcza 61. sz. a. az Arany szarvashoz. Cs. és kir. szab. Multograf irássokszorositó készítmény. Nelkülözhetlen hivatalok, intézetek, gazdasági iro­dák és kereskedők használatára. Legolcsóbb és legjobb! Csinos, tartós, tolósfedelü fa-tartályokba öntve az anyag nagysága és árai: Széle: 18, 24, 36, 60 ) centiméterek­Hossza: 24, 36, 45, 60 ) ben, Ára : 1.80, 3.50, 4.80, 6.50 darabonként. Tartály nélkül (feltöltésre) az anyag kilója 1.80 kr. Sokszorositó tenta (fekete vagy kék) üvegje —.40 kr. Mosó-cseppek üvegje 15 kr. Legalább 100 tiszta levonatot ad. Megrendelhető postai utánvétellel TAKÁCS D E. >Multograf«-gyárosnál, Kalocsán (Pestm.) Legjobban és legválasztékosabban berendezve, ízléses bokréták minden alkalomra, Slrkoszomk. — Sirok kiültetése növények­kel és virágokkal. Kert átalakítások, berendezések és gondozás jutányosán rendelhttök. Gróf Karácsonyi Jenő ur ő méltóságának hosszas időn volt főkeriésze Schmidberger Rezsőnél Budapest, I. kerület, Marvány-utcz i 26. szám. I Vendéglő az „Alapihoz“. f jj| Minden vasár- és ünnepnap hang- ^ a, verseny Kutscher a zongora-művész Á w közreműködésével. ^ Jó italok és ízletes ételekről, valamint J É előzékeny kiszolgálásról gondoskodva van. )6. ^ Éjjeli szállásra szobák! I Számos la'togatást kér m * Sclilauclier Ferencz, ^ Í( vendéglős. Krisztinaváros, az Alagútnak BÁNK ES VÁLTÓ-ÜZLET Beimel Lajos fiókja ! ! II., fő-uteza 6. sz. TELEFON! j Értékpapírok, arany és ezüst pénznemüek vétele és eladása. Előleg mindennemű értékpapírra­Tőzsdemegbizásokat e/őnyö- j sen eszközlünk­II db 47o-os tisza-szegedi sorBj. Ígérvénnyel Húzás április hó 1-éu. Főnyeremény 200.000, korona ára 3 frt. 1 db 3°/0-os Magyar Jelzálog sorej-igérvény Húzás április hó 25-én. Főnyeremény 100.000j korona ára 2 frt. I 1 db magy. jótókonyczélu államé orsjegygyel Húzás junius 26-án. Főny. 100 000 korona. Mind a 3 együttvéve csak 6 frt 25 kr. Teljes utánvéttel semmit nem küldünk. Van szerencsém a t. ez. közönség becses figyelmébe ajánlani a krisztinavárosi CAS1N0-SÖRCS1BN0K0T, mely a legújabb kor igényeinek megfelelően, kényelemmel és fényesen van berendezve. Külön szobák, lovábbá bál és hangverse­nyek tartására termek úgy az emeleten, mint földszinten rendelkezésre állanak. Ma zene! BARABÁS JÓZSEF. #

Next

/
Oldalképek
Tartalom