Buda és vidéke, 1895 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1895-03-24 / 12. szám

Budapest, 1895. (8) BUDA. és VIDÉKE. Márczius 24 Kősziklából fakadó kristálytiszta VÉGHLESI „Vera“-forrás. Hazánk igen kedvelt szénsavdús savanyúvize Hathatós szer az emésztési zavaroknál. Borral vegyítve kellemes savanykás izű üdítő és tiszta italt képez. "bort ri.03^0. festi. a miért a nagyérdemű közönség fröocs gyanánt nagyon kedveli s e végből a vendéglős urak igen felkarolták. Legújabb orvosi bizonylatok a VERRA-FORRÍS-ról: A véghlesi Vera-forrás vizét úgy a vezetésem alatt álló m. kir. egyetemi belgyógyászati kórodán, valamint a magán-gyakorlatban, évek során át ésfolyvást növekedő kiterjedésben, sikerrel használom a légző­szervek, gyomor, ivarszervek és hólyagnak heveny és idült hurutos megbetegedésénél, sápkór és vérszegénység eseteiben, úgyszintén Brightkóros szívbetegek és diabetikus betegeknél. Ezen viznek teljes tisztasága, kitűnő kezelése, szerencsés vegyi alkata és sziklatalajból való eredése teszik, hogy ez teljesen fertőzet- mentes, egészséges italt képez, a mely kiválóan ajánlható ott, hol a cholera, ttphns és más az ivóviz által terjedő fertőzeti betegségek uralkodnak. Budapesten, 1893. márczius hó 1-én. Dr. Korányi Frigyes, a főrendiház tagja, kir. tanácsos, egyet, tanár,, az Orsz. közegészségügyi tanács elnöke stb. A véghlesi Vera-forrás vizét, úgy a nyilvános gyermekgyógyin ' tézetemben, mint a magán-gyakorlatban: az emésztési és légzési szar­vek, nemkülönben a vizelési bántalmak, úgyszintén az angolkór és vérszegénységben szenvedő gyermekeknél évek óta sikerrel használom, y Általában a gyermekek e vizet szivesen iszszák, s minthogy az anyag- ^ cserét élénkiti, s igy a szervezetet erősíti, azt nemcsak beteg, de egész­séges gyermekeknek és amennyiben, mint tisztán forrásvíz a trachyt- sziklából nyeretik, tiszta ivóviz hiányában, vagy járvány alatt rendes használatra különösen ajánlom. Budapesten, 1893. márczius hó 25-én. Dr. Kövér Kálmán, gyermek-gyógyász. Kapható minden gyógyszertárban, fúszerkereskedés és vendéglőben. Főraktár: VII. Erzsébet-körút 56. RÖVID- ES SZÖVÖTT ARUK eX»:«3k»),<5|j ezelőtt ISein.1 József II, kér., Fő-ntcza 40. szám alatt. Bátorkodom a nagyérdemű hölgyeknek tudtára adni, hogy egy elsőrangú franczia czógtől, a közelgő tavaszi idényhez a legújabb arczfátyolok megérkeztek. Minek után ezek mint szinre s kivi­telre nézve valóban különlegességek, úgy kér­ném azoknak megtekintése végett, becses látogatá­sával megtisztelni. Továbbá ajánlom raktáramat kész férfi-fehór- nemüekben kizárólag saját készítményeimet. Divatos nyakkendők, gallérok, kézelők, ingmellek, sima és szegélyes és jó minőségű nadrágtartók. Végre nagy választék szövött árukban. VÁSZON, KANAVÁSZ ÉS CHIFFON 4 áfÉáMÍL lufiTHTiNr. virwrnc F NOTHLING VILMOS magkereskedósében Bndapest, Kúlviii-tér 9-ik sz. alatt szerezhetők be a legki­tűnőbb és legmeg­bízhatóbb gazdasági-, kerti-vetemény- és virág­magvak. GANZ és TÁRSA vasöntöde és gépgyár-részvény-társ. Budapesten. Gáz- és Petroleum-motorok álló vagy fekvő, egy vagy két hengerrel. Részit: A) gépeket és építési munkákat, teljes malomberendezé­seket, vasúit kocsikat és vasúti fölszereléseket, transmissiókat. Speczialitásai B) kéregöntvóny vasúti kereken, váltók, zuzómüvek, hen- gerek-és ágyúgolyókhoz. Hengerszékek kéregöntetü hengerekkel mind a magas mal- mászathoz, mind pedig a parasztra őrléshez s egész malom- berendezések. Facsiszoláshoz, papir- és czelluloza-gyártáshoz való gépek. Vizikereket nagy sikerrel pótló turbinák. Villamos világítás nagy távolságra is a motortól. Zsilipek,csővezetékek,frictiós kapcsolások, rotatiós dynamo- móterek. Aczélöntés. Arany és ezüst érmekkel kitüntetett hangszer-ipar VARJÚ &BUDAPES# VARJÚ KÁROLY császár és Királyi szabadalmazott hangszer-ipar. Budapest, YIII., Kerepesi-út 47. sz. Ajánlja saját gyártmányú hangszereit, külöuösen erős, tiszta csengő hangú czimbalmait jótállás mellett; továbbá harmonika, hegedű, fuvola és egyébb hangszer nálam 15°/0-kal olcsóbb, mint bárhol. — Most jelent meg a magyar harmonika iskola, az egy soros harmonikához 32 válogatott leg­szebb dallal, melynek segélyével fél óra alatt megtanulhat a harmonikákon játszani, ára 90 kr., mely összeg beküldése mellett bérmentve küldi meg a kiadó, Varjú Karoly. Képes nagy árjegyzék ingyen küldetik. Hirdetések BUDA ÉS VIDÉKE részére felvétetnek a kiadóhivatalban Alkotás-u. 12/a. Szőke-ház. Lövenstein Antal cs. és kir. ndv. sütőmester fióküzlete: II. fö-utcza 5. sz. — Liszt, tej, tejszin és vaj. — Finom- és pék-sütemény a nap minden órájában frissen hapkató. Jenes Vilmo m l „Szent-JánosMioz czimzett gyógyszertára \ l II. kér. Széna-tér. $ 5 Az idei idény beáltával ajánlja friss töltésű és minden < 5 fajtájú gyógy- és üdítő ásványvizeket nagybani árak mellett. \ > Kaphatók az összes bel- és külföldi gyógy- 1 szerészeti különlegességek. | Mindenféle sebészeti eszközök. \ I Gr3róg;37--ser-u.annL. | ) Nemkülönben ajánlja a világhírű Pries y Ca-féle spauyol < 3 gyógyborokat valamint az általánosan elöstnert és általa készi- c 5 tett China vas borát, üvegje 1/1 2 frt 50, Va 1 ^0 kr. árakban. ^ 5 Valamint saját készítésű és kitűnőnek bizonyult lábizzadás c l elleni porát, 1 doboz ára 50 kr. Nyomatott Heisler J kő- és könyvnyomdájában. Budapest, II. Várker.rakpart 1. sz. (Kluseman-féle ház.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom