Buda és vidéke, 1894 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1894-06-24 / 25. szám

Budapest 1804. (8 ) 5. Egy ünnepi „pisztoly kör-czéltábla“ 37 méter távolságra. Az első bárcza ára 3 lövésre 1 frt, a többi 30 kr. A bárczák ki nen cse­rélhetők. 6. Két „mozgó“ czéltábla és pedig egy disznó-czéltábla 75 méter távolságra és egy nyúl vay szarvas 37 esetleg 75 m. távolságra. Egy bárcza ára 10 lövésre 50. kr. 7. Egy „Hölgyek“ czéltáblája (Flaubert- lövészet) 15 méter távolságra, 15 körre osztva. E czéltábla csupán junius hó 29-én és julius hó 1-én délután 3 órától áll a hölgyek rendel­kezésére. Egy bárcza ára 3 lövésre 10 krajczár. 8. A lőbárczákbó! az első váltásnál min­den lövész hármat tartozik venni. 9. A két fedett tekepálya az egész lövé­szet alatt rendelkezésre áll, a hol a tekepálya­bizottság szép dijakat tűzött ki a versenyzők részére. Lövtí-dijak a kővetkezők ; 1. Az „ünnepi verseny“ czéltáblán: 1. dij 10, 2. dij 8, 3. dij 6, 4. dij 5, 5. dij 4. 6. dij 3, 7. dij 2, 8. dij 1 drb cs. és kir. arany díszítve. — 9. dij 10, 10. dij 8, 11. dij 6, 12. dij 5, 13. dij 4, 14. dij 3, 15. dij 3, 16. díj 3, 17. dij 2, 18. dij 2, 19. dij 2, 20. dij 2 drb korona. II. A „rendes“ czéltáblán. a) Középlövésekre: 1. dij 3, 2. dij 2, 3. dij 1 drb cs. és kir. arany díszítve. — 4. dij 10, 5. dij 9, 6. dij 8, 7. dij 7, 8. dij 6, 9. dij 5, 10. dij 4, 11. dij 4, 12. dij 3, 13. dij 3, 14. dij 2, 15. dij 2 drb korona. b) Találó-lövésekre: 1. dij 3, 2. dij 2, 3. dij 1 drb cs. és kir. arany díszítve. — 4. dij 10, 5. dij 9, 6. dij 8, 7. dij 7, 8. dij 6, 9. dij 5, 10. dij 4, 11. dij 4, 12. dij 3, 13. dij 3, 14. dij 2, 15. dij 2 drb korona. III. A „mezei“ czéltábán. a) Középlövésekre : 1. dij 3, 2. dij 2, 3. dij 1 drb cs. és kir. arany díszítve. — 4. dij 10, 5. dij 9, 6. dij 8, 7. dij 7, 8. dij 6, 9. dij 5, 10. dij 4, 11. dij 4, 12. dij 3, 13. dij 3, 14. dij 2, 15. dij 2 drb korona. b) Találó lövésekre: 1. dij 3, 2. dij 2, 3. dij 1 drb cs. és kir. arany díszítve. — 4. dij 10. 5. dij 9, 6. dij 8, 7 dij 7, 8. dij 6, 9. dij 5, 10 dij 4, 11. dij 4, 12 dij 3, 13.'dij 3, 14. dij 2, 15. dij 2 drb korona. IV. A „pisztoly“ czéltáblán. a) Középlövésekre: 1. dij 2, 2 dij 1 drb cs. és kir. arany diszitve. — 3. dij 10, 4. dij 7, 5. dij 6, 6. dij 5, 7. dij 4, 8. dij 3. 9. dij 2, 10. dij dij 2 drb korona. b) Találó-lövésekre: 1. dij á, 2. dij 1 drb cs. és kir. arany diszitve. — 3. dij 10, 4. dij 8, 5. dij 6, 6. dij 5, 7. dij 4, 8. dij 3, 9. dij 2, 10 dij 2 drb korona. Y. Az „ünnepi pisztoly kör“ t á b 1 á n _ 1. dij 3, 2. dij 2, 3. dij 1 drb cs. és kir. arany diszitve. — 4. dij 10, 5. dij 9, 6. dij 8, 7. dij 7, 8. dij 6, 9. dij 5, 10. dij 4 drb korona. VI. Á „M o z g ó“ (vadász) czél táblán. a) Disznó czéltáblánál: 1 dij 3, 2. dij 2, 3. dij 1 drb cs. és kir, arany diszitve. — 4. dij 10, 5. dij 8, 6. dij 6, 7. dij 4, 8. dij 4, 9. dij 2, 10. dij 2 drb korona. b) A szarvas, esetleg nyúl czéltáblánál : 1. dij 3, 2. díj 2, 3. dij 1 drb cs. és kir. arany feldíszítve. — 4. dij 10, 5. dij 8, 6. dij 6, 7. dij 4, 8. dij 4, 9. dij 2, 10. dij 2 korona, VII. A „Hölgyek“ (Flaubert-lövészet) c z él­tábláján: 1 dij 1 drb cs. és kir. arany diszitve, 2. dij 8, 3. dij 6, 4. dij 4, 5. dij 2 korona. A „verseny“ czéltáblákra tisztelet-lövő­dijak (pénzben vagy értéktárgyakban) köszö­nettel elfogadtatnak. A tiszteletdijak értékük nagyságához képest osztatnak be, és elnyerői a lövészet után hirlapilag köztudomásra hozat­nak. A tiszteletdijakat, a beoszthatás végett, | BUDA és VIDÉKÉ. Junius 24 kérjük a lövészet megkezdése előtt Freyberger Pál h. főlövészmester úrhoz (II. kér., Fazekas-tér 2) küldeni. Intéző lövész-mesterek és napi-biztosok : Lövészmesterek: jun. 29. délelőtt Benkő Ferencz, ifj. Bún József; délután Jaritz András, Rosconi Károly. Junius 30. délelőtt Déván Ká­roly, Jellenek Antal; délután Andretti Anselm, Rosconi Károly. Jun. 1. déle’őtt ifj. Bún József, Palotay Rezső; délután Jellenek Antal, Benkő Ferencz. — Napi-biztosok: Junius 29. délelőtt Reich Zoltán, Welsch Emil ; délután Harsányi István, Forche Román. Junius 30. délelőtt Lit- schauer Rezső, Binder Pál; délután Dobrovszky Ágost, Pecz István. Julius 1. délelőtt Siegmund Sándor, Pártos Gyula ; délután Reich Zoltán, Welsch Emil. A vigalmi bizottság ez alkalommal és pedig f. évi junius 29., 30. és julius hó 1-én délután 3 órától kezdve dij tekézést rendez és felhívja arra a tekézést kedvelők figyelmét. 600 bárcza egyenként 3 dobásra, darabonként 10 kr. Vendégdijként nem egyesületi tagok a dijtekézés egész tartamára 1 koronát fizetnek. Dijak : 1. dij 20 korona aranyban, 2. dij 1 drb cs. és kir. arany, 3. dij 10 korona arany­ban. Ezen három dijak mindegyike diszitve szolgáltatik ki. 4. dij 10, 5. dij 8, 6. dij 6, 7. dij 5, 8 dij 4, 9. dij 3, 10. dij 2 korona ezüstben. Ha a kitűzött 3 nap alatt a dijtekézés be nem végeztetnék, úgy az a következő vasár­napokon délután 4 órától kezdve a befejezésig folytattatik. A dijak esak a dijtekézés befejezése után szolgáltatnak ki. Kelt Budapesten, a budapesti polgári lövész-egyesület 1894. évi május hó 31-én tar­tott üléséből. Szávoszt Alphons s. k., Lakner János s. k., főlövészmester. egyes, jegyző. A junius hó 29-én tartandó társas-ebéd­jegyek ára (zenét bele értve, de ital nélkül) 1 frt 55 kr. — Jegyek előre válthatók : Szávoszt Alphons főlövészmester urnái (V. kér., Arany János-utcza 11.), Freyberger Pál h. főlövész­mester urnái (II. kér., Fazekas-tér), Némái An­tal h. főlövészmester urnái (VI. kér., Rózsa-tér), Ott Lajos pénztáros urnái (II. kér., Fő-utcza), Lohr Irma úrnő virágkereskedésében (II. kér., Fő-utcza 1.) és Telegdy Pál egyesületi ügy­nöknél. A budapesti kertész-tanintézet szabályaiból. I. Az intézőt ozélja. 1. Kertészeti szakoktatás; és pedig: a) Elméletileg és gyakorlatilag egyaránt képzett kertészek, szöllő- és faiskolakezelők, ván­dor- és szaktanítók nevelése (Kertészképző tan­folyam.) b) Ügyes kerti- és szőllőmunkások gyakor­lati kiképzése (Kertmunkás képző tanfolyam.) c) Rövidebb időszaki tanfolyamok tartása, mi által tanítóknak, lelkészeknek földbirtokosok­nak, gazdatiszteknek, kerttulajdonosoknak, gya­korló kertészeknek alkalom adatik rövidebb idő alatt a szükséges modern ismeretek és gyakor­lati fogások elsajátítására. 2. A gyümölcsészet és kertészet fejlesztése ; és pedig: a) Egy országos pomologiai törzskert fenn­tartása, melyben valódi s helyes elnevezéssel bíró összes hazai és külföldi gyümölcsfajták (beleértve a szőllőt is) tanulmányoztatnak, le­iratnak s a tenyésztésre érdemesekből oltvány­csemeték és oltóvesszők terjesztetnek. b) Uj gyümölcsfajtáknak magról s keresz­tesés utján való előállítása. c) A termelő közönségtől beküldött gyü­mölcs- és szőllőfajták meghatározása. d) Állami, hatósági és egyleti kertek- és gyümölcstelepek tervezése, felülbirálata. e) Gyümölcsészeti s kertészeti szakkérdé­sekben véleményadás, úgy a földmivelésügyi m. kir. minisztérium, valamint hatóságok által ide­utalt szakkérdésekben. f) *Utmutatás, szaktanácsok és felvilágosítás adása magános birtokosok részére kertészeti kérdésekben. g) A kertészet, szöllőmivelés terén felme­rülő növényélettani, növénykórtani kérdéseknek kísérleti úton való megoldása. Káros állatok és élősködő növények ellen való védekezési kísérletek meghonosítása. A növényszaporitás minden módjának, főleg pedig a nemesítés, oltás és keresztezés módjainak kísérletezése és az elért eredménynek növényélettani megfejtése. Kísérletek tétele a műtrágyákkal; továbbá a'gyiimölcs és kerti terményeknek (aszalvány, is, szesz és borrá stb. való) feldolgozása s érté­kesítése, chemiai és technikai alapon. (Kísérleti állomás.) h) A konyhakertészetnek a kerti magter­melésnek, hajtatásnak és diszkertészetnek fej­lesztése az intézeti szakoktatás által igényelt mértékben. Újabb kerti-, disz- és haszonnövé­nyek kipróbálása. II. Felügyelet és igazgatás. Az intézet a földmivelésügyi m. kir. mi­niszter főfelügyelete alatt áll. Az intézetet közvetlenül igazgatja és vezeti az igazgató, kinek elnöklete alatt a tanári tes­tület az oktatást illető minden fontosabb ügy­ben, valamint az oly fegyelmi ügyekben, melyek a fegyelmi szabályok értelmében a tanári tes­tület elé tartoznak, tanácskozás utján határoz. III. Kertészképzö tanfolyam. Ezen tanfolyam czélja a kellő előképzett­séggel belépő ifjakat a kertészet összes ágaiban, valamint a modern szőllőmivelésben is teljesen kiképezni. 1 A tanfolyam tartalma. a) Ezen tanfolyam három évig tart és hat félévre oszlik. A tanév mindenkor szeptember hó 15-én kezdődik és a következő év ugyanezen napján végződik. b) Szorosan véve tehát szünidő nincsen; de az elméleti oktatás julius- és augusztusban szünetel. c) Ezen két hónap alatt a tanulók fel­váltva kaphatnak 4—4 heti szabadságot az igaz­gatóságtól, de csak a menynyiben ezáltal a gyakorlati oktatás szempontjából az illetőre hátrány nem háramlik és a mennyiben a sza­badságolást a tanuló jó magaviseleté és szor­galma által megérdemli. d) A tanítás elméletileg és nagyobb rész­ben gyakorlatilag történik. Ez utóbbi oktatási mód azáltal eszközöltetik, hogy a tanulók min­den előforduló munkában résztvesznek s az elő­adási és étkezési órákat kivéve, a többi időt reggeltől estik gyakorlati munkában tartoznak eltölteni. e) Az első évfolyamban elméletileg az alap- és segédtantárgyak taníttatnak s főleg a gyakorlati fogásokba és munkákba lesznek a tanulók kellőleg begyakorolva; a második és harmadik évfolyam a szaktantárgyak tanítása, a kényesebb s önállóbb működést igénylő gya­korlatok elsajátítására fordittatik. Budakesziről. Egy különös kalandról kell emlékeznünk, melynek bonyolult de regényes kezdeménye, könnyen válságos véget érhetett volna. Ez idén ide telepítette magát egy fővárosi özvegy úrnő egy 17 éves leányával és két kis­fiával, és egy csinos házat építtetett minden kényelemmel ellátva. E ház építéséhez egy már ezelőtti ismerősét egy budakeszi 26 éves korú suhanczot fogadott magához, felügyelőnek, ki is úgyszólván mint házigazda érezvén, magát és tekintvén, a reá bízott pénzeket elsikkasztva, magán czéljaira fordította. Ezek végett több ízben kérdőre vonatván, bocsánat kérése után elnézésben részesült a ficzkó. Ezen elnézés azon­ban még inkább felbátorította őt, és nagyobb reá bízott összegeket és elsikasztott, a miért iletve sonica elbocsáttatott. E rögtöni elbocsáttása az urnák képzelődő ficzkónak, s a házikisasszonynak nem tetszett mi­vel ez az ifjú ember neki tetszett és egy a ma­májával történt összezördülés alkalmával a ház­ból megszökött és egyenesen a ficzkóhoz annak

Next

/
Oldalképek
Tartalom