P. Kőnig Kelemen: Hatszázéves Ferences élet Szécsényben 1332- 1932 (Vác 1931)

Bevezetés

Bevezetés. A kolostor hivatása az ország életében. A 600 éves szécsényi mult megelevenítését szomjúhozza az igazságot kutató fiatalság. A szécsényi kolostor jelentősége országos, vallási, rendi vonatkozás­ban ; hatása a múltban s a jelen szomorú napjaiban. A földolgozás népszerű, — de levéltári kutatások és okmányok alapján. A szerzetesek hivatásuknál îogva a társadalom, a haza munkásai. Önkéntes, áldozatkész munkásai. Azért minden kolostor egyben kultúrközpont is. Nem kisebb ember, mint Kölcsey, hang­súlyozza e tényt : „A művészet, a földművelés, a kereskedelem nem egyedül a vallás miatt szentté lett helyeken találtak-e nyughelyet és később virágzást ? Hol maradtak meg a klasszikus írók nagybecsű dolgozatai, ha nem a kolostorokban 7" 1) A magyar ferencesekről Brisits, jeles író, állapítja meg a tényt: „A ferencesek mint kodexírók, kró­nikások, történetírók, jogtudósok, püspökök, utazók, követek, szónokok szolgálták a magyar gondolat kultúráját." 2) Vargha Dámján, kódex­irodalmunk szaktudósa pedig ekkép nyilatkozik a ferencesekről : „Irodalmunk első zsengéit ők fejlesztették, a klasszikusokat ők másolták. Résztvettek háborúban, együtt véreztek véreinkkel, együtt örültek győzteseinkkel, ott voltak a békepontoknál és mindenütt békét, igazságot, szegénységet hirdettek." 3) Az évszázados falak, bolthajtások, keresztfolyosók és még in­kább a kolostor könyvtára, levéltára és a századok művészetét szemléltető festmények, szobrok, faragványok, múzeummá avatják a kolostort. De múzeumnál is több a kolostor. Nemcsak évszázados emléket őriz meg, nemcsak évszázados áhítatot és életet lehel, de évszázados, évezredes életet teremt. A kolostor nem holt múzeumi tárgyat jelent csupán, hanem állandó lüktetést, történést, alkotást. Körülötte és általa alakul, fejlődik város, megye, sőt ország is. A kolostorok kultúrális és valláserkölcsi hatását szemlélve, méltán kiáltott fel Szent Teréz, a nagy spanyol írónő : „Jaj a világnak, melynek nincsenek kolostorai !" A szécsényi ferences kolostor immár hatszáz éves fenn­állását üli. Évszázadok forduló pontjainál megállunk és vissza­tekintünk a múltba, hogy a múltnak szemléléséből okuljunk és erőt merítsünk a jövőre. Mély igazságot fejez ki a költő :

Next

/
Oldalképek
Tartalom