Dr. Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig (Budapest 1924)

III. könyv. A Stefanita-őrség

séget alakítson. Ha mindig csak úgy maradtak volna, mint 1630-tól 1640-ig, hogy részint a salvatoriánus, részint a bosnyák provinciából kellett nekik az elhunyt vagy eltávozott tagok hetyett új szerzeteseket kérni, akkor Erdélyben soha elég szer­zetes nem lett volna. Ellenben, ha itt külön és olyan őrséget állítanak fel, amelynek joga van növendékeket felvenni és fel­szenteltetni, akkor az erdélyi katholikusok a maguk soraiból kipótolhatják az elhunytakat, sőt még meg is szaporíthatják a szerzetesek számát és azok számára új kolostorokat is építhetnek. Domokos mindenesetre Szalinai biztatására és a Csiksom­lyón lakó salvatoriánusok beleegyezésével úgy adta elő Rómában a kérelmet, hogy a már meglevő csiksomlyai és mikházi kolosto­rokon kívül még két kolostort állítanának fel, az egyiket Fehér­egyházán, a másikat a háromszéki Nyújtódon. Mivel a csiksomlyai kolostorban lakó ferenczrendűek akkor (1629 óta) a szerzetnek «strictioris observantiae reformati», azaz «javított, szigorúbb rendtartású» ágához tartoztak, a szerzet római ügyésze úgy terjeszté e kérelmet hivatalos alakban a római pápa elé, hogy a csiksomlyai kolostort válassza el a magyar salvato­riánus provinciától s a másik három meglevő vagy alakuló kolos­torral együtt szervezzen belőle önálló, szigorú rendtartású őrséget. VIII. Orbán e kérelmet meghallgatva, 1640. február 3-án aláírt bullával felállította az erdélyi, szigorúbb rendtartású őrséget és annak első őrévé Szalinai Istvánt nevezte ki. 1 E pápai bullával és a többi szükséges meghatalmazásokkal felszerelten Domokos visszatért Erdélybe és megkezdődött az új őrség nehéz, küzdelmes élete. Sanyarú és küzdelmes volt ez élet kivált 1666-ig, mert a sok külső ellenségen kívül sok baj volt az őrség belső életében. E belső bajokhoz tartozott először is, hogy kezdetben nagyon kevesen voltak. Az őrség megalakulásakor csak a következő ferenczrendűek­ből állott: Csiksomlyón laktak Csiksomlyai Miklós guardián, Csík­szeredai Márton, Török Imre, Tót Márk miséspapok és Kállai Tamás segítőtestvér. 2 1 Győrffy i. m. 15-17. 2 Somlyai Mihály feljegyzése a gyöngyösi levéltárban. Újfalvi Albert fel­jegyzése a csiksomlyói levéltárban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom