Evangélikusok lapja, 1931 (17. évfolyam, 1-46. szám)

1931-03-08 / 10. szám

1931. EVANOELIKUSOK LAPJA r 79. bevárni ex 1940. évi népszámlálás adatait. Kívánatos, hogy a könyv minél több evangélikus ember kezébe el* jusson, s minél többen tanulják meg belőle azt, amit ezekben a válságos időkben egyházunk helyzetéről tud­nunk kell, s fogjanak hozzá azokhoz a feladatokhoz, ame­lyek e könyv lapjairól parancsolólag felénk kiáltanak. HÍREK. Bibllaolvaaóknak. Miért szorul az egész világ ra a Krisztusra? — Márc. 9., hétfő: Mindenki bűnös. Róm. J. 9—18, 23. — Márc. 10., kedd: Szegény és gazdag. Luk. 16, 19—31. — Márc. 11., szerda: Tudós és tudatlan. Ján. 3, 1—10; Márk 1, 16—20; Ap. Csel. 4. 13. — Márc. 12.. csütörtök: Vén és fiatal. Luk. 2, 25—38; Máté 19, 13—15. — Márc. 13., péntek: Becsületes és csaló. Ap. Csel. 10. 1—5. 34., 35., 44—48; Luk. 19, 1—10. — Márc. 14., szom bat: Kereső és hitszegő. Máté 19, 16—21; Ján. Jel. 3. 14—22. — Márc. 15., vasárnap: Egyedül a Krisztusban van'üdvösség. Ap. Csel. 4,_S^12. — Nemzeti ünnep. — Böjt 4-ik vasárnapja (Laetare); Epistola Róm. 5, 1—11: A megigazulás gyümölcsei; Evangélioin Ján. 6, 1—15: Jézus ötezer embert megvendégel. — Emlékeztető: 1607. márc. 12. Gerhardt Pál szül.; 1814. márc. 15. Karsay Sán­dor püspök szül. Halálozások. P ó s Lajos nyug. igazgató-tanitó éle­tének 86*ik évében február 25*én rövid szenvedés után az Urban csendesen elhunyt. Temetése Sárváron volt február 27*én. — Korossy Emil ny. lelkész, aki Sza­badkán 1885—1918. működött, elhunyt. Temetése feb­ruár 28. volt Szabadkán. — G é c s János ev. tanító éle­tének 85-ik, nyugdíjaztatásának 30-ik évében február 4-én Békéscsabán elhunyt. — Szvák Mátyás békés­csabai ev. tanító életének 61-ik évében február 16-án. rövid szenvedés után elhunyt. A Luther-Társaság Gyóni Géza-cmlékünnepe. A Magyar Luther-Társaság március 2-án Gyóni Géza em­lékére ünnepi felolvasó ülést tartott. Dr. Pékár Gyula elnöki megnyitója után D. Raffay Sándor püspök elő­adást tartott; Balogh István, Gyóninak fogolytársa krasznojarszki rabemlékeket elevenített fel; Lampérth Géza „Gyóni Géza szelleméhez“ című költeményét ol­vasta. Auer Kató operaénekesnő Mikus Csák István or- gonakiséretével énekelt. A Lipcsei Misszió kérése. A Lipcsei Misszió az 1931. évre 935.500 márkát kér a külmisszió támogatói­tól. Ezt az összeget felosztották a különböző országokra ■ ezen felosztás szerint Magyarországtól 2130 márkát vár. Az Evangélikus Misszióegyesület elnöksége kéri a külmisszió barátait, hogy adományaikat akár közvetle­nül, akár a lelkészi hivataluk útján juttassák el az Egye­sület pénztárába. Pénztáros: Broschkó G. A. esperes, Budapest, IV., Deák-tér 4. I. Az egyházak a leszerelésért. Az Egyházak általi Nemzetközi Jóbarátság Világ Szövetsége február máso­dik felében végrehajtó bizottsági ülést tartott Párisban • elhatározta, hogy az 1932. évi Világ Leszerelési Kon- ferenciára való tekintettel „Az Egyházak Álláspontja a Leszerelés és a Biztonság kérdésében" lesz középponti tárgya a szeptember folyamán Cambridgeben tartandó konferenciának. A bizottság azt is elhatározta, hogy har­mincnál több országban meglevő Nemzeti Tanácsai út­ján felhivást bocsát ki egyetemes imádkozásra a Lesze­relési Konferencia sikeréért s felkéri a Nemzeti Taná­csokat, hogy országaik egyházaival hozassanak hatá­rozatokat, amelyekben az egyházak az általános, kölcsö­nös leszerelést kívánják s ezeket a határozatokat juttas­sák el kormányaikhoz. A Stockholmi Konferencia Ál­landó Bizottsága, amely egyidejűleg ülésezett, a Világ Szövetség határozataiban körvonalozott akviót magáévá tette. Megemlítjük, hogy Dr. Pékár Gyula, a külügyi bizottság elnöke, a Pesti Hirlap február 22-iki számá­ban a magyarországi különböző egyesületeket felhívta, hogy egyhangúan követeljék a felfegyverzett országok le­szerelését, s az egyesületek ezen megnyilatkozásait u Népszövetségi Ligák magyar delegációja terjeszti majd a Ligák Uniójának május hsvában Budapesten tartandó nagygyűlése elé. Gyülekezeteink és egyesületeink fi­gyelmét feihivjuk erre az akcióra Burgenland fővárosában cvang. egyházközség ala­kul. Kismartonban az ottani evangélikus hivek anyaegy­házközséggé kívánnak szervezkedni, lelkészt választanak s azután hozzáfognak a templomépitéshez. A Biblia új kiadása. A Brit és Külföldi Biblia Tár­sulat kiadásában minap jelent meg az átdolgozott szö­vegű Biblia abban a nagyságban és olyan betűtípussal (corpus), amely az oltári Bibliáknál szokásos. Ezek a nagybetűs Bibliák eddig csak a régi fordítás szövegével voltak kaphatók. Az átdolgozott szövegű, corpus-betűs Biblia árai: 927. sz. vászonkötés, márványmetszet 5.60 P; 928. sz. vászonkötés, aranymetszet 12 P; 929. sz. finom bőrkötés, aranymetszet 23.50 P. — Ugyancsak most je­lent meg ugyanannál a Társulatnál róm. kath. részére Káldy György fordításában Lukács evangélioraa, ára 16 fillér.. A csabacsüdi misszió egyházközség osztatlan lel­kesedéssel, egyhangúlag választotta meg ennek az év­nek elején új másodfelügyelőjét Vitéz Dr. Zerinváry Szilárd, kir. járásbíró (Miklós vitéz) neves költő szemé* lyében. Az új felügyelőt Chován József missziói lelkész március 1-én iktatta be hivatalába az istentisztelet után. A beiktatást közgyűlés követte. Istennek áldása kisérje az új világi vezért magasztos tisztében. KIÉ. hírei, megjelent a játékos könyvi Ifjúsági mun­kásaink, tanítók, tanárok, cserkészvezetők, leventeokta~ tók mindenfelé régen várták a Keresztyén Ifjúsági Egye­sületek Szövetsége által kiadandó Játékos Könyv meg­jelenését. A Játékos Könyv Ízléses kiállításban az el­múlt napokban hagyta el a sajtót. Felerészben szobai, felerészben szabadtári játékokat tartalmaz, mintegy 150 darabot. A kötet végén 11 oldalas kalauz van, mely könnyen eligazítja a játékok megválasztásában. Játék­csoportok: Bemutatkozó és ismerkedő játékok ............. M ozgó játékok, benti versenyek............Versenynélküli mo zgó játékok............Versenyjátékok nagyobb mozgás nélkül............Éneklő játékok .... Vegyes társasjáté­kok ............Találgató játékok...............Csendes gondol­kodó játékok (Írással és Írás nélkül) . . . Nagy seobai tornatermi játékok .... Ismerkedő játékok .... Kér-

Next

/
Oldalképek
Tartalom