Evangélikusok lapja, 1931 (17. évfolyam, 1-46. szám)

1931-03-08 / 10. szám

EVANGÉLIKUSOK LAPJA 80. rendezést a zországos központ irányítja, a kecskeméti munkálatok vezetője dr, Merétey Sándor főorvos, az ot­tani KIÉ elnöke. Az előjelek szerint ezer fiatalember megjelenésére számíthatnak. Minden gyülekezetnek gon­doskodni kell arról, hogy képviselve legyen ifjúságunk­nak ezen a páratlan jelentőségű nagy találkozóján. A nemzeti konferenciával kapcsolatban országos athlétikai verseny is lesz. gető játékok ...........Versenyjátékok .... Kiáltások... F iúk, leányok közösen játszhatják .... Éneklő játé­kok ..... Csak fiúknak való játékok ..... Külön leányoknak, külön fiúknak. Játékok labdával.............. K önnyű sport fiúknak és leányoknak .... Bibliai játé­kok, versenyek .... A Játékvezetők figyelmébe . . , . Serdülők által kedvelt játékok .... Szerkesztették Dobos Károly és Laky László országos titkárok. Több ábrával és képpel. Ára 2 pengő. Megrendelhető a pénz előzetes beküldésével: Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége, Budapest, VIII., Horányszky-utca 26. I, 9. Kezdjük meg a munkát a 12—15 éves fiúk között Rendelje meg a serdülő munka szervezetét részletesen kidolgozott munkatervét. A két fűzet ára portóköltség- gél együtt összesen 32 fillér. Küldje bélyegben. Keresz­tyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége, Budapest, VIII., Hornyánszky-utca 26. I. 9. Őzv. Stefeziusz Istvánné, „Kövess Engem“ című kis imakőnyvének II. kiadása megjelent s az írójánál (Bu­dapest, I„ Bercsényi-u. 12. IV. 3.) kapható. Ugyancsak az ő kiadásában konfirmációi emléklapok is jelentek meg, melyekből 5—5 példányt szegénysorsu konfirman­dusok megjutalmazására szívesen küld ajándékképen azoknak a lelkészi hivataloknak, melyek márc. 20-ig nála jelentkeznek. Budapesti gyermekek nyaraltatása. Dr. Sipőcz Jenő polgármester, az 1931. évi gyermeknyaraltatás ér­dekében megkereséssel fordult a lelkészi hivatalokhoz. A polgármester levelében hangsúlyozza, hogy 8—14 éves korban levő testileg leromlott, de orvosilag teljesen egészségesnek talált, jó magaviseletű gyermekek elhe­lyezéséről van szó. A gyermekek legideálisabb elhelye­zése a csoportos nyaralás, melyhez a polgármester kí­vánatra felügyelő tanítónőt küld, A megfelelő szalma­zsákokról, ágyneműkről a főváros gondoskodik. A cso­portosan nyaraló gyermekek elhelyezése iskolaépület­ben vagy egyéb megfelelő helyiségben lehetséges. Étke­zésük közös konyhán, vagy egyes családoknál történ­hetik s a nap többi részét felügyelőjük vezetése mellett töltik. Levelezés a Budapest Székesfőváros Gyermek­nyaraltatási Akciója (Budapest, IV., Cukor-utca elemi iskola) címen történik. Ezt a jó ügyet olvasóink támoga­tásába melegen ajánljuk. A KIÉ mozgalom nemzeti konferenciája Kecskemé­ten lesz. A csonkamagyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesületek ez évben tartják első konferenciájukat, amelyen a mozgalomnak mindhárom ága a református, evangélikus és felekezetközi egyesületek megjelennek, valamint azok, akik az ifjúsági munka iránt komolyan érdeklődnek. A mozgalom Kecskemétet választotta a nemzeti konferencia színhelyéül. Sőt már az időpont is pontosan meg van állapítva: 1931. augusztus 20—23. A Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY. A felekezetek Magyarországon a statisztika megvilágításában. Irta: Lie. Dr, Karner Károly egyet. ny. rk. tanár. Tartalom: A felekezetek lélekszáma ha­zánkban. A felekezetek vérvesztesége a vi­lágháborúban. A felekezetek szaporodása (egyke). A vegyes házasságok és reverzáli- sok. Az áttérések. A felekezetek démogra- fiájának néhány fővonása. A fllekezetek egyházi szolgálata. A felekezetek iskolaügye. A felekezetek szociális tevékenysége. Tör­vénytelen születések. Házassági elválások Öngyilkosságok. Kriminálstatisztika. Stb. A könyv előfizetési ára 3.20 P. A pénz előzetes beküldése mellett bérmentes kül­déssel 3.50 P, utánvéttel 3.80 P. Bolti ára ennél jóval magasabb lesz. Megrendeléseket elfogad: »Emmaus felé« szerkesztősége (Sopron, Felkelő ut 42.) vagy a szerző (Sopron, Csengery-u. 45.) »91 Ilii! Ilii II III mii ii ni IV ■i Eli HIIIIIIIIIIllllglimiIlTXTTTTII Konfirmációra ♦r legalkalmasabb kézikönyv Dr. Raffay Sándor Evang. konfirmandusok kátéja. Nyolcadik bővített kiadás. Ara P —.64. a konf. oktatáshoz is alkalmas egyéb káték: Blázy, Evang. káté . . • P —*72 Győri, Luther kis kátéja P L— Majba, Luther káté . P —«40 Szeberényi, Luther káté . - P —.48 Sztehló, Vallástan . ... P —.80 Klaár, Luther káté . P 1.60 Kaphatók: Kőkai Lajos könyvkiadóhivatalában Budapest, IV., Kamermayer Károly-utca 3. Mutatványpéldányt ingyen küldőki mmiTimiiiiif rinnriiimn» I Hyo»»teM a Győri Hlrlftp iToadii ■fltUnl nonulMlla Győr. Ciucior Gargaly-a. 15. nta. — fVntti Ligati Utria.) — Talafoa 239. — 1320

Next

/
Oldalképek
Tartalom