Evangélikusok lapja, 1931 (17. évfolyam, 1-46. szám)

1931-03-15 / 11. szám

XVIL eviolyaux. 1931. március 15. lí. szám. SzprfceszttstB is kiadóhivatal: LEBENY (Mosod a.) Kiadta: I LUTHER-SZÖYETStG. Ilaoltotta: OR. R1FFIY SAI00R pUspfik. SurkiiiMtétl UUlo. Meaielenlk hetenként eívszer, vasárnap. ElAliietési ár: Eiesz évre 6 P. 40 IIIL félévre 3 P 20 ML aeiredévre t P. 60 ML Eit szán 16 Ilii Hirdetési árak negeivezes szerint. istatakarékoéaztári csekkszinla: 1280. NÉMETH KÁROLY esperes. Üdvösséges és halálos szomorúság. „Az Isten szerint való szomorúság üd­vösségre való megbánhatatlan megtérést sze­rez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez." 2 Kor. 7, 10 A világ és benne a testi ember kerüli a szo- lorúságot, mint a pestist. Erkölcsében, kultúrá­iban, gazdasági életében úgy iparkodik beren- ízkedni, hogy minél kevesebb legyen benne a tomorúság. A „jó” életet abban látja, hogy ncs benne szomorúság. A „jólét” a vidám lét. I világ a lábaihoz borulna annak az embernek, ú a világból ki tudná küszöbölni a szomorúsá- >t. Kiváló elmék, nemes szívek történk magú­it, hogy az életörömöt gyarapítsák, a szomorú- igot csökkentsék. Sok tekintetben úgy látszott, >gy céljuk sikerül, vállalkozásukat siker koro- Lzza. Elmondhatjuk, hogy a mai embernek sok- tl több alkalma van az élvezetekre és ma szé- sebb rétegek juthatnak örömökhöz, mint akár ak száz esztendeje. Mozi, színház, gramofon, dió, közlekedés, hozzáférhetővé tettek szegény éberek számára olyan szórakozásokat és örö- Öket, amilyenekről azelőtt a gazdagok sem áb- ndozhattak. Múzeumok, könyvtárak, a sajtó, ind válogatott örömök forrásai lehetnek az em- rek milliói számára. Mindez az élet gazdagodá- t is jelenti. S erről nem szabad megfeledkezni oknak, akik korunk erkölcseit ostorozni szok- k. Ennek a korszaknak, amelyben mi élünk, ígvannak olyan kiváltságai és előnyei, amilye- kkel egy más korszak sem dicsekedhetett. És, mégis, a civilizáció által teremtett élet- letőségek ellenére meg kell állapítanunk, hogy modern ember öröme sem mennyiségileg, sem nőségileg, sem terjedelem, sem mélység tekin- .ében nem mutat a széles átlagban véve gazda- dást. Amit nyerne a réven, elveszti a vámon, modern ember intenzivebben érzi azt, amit Ikülözni kénytelen, mint azt, amije van. A ci- izáció fejlődése a küzdő milliók számára any­it jelent, hogy látni kénytelen, hogy mostoha yéni vagy osztály-helyzete mennyi mindentől . el, ami az övé lehetne, ha helyzete más volna. : élet gazdagsága kelti fel benne a nyomoru­lt korlátolt lehetőségek és a megfosztottság :etét. Ez adja meg lelkületének alapszíneze­tet. A meglevő örömök elosztanak és megkese­rednek a kézzel foghatóan lehetségessé vált, de mégis elérhetetlen örömök óceánjában. Tantalus- nak kínjai és vágyai égetik az emberek szívét. A civilizáció hangosan reklámozza diadalait, il­lusztrált lapok hirdetési oldalairól egy kifino­mult, választékos életnek anyagi szépségei és gyönyörei rikoltanak, de a lapokat forgatók 99 %-a számára azok a szépségek és örömök isme­retlenek maradnak. Ebből fakad a mai világnak egészen külön­leges, nagy, mélységes szomorúsága. A világ szerint való szomorúság, amely halált szerez. A világ ösztönösen igyekszik menekülni a szomorú­sága elől. S minél immanensebbé, szekulárisabbá, csak erre a világra szoritkozóvá lesz életfelfo­gása, ezzel együtt minél inkább erre a világra szorítkozik s ebből a világból táplálkozik egy­aránt az öröme is, a szomorúsága i», annál in­kább keresi a szomorúság elől való menekülést ennek a világnak az útjain, annál jobban bele­keveredik egy kérlelhetetlenül mechanizálódó, gépies világnak a szövedékébe. Szomorúsága, mint a lavina, nő és rombol; elkeseredése gyű­löletté, irigységgé tarajosodik; szomorúságából lázadás lesz. Lázadásában véresre zúzza homlo­kát, újabb nyomorúságokba dönti magát, vakon, haragtól bőszülve pusztít, megittasodik a düh­től és a vége halál. Másik út a szomorúságtól való szabadulásra a cinizmus. A cinizmus, amely szántszándékkal és tudatosan tipor minden ér­téket s büszke arra, hogy el tud lenni olyan sok minden nélkül, amiben mások örömüket találják. Neki nem kell könyv, kép, zene, társaság, barát, tisztaság, szépség, jóság, igazság. Megél bogyó­kon és gyökereken. Ellakik hordóban és barlan­gokban. Kell-e említenünk, hogy a cinizmus mö­gött is mélységes szomorúság, kiábrándultság, csömör, életuntság lappang, ha ugyan a cinizmus nem affektáció, hanem igazán komoly. A cinikus ember a halál útját járja, a lemondásnak útját, anélkül, hogy megtanulta volna az önmegtaga­dást és alázatosságot, az emberszeretetet és kö- nyörületességet; anélkül, hogy azért nem élne az alkalmakkal és eszközökkel, hogy másokat a sa­ját szegénysége és lemondása árán meggazdagít­son. Van azonban egy nemes, életadó, üdvössé­ges szomorúság. Erről mondja az apostol, hogy Isten szerint való. A megváltó Istennek szomo-

Next

/
Oldalképek
Tartalom