Evangélikusok lapja, 1930 (16. évfolyam, 1-43. szám)

1930-10-26 / 35. szám

278. EVANGÉLIKUSOK LAPJA 1930. HÍREK. — Bibliaolvasóknak! Malakiás, a hajnal- pir prófétája. — Okt 27., hétfő: Az isteni sze­retet hálátlanságot arat. Mai. 1, 1—5. — Okt. 28., kedd: Isten ‘gyűlöli a megfertőzött áldo­zatot. Mal. 1, 6—14. — iOkt. 29., szerda: Isten határozottságot követel öviéitől. Mai. \ 1—16. — Okt. 30., csütörtök: A tisztító jitélet hamar el­jön. Mai. 2, 17—3, 6. — Nov. 1., szombat: Csak az istenfélőknek támad fel az 'üdvösség hajnal- pírja. Mai. 3, 13—4, 3. ;— Nov. 2., vasárnap: Azért hát térjetek meg! Mai. '4, 4—6. — A soproni theol. fakultás épületének felavatása. A kormányzó október 19-én avatta fel a hittudományi karnak Sándy Gyula mű­egyetemi tanár tervei szerint a Deák-téren épült palotáját. Az avatást ünnepi istentisztelet előzte meg a templomban. Az oltári szolgálatot D. Stráner Vilmos végezte, D. Kapi Béla püspök prédikált. A templomból vonult a kö­zönség a kormányzóval az élén az uj épület­hez. Gróf Klebelsberg; iKunó kultuszmíiniszteir be­szédéből idézzük a következő szép szavakat: »A városfejlesztés gondolatán kívül szolgálta az evangélikus fakultás szervezése és hajléká­nak 'megépítése a felekezeti egyenlőség, viszo­nosság és béke nagy ügyeit is. A i felekezeti béke fenntartása csak úgy érhető el, ha tör­ténelmi egyházaink jelentőségüknek megfelelő megbecsülésben részesülnek a társadalom és az állam részéről egyaránt«. A kultuszminiszter fel­avató beszéde után D. báró Radvánszky Al­bert egyetemes felügyelő köszönetét mondott a kormányzónak, a kormány tagjainak, az állam­nak 'és a városnak azért, hogy ezt az ünnepet lehetővé tették. Bozóky Géza dr. az Erzsébet tudomány-egyetem rektora átnyújtotta az uj épü­let kulcsait dr. Deáik János hittudomány^kari délkánnak, aki kinyitotta a k aput, a kormányzó és a közönség megtekintették az épületet. Az avatás utáni tanévmegnyitói volt a nagyteremben. A közgyűlést a hittu dlomán y-ka ri hallgatók éneke nyitotta meg; dr. Bozoky Géza rektor mondott megnyitó beszédet. Kiss Jenő pro- dlékán beszámolt az .1929—30. tanévről, utána dr. Deák János délkán tartott székfoglaló elő­adást »A baby lőni fogjság világtörténeti jelentő­ségle« címen. A dékán a nagy tetszéssel foga­dott előadás után beiktatta az erre a tanévre beiratkozott 25 első évfolyamú hallgatót. Majd az egyetem tanácsa doktorrá avatta Wiczián Dezső megbízott előadót. A rektor zárószavai után a közgyűlés a Himnusz elénddésével ért végjét. Utána a kormányzó a kaszinó nagyter­mében 200 terítékes diszebéden vett részt. — Halálozás. Magyar Istvánné szül. Vikár Julia, életének 41 dk, boldog házasságának 20-ik évében október 13-án Budapesten elhunyt. Te­metése Felpécen volt. — Dr. Sztranyavszky Sándor felügyelői beiktatása. A dUnáninneni egyházkerület okt. 16-án Balassagyarmaton tartott közgyűlése ik­tatta 'hivatalába dr. Sztranyavszky Sándor bel­ügyi államtitkárt, a Lándori dr. Kéler Zoltán elhalálozása után megválasztott egyházkerületi felügyelőt. 'A közgyűlést dr. Okolicsányi Gyula helyettesfelügyélő nyitotta meg ä vármegyeháza dísztermében. 'Az uj felügyelőt küldöttség hívta meg a közgyűlésbe, s a fekete diszmagyarban belépő, lelkes ünnepléssel fogadott felügyelőt Kiss István püspök üdvözölte. A vármegye- házáról a felügyelő és ,a közgyűlés a templomba ment istentiszteletre és eskütételre. A menet­ben a felügyelő Kiss István és D. dr. iRaffay Sándor püspökök közt haladt. Az istentisztelet során Kiss István püspök áldását adta a fel­ügyelőre. Utána a vármegyeházán folytatódott a közgyűlés 'és Sztranyavszky Sándor dr. el­mondta székfoglaló beszédét. Beszédében kegye- letes szavakkal emlékeztt meg hivatali elődei­ről, majd a magyar protestantizmusnak arról a hivatásáról beszélt, hogy megőrizze a magyar lélek bizakodó reménységét, ellenálló erejét. »Amikor a hitetlenség, a materializmus, az em­beriesség mezébe bujt legaljasabb gyilkos bestia- litás,a bolsevizmus döngeti a keresztyénség kapu­ját, akkor egyedül a krisztusi szolidarizmu® ment­heti meg a semzeíiek létét, biztosíthatja azok jövendőjét ... Kötelességünk mai koldussze- génységünk mellett megtenni mindent, nehogy míég szűkre szabott, megtépázott takarónkból is kiforgattassunik. A lelkészi kar méltányos és jogos követelése, hogy csak ötven százalékban valorizált korpótlékának és családi pótlékának száz százalékban való juttatását szorgalmazza. Ugyancsak indokolt a kántoroknak az a ké­relme, hogy a kántori teendőkért élvezett ja­vadalma a tanítói fizetésbe ne számittassék be«. A felügyelő indítványára dr. Okolicsányi Gyulát tb. felügyelővé választották, majd1 üdvözlő be­szédek hangzottak el. — Áldozatkészség. Fecht Pál a pesti né­met egyházközség presbytere és neje Hoepf- ner Matild október 4-én ünnepelték aranylako­dalmukat 'és ezen alkalomból a Deák-téri temp­lom sekrestyéje részére eg|y feszületet és két ezüst gyertyatartót adományoztak. — A Dunántúli Lelkészegyesület Németh Károly üv. alelnök elnölklésével szept. 118-án tartotta közgyűlését Sopronban. Az elnöki meg­nyitó után dr. Deák János hittudomány "kari dél- klán üdvözölte a közgyűlést. Az oroszországi evangélikusoknak saját pénztárából 50 pengőt szavazott meg, a gyűlésen eszközölt gyűjtés eredménye 74 pengő volt. A gyűlésen megjelent D. dr. Rendtorff Ferenc, a Gusztáv Adolf- Egylet elnöke, aki a lelkes üdvözlésre meleg szavakban válaszait, különösen is kierüelve azt, hogy az Egylet a nyomorgó lelkészek, özve­gyeik és árvák ügyét is 'felkarolja. Szeretettel köszöntötte a közgyűlés D. Payr Sándor theol.

Next

/
Oldalképek
Tartalom