Evangélikusok lapja, 1929 (15. évfolyam, 1-50. szám)

1929-06-30 / 26. szám

208. EVANGÉLIKUSOK LAPJA 1929. — Keresztyén eszperantó gyűlés Buda­pesten. Az eszperantó világiszövetség’ hatalmas kongresszusát Budapesten tartja augusztus első napjaiban s eiz alkalomból a Budapesti (Keresz­tyén Ifjúsági Egyesület a külföldi vezetőséggel egyetértve külföldi KIÉ eszperantisták tisztele­tére augusztus 4-én családi estélyt fog rendezni. A fasori református egyház át is engedte már tanácstermét e célra. Bizonyára budapesti evan­gélikusok és reformátusok közül sok érdeklődő fog erre a nagyon szépnek ígérkező estélyre felvonulni, hogy a világ legkülönbözőbb részei­ből fővárosunkba sereglő testvéreket rneleg- szivvel üdvözölje. A programmot, mely eszpe­rantó és magyar nyelven fog végbemenni, la­punk következő számaiban közöljük. — Julius 5-én lejár a balatoWszárszói leány­táborba való jelentkezés határideje. Épen ezért olvasóink figyelmét utoljára felhívjuk e kiváló­nak készülő alkalomra, melyen leányok 14 év­től kezdődőleg felfelé vehetnek részt és tölthet­nek el 5 gyönyörű napot a Balaton partján. Mindössze1 13 pengő részéételi díjért. A jelent­kezők száma már eddig is mutatja, hogy a tá­bor éktrehivása kiváló gondolat volt. Aki 10 résztvevőt toboroz, maga ingyen mehet, vagy ahonnan tizen mennek, magukkal vihetnek egy link leányt ingyen. A résztvevők úgy a MÁV, mint Déli vasúton féljeggyel utaznak. Budapest­ről Balatonszárszóig és vissza a kedvezményes utazás 4.50 pengőbe kerül. Jelentkezni lehet a Soli Deo Gloria Szövetségben, Budapest, Kál- vin-tér 7. II. 15. — Csehszlovákia. Egyed Aladár sajiógömöri ev. lelkészt egy beszéde miatt, amelyben a béke­kötés igazságtalan voltát hangoztatta, a csehek 6 hónapi fogházra Ítélték mint lázitót. — A Lutheránus Világkon vent, amely !Ko- pienhágában junius 26—julius 4 tanácskozik, fel­kérte íKjapi Béla püspököt, hogy junius 30-án a Szentháromság-templomban a délelőtti főisten­tiszteleten prédikáljon. — Leánykonferencia. A Kér. Leányegye­sületek Nemzeti Szövetsége júliusi 26—28-ig ózdou evangélikus leánykonferenciát rendez. Ez lesz az első alkalom Magyarországon, amikor evangélikus leányegyesületek találkozhatnak kö­zös törekvésleiket, közös nehézségeiket megbe­szélni lés egymás hitén épülni. A programmot komoly építő előadások és tanulságos, kellemes kirándulások teszik változatossá. Jelentkezni le­het az Ózdi lelkészi hivatalban. — Külmissziő. Kimutatás a magyarországi ág. hitv. evang. misszióegyesület pénztárába 1920. március 1—május 31-ig befolyt összegek­ről. Tag dijak: Pilisi Márton Mezőberény 3 P, Broschko G. A. budapesti lelkész 5 P, Turóczy Zoltán győri lelkész 5 P, Teutsch Amália 3 P. — Offertóriumok és adományok: Sop­roni ifjúsági egyesület 24.50 P, Ösagárdi egyház 2.50 P. A dunántúli kerületi pénztárba befolyt 528.45 P, Csanládalberti 2 P, Balassagyarmati 9 P, Léb'ény 6.15 P, Németzsidány 3 P, Turóczy Zoltán győri lelkész 5 P, Stoll Ernő tanitó Nyír­egyháza (Szegényház-téri iskola) 1 P, Chalupká Katalin Győr 2 P, Dr. Knefíei József és nejie Túra 10 P, Szend perselye 2.36 P. Budapest, 1929. junius hó 12. Broschko G. Adolf s, k., missziói pénztáros. ( — A Luther Naptár 1930-ik évfolyamára hirdetett irodalmi pályázat eredménye a következő volt: I. Az elbeszélés pályázaton 70 pengő jutalmat nyert Keztyüsné Balogh Margit (Az a fájdalmas arc.). — Dicséretet nyertek: Irányi Kamillné (Diadalmas hit), — Móra vésik Gyuláné (Gályarab prédikátor), — Farkas Zoltán (Praeludium). — II. A költeménypályázaton a teljes jutalmat nem adhatta ki a bíráló bizott­ság. Dicséretet nyertek: Miklós Vitéz (Fenyőfák legendája, Járni tanul a kis fiam), — Boldis István (Adventkor, Krisztus vagy Barrabás), — D. Szigethy Lajos (Álmok álmodó ja), — Jakus Imre (Keres). — III. A mesepályázaton 60 pen­gős jutalmat nyert Beliczáné Okolicsányi Éva (A tündér ajándéka), — dicséretet nyert vitéz Magassy Sándorné, Kapj Vilma (Kis pásztor), — Beliczáné Okolicsányi Éva (Vérrel írott szerző­dés). — IV. A rajzpályázaton sem jutalmat, siem dicséretet nem adhatott a bizottsága — Kántori állás. A Budapest-Kelenföldi evang. legyházközség megfelelő tudással rendel­kező kántort keres, ki az istentiszteleteken való teendőkön kívül énekkart is vezetne. Rendes el­foglaltság vasárnap délelőtt 11—12 és délután 5—6. Adventtól áldozócsütörtökig csütörtökön délután 5—6. Műsoros, vallásos estélyeken zene- számokban kísérőül is segíteni kell. Igény és pontos dm megjelöléssel pályázatokat kérünk: Budapest, I., Lenke út 56. evang. lelkészi hi­vatal. Felelős kiadó: NÉMETH KAROLY. Nyomatott i Győri Hírlap nyomdai müintézet gyorsaajtóján Gy4r, Giucior Gergely-u. 15. arám. (Verető Ligátí latrán.) Telefon 239.

Next

/
Oldalképek
Tartalom