Evangélikusok lapja, 1925 (11. évfolyam, 1-51. szám)

1925-01-11 / 1-2. szám

2 1 5 7&VA&GÉUKUSÖK lapja 1924 jelöntés. Hogy szóvá tettünk olyan jelen­ségeket is, melyek eddig lutheránus sajtónkat nem foglalkoztatták, annak egyedüli oka, hogy az önérzethez és öntudathoz tartozik az is, hogy nem haladunk el szó nélkül amellett, ami kifelé enerváltnak, befelé fegyelmezetlennek mutathatja be lutherániánkat és igazolni látszik azt a meg- áEapitást, melyet a „Magyar Kultúra“ ismételten úgy fejezett ki, hogy mi, lutheránusok magunkban hordjuk a bomlás csiráit. Ha nem láttunk meg mindent és nem vettünk tudomást mindarról, ami körülöttünk, közöttünk vagy ellenünk történt, en­nek oka az, hogy nem tudott ott lenni a szemünk mindenütt, azaz, hogy nagyon kevesen igyekez­tek látni és nézni lutherániánk érdekében. A kifo­gásokat mi mind ismerjük és ez esztendő fontos tapasztalatának tartjuk, melyet, hogy értékesit- hessen az „Evangélikusok Lapja“, helyünket fel­kínáltuk a lapfentartó Luther-Szövetségnek, amint azt olvasótáborunknak annak idején tudomására is hoztuk. Az utolsó szám igy lett a lap élén álló és dol­gozó embereink utolsó munkája. Vele küldjük utolsó üdvözletünket és ebben hálás köszön etün­ket mindazoknak, akik ez év folyamán arra érde­mesítettek,. hogy támogassanak és segítsenek. Amikor arra kérjük ohmsóinkat, hogy az „Evan­gélikusok Lapja“ iránti rokomszenvüket. ne vonják meg' azoktól, akik utánunk jönnek és többre van­nak elhiva, mint amennyit minden jóindulatunk mellett mi elérni és megvalósitani nem tudtunk, ezen utolsó szám késedelmes megjelenése okát a szerkesztőváltozásra vigyék vissza, illetve árra. hogy addig, amig nem tudtuk és nem ismertük a változás mikéntjét, utolsó számunkat kibocsátani, olvasóinkat bizonytalanságok elé állítani nem akartuk. — Miután a bizonytalanság megszűnt, utolsó számunk utolsó szava: Isten velünk! ■■■■■■■■■■■■ ■■HRBHHHnHBHHnHHMH Az iskolafenntartó egyházközségek figyelmébe! A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1924. évi 119.000/IX. számú körrendeleté: a nem ál­lami tanszemélyzet orsz. nyugdíjintézetét megillető nyugdijjárulékot szabályozó 1924. évi 95.000/IX. számú körrendelet módosítása tárgyában. A „Budapesti Közlöny“ 1924. évi 213-ik, a keb. „Hivatalos Közlöny“ 1924. évi 23-ik és a „Néptani- tók Lapja“ 1924. élvi 41., 42-ik számában megjelent 1924. évi 95.000/IX. számú körrendelet késői közzé­tétele következtében lehetetlenné vált, hogy a több­nyire polgári évhez igazodó költségvetés alapján működő iskolafenntartók a felhívott körrendeletben előirt járulékfizetési kötelezettségüknek, az ott meg­jelölt határidőkben, pontosan eleget tegyenek. Ezért a felhívott" körrendeletét a XIII. és XIV. fejezetekben felsorolt járulékok beszolgáltatása te­kintetében — az érdekelt egyházi főhatóságok kéré­sére — a miniszterelnök úrral és a pénzügyminisz­ter úrral újabb megfontolás tárgyává tettük és el­mentünk a végső határig, ameddig menni az állam jelen pénzügyi helyzete mellett lehető volt. Ezért tehát -a nevezett miniszter urakkal egyetértői eg akként intézkedem, hogy 1. a felhívott körrendelet XIV. fejezete érteiméi­ben az 1924. évi juliu3 hó 1-étől kezdődőleg fizetendő havi nyugdíj járulék az 1924/25. költségvetési év folyamán — a XIV. fejezetben megjelölt esedékes­ségi időpontra nézve érvényes szorzószám alkalma­zása mellett — a következő időpontokban szolgál­tatható be: az 1924. évi Julius havi járulék az 1925. évi január havában az 1924. évi aug. havi járulék az 1925. évi február havában az 1924. szept., okt. és nov. havi jár. 1925. márc. havában az 1924. dec., 1925. jan. és febr. havi jár. 1925. ápr. havában az 1925. márc., ápr. és máj. havi jár. 1925. május havában az 1925. évi junius havi járulék az 1925. junius havában. 2. A felhívott körrendelet XIII. fejezetében az 2923124. költségvetési évre előirt nyugdíj járulék be­hajtását felfüggesztem, s az 1923/24. érvről az egyes fenntartók terhén vezetett hátralékot hajlandó va­gyok a folyó költségvetési év végén terhűkről töröl­tetni, illetve elengedni abban az esetben, ha az 1. pont alatt megjelölt fizetési határidőket pontosan be­tartják. A nem állami tanszemélyzet orsz. nyugdíjinté­zete ugyanis az újabban ismételten felemelt állam­segély dacára is csak abban az esetben tud nyugdíj­fizetési kötelezettségének a folyó költségvetési év hátralevő tartama alatt eleget tenni, ha az 1. pont alatt megállapított fizetési határidőket minden iskola- fenntartó pontosan betartja. Ebből következik, hogy más fizetési határidők megállapítása módomban nincs s hogy a nyugdijjárulékok elengedése vagy részletekben való fizethetése kérdésében hozzám idő­közben beérkezett kérvények a fenti intézkedéssel elintézetteknek tekintendők. Félreértések elkerülése végett közlöm, hogy a felhívott körrendelet XI. fejezetében foglalt az a ki­tétel, hogy „a fenntartó azonban átháríthatja alkal­mazottaira a terhére előirt járulék 3/13-ad részét“ nem azt jelenti, hogy az alkalmazottak mentesíthe­tők a 3%-os járuléknak (az előirt nyugdíj járulék 3/ls-ad részének) megfizetési kötelezettsége alól, ezt rendesen -az alkalmazottak és nem a fenntartó tar­toznak fizetni, az alkalmazott tartozik ezt az iskola- fenntartó pénztárába heszolgáltatni. Ezért e rendel­kezés csak azt kívánja kifejezésre juttatni, hogy az iskolafenntartó nem mentesíthető a terhére előirt nyugdijjáralék egy részének beszolgáltatása alól azon a címen, hogy az állás ideiglenesen betöltve nincs, vagy hogy az alkalmazottra eső 3/13-ad részt az alkalmazottól beszedni (illetményéből levonni) el­mulasztotta, mert ez esetben az egész járulék a fenn­tartót terhelné. Budapest, 1924. évi december hó 27-én. Dr. gróf Klebelsberg Kunó s. k„ m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter. AUGU KAROLY Toronyóragyár BUDAPEST, VII., Erzsébetkirályné-ut 51. Vállal uj toronyórakészitést, valamint javítások at szak­szerűen, lelkiismeretesen és gyorsan eszközöl. Vidéki templomok toronyóráinak jó- karban tartása mérsékelt díja­zás mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom