Evangélikus Népiskola, 1943

1943 / 1. szám - Ő az égő és fénylő szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az Ő világosságában. Helbig

Cegléd, 1943 január hó. XLIX. évfolyam, 1. sz. EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET FOLYÓIRATA Felelős szerkesztő : SOMOGYI BÉLA MEGJELENIK HAVONTA. Szerkesztőséi?: Sopron, Evangélikus Líceum és Tanítóképzőintézet, Képezde-u. 14. Telefon: Sopron, 106. Kiadóhivatal : Cegléd, V. k., Batthyány-u. 24. sz. Felelős kiadó : ÖZV. KISZELY JÁNOSNÉ ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre . . 10'— P, fél évre 5'— P Postatakarékcsekkszámla : 42.523 Ö az égő és fénylő szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akar­tatok örvendezni az Ö világosságában. János 5, 35. Mikor Jézus e szavakat mondta, János, ki semmit sem mondott többet az igazságnál, már börtönben volt. A világ az isteni igazsá­got nem akarja meghallgatni, mert jobbágya a hazugság fejedelmé­nek. Pedig a hazugságtól elkorcsosul az ember és emberiség; a ko­moly, kristálytiszta, kemény igazságmegismerés, mely semmi ho­mályt nem tűr, az nemesíti meg az embert. János az igehirdetésé­vel, mint fényszóróval bevilágított a világ hazugságos homályába. Sokan elő is jöttek a homályból, elhagyták műhelyüket ekéjüket, hogy hallgassák a Keresztelőt. Jött az üzletember, a tudós, a nép egyszerű asszonya s dúsgazdag házak előkelő úrnője. Szívük azon­ban nem volt kész, hogy János küldetésének mély értelmét megra­gadják. Ezért halljuk Jézus panaszát: Csak egy kis ideig akartatok vigadni az ő világosságában. Tetszett az embereknek egy kis válto­zatosság, kis ösztönzést el is fogadtak, egyébként azonban csak szenzáció-éhségüket csillapították a különös ember szokatlan fellé­pésével. Igaz bűnbánathoz és töredelemhez nem jutottak el a hall­gatók. Vájjon mi mások vagyunk-e ma? Érzékeinkre ható kevés kis inger, bensőnk felületes elérzékenyülése, mintha már elég világos­ságot vetítene lelkűnkbe. Ezzel bizony siralmas szegénységi bizo­nyítványt állítunk ki magunkról. Csak ne a teljes Napot, csak a színtiszta igazságot ne engedjük be életünkbe, túlságos világosság áradna körülöttünk, belénk és ránk és nyilvánvaló lenne minden gyarlóságunk és titkolt bűnösségünk. Énlelkem, még most is az Istentől elfordult világ világosságában keresed a világosságot, ki­elégülést, megbékülést? Nem volna jobb mégis a legmagasabb célra, az üdvösségedre törekedned? Ha igen, akkor kövesd öt, akire a Keresztelő mutatott, aki igazolta, hogy 6 a Világosság, és élete a szentség és erény megvalósulása, aki semmiképpen nem hagyja a sötétségben lebegni azt, aki őszinteséggel, igazságban és lélekben kopogtat Őnála. Hetbig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom