Evangélikus Népiskola, 1928

1928 / 12. szám - Vegyes közlemények

341 anyagi és Fazakas István dr-nak erkölcsi és szellemi áldoza­taiért. Itt ki kell emelni különösen Fazakas István dr. válaszát, amely könnyeket sajtolt a hallgatóság szemébe, amelyben kifejti, hogy az ő hazája a szabadságát vesztett Erdély, a faja pedig büszke székely nép, amely hazáját és népét román bocskor tapossa és elnyomja. S így szívvel és lélekkel dolgozik Csonka- magyarország kulturális és gazdasági érdekein, hogy a hazája és nemzete minél előbb rázza le az idegen uralmat. Szép alkalmi imát mondott Drjenkovics Pál kisgazda. Az ünnepély véget ért a tót nyelvű lakosságnak „Himnusz" eléneklésével. Az egész lélek­emelő ünnepély alatt Polcz Lajos főoktató parancsnoksága alatt leventecsapat és a két iskola növendékei sorfalat álltak az iskola körül Este pedig az iskola udvarán és a tanteremben a község lakossága által rendezett népünnepély és mulatság volt, amelyen megjelent, mint meghívott vendég a község intelligenciája is. Ha édes, megcsonkított hazánk minden községének ilyen áldozatkész urai, lakosai, ha minden községnek ilyen lelkes vezetői, ha minden községnek ilyen hazafias polgárai lesznek, mini Ácsának, akkor hamar fogjuk visszahódítani nagy A'fagyarországunkat. Ezen köz­ségnek van azonban kérése, óhaja is, m. p. hogy a kultusz- miniszter úr tekintsen le a kicsinyekre is. S lássa azt, hogy Ácsa tót anyanyelvű község, amelynek van ugyan két iskolája, de nincs óvodája. A két iskola építéséhez állami segélyt nem vett igénybe s így megérdemelné és szüksége is volna egy állami óvodára, amelyet az áll. saját költségén felépíthetne abból az összegből, amelyet Ácsa mint építési segélyt nem vett igénybe az államtól. Tébé-naptár Tébé-naptár címen új, magyar leszakítós tömb­naptár indul el első útjára. Ma már az ország széles köreiben ismeretes az az áldásos lélek- és hitébresztő munka, amit a klotildligeti Tébé-diakonissza anyaház lelkes vezetősége és tagjai apostoli buzgósággal, mély meggyőződéses evangéliumi életutat, megtérést példázó működésükkel kifejtenek. Nyomdájuk amellett, hogy a „Fénysugár“ kiadásával igazi missziói munkát végez és az Ige fényével sok ébredést szomjazó élet előtt világítja meg az üdvösségre vezető helyes utat, az evangéliumi igeterjesztés szol­gálatában is elévülhetetlen érdemeket szerez. . Kis Harang“ című gyermeklapjuk, mint az iskolásgyermekek kedves vendége s igaz keresztyéni szellemtől áthatva, mint a valláserkölcsi nevelés kiváló eszköze, kell, hogy minden ev. iskola vezetője előtt ismeretes legyen és olcsóságánál, a maga nemében egyedülállóságánál fogva méltó támogatásban részesüljön. Vallásoktatásunk, vallásos nevelésünk szolgálatában szinte megbecsülhetetlenek a Kis Ha­rangnak gondosan összeválogatott, mély erkölcsi tanulságot rejtő történetkéi. Igazán méltó ez a gyermeklap a felkarolásra. A Tébé új, tömbnapíár-vállalkozása csak méltó folytatása az előbb jellemzett evangélinmi sajtószolgálatnak. A naptár külső kiállítása, címképei rendkívül ízlésesek, mondhatnám művésziek. A leszakítható lapok nagy betűkkel nyomott szövege könnyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom