Evangélikus Népiskola, 1928

1928 / 12. szám - Vegyes közlemények

42 olvasható. Minden napra hoz egy igét, rövid magyarázatot s túl­oldalán rövid történetet, vagy megemlékezést, mely az igét illusz­trálja. Ezenkívül egy másik szentirásbeli helyet is megjelöl minden napra Hozza azután az ünnepnapi szentirásbeli helyeket, peri- kopákat, a protestáns névnapokat, a hazánkban törvényes munka­szünetet képező ünnepeket, a nap és hold keltének, nyugtának, a hold fényváltozásainak idejét stb. A mai küzdelmes időben, a kenyérgondok nagy hajszája közepette sokszor igen nehéz azt a nyugodt félórát kiszakítani napi elfoglaltságunkból, amikor ma­gunkba szállva egy tisztább világba emelkedhetünk s önmagunkkal számot vethetünk. Ebben igen nagy segítségünkre lehet a lesza- kítós n aptár, aminek egy-egy lapja, ha csak néhány percre állít is meg akár reggeli munkánk, akár éjszakai pihenésünk kezdete előtt és állít elénk útjetző táblát, máris nagy lelki nyereséget jelent részünkre hitéletünk tisztább világba emelésénél. A naptár értékét az evangéliumi lelki fejlődés utján talán az év első nap­tára szánt igével (Zsolt 139 : 24) kapssolatos ezen megállapítás fejezi ki a legszemléltetőbben : „Ha szívünket csak földi vagyak és remények töltik be, akkor nagyon könnyen csalódhatunk.“ „Fordítsd el tekintetedet a földtől, nézz fölfelé, keresd azt az utat, amely a menny felé vezet!“ Az ev népoktatás szempontjából van a leszakító naptárnak egy külön értéke is. A naptár illusztrációs történetei a bibliatörténetek, a káté s az egyháztörténet tanításánál mint a belső szemléltetés s az alkalmazás eszközei is megbecsül­hetetlen szolgálatot tesznek a vallástanítást szívükön viselő, igazi evangélikus öntudatra törekvő oktatóink munkájában. Ezért is méltó a leszakítós naptár olvasóink támogatására. Ára 2 pengő. Kapható a Tébé Diakonissza Anyaház iratterjesztésében Klotild- Béthel (Pest m ) A terjesztő lelkészek, tanítók s egyesületek kedvezményt kapnak. S. B. Könyvismertetés. Még mindig van ugarnak hagyott terület az elemi oktatás mezején, ugyanis a test intenzív nevelésével nem min­denütt foglalkoznak kellő megértéssel és szeretettel. Akárhány eset­ben a szülők vonják el gyermekeiket a testgyakorlás kötelezettsége alól, azon indokolással, hogy ők sem tornáztak sohasem, mégis meg­vannak, Ha a tanító ennek dacára is beosztja a sorba az ilyen kon­zervatív szülők gyermekeit, nem restek az orvoshoz menni, hogy or­vosi bizonyítványt eszközöljenek ki a mentesség megszerzése végett. Vannak a kartársak között is olyanok, akik a testgyakorlásból nem csinálnak lelkiismeretbeli kérdést s a tornaórát inkább más tárgyak begyakorlására fordítják, mert hiszen ,,a testi munkás gyakorlatozik, fáradozik eleget“, pedig hát furcsa látvány két egymásnak segítő fa­vágó szemlélése, minthogy egyiknek a jobb válla, a másiknak ellen­ben a balfelőli törzse fejlődött ki inkább az egyoldalú mozgás követ­keztében. Az ifjúságnak a test arányos kifejlesztése végett van szüksége rendszeres testgyakorlásra. De erkölcsi célja is van a tornázásnak, különösen a vezényszóra végzett szabadgyakorlatoknak! Kitűnő fe-

Next

/
Oldalképek
Tartalom