Evangélikus Népiskola, 1913

1913 / 1. szám - A protestantizmus hivatása

15 „Megfigyelték már önök a madár tollát? Én azt hiszem, hogy a madártoll a természet remeke. A világon senki ember nem képes ilyet előállítani, de még hozzá legtávolabbról hason­lót sem. Egyik természettudós szerint a kócsagnak egyetlen egjr tolla millió és millió részekből áll. A szára üres és hangszerű, — és szemformájú apró részek végtelen sokasága tartja össze. Anyaga oly könnyű, hogy egy újjal ki lehet borzolni eredeti formájából; de a legkisebb fuvalomra ismét gyorsan összeállnak részei és eredeti formájokba rendeződnek S e tollak egyaránt lég- és vízmentesek, az elképzelhető legtökéletesebb ruházatot alkotván. A földnek kétségtelenül a madár a legkecsesebb lénye. Az ember a legkisebb madár röpűlését, tollazatát sem tanulmá­nyozhatja anélkül, hogy mélységes csodálatot ne érezzen. De hogyan nőnek? Mi a szépségük eredete?" Mennél erélyesebben gondolkoznak az emberek afölött, amit megfigyelni képesek, annál jobban belátják, hogy az isten­tagadás (a matérializmus) nem egyéb óriási balgaságnál. Persze akik­nek a hite megrendült, azok nyomban készek voltak azzal a követ­keztetéssel, hogy a vallásnak vége, s hogy az ő okoskodásuk néhány lánc szeme képes megfejteni a mindenséget, és hogy az értelem eredete az iszapban, vége pedig a foszforgőzben van. Immár azonban a matérializmus meg van halva minden intelli­gens emberre nézve. A jövő tele lesz csodákkal, megadással és nyugodt hittel, mely méltó lesz ahhoz a helyhez, melyet a terem­tés rendszerében elfoglalunk. Tágítanunk kell látóhatárunkon. Más lényeket is látnunk kell a mindenségben, nemcsak önmagunkat. Úgy képzelem, hogy az emberből felfelé és lefelé fokozatos emelkedés van a lények véghetetlen légióján keresztül a Legfőbb Okig, Istenig, akit mi nem vagyunk képesek megmagyarázni. Ő általa „Rajta keresztül működnek és ténykednek ezek." „lmé egy folytonos tndományos kutatásbau elmerült élet végső eredménye; egy lángész csodálatos megtérése az Úrhoz, a mi Teremtő és Gondviselő Mennyei Atyánkhoz." Én nekem ez a három példa is elég bizonyíték a vallás élő hatalmára, elég irányító arra, hogy lelkem nyugodalmát merre keressem, s hogy nyugodtan nézem a vallást lenézők fölényes mosolyát. 2. Az erkölcs. Látszólag erősebb alapon áll az a szerte hangzó tanítás, hogy azon erkölcsi eszmények, melyek szabá­lyozzák a társadalmak erkölcsi elveit és törvényeit, korántsem

Next

/
Oldalképek
Tartalom