Evangélikus Élet, 1936 (4. évfolyam, 1-51. szám)

1936-05-10 / 19. szám

152 oldal 19. szám EVANGÉLIKUS ÉLET vésznő és Szabó Lajos operaénekes, akit Raj tér La­jos, a Magyar Rádió karnagya kísért zongorán. — Május 3-án a vasárnapi iskolások megismételték ápr. 25-i nagysikerű műsoros délutánjukat. A gyermekek szereplésükkel most is a hallgatóság legnagyobb elismerését érdemelték ki. A bevétel felét, 35 pen­gőt Gáncs Aladár síremlékére adták át; ugyanerre a célra eladtak 50 drb. levelezőlapot. — Május 9-én a Leánykor rendezi műsoros teadélutánját, amelyen Grünvalszky Károly Deák-téri s. lelkész tart előadást. — Május 10-én, délután a háztartási alkalmazottak szeretetvendégsége keretében anyák napját tartanak. — Péteri egyház, özv- Földváry Elemérné el­hunyt férje emlékére gyülekezeti ház céljaira 2000 P-t adományozott az egyházközségnek. Az egyház- község Földváry Elemér, volt egyházfelügyelő örökébe földvári Boér Benedeket választotta. Másodfelügyelő Baltigh Árpád ügyvéd. — A mezőtúri ev. egyház Luther Szövetsége május 9-én jótékony célú műsoros estélyt rendez, melynek gazdag műsorú művészi programmját Lányi Márton egyházmegyei felügyelő beszéde nyitja meg és Dr. Adamkovics Ágost egyházmegyei másodfel­ügyelő beszéde fejezi be. — Felügyelöválasztás. A csabacsüdi ev- egyház- község április hó 26-án tartott közgyűlésében egy­hangúlag első felügyelőjévé választotta Dr. Plencz- ner Sándor budapesti vöröskereszt főorvost, jeles belgyógyászt, Dr. Rázsó Lajos egyetemes ügyész vejet. A választás ig;en örvendetes, mert az új fel­ügyelő már régen elígérte magát az egyházi mun­kának: annakidején egyetemi hallgató korában az ifjúsági Luther Szövetség elnöke volt s mint ilyen, hathatósan közreműködött ezen intézmény kifejlesz­tésében. — A maglódi egyház a közelmúltban hálaadó is­tentisztelettel ünnepelte meg azt a kivételesen ritka eseményt, hogy egyszerre 12 aranylakodalmas párt áldott meg a lelkész az oltár mellől. A 12 pár neve: Bacsa András és neje Vrbovszky Anna, M. Varga Já­nos presbiter és neje M. Tabányi Mária, D- Hajdú) János v. bíró és v- presbiter és neje Faklen Zsuzsanna, Gy. Varga Mihály és neje Dulin Erzsébet, L- Hajdú Pál és neje Laczkó Zsuzsanna, Veszteg Mihály és neje Balogh Zsuzsanna, Sajben János és neje S. Tabányi Erzsébet, P. Tabányi Pál v- presbiter és neje Domonyi, Sz. Varga János ny- máv. föka­lauz és neje Szeven Zsuzsanna, Miklós Mihály és neje S. Tabányi Judit, Faklen Pál v- gondnok és v. presbiter és neje M Tabányi Katalin, P. Varga János v. bíró, v- másodfelügyelő, presbiter és neje Kiss Erzsébet. — Az edelényi evang. fiókegyház D- Geduly Henrik püspök püspöki szolgálatának 25 éves év­fordulója alkalmából az úrvacsoraosztáshoz szüksé­ges kellékek beszerzését határozta el. Dr. Farkas Gyuláné a kegyszerek részére egy takarót, özv. Dr- Nagy Barnáné egy asztal-térítőt, Bakos Gyuláné 2 drb. kehelytartót, Balogh Sándorné 2 drb- asz­talkendőt, Bakos Gyula és neje 2 drb. kelyhet, Dr. Pécsi Bertalan 1 drb. ostyatartót, egy magát meg­nevezni nem akaró egyháztag 1 díszkötésü Bibliát, valamennyi egyháztag együttesen egy úrvacsorái üvegkancsót, Mezősi Sámuel ezek elhelyezésére szol­gáló kis szekrényt adományozott a fiókegyháznak. Ligeti Ede sajókazai ev. lelkész f- évi április 26-án megtartott istentisztelet keretében avatta fel az ado­mányokat. Az istentiszteleten Gretzár Margit, Nagy Lidia és vitéz L. Székely Annából álló énektrió mű­ködött közre. Az istentisztelet után a fiókegyház ünnepi közgyűlést tartott, amelyen — többek kö­zött — tiltakozását fejezte ki a 25 éves francia bé­keterv ellen. — Az Evangélikus Egyházkerületek Jóléti Egye­sületének Gyermekbiztosítási Osztálya. Minden egyház egyik legdrágább céljának tekinti a családi élet is­tápolását és azon belül a gyermek megtartását és irányítását. Az Evangélikus Jóléti Egyesület, mely a családról való gondoskodás érdekében alakult, a gyermekekről való gondoskodást is programmjába vette. Az utolsó békeévek óta egy emberöltő telt el, maga mögött hagyva a fájdalom és szenvedés, a megpróbáltatás és csalódás, küzdelem és pusztulás bántó emlékezetét. A világot elárasztó vérzivatar óta 20 év telt el. Ideje erőteljesen dolgozni a jobb jövőért, melynek várományosai elsősorban az új nemzedék szülöttei. A gyermekről való gondoskodás az Egyesület célkitűzésében módot és alkalmat kí­ván adni az evangélium népének, hogy már napi pár filléres áldozattal előmozdíthassa gyermekeik boldogulását, egyengesse azok jövendőjét. A kép­zettség, az életre való felkészültség mellett minden gyermeknek szüksége van anyagi hátvédre. Egyet­len apa, vagy anya sem tarthatja elviselhetetlen te­hernek, hogy gyermekei részére naponként 10—20 fillért félre tegyen, ha ezzel jövendőjükről gondos­kodik. Az Egyesület ezen munkáját főleg a nc- egyletek támogatják. A budapesti nőegyletek közös értekezletén Dr. Konkoly Elemér ügyvezető elnök be­számolt az Egyesület eddigi tevékenységéről, ismer­tette a gyermekbiztosítási osztály célkitűzését, melyet a nőegyietek kiküldöttei egyhangúlag helyeseltek és elfogadtak. El is határozták, hogy az Egyesület e szép szociális munkáját támogatják. Reméljük, hogy az ország összes nöegyletei fel fogják karolni ezt a szép munkát. PÁLYÁZAT. A pesti Deák-téri ág. hitv- evangélikus Test­véregyházak képviselőtestülete az elemi fiú- és le­ányiskolánál nyugdíjazás folytán megüresedett ren­des tanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak olyan okleveles ág. hitv- evangélikus vallású tanítók, akik legalább 6 éves gyakorlattal bírnak és 35. életévüket be nem töltötték. A pályázóknak a német nyelvet szóban és írásban tökéletesen kell bírniuk és a zenében is kellően jártasaknak kell lennjök. Az állás 1936 szeptember 1-én foglalandó el. Pályázati ha­táridő május 26. A kellően felszerelt pályázatok (születési bizonyítvány, állampolgárságot igazoló ok­irat, oklevél, működési bizonyítványok, amelyek a mostani fizetési osztályt és fokozatot, valamint a nyugdíjba számítandó évek számát is pontosan fel­tüntetik, a képviselőtestület elnökségéhez címezve, az elemi iskola igazgatóságához, Budapest, IV., Sütő- ucca 2.) nyújtandók be­Budapest, 1936 május hó 6-án. SZLEZÁK LÁSZLÓ Magyarország aranykoszorús mestere harang- és ércöntöde, harangfelszerelés- és harang­lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám. 8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve! Konfirmációi ajándéknak: Ujtestamentom. Görögből fordította D. Raffay Sándor- Vászonkötésben P- 6.— Imakönyv. Irta: D- Raffay Sándor. Vászonkötésben P. 3-50. Ujtestamentom zsoltárokkal. Kötve P- —.70. Megrendelhető: SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedésében, Budapest IX., Fereno-körút 19-21­Nálunk már kevés pénz­ért vehet arany ékszert, ezüst tárgyakat és pontos órát. Jöjjön választani. SZIGETI NÁNDOR és FIA ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám. Alapítva: 1867. Budapest, VIÍ., Damjanich-u- 28:b- — F.: Farkas L. Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

Next

/
Oldalképek
Tartalom