Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. kötet. Sopron 1924.

ELSŐ RÉSZ. Az egyes egyházközségek története. - V. A Batthyányak urodalmai Vas megyében.

1625. júl. 1-én tartott kisgyülésen Graul Ernhold szentkúti lelkészt azzal vádolta, hogy megrágalmazta őt Batthyány Ferencné Poppel Éva előtt. Rumpold csak most jöhetett Felsőlövőre, mert előbb Grault hivták meg Szentkútról, aki oda is Ígérkezett, de nem tartotta meg szavát, már fizetést is vett fel a lövőiektől s ezzel a helyette megválasztott Rumpoldnak nem csekély kárt okozott. Lehetséges, hogy Rumpold a Rohonc közelében levő Rumpód vasmegyei községből származik. Külföldi egyetemen a magiszteri grádust is megszerezte. 1619. aug. 3-án Klaszekovics István püspök avatta fel, mely alkalommal a Liber Concordiae hitvallási iratait is aláírta. A vasi felső egyházmegye története szerint Rumpold 1646. locsmándi lelkész lett volna. Alsó- és Felsőlövőt Königsberg Ehrenreich Kristóf 1628. jún. 1-én (tehát Rumpold lelkész idejében) külön okmányban biztosította, hogy a szokott jobbágyi szolgálmányok ellenében őket összes jogaikban (tehát vallásszabadságukban is) meg­oltalmazza. 1637. feb. 1-én pedig úgy egyezett meg velük, hogy a Draskovics György győri püspöknek járó tízed fejében, melyet Königsberg váltott magához, évi 200 forintot fizetnek földes­uruknak, Musay szerint a két Lövőről is Batthyány űzte el a lelkészeket, 1644 után a lövőiek is Tárcsára jártak istentiszteletre. Az 1652, és 1661. évi egyházlátogatáskor a kiczlédi Büchler István volt a felsőlövői tanító, ki Tárcsán a kántori teendőket is végezte. 1 Máriafalva (Mariasdorf). Régi szép gótikus temploma 1469­ben épült. Bronz harangja 1534-ből való. Mint elsőrendű mű­történeti emléket Steindl Imre újabban restaurálta. A felsőlövői községi levéltárban levő kézirat szerint az 1627. évi templom­foglalások előtt ebben a templomban felváltva tartottak isten­tiszteletet evangélikusok és katholikusok. Az a berlini születésű Kern Mihály, kit 1576-ban avattak fel lelkésznek s a fláciánus hitvallásokat 1580—1582. a felsőlövői és szalonaki lelkészek közt mint „marchersdorfi" lelkész írta alá, valószínűleg mária­falvi lelkész volt és nem nagymartom. Musay püspök ezt is a Batthyány Ádám által elfoglalt egyházak közé sorolja. 2 1 Raupach, Presbyt. 144. Payr, Fláciánus leik. 27. 30. Adattár IX. 77. Payr, Eht. Eml. 66. Felsőlövői közs. levtár. Ehlátog. jkönyvek 1652. 1661. Seregély B. Ev. Glocken 1919. 29. 2 Vasm. mon. 65. Thirring 213. Raupach II. Forts. 95. III. 20. 29. Payr, Flác. leik. 27. 30. 31. Eht. Eml. 150.

Next

/
Oldalképek
Tartalom