Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek. Forrásgyüjtemény a Dunántuli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület történetéhez. I. kötet. Sopron 1910.

VII. Az 1681. után három esperességre összeszorult egyházkerület emlékei. - C) A tolna-baranya-somogyi esperesség

rút szidalommal illetett bennünket, és verésekkel fenyegetett. Végre 24 órának elfolyása alatt Falujából elmenni proclamált. 6. Die 16. Octrobris nagy esküvéssel fogadta, hogy csak engedelmeskedjünk néki, vigyük kezében a kultsot, viszont visszaadja, mert csak próbál, ha engedelmeskedünk-e paran­tsolattyának. Visszahozta, de nem adta kezünkbe többé a régi kultsot, hanem mást tsináltatott, és azt adatta kezünkbe. 7. Minekutánna kezéhez vette volna az kultsot, Birák által akaratunk ellen Praefectus Ur, és a Secretarius, cum consensu Dominali obligatoria Levelet irtak illyenképpen. Mivel az Méltóságos Uraság azt találta, hogy Malomsoki Templom régenten Pápistáké lett volna, viszontag azon részre elfoglalta Parochiális házakkal és azokhoz tartozó Oppertinentiákkal együtt. A kultsot pedig engedelmességgel oda engedtük és kezéhez Méltóságos Urnák adtuk. Azon Templom és Parochiális házok helyett, más hely Falun kivül engedtetik épétésre. Mellyhez még ez őszszel hozzá kezdjünk, mert ha nem, Szent­György Napig hagyott terminus Templomban való bejárásra felbontatik és az Templomból és egyébb helyekbül kitiltatunk, annakutánna sem ez, sem pedig más hely itten nem engedtetik. Hogy ha pedig láttya az Uraság, épületnek hozzá kezdéséhez való szorgalmatosságunkat, azt pediglen véghez nem vihetvén, mig megkészül egy két holnappal is tovább elvárakozik a fel­tett terminusnál. Ezen dologért pedig, hogy sem Vármegyére sem más helyre nem folyamodunk. Ezen Levelet Birák Neveikkel és falu petsétjével, s kereszt vonyásokkal megerősitette. 8. Prédikátor háza előtt felkiáltott, és meghagyta ke­ménnyen, hogy Prédikátort ide ne hozzanak előbb, hanem Szent-Gergely nap tájban, cum repraesentatione megengedi, de addig éppenséggel, se Sátoros Innep Napokra ne merészellünk mást hozni szolgálatra, hanem úgymond, a kinek kivántatik mennyen máshová, a hol vagyon Prédikátor. 9. Kemény büntetés alatt meghagyta azt is, hogy senki vidéki ember közzül ezen Templom dolgában elejbe ne mennyen, sem pedig mi máshová panaszra, vagy pedig tanátsra menni ne merészellünk. 10. Tisztartó Urunkathagyta valami'módban állapotunk felül, de mivel még eddig semmit sem jelentett, hát nem tudjuk mi lesz. A győri esp. jkönyvéből. C) A tolna-baranya-somogyi esperesség. 29. A tolna-baranya-somogyi esperesség története 1715—1742. Irta Szeniczei Bárány György esperes. Historica Recensio Ecclesiarum Evangelicarum in Inclyto Comitatu Tolnensi et Vicinis inde ab Anno 1715 ad praesen-

Next

/
Oldalképek
Tartalom